Skriňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov

Číslo patentu: U 4609

Dátum: 03.11.2006

Autor: Hamrák Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 27. 3. 2006 (13) Dľuh dokumentu Uucmkov uzitkoveho vzoru 26. 9. 2006 (Sl) Im. CL (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky H 02 B 1/00(33) Krajina alebo regionálna HOSK 5/00URAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 1. 2006 SLOVENSKEJ REFUBLIKY Vestník UPV SR Č. 11/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 26. 9. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Skriňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektovTechnické riešenie patrí do oblasti elektrotechnického priemyslu s využitím v oblasti plynárenstva a strojárstva, a týka sa osadenia dverí so skriňou vyrobených najmä z plastu a používanej hlavne na priebežné alebo koncové pripojenie stavebných objektov na elektrickú siet nízkeho napätia, resp. na plynové prípojky pri rozvode zemného plyHU.Doteraz je známych niekoľko konštrukčných riešení otočného spojenia dverí so skriňou. Jedným z nich je spojenie prostredníctvom klasických, tzv. klavírových závesov,vyrobených z kovu, ktoré sú pripevnené na dvere a na teleso skrine rôznymi spôsobmi, najčastejšie spojovacím materiálom (skrutky, nity, kolíky, čapy a pod.). Nevýhodou je značná materiálová náročnosť, vysoké náklady na mzdové prostriedky a nízka technická úroveň.Známe je tiež spojenie prostredníctvom plastových otočných elementov, pripevnených k dverám a k telesu skrine, ktoré obyčajne prečnievajú cez okraj telesa skrine, čím sa dvere pri otváraní dostávajú mimo rozmer skrine, čo je hlavnou nevýhodou daného riešenia.Ďalším známym riešením otočného pripevnenia dverí k telesu skrine je spojenie dvojice závesov dverí a závesov skrine pomocou odoberateľných čapov vyrobených z kovu alebo plastu, ktoré majú tvar veľkého písmena L. Tento spôsob je proti predchádzajúcim jednoduchší, má však niekoľko nevýhod, napr. počas prevádzky môže dôjsť k uvoľneniu - pootočeniu čapov smerom dovnútra skrine, v ktorej často sú osadené elektrické pristroje pod elektrickým napätím s následnou možnosťou úrazu obsluhy elektrickým prúdom, pomeme vysoká materiálová náročnosť, neestetický vzhľad závesov nepriaznivo vplýva na celkový dizajn a technickú úroveň riešenia.Podobným známym riešením je sústava niekoľkých závesov vytvorených priamo na dverách a na teleso skrine a umiestnených súosovo, ktoré sú navzájom spojené rozoberateľným alebo nerozoberateľným spôsobom pomocou čapov, kolikov a pod. Nevýhodou je vysoká prácnost pri výrobe súosovosti otvorov, materiálová náročnosť, nízka technická úroveň riešenia.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje skrinka, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov, pozostávajúca z telesa skrine a otvárateľne pripojených dverí podľa tohto technického riešenia,ktorého podstata spočíva V tom, že otvárateľné spojenie pozostáva z homého závesu, vytvoreného z pevného čapu,napevno pripojeného k dverám a zasunuteľného do homého skriňového otvoru, ktorý je vytvorený v telese skrine, ako aj z dolného závesu, vytvoreného z voľného čapu a dolného dverového otvoru.Voľný čap má pritom V homej časti vytvorenú hlavu a pod ňou driek, ktorý má menší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru a dolného skriňového otvoru, ktorý je vytvorený v telese skrine.Hlava voľného čapu je konštruovaná s väčším priemerom ako je priemer dolného dverového otvoru.Pevný čap je výhodne do homého dverového otvoru u pewiený zalisovaním.Driek voľného čapu je vyhotovený v dĺžke presahujúcej po jeho nasunutí do homého dverového otvoru a dolného skriňového otvoru spodný okraj tohto dolného skriňového otvoru.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese,kde- obr. l znázorňuje pohľad na časť telesa skrine a časť dverí v mieste ich otočného spojenia,- obr. 2 znázorňuje zostavu prvého závesu s pevným čapom,- obr. 3 znázorňuje zostavu druhého závesu s voľným čapom.Teleso skrine 1 a dvere 2 (obr. l) tvoriace spolu skriňu na elektrickú prípojku rodinného domu sú vyhotovené z plastu.Na jednom z okraja dverí 2 je v jeho homej časti umiestnený horný záves 3 a v dolnej časti umiestnený dolný záves 4.Homý záves 3 pozostáva z pevného čapu 21 nalisovaného do homého dverového otvoru 22. Dolný záves pozostáva z voľného čapu 31 a priebežného dolného dverového otvoru 23. Pevný čap 21 a voľný čap 31 sú vyhotovené z plastu.Okraj telesa l skrine je oproti homému závesu 3 i oproti dolnému závesu 4 spevnený. V homej jeho časti je vytvorený smerom zdola nahor homý skriňový otvor 11,ktorý je nepriebežný.V dolnej jeho časti je vytvorený priebežný dolný skriňový otvor 12.Priblížením dven 2 k telesu 1 skrine sa vyčnievajúca časť pevného čapu 21 zasunie do homého skriňového otvoru 11 a dolný dverový otvor 23 sa umiestni súosovo nad dolný skriňový otvor 12.Cez obidva otvory (23, 12) sa voľne zasunie voľný čap 31 tak, aby sa jeho hlava 311 uložila nad dolný dverový otvor 23 a jeho driek 312 prečnieval pod spodným okrajom dolného skriňového otvoru 12.l. Skriňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov, pozostávajúca z telesa skrine a otvárateľne spojených dverí, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že otvárateľné spojenie je zostavené z homého závesu (3), vytvoreného z pevného čapu (21) napevno pripojeného k dverám (2) a zasunuteľného do homého skriňového otvoru (1 l), ktorý je vytvorený v telese (4) skrine, ako aj z dolného závesu (4), vytvoreného z voľného čapu (3 l) a dolného dverového otvoru (23), pričom voľný čap (31) má v hornej časti vytvorenú hlavu (31 1) a pod ňou driek (312),ktorý má menší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru (23) a dolného skriňového otvoru (12) vytvoreného v telese (l) skrine.2. Slcriňapodľanároku l, vyznačuj úca sa t ý m , že hlava (31 l) voľného čapu (31) má väčší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru (23).3. Skriňa podľa nárokov l a 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že pevný čap (21) je do horného dverového otvoru (22) upevnený zalisovaním.4. Skriňapodľanárokov l až 3, vy z n a č uj ú c a s a t ý m , že dríek (312) voľného čapu (31) je vyhotovený v dĺžke presahujúcej po jeho nasunutí do otvorov (22,12) spodný okraj dolného skriňového otvoru (12).

MPK / Značky

MPK: H02B 1/00, H05K 5/00

Značky: stavebných, objektov, prípojky, plynové, elektrické, najmä, plastová, skriňa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4609-skrina-najma-plastova-na-elektricke-alebo-plynove-pripojky-stavebnych-objektov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skriňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov</a>

Podobne patenty