Zariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa

Číslo patentu: U 4616

Dátum: 03.11.2006

Autori: Dronzek Ján, Vozár Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 5031-2006 Dátum podania prihlášky 5. 5. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 27. 9. 2006Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 11. 2006 Vestník UPV SR č. 11/2006Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 27. 9. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTZariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľaRiešenie sa týka zariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa.Je známe, že pôsobením magnetického poľa môže dôjsť k zmenám niektorých vlastností kvapalín, plynov i tuhých látok. Najznámejšou zmenou vlastnosti kvapaliny, napríklad vodý, je zmena tvrdosti, ktorá výrazne a nepriaznivo ovplyvňuje technický stav zariadení prichádzajúcich do styku s touto kvapalinou. Účinkom magnetického poľa dochádza k redukcii tvorby vodného kameňa, a tým znižovaniu spotreby elektrickej energie predovšetkým u zariadení na ohrev vody.Doteraz známe technologické riešenia na redukciu tvorby vodného kameňa a iných usadenín na princípe magnetického poľa využívali vplyv otvoreného magnetického poľa, kedy sa elektromagnet, alebo permanentný magnet upevní priamo na kovové rúry vodovodných systémov, alebo sa permanentný magnet umiestni priamo dovnútra vodovodného potrubia. V prípade upevnenia magnetu na kovové rúry vodovodných systémov je vplyv magnetického poľa na pretekajúcu kvapalínu pomerne nízky a teda odstránenie vodného kameňa nie je dostačujúce. V prípade umiestnenia perrnanentného magnetu priamo dovnútra vodovodného potrubia dochádza k jeho korózii v dôsledku priameho kontaktu s vodou a navyše sa tým sťažuje prietok kvapaliny v potrubí.Známy je vplyv magnetického poľa aj na štruktúru molekúl kvapalných uhľovodikových palív, pričom dochádza k zníženiu ich spotreby. Zariadenia za týmto účelom vyrobené využívajú taktiež otvorené magnetické pole, ktorého vplyv na uhľovodíkové palivo je v dôsledku rozptylu mimo sústavu oslabený, čo má za následok pomeme nízku úsporu paliva.Všetky doposiaľ známe systémy teda využívajú otvorené magnetické pole a aj pri použití extrémne silných magnetov nedokážu previesť potrebnú zmenu fyzikálnych vlastností kvapalín, bez ohľadu na to, či sú magnety uložené na potrubí alebo v jeho vnútri.Nevýhody doterajšieho stavu v podstatnej miere odstraňuje zariadenie na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa podľa predloženého riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z trubice vybavenej najmenej dvomi pármi perrnanentných magnetov, ktoré sú osadené na magnetický vodivom premostení. Permmientné magnety sú orientované proti sebe navzájom svojimi opačnými pólmi, takže vytvárajú gradient magnetického poľa kolmý na smer prúdiacej kvapaliny. Trubica, ako aj permanentné magnety a magnetický vodivé premostenie sú uzatvorené v ochrannom obale. Konce trubice prečnievajú z obalu a sú vybavené normalizovaným závitovým ukončenýrn pre fíxáciu zariadenia do sústavy pretekajúcej kvapaliny. Voľný priestor ochranného obalu je vyplnený výplňovou hmotou,najvhodnejšie penovou hmotou, silikónom a podobne. Trubica, na ktorej sú uchytené magnety, musí byt vyrobená z magnetický nevodivého materiálu, ako je napríklad plast,hliník, nerez, dural, meď. To isté platí aj pre ochranný obal. Uvedené zariadenie možno ako celok vložit do už existujú ceho potrubia s pretekajúcou kvapalinou, pomocou normalizovaných závitových ukončení, napríklad G závitmi.