Nosný vozík závesnej dráhy

Číslo patentu: U 468

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(13) Dátum podania 17.09.92 Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11.05.94 PRIEMYSIELNÉHO VLASTNICTVA(54) Názov Nosný vozík závesnej dráhyNosný vozik závesnej dráhyTechnické riešenie sa týka nosného vozíka, vhodného najmäpre banskú prevádzku, tvoreného nedeleným rámom s nábojmi.Doteraz známe nosné vozíky majú dvojice podvozkových kolies usporiadané symetricky pozdlž pozdlžnej osi. Toto usporiadanie vyžaduje rozovretie rovin podvozkových kolies alebo delený čap osi kolesa. Ďalšou nevýhodou je súčasný prechod dvojice kolies cez nerovnosti na spojoch sekcií závesnej dráhy spôsobujúci nežiadúce dynamické nárazy. Poslednú uvedenú nevýhodu odstraňuje konštrukcia nosného vozíka s presadeným dvojicami kolies, pri ktorej však vzniká nerovnomerné zaťaženiejednotlivých kolies pri prechode cez vertikálne oblúky. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje nosný vozik závesnej dráhy,tvorený nedeleným rámom s nábojmi, ktorého podstata spočíva v tom, že rázvor podvozkových kolies na jednej strane rámu je podstatne väčší ako rázvor podvozkových kolies na druhej strane rámu. To umožňuje montáž kolies z vnútornej strany rámuvozíka aj pri použití nedeleného čapu.Pre správnu funkciu je výhodné, aby osi podvozkových kolies s menším rázvorom boli umiestnené medzi osami podvozkových kolies s väćším rázvorom.Prehľad obrázkov na výkresePríklad vyhotovenie nosného vozíka závesnej dráhy podľatechnického riešenia je znázornený na výkrese, na ktorom na obr. 1 je znázornený bočný pohľad a na obr.2 pôdorysPrikiad vvhotovenia technického riešeniaRozmiestnenie podvozkových kolies 1 a 2 v ráme 5predstavuje bočný pohTad na obr.1. Na obr.2 je znázornené us poriadanie podvozkových koiies 1 a g, ktoré sú upevnené v rámejednej strane rámu /5/ jetvorený nede 1 eným rámom s ná m, že rázvor podvozkových ko podstatne väčší akorázvor podvozkových kolies /2/ na druhej strane rámu.Nosný vozík závesnej dráhy podľa nárokun ý t ý m, že osi rom sú umiestnené medzi1, v y z n a č e podvozkových kolies /2/ s menším rázvo podvozkových ko 1 ies s väčším

MPK / Značky

MPK: B61D 11/00, B61B 12/02, E21F 13/00

Značky: závesnej, vozík, dráhy, nosný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u468-nosny-vozik-zavesnej-drahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný vozík závesnej dráhy</a>

Podobne patenty