Obal na mäsové potravinárske výrobky

Číslo patentu: U 4568

Dátum: 07.09.2006

Autori: Lanzani Frederico, Vannini Cesare, Movilli Walter, Amari Claudio

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 22. 3. 2006(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 7. 2006(31) Číslo príoritnej prihlášky MO 2005 A 000066(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 23. 3. 2005(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority IT ÚRAD r , , PRIEMYSELNEHO (45) Datum oznamenia 0 zapise VLASTNÍCTVA uzitkoveho vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Včsmlk ÚPV SR č.1 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT |(73) Majiteľ Coopbox Europe S. p. A., Reggio Emilia, IT(54) Názov Obal na mäsové potravinárske výrobkyTáto prihláška úžitkového vzoru sa týka obalu na mäsové potravinárske výrobky, ktorých organoleptické vlastnosti podliehajú rýchlej degradácii.Riešenie sa týka predovšetkým obalu na potravinársky výrobok uvedeného typu, rezaného alebo mletého, ktorý je špeciálne určený na samoobslužný predaj.Samoobslužným predajom sa rozumie predaj čerstvých potravinárskych výrobkov V supemiarketoch a hypermarketoch, zabalených, priamo dostupných spotrebiteľovi,väčšinou vystavených v chladiacich boxoch.Mäsovým potravinárskym výrobkom rezaným alebo mletým sa rozumie mäso pokrájané na rezne, čerstvé alebo pečené, carpaccío a vo všeobecnosti mäso pokrájané na rezne, mleté mäso a podobné narezané mäso, mäso vo forme rezňov alebo jemne narezané, ktorého organoleptické vlastnosti podliehajú rýchlej degradácii.Toto riešenie sa ďalej týka predovšetkým obalu, ktorý obsahuje potravinársky výrobok uvedeného druhu, ktorého účelom je zaručiť dobrú konzerváciu výrobku počas 3 alebo 4 dní od jeho zabalenia, ako to bude podrobne uvedené v ďalšej častí opisu.V oblasti balenia potravín je nevyhnutné zaručiť dobrú konzerváciu výrobku.Výraz dobrá konzervácia je tu použitý na označenie,že potravinársky výrobok v čase, ktorý uplynie medzi jeho zabalením a jeho spotrebou, konzervuje čo najlepšie svoje hygienické, nutrične a organoleptícké vlastnosti.V pripade zabaleného potravinárskeho výrobku, ktorý je určený na samoobslužný predaj, napriklad rezané mäso alebo carpaccio z mäsa, doterajší stav techniky poskytuje viaceré riešenia.Poznáme napríklad obaly, v ktorých je potravinársky výrobok konzervovaný vakuovo. Obal tohto typu sa skladá z pevnej podložky z plastu, na ktorej je položený potravinársky výrobok, uzatvorená je z vrchnej časti jemnou plastovou fóliou.Ďalej je možné vytvoriť vákuové obaly tepelným zvarením oboch okrajov dvoch jemných plastových fólií, medzi ktorými sa nachádza potravinársky výrobok.Prve riešenie, ktoré stav techniky poskytuje, umožňuje dosiahnut napríklad pre rezané mäso niekoľkodňové konzervačné doby, ale táto metóda má aj svoje nedostatky, pri nej je obzvlášť ťažké oddeliť od seba mäsové rezne po otvorení obalu.Mäsové rezne konzervované vákuovo sa na seba nalepia a dodajú mäsu nevábivý vzhľad priemyselného potravinárskeho výrobku.Tento vzhľad priemyselného potravinárskeho výrobku, ktorý je vzdialený od vzhľadu práve narezaného mäsa,určite neoeenía nároční spotrebitelia, ktorých to väčšinou odradi od nákupu takto zabalených výrobkov.Stav techniky ponúka aj druhé riešenie, ktoré predstavuje obaly, kde je potravinársky výrobok konzervovaný v zmenenom prostredi, ochudobnenom o kyslík (ochranné prostredie).Pri takýchto obaloch sa používajú pevné podložky