Obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami

Číslo patentu: U 4569

Dátum: 07.09.2006

Autori: Smotlacha Ivan, Čada Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 7. 4. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia EIČÍIIKOV úžitkového vzoru 4. 7. 2006 (5 l) 1 m. CL (2006)(31) Cislo prioritnej prihlášky PUV 2006-17477(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 27. 2. 2006 B 65 D 27/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ URAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestnik UPV SR Č. 9/2006(47) Dátum zápisu a Sprĺstupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT L(54) Názov Obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťamiTechnické riešenie sa týka obálky s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami.Sú známe, napríklad z CZ úžitkových vzorov č. 9258,10678, 8894, poštové obálky zložené a zlepené z jedného výseku papiera, s oddeliteľným dielom napríklad doručenkou alebo dodajkou alebo odpovedacím dokladom, ktorý je vytvorený V tvare chlopne pripojenej k vlastnému telu obálky na jednom mieste, pričom táto chlopňa obsahuje perforáciu alebo iný oddeľovací prvok na umožnenie jeho oddelenia od vlastného tela obálky.Obálka podľa CZ úžitkového vzoru č. 12415 má chlopňu bočne zúženú do obdlžnikovej, dvomi pozdlžnymi perforáciami ohraničenej oddeliteľnej časti, chlopňa je prehnutá k zadnej strane tvoriacej kryt okna po oddeleni časti a spolu s ňou pripojená V miestach mimo oddelíteľnú časť k telu obálky prehnutými postrannými chlopňami prednej steny. Na jednoduchšie uchopenie oddeliteľnej časti je vhodná postranná medzera medzi touto časťou a postrannou chlopñou. Sú známe aj obálky, kde oddeliteľná časť je integrovaná, perforáciou ohraničená súčasť strany obálky. Také riešenia sú opisané V CZ úžitkovom vzore č. 13009,kde obálka má prednú stranu Vybavenú doručenkou a na svojej vnútomej ploche obvodovo spojenú s Vloženou prednou stenou tvoriacou kryt po oddeleni doručenky. Okraje doručenky sú tvorené rohovýmí priesekmi a aspoň jedným stranovým priesekom, pričom ďalšie okraje doručenky sú tvorené perforáciou nadväzujúcou na príslušné prieseky. Tvar doručenky je obdlžnikový so zaoblenými rohmi.Zadnú stranu na umiestnenie doručenkového kupónu využíva obálka podľa CZ úžitkového vzoru č. 11986, vybavená na vnútornej strane zadnej steny priamoprepisujúcim materiálom alebo priesvitnou fóliou V mieste, kde sú na vonkajšej strane zadnej steny perforácie vytvárajúce doručenkový kupón s jednou zaoblenou stranou, Predná strana obálky je bez úprav a využíteľná napríklad na reklamnú potlač. Vrstva materiálu umožňuje prepísaníe textu ručne aj na ihličkových tlačiarňach. Všetky tieto známe obálky majú iba jednu oddeliteľnú časť. Sú známe aj obálky s viacerými oddeliteľnýmí časťami, obsahujúcimi časti slúžíacimi napríklad ako štítky so spiatočnou adresou, ktoré je možné oddeliť od pôvodnej zásielky a znovu použiť na odpovedajúcu zásielku. Oddeliteľný diel môže byť vybavený prepisovacou vrstvou na prepísanie textu z oddeliteľného dielu na vonkajší povrch obálky ručne aj strojovo.Zo spisu EP 181 309 A 3 je známa obálka, kde oddeliteľná samolepiaca časť čelnej steny obálky je prelepená z vnútrajška výplňou tvoriacou kryt oddeliteľnej časti. Táto výplň nesie meno, adresu a ďalšie informácie ohľadne odosielateľa. Oddeliteľná časť môže byť oddelená a prilepená ako adresa na novú obálku, ktorá je poslaná späť.Zo spisu US 5 052 613 je známa obálka na použitie V dvoch smeroch. Obsahuje na prednej strane odstrániteľný a opätovne použiteľný kupón s adresou príjemcu. Vybratim kupónu vytvorené okno je z vnútrajška prednej strany pokryté priehľadným papierom, na pohľad na adresu uvedenú na časti obsahu umiestneného za oknom. Vybratie kupónu je uľahčené perforáciou a výsekmi. Kupón má na zadnom povrchu lepidlo na pripevnenie k obálke pri jej spiatočnom použití ako adresy odosielateľa. Podobný typ je obálka podľa spisu W 0 03/104095, ktorej čelná stena obsahuje prinajmenšom dve oddeliteľné oblasti ohraničenéperforovacimi líniami a podložené laminátmi mierne