Výhybka banskej závesnej dráhy

Číslo patentu: U 466

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(31) Číslo priorilncj prihlášky (Sl) n Cl iKrajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11.05.94 PR 1 EMYELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov Výhybkn banskej závcsnej dráhyTechnické riešenie sa týka výhybky banskej závesnej dráhys vertikáine výmennými úsekmi trate v ráme.Doteraz známe výhybky závesných dráh majú jeden priamypresúvateTný úsek trate, ktorý sa v ráme pootáča okolo jednéhozo svojich koncov a druhým nadväzuje na trať. Nevýhodou tohtousporiadania je, že zabezpečenie polohy nie je dokonaié a jenutné predĺžiť obiúk trate o dĺžku tohto priameho úseku.Iné výhybky majú v ráme jeden priamy a jeden obiúkovitý Ne nerovnaká hmotnosťvýhodou tohto riešenia je malávýmenných úsekov a tiež to, že sa musi roziišovať Tavá a pravá výhybka. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje výhybka banskej závesnejdráhy s vertikálne výmennými úsekmi trate v ráme, na ktorom súupevnené konce vetmv trate, ktorej podstata spočiva v tom, žeoba výmenné úseky sú obiúkovite zakrivené a na koncoch opatrené ozubmi.Konce troch vetiev trate na výhybkovom ráme sú s výhodou opatrené uzavretými okami.Pre správnu funkciu je výhodné, aby výmenné úseky boliopatrené stabilizačnými ramenami. Na ráme výnyoky može oyt s výhodou otoćne upevnena závoraPrehľad obrázkov na výkresevň obs je znázornený pôdorys výhybky s vertikálne výmennými úsekmi. 0 br.2 predstavuje rez jedného z výmenných úsekov výhybky kolmo na príslušnú vetvu trate a obr.3 potomznázorňuje pohTad na výhybku v smere trate.Prikiadv uskutočnenia technického riešeniavýhybka podTa obr.1 pozostáva 2 rámu 1, na ktorom sú pri pevnené konce vetiev 2,3,4 trate. Do uzavretých ôk Q na konci vetiev 2,3,4 trate zapadajú po znázornenej dráhe g svojimiozubmi Q ob 1 úkovité výmenné úseky 1 a 1 ebo § spriahnuté hriadeTmi 1 a para 1 e 1 nými tiahlami 11 ako to znázorňuje obr.2. Spojenie pomocou uzavretých ôk Q .a ozubov Q zaručuje prenášanie trakčných si výmennými úsekmi lłą a odľahčuje rám 1. K ždý 2 výmenných úsekov 15 má staoi 1 izačné rameno 1 opierajúce sa o opierku 15.Synchronizačné tiahio lg zabezpečuje, že súčasne s pohybom jedného výmenného úseku 1 dole do pracovnej polohy sa druhý výmenný úsek § zdviha a odklápa do pohotovostnej po 1 ohy nad úroveň trate. Pohyb každého výmenného úseku llg sa pomocou tiahla lg prevedie na pohyb závory 15, zabraňujúcej nežiadúcemu zideniu vozidiel z práve neprechodnej vetvy Q aiebo 4 trateKonštrukčné riešenie výhybky podľa technického riešenia umožňuje skrátenie jej dĺžky na hodnotu dosiaľ nedosiahnutú a to pri dodržaní všetkých rozhodujúcich parametrov t.j. polomer obłúkov výmenných úsekov 14 g, plynulé nadviazanie výmenných úsekov 14 g na vetve gJgi trate a zachovanie nutného voTného priestoru medzi vetvami âài trate.Výhybka banskej závesnej dráhy s vertikáíne výmennými únasekmí trate v ráme, ktorom sú upevnené konce vetiev trate, v y 2 n a č e n á t ý m, že výmenné úseky /7,8/ sú obšúkovite zakrívené a na koncocu opatrené ozubmí/5/ Výhybka podľa nároku 1, v y 2 n a č e n áce vetiev /2,3,4/ sú opatrené uzavretýmí okamíVýhybka podTa nárokov 1 a 2, že výmenné úseky sú opatrené stabilizaćnými ramenamiVýhybka podľa nárokov 1 až 3, v y 2 n a č e n á t ý m, že na ráme /1/ je otočne upevnená závora /16/ spríahnutá

MPK / Značky

MPK: E21F 13/00, E01B 7/08

Značky: závesnej, banskej, dráhy, výhybka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u466-vyhybka-banskej-zavesnej-drahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výhybka banskej závesnej dráhy</a>

Podobne patenty