z plastu, na ktorých je položený potravinársky výrobok a plastové fólie na uzavretie podložiek, ktoré majú aspoň jednu vrstvu neprepúšťajúcu plyny.Ochrannou vrstvou sa rozumie vrstva zvlášť odolná proti prieniku kyslíka, ktorej hrúbka sa pohybuje väčšinouod 2 do 12 mikrónov, obvykle jedna vrstva EVOH (ety 1 vinylalkohol).Tieto obaly tiež zaručujú dlhé konzervačné doby, až do tridsiatich dní od zabalenia potravinárskeho výrobku, sú však dost drahé zvlášť kvôli prítomnosti uvedenej ochrannej vrstvy.Tieto obaly budia u konečného spotrebiteľa dojem priemyselného potravinárskeho výrobku hlavne z dôvodu dlhého času trvanlivosti, z čoho plynú veľké nároky na distribúciu výrobku, ktorý pochádza z extemého baliaceho strediska a často nie sú pre náročného spotrebiteľa vyhovujúce.Známe sú aj obaly na samoobslužný predaj, ktoré zaručujú krátkodobú konzerváciu potravinárskeho výrobku,väčšinou len jeden deň.Obaly tohto typu tvoria väčšinou podložky s uzavíerateľným poklopom, vyrobené z tvrdého a priehľadného plastu.Sú známe aj obaly na krátkodobú konzerváciu, ktoré sú tvorené podložkami z tvrdého plastu alebo zmäkčeného kartónu, zatvorené plastovou fóliou zvarenou na okraj podložky.Iné známe obaly prispôsobené na krátkodobú konzerváciu potravín sa skladajú z pevnej podložky z plastu expandovaného alebo kompaktného, na ktorej je uložené narezané mäso a je obalená pružnou fóliou z polyvinylchloridu (PVC) alebo polyetylénu (PE).Aj ked sú obaly tohto typu výhodné, majú aj nevýhody,napríklad nezaručujú dostatočnú ochranu alebo žiadnu ochranu potravinárskeho výrobku pred pôsobením kyslíka.Okrem toho je v obale tohto typu potravinársky výrobok v priamom kontakte so vzduchom, ktorý sa tam nachádza, čiže aj s kyslíkom, ktorý vzduch obsahuje.V dôsledku toho je potravinársky výrobok vystavený oxidujúcej činnosti kyslíka, ktorú podporuje aj vystavenie veľkej plochy tomuto pôsobeniu z dôvodu narezania potravinárskeho výrobku, čoho výsledkom je stmavnutie farby.Oxidácia a zmena farby potravinárskeho výrobku sa prejavia väčšinou niekoľko hodin po narezani mäsa a jeho zabalení, v takomto prípade výrobok, ktorý zostáva v chladiarenskom pulte, nemusí byt predaný.Ak sa aj účinky oxidácie prejavia až po predaní výrobku, trnavšíe zafarbenie znižuje príťažlivosť výrobku pre spotrebiteľa, ktorý si už obaly tohto typu nekúpi.Bolo by teda žiaduce mat k dispozícii tu opisovaný obal na potravínárske výrobky, ktorý je obzvlášť prispôsobený na samoobslužný predaj a umožňuje teda zachovat organoleptické vlastnosti a príťažlivý vzhľad pre spotrebiteľa, a to počas 3 alebo 4 dní po úprave.Obal tohto typu by mal teda dat potravinárskemu výrobku vzhľad čerstvého, práve narezaného a zabaleného potravinárskeho výrobku a hlavne vzhľad autentického nepriemyselného výrobku.Mal by sa dat zhotoviť jednoduchým a ekonomickým spôsobom, pretože sa skladá zo zložiek bežne používaných v referenčných známych postupoch podľa stavu techniky a mal by teda byt dostupný na trhu.Cieľom predloženého riešenia je obal s uvedenými vlastnosťami, ktorý bude schopný vyriešiť opísané nevýhody obalov známych zo stavu techniky.Podstata technického riešenia Tento cieľ sa podarilo dosiahnut obalom na mäsovépotravinárske výrobky, ktorý tvorí podložka, potravinársky mäsový výrobok narezaný alebo namletý nachádzajúci sana danej podložke, priehľadná plastová fólia na uzavretie danej nádoby, inertný plyn napustený medzi danou podložkou a plastovou uzatváracou fóliou, pričom bud daná podložka alebo daná fólia sú zhotovené z plastu aspoň čiastočne prepúšťajúceho kyslík.Uvedená podložka a plastová fólia sú zhotovené z plastu aspoň čiastočne prepúšťajúceho kyslík.Výrazom plast aspoň čiastočne prepúšťajúci kyslík sa rozumie plast bez ochrany proti prieniku kyslíka, napríklad bez ochranných vrstiev z EVOH (etylvinylalkoholu) alebo podobných materiálov.Podložka je pokiaľ možno zhotovená z priehľadného plastu, čo nevylučuje možnost použiť expandovaný plast.Spomedzi použiteľných priehľadných plastov je výhodné použiť polyetylénéterttalát (PET) a poplypropylén(PP), uprednostňujú sa však plasty priehľadné a ekologické,ako napriklad kyselina polylaktická (PLA) alebo polymérové zmesi obsahujúce PLA.Uvedená plastová fólia je výhodne zhotovená z priehľadného plastu, pokial možno z rovnakého plastu ako podložka.Uzatvorenie podložky zatavením plastovej fólie po obvode podložky sa uskutoční zvarením.Čo sa týka použiteľných inertných plynov, ako príklad uvádzame dusík, argón, hélium, kysličník uhličitý a ich zmesi.Používame pokial možno inertný plyn s hustotou vyššou ako hustota vzduchu, ako napriklad argón.Ak obal podľa riešenia obsahuje potravinársky výrobok s vyšším obsahom vlhkosti, napríklad pečené mäso, uvedená plastová fólia môže mať na vnútomej ploche antikondenzačné vlastnosti (antifog), čo sa dosiahne pridaním vhodných prísad pri výrobe fólie.Ostatné vlastnosti a výhody obalu podľa tohto vynálezu budú ozrejmené v opise uprednostnenej formy zhotovenia uvedenom ďalej, s odvolaním na ílustračný obrázok.Prehľad obrázkov na výkresochPriložený obrázok znázorňuje axonometriu a priečny rez obalu na potravinárske výrobky podľa tohto riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa priloženom obrázku je znázomený obal 1 so zmeneným prostredím na mäsový potravinársky výrobok narezaný alebo namletý podľa riešenia, ktorý je tvorený podložkou 3, na ktorej sú uložené rezy salámy 2, plastová fólia 4 uzatvárajúca podložku 3, vopred stanovený inertný plyn napustený medzi podložkou 3 a uzatváracou fóliou 4.Podložka 3 je zhotovená z pevného plastu, pokiaľ možno priehľadného a má zvýšený okraj 5, na ktorý je zatavená plastová fólia 4 na uzavretie podložky 3, zhotovená z priehľadného plastu.V súlade s riešením sú buď podložka 3 alebo fólia 4 zhotovené z plastu aspoň čiastočne prepúšťajúceho kyslík.Spôsob zhotovenia takéhoto obalu 1 spočíva v tom, že umiestnime najprv na podložku 3 stanovené množstvo rezov salámy 2.Podložka 3, na ktorej sú položené rezy salámy 2, je umiestnená v uzatvorenej komore vo forme zvonu, kde je izolovaná od vonkajšieho prostredia.Uzatvorená komora, ktorá nie je znázomená, je bežného typu, rovnaká ako zvony väčšinou používané na zhotovenie obalov v zmenenom prostredí.Vnútri takejto komory sa nad podložkou 3 a potravinárskym výrobkom 2 V stanovenej vzdialenosti natiahne jemná plastová fólia 4. Potom sa odsaje vzduch z uzavretej komory. Vzduch sa odsaje pomocou vákuovej pumpy a môže sa odsat úplne alebo čiastočne, podľa typu ochranného prostredia, ktoré sa má vytvoriť, ako bude zrejmé z ďalšieho pokračovania opisu. Do uzavretej komory sa potom vpustí stanovený inertný plyn.Vpustenie uvedeného inertného plynu môže prípadne sprevádzať vypustenie zvyšného vzduchu z podložky 3,ktorý tam zostal, ak nebol dôkladne vysatý počas predchádzajúcej fázy.I( tomu dôjde, keď je ochranné prostredie vytvorené inertným plynom s hustotou vyššou ako hustota vzduchu,napríklad