Ďalší variant zariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa podľa predloženého úžitkového vzoru pozostáva z dvoch identických protiľahlých častí, kde každá časť obsahuje najmenej jeden pár permanentných magnetov osadených na rnagneticky vodivom premostení. Dvojice magnetov sú otočené proti sebe opačnými pólmi. Permanentné magnety s magnetický vodivým premostenim sú umiestnené v ochrannom obale, ktorého konce sú vybavené prostriedkami na ñxáciu k protiľahlej časti, napríklad vrúbkovanými kolíkmi, západkou a podobne. Voľný priestor ochranných obalov je vyplnený penovou hmotou alebo silikónom. Toto zariadenie možno pripevnit na existujúce potrubie s upravovanou kvapalinou bez toho, aby došlo k jeho prerušeniu.Podstata nového riešenia úpravy vlastností kvapalín perrnanentným magnetickým poľom teda spočíva v odstránení základného a principiálncho nedostatku všetkých doposial používaných systémov, t. j spočíva V usmemení a uzatvorení vytvoreného magnetického poľa magnetický vodivým premostenim. Sústava magnetického poľa vytvorená niekoľkými dvojicami magnetov, medzi ktorými preteká upravovaná kvapalina, je z vonkajšej strany premostená,čim dochádza k usmemeniu a uzatvoreniu magnetického toku dovnútra sústavy pri vytvorení potrebného gradientu magnetického poľa, kolmého na smer prúdiacej kvapaliny,vyvolávajúc požadované štrukturálne zmeny tejto kvapaliny a tým aj zmenu jej fyzikálnych vlastnosti. Magnety sú po uložení na magnetický vodivé premostenie otočené smerom k protipáru tak, aby upravovanákvapalina pretekala medzi nimi. V tomto usporiadaní je rozptýl magnetického poľa mimo sústavu minimálny. Takto sa dosiahne maximálna efektívnosť vplyvu gradientu magnetického toku na upravovanú kvapalinu.Začlenením zariadenia podľa predmetného riešenia do existujúcich systémov pretekajúcej kvapaliny a to buď vložením priamo do potrubia s pretekajúcou kvapalinou alebo fixáciou na potrubie bez jeho prerušenia sa zabráni vytváraniu tvrdých inkrustov - vodného kameňa a iných usadenín- na technickom zariadeni a taktiež už aj usadený vodný kameň sa začne postupne odbúravať, až sa úplne odstráni. Zvýši sa tým prietok kvapaliny v potrubí, čím dochádza k znižovaniu energetickej náročnosti technických zariadeni prichádzajúcich do styku s vodou a tým aj predlžovaniu ich životnosti.Ďalšou výhodou je, že po montáži zariadenia podľa nároku 2 na prívodné palivové potrubie u automobilov alebo strojov a zariadení poháňaných spaľovacim motorom sa dosiahne priememá úspora paliva približne 5 až 15 , v závislosti od druhu použitého paliva, a to bez priameho zásahu do spaľovacieho motora.Nespomou výhodou je aj skutočnosť, že odstraňovanie vodného kameňa, hlavne zo systému pitnej vody, je pomocou predloženého zariadenia ekologické, bez potreby používania chemických prostriedkov.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata zariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa je výsvetlená s využitím schematický znázomených obrázkov, kdeobr. l predstavuje pozdlžny rez zariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa - zariadenie tohto typu je určené na priame vsunutie do potrubia, v ktorom preteká upravovaná kvapalina iobr. 2 zariadenie na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa fixované na potrubie - v pozdlžnom reze.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa určené na vsunutíe do potrubia Zariadenie podľa obr. l pozostáva z trubice 1 z plastu vybavenej dvomi pármi permanentných magnetov 3 A a 3 B osadených na magneticky vodivom premostení 4 A a 4 B. Permanentné magnety 3 A a SB sú otočené proti sebe navzájom svojimi opačnými pólmi, aby magnetické pole tvorilo uzavretý okruh a gradient toku bol kolmý na smer prúdenia upravovanej kvapaliny. Plastová trubica 1 ako aj permanentné magnety 3 A a 3 B a rnagneticky vodivé premostenia 4 A a 4 B sú uzatvorené V ochrannom obale 5 taktiež z plastu. Konce plastovej trubice l, ktoré prečnievajú z obalu 5, sú vybavené normalizovaným G závitom. Voľný priestor ochranného obalu 5 je vyplnený penovou hmotou 6.Účinok zariadenia podľa obr. l bol testovaný na vodovodnom potrubí, v ktorom bol usadený vodný kameň. Za tým účelom sa toto zariadenie pomocou G závitov na koncoch plastovej trubice 1 vsunulo do potrubia. Pôsobením uzatvoreného magnetického poľa vytvoreného predmetným zariadením došlo k postupnému uvoľňovaniu vodného kameňa až k jeho úplnému odstráneniu. Nový vodný kameň sa ďalej už nevytváral.Zariadenie na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa určené na ñxáciu na potrubie Zariadenie podľa obr. 2 pozostáva z dvoch identických protiľahlých častí A a B,kde každá časť obsahuje jeden pár permanentný/ch magnetov 3 osadených na magneticky vodivom premostení 4. Permanentné magnety 3 sú orientované proti sebe navzájom svojirni opačnými pólmi a spolu s magnetický vodivými premostením 4 sú umiestnené v ochrannom obale 5. Ochranný obal 5 je na jednom konci vybavený prostriedkom 7 na vzájorrmú fixáciu obidvoch častí A a B, V tomto prípade sa jedná o dvojicu vrúbkovaných kolíkov. Vnútorný priestor ochranného obalu 5, je vyplnený výplňovou hmotou 6, v tomto prípade silikúnom.Vzájomriým stlačením obidvoch častí A a B k sebe dôjde k ich ñxácii na potrubie 8, čím sa vytvorí uzavreté magnetické pole s gradientom toku kolmého na smer prúdenia upravovanej kvapaliny. V dôsledku toho dochádza k štrukturálnym zmenám prúdiacej kvapaliny a k zmenám jej fyzikálnych vlastností.Zariadenie podľa obr. 2 sa opísaným spôsobom pripevnilo na staré vodovodné potrubie, v ktorom bol usadený vodný kameň. Pôsobením uzatvoreného a usmemeného magnetického poľa vytvoreného týmto zariadením došlo k postupnému uvoľňovaniu vodného kameňa, až k jeho úplnému odstráneniu. Nový vodný kameň sa ďalej nevytváral. Výsledky testov potvrdili, že montážou zariadenia podľa obr. 2 do palivovej sústavy osobných, dodávkových či nákladných motorových vozidiel alebo strojov a zariadení poháňaných spaľovacím motorom sa dosiahne priememá úspora paliva približne od 5 do 10 , a to bez priameho zásahu do spaľovacieho motora. le to spôsobené tým, že uzatvorené a usmemené magnetické pole vytvorené v zmysle tohto zariadenia do značnej miery ovplyvňuje štruktúru molekúl uhľovodíkových palív, v dôsledku čoho sa mení spotreba týchto palív. Priememá spotreba benzínu pred a po montáži tohto zariadenia do palivovej sústavyvozidla (Škoda Felícia 1.3 MP 1) je uvedená v tabuľke č. 1. Priememá spotreba nafty pred a po montáži tohto zariadenia do palivovej sústavy vozidla (Škoda Octavia 1,9 Tdi) je uvedená V tabuľke č. 2.Zariadenie podľa predloženého riešenia možno využiť na zamedzenie tvorby a odstránenie vodného kameňa u všetkých prístrojov prichádzajúcich do styku s vodou jednak v dornácnostiach ale aj v rôznych oblastiach techniky využívajúcich technológie, kde sa vyžaduje voda s minimálnou tvorbou vodného kameňa. Zariadenie podľa predloženého riešenia možno taktiež využít aj v automobilovom priemysle a ďalších oblastiach hospodárstva ako prostriedok na úsporu palív motorových vozidiel alebo strojov a zariadení poháňaných spaľovacími motorrni.1. Zariadenie na úpravu kvapalín pomocou magnetickéhopoľąvyznačuj úce sa tým,žepozostáva z trubice (l) vybavenej najmenej dvomi pármí permanentných magnetov (3 A) a (3 B) osadených na magnetický vodivom premostení (4 A) a (4 B), kde uvedené pemianentne magnety (3 A) a (3 B) sú orientované proti sebe navzájom svojimi opačnými pólmi, a kde tak trubica (l) ako aj permanentné magnety (3 A) a (3 B) a magneticky vodive premostenia (4 A) a (4 B) sú uzatvorené v ochrannom obale (5),pričom konce trubice (1) prečnievajúce z obalu (5) sú zakončené normalizovanýrn závitovým ukončením (2) pre aplikáciu zariadenia do sústavy pretekajúcej kvapaliny a voľný priestor ochranného obalu (5) je vyplnený výplňovou hmotou (6).2. Zariadenie na úpravu kvapalín pomocou magnetického polavyznačuj úce sa tým,žepozostáva z dvoch identických protiľahlých častí (A) a (B), z ktorých každá obsahuje najmenej jeden pár permanenmých magnetov (3 ) osadených na magneticky vodivom premostení (4), pričom uvedené pemianentné magnety (3) sú orientované proti sebe navzájom svojimi opačnými pólmi a spolu s magnetický vodivým premostenim (4) sú umiestnené V ochrannom obale (5), ktorý je vybavený prostriedkami(7) na ñxáciu k protiľahlej časti, pričom voľný priestor ochranného obalu (5) je vyplnený výplňovou hmotou (6).

MPK / Značky

MPK: C02F 1/48, C02F 5/00

Značky: pomocou, poľa, úpravu, magnetického, kvapalín, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4616-zariadenia-na-upravu-kvapalin-pomocou-magnetickeho-pola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa</a>

Podobne patenty