väčšieho rozmeru, ñxovanými okolo oblasti prostrednictvom okrajov k vnútomému povrchu čelnej steny.Oddeliteľné časti sú umiestnené na prednej stene obálky. Cieľom technického riešenia je vytvorenie obálky s viacerými oddeliteľnýmí časťami ďalej samostatne použiteľnými, napríklad na občianske súdne konanie so stanovenými/zákonnými pravidlami pri doručovaní zásielok pri občianskom súdnom konaní, kde sú stanovené povinnosti vyrozumieť adresáta o uložení neprevzatej zásielky prípadne ho poučiť o následkoch neprevzatia zásielky resp. odopretia súčinnosti pri pokuse o doručení. Obálky s vytrhávacou doručenkou a odtrhovacím poučenim sú tiež použiteľné podľa Správneho poriadku - zákon 500/2004.Predmetom technického riešenia je obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami, z jediného výseku papiera, s prednou stranou a s hornou uzatváracou chlopňou pripojenou k homej časti prednej strany, a obsahujúcou vytrhovaciu oddeliteľnú časť obvodovo vymedzenú odtrhávacou líniou, pričom okno po jej oddelení je kryté vnútomým vloženým listom a odtrhávacia línia je prípadne vybavená výsekom na ľahšie oddelenie častí, ktorej podstata spočíva v tom, že predná strana je vybavená vytrhávacím kupónom, uzatváracia časť homej uzatváracej chlopne prechádza do voľnej jedno alebo viacdielnej oddeliteľnej časti so samostatne oddeliteľnýmí dielmi, pričom uvedená uzatváracia časť obsahuje pozdĺžny pás lepidla presahujúceho V zloženom stave obálky na homú okrajovú časť zadnej strany obálky, jedno alebo viacdielna oddeliteľná časť je od uzatváracej časti chlopne oddelená v odstupe od pásu lepidla a s ním súbežne upravenou perforovacou odtrhávacou líniou a jej jednotlivé diely sú vzájomne oddelené perforovanými odtrhávacími liniami, a zadná strana obálky je na svojej vonkajšej stene vybavená plochou pre tlač.Vytrhovací kupón má spravidla štvoruholníkový tvar,ale podľa určenia obálky môže mať aj akýkoľvek iný odlišný tvar.Obvodové okraje vytrhovacieho kupónu tvoria priame,a/alebo zaoblené časti odtrhovacej linie, ktorá je perforovanou líniou alebo perforovanou líniou V jednej alebo viac zo svojich časti vybavenou priesekom.Krycí list má väčší rozmer ako vytrhovaci kupón a je okolo obvodu kupónu k vnútomej stene prednej strany pripojený lepidlom. Krycí list je nepriehľadný, vyrobený z prepisovacieho alebo obyčajného papiera. Krycí list môže byť aj priehľadný, vyrobený z priehľadnej fólie.Oddeliteľná časť chlopne má jeden alebo viac dielov,ktoré sú vzájomne oddelené perforovanou odtrhávacou límou.Obálka podľa technického riešenia využíva obidve strany obálky na umiestnenie oddeliteľných ďalej samostatne použiteľných časti. Môže byť ľahko vyrábaná a vybavená požadovanou predtlačou. Môže byť ľahko obojstranne vyplňovaná na bežných počítačových tlačiarňach jedným priechodom.Obálka umožňuje poslať informáciu o zásielke odosielateľovi a tiež správu príjemcovi o uložení na pošte apod.,pripadne aj ďalšie infomiácie ako napriklad poučenie,sankcie, atď.Obálka ale nemusí slúžiť iba ako obálka s doručenkou a výzvou a poučením, ale napríklad aj ako mailingová obálka s informáciami rôzneho druhu. Oddeliteľné časti obálky môžu V závislosti od svojho obsahu slúžiť ako registračnékupóny, odpovedacie listky, objednávky, zloženka na peniaze, štítky so spiatočnou adresou apod. Rovnako zadná strana obálky môže v altematíve obsahovat iný text alebo potlač.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie obálky podľa technického riešenia je znàzomené na výkrese, kde na obr. l je obálka na súdne zásielky V rozloženom stave, V pohľade na prednú stranu obálky a na obr. 2 je pohľad na čiastočne zložená obálku podľa obr. l, smerom na zadnú stranu obálky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladné uskutočnenie obálky podľa technického riešenia ako obálky na súdne zásielky je znázornené na obr. l V rozloženom stave obálky, v pohľade na vonkajšiu stenu prednej strany obálky.Obálka je zložená z jediného výseku papiera a z vnútomého vlepeného listu z rovnakého alebo odlišného materiálu, na zakrytie otvoru po oddeliteľnej vytrhovacej častí strany obálky.Obálka má prednú stranu 1, s ktorou je v jej homej pozdĺžnej častí cez ohybovú líniu 8 spojená predĺžená homá uzatváracia chlopňa 4 a V jej bočných častiach cez chybové línie 9 dve postranne chlopne 3. V dolnej pozdĺžnej časti je predná strana 1 cez ohybovú líniu 15 spojená so zadnou stranou 2 obálky. Obidve postranné chlopne 3 sú V pohľade na obr. l na svojej vonkajšej stene pokryté pásom lepidla 10.Predná strana 1 je vybavená oddeliteľnou časťou vo forme vytrhovacíeho kupónu 11, tvoriaceho súčasť prednej strany 1 obálky a tvoreného V danom prípade doručenkou alebo dodajkou plniacimi funkciu doručenky. Na tomto kupóne 11 sú potom predtlačené všetky údaje predpísané pre doručenku. Vytrhovací kupón 11 je obvodovo vymedzený odtrhovacou líniou. Bočné okraje vytrhovacíeho kupónu 11 sú, podľa veľkosti vytrhovacíeho kupónu 11, V menšej alebo väčšej vzdialenosti od bočných okrajov prednej strany 1. Ľavý bočný okraj kupónu 11 je od prednej strany 1 oddelený oblúkovým stranovým priesekom 13, ktorý na obidvoch krajoch prechádza do ľavých rohových priesekov 19. Pravý bočný okraj kupónu 11 je od prednej strany 1 oddelený priamym stranovým priesekom 14, ktorý na obidvoch krajoch prechádza do pravých rohových priesekov 19. Konce protiľahlých ľavých a pravých rohových priesekov 19 sú prepojené pozdlžnymí perforovanými odtrhávacimi líniarni 12, homou a spodnou.Okno po oddelení vytrhovacíeho kupónu 11 je kryte Vnútomýrn vloženým krycím listom 16. Tento krycí list 16 má trochu väčší rozmer ako vytrhovacl kupón 11, aby mohol byť V mieste medzi pravým a ľavým bočným okrajom vytrhovacíeho kupónu 11 a bočnými okrajrni prednej strany 1, medzi spodným pozdĺžnym okrajom kupónu 11 a spodným pozdĺžnym okrajom prednej strany 1 a V páse nad horným pozdĺžnym okraj om kupónu 11 /v pohľade na obr. l/ k vnútornej stene prednej strany 1 prilepený. Vnútomý list 16 je z nepriehľadného materiálu, jeho cieľom je zakrytie obsahu obálky, jeho zneprístupnenie, po oddelení vytrhovacieho kupónu 11.Ak je vytrhovací kupón 11 vyrobený z prepisovacieho papiera, môže slúžiť tiež na prepísanie údajov na vonkajšiu stranu obálky V oblasti vnútomého nepriehľadného krycieho listu 16 vymedzenej vytrhovacím kupónom 11. Ak jeVnútomý krycí list 16 z priehľadnej fólie, umožní po vytrhnutí kupónu 11 čítanie informácie, napríklad adresy, napísanej na dokumente vloženom do obálky.Homá uzatváracia chlopňa 4 je predĺžená, má uzatváraciu čast prechádzajúcu do viacdielnej oddeliteľnej časti. Uzatváracía časť chlopne 4 je iba tak veľká, aby pozdĺžny pás lepidla 17 na nej nanesený presahoval na okrajovú hornú časť zadnej strany 2 obálky a mohol sa s ňou spojiť.Oddeliteľné časť chlopne 4 je viacdielna. Má dva samostatné oddeliteľné diely 5, ktoré sú vzájomne oddelené perforovanou odtrhávacou líniou 7 a od uzatváracej časti chlopne 4 sú V odstupe od pásu lepidla 17 a súbežne s nim oddelené perforovanou odtrhávacou líniou 6. Perforované odtrhávacie linie 6, 7 vymedzujú veľkost oddeliteľných dielov 5. Oddeliteľné diely 5 tvoria podstatnú časť chlopne 4. Diely 5 sú V danom prípade vybavené Všetkými náležitosťamí nevyhnutnými na to, aby po doplnení údajov poštovým doručovateľom mohli slúžiť ako ďalšie doklady. Väčší z oddeliteľných dielov 5, V pohľade na obr. l ľavý diel 5, obsahuje výzvu pre nezastihnutého adresáta na vyzdvihnutie zásielky uloženej na pošte, preukazujúci vyrozumenie adresáta o uložení neprevzatej zásielky, Druhý,menší oddeliteľný diel 5 obsahuje poučenie pre adresáta o následkoch neprevzatia zásielky alebo odopreti súčinnosti pri pokuse o doručenie zásielky. Veľkost oddeliteľných dielov 5 je polohou perforovanej odtrhávacej línie 7 prispôsobená veľkosti na nich natlačených textov.Zadná strana 2 obálky obsahuje na svojej V pohľade na obr. l vonkajšej stene plochu 18 pre tlač, na natlačenie informácie -v danom príklade prehlásenie doručujúceho orgánu na odopretie prevzatia zásielky alebo odopretie súčinnosti pri pokuse o doručenie zásielky.Pri skladaní obálky sa najprv prehnú podľa ohybových línií 9 obidve postranné chlopne 3 k vnútomej ploche prednej strany 1. Potom sa podľa ohybovej línie 15 prehne zadná strana 2 k prednej strane 1 cez obidve postranné chlopne 3 a pásy lepidla 10 na obidvoch chlopniach 3 sa spoja s prílíehajúcimi bočnými vnútornýrni časťami zadnej strany 2. Obálka pritom zostane zhora otvorená. Po vložení obsahu do obálky sa podľa ohybovej línie 8 prehne homá uzatváracia chlopňa 4 k vonkajšej stene zadnej strany 2 obálky. Pás lepidla 17 sa spojí s priliehajúcou homou okrajovou časťou vonkajšej steny zadnej strany 2 obálky, čím je obálka celkom uzatvorená. Perforovaná odtrhávacía línia 6 sa nachádza mimo oblasti zadnej strany 2 prelepenou lepidlom 17 uztváracej častí homej uztváracej chlopne 4 a tým je umožnené odtrhnutíe oddeliteľných dielov 5.Uchopenie a oddelenie vytrhávacieho kupónu 11 od prednej strany 1 obálky je uľahčené stranovými pricsekmi 13, 14. Obálka podľa technického riešenia nemusí slúžiť iba ako obálka s doručenkou a výzvou a poučením, aj keď toto Využitie je najbežnejšie. Oddeliteľné časti obálky môžu V závislosti od svojho obsahu slúžiť ako registračné kupóny, odpovedacie lístky, objednávky, zloženky na peniaze,štítky so spiatočnou adresou apod. Rovnako zadná strana obálky môže V altematíve obsahovať iný text alebo potlač.Obálka podľa technického riešenia je využiteľná Všade tam, kde je potrebné mať k dispozícii viac oddeliteľných častí ďalej samostatne použiteľných, napríklad na občianske súdne konanie, správne konanie.l. Obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami, z jediného výseku papiera, s prednou stranou s bočnými chlopňami, so zadnou stranou pripojenou ku spodnej časti prednej strany a s homou uzatváraeou chlopňou pripojenou k homej časti prednej strany, a obsahujúcou vytrhovaciu oddeliteľnú časť obvodovo vymedzenú odtrhávacou líniou, pričom okno po jeho oddelení je lcryté vnútorným vloženým listom a odtrhávacia línia je prípadne vybavená výsekom na ľahšie oddelenie časti, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že predná strana (l)je vybavená vytrhovacím kupónom (1 l), uzatváracia časť homej uzatváracej chlopne (4) prechádza do voľnej jedno- alebo viacdielnej oddeliteľnej časti so samostatne oddeliteľnými dielmi(5), pričom uvedená uzatváracia časť obsahuje pozdlžny pás lepidla (17) presahujúceho v zloženom stave obálky na homú okrajovú časť zadnej strany (2) obálky, jedno- alebo víacdielna oddeliteľná časť je od uzatváracej časti chlopne(4) oddelená v odstupe od pásu lepidla (l 7) a s nim súbežne upravenou perforovanou odtrhávacou líniou (6) a jej jednotlivé diely (5) sú vzájomne oddelene perforovanými odtrhávacími líniami (7), a zadná strana (2) obálky je na svojej vonkajšej stene vybavená plochou (l 8) pre tlač.2. Obálkapodľanároku 1,vyzn ačuj úca sa t ý m že vytrhovací kupón (l l) má štvoruholníkový tvar.3. Obálka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m že obvodové okraje vytrhovacieho kupónu (l l) tvoria priame a/alebo zaoblené časti odtrhovacej línie, ktorá je perforovanou líniou (12) alebo perforovanou líniou (12) v jednej alebo viac zo svojich častí vybavenou priesekom (13, 14, 19).4. Obálka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,vyznačujúca sa tým žekrycílist(l 6) má väčší rozmer ako vytrhovací kupón (1 l) a je okolo obvodu kupónu (l 1) k vnútomej stene prednej strany (l) pripojený lepidlom.5. Obálka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokowvyznačujúca sa tým žekrycílist(l 6) je nepriehľadný, tvorený prepisovacím alebo obyčajným papierom.6. Obálka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokowvyznačujúca sa tým žekrycílist(16) je priehľadný, tvorený priehľadnou fóliou.7. Obálka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým že oddeliteľná časť chlopne (4) má jeden alebo viac dielov (5), ktoré sú vzájomne oddelené perforovanou odtrhávacou líniou (7).

MPK / Značky

MPK: B65D 27/00

Značky: dvomi, oddělitelnými, viacerými, časťami, obálka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4569-obalka-s-dvomi-alebo-viacerymi-oddelitelnymi-castami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami</a>

Podobne patenty