pomocou argónu, Použil sa inertný plyn ťažší ako vzduch - argón, ktorý vytláča vzduch z dostupného priestoru počínajúc od najnižších vrstiev.Potom sa uzatvorí podložka 3 zatavenim uvedenej plastovej fólie 4 na podložku 3 po jej obvode 5. Zatavenie sa uskutoční zvarením plastovej fólie 4 na podložku 3 po jej obvode 5.Nakoniec sa časť plastovej fólie 4, ktorá presahuje obvod 5 podložky 3, odstráni a takto sa získa uvedený obal l,ktorý je po vybratí z uzatvorenej komory pripravený na vystavenie na predajnom mieste.Podľa riešenia je výhodné, aby podložka 3 a uzatváracia fólia 4 boli zhotovené z plastu aspoň čiastočne prepúšťajúceho kyslík. Je výhodné, ak plast je ekologický, ako napríklad kyselina polylaktická (PLA).Ak obal podľa riešenia obsahuje potravinársky výrobok s vysokým obsahom vlhkosti, napriklad pečené mäso, uvedená uzatváracia fólia 4 môže mat na svojej vnútomej strane antikondenzačné vlastnosti (antifog).Obal l zhotovený týmto spôsobom podľa riešenia umožňuje potravinárskemu výrobku uchovať si vábivý vzhľad čerstvého výrobku počas 6 až 8 dní po jeho úprave.Zmenené prostredie vnútri obalu zabraňuje výskytu neželanej oxídácie a tmavému zafarbeniu mäsa.Tento výsledok sa dosiahne súčasne so zachovaním autentického vzhľadu potravinárskeho výrobku, ktorý sa podstatne liší od vzhľadu výrobku typického pre obaly podľa doterajšieho stavu techniky, ktorý nebol pre zákazníka lákavý.Obal l podľa riešenia tiež výhodne umožňuje spotrebiteľovi vyhnúť sa v samoobsluhách dlhým radom pri pulte,pričom nepríde o možnost nákupu mäsového potravinárskeho výrobku s čerstvým a vábivým vzhľadom.Obal 1 zhotovený podľa tohto riešenia ochraňuje potravinársky výrobok pred rizikami vonkajšej kontaminácie,pričom zaručuje dobrú konzerváciu nutričných, organoleptických a hygienických vlastností.Okrem toho, obal 1 zhotovený podľa tohto riešenia je ekonomický a jeho výroba je jednoduchá vďaka použitiu nenákladných a ľahko dostupných plastov. Nie je nutne použit plasty obsahujúce vrstvy s ochranou proti prieniku plynov s vysokými výrobnými nákladmi, ako je to v prípade obalov podľa doterajšieho stavu techniky, Ďalšou výhodou je, že obal 1 zhotovený podľa riešenia môže byt celý zhotovený z ekologických plastov, ako napríklad PLA.A nakoniec, ak je upravené prostredie obalu 1 vytvorené pomocou inertného plynu ťažšieho ako vzduch, napríklad argónu, uskutočnenie tohto riešenia je veľmi jednoduché, pretože nie je potrebné úplne vysat vzduch z uzatvorenej komory pre úpravu.Je zrejmé, že expert z danej oblasti bude môcť obohatit obal 1 podľa riešenia o viaceré úpravy s cieľom uspokojiť dané špecifické požiadavky, všetky tieto úpravy budú zahrnuté v rámci ochrany tohto riešenia, tak ako je definovaný v nasledujúcich nárokoch.l. Obal na mäsové potravinárske výrobky, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený podložkou (3), narezaným alebo namletým potravinárskym mäsovým výrobkom (2) nachádzajúcim sa na danej podložke (3), priehľadnou plastovou fóliou (4) na uzavretie podložky (3), inertným plynom napusteným medzi podložkou (3) a plastovou uzatváracou fólíou (4), pričom podložka (3) alebo fólia (4) sú z plastu aspoň čiastočne prepúšťajúceho kyslík.2. Obal podľa nároku l, vyznačuj úci sa t ý m , že podložka (3) a uzatváracia fólia (4) sú z plastu aspoň čiastočne prepúšťajúceho kyslík.3. Obal podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že podložka (3) je zhotovená z priehľadného alebo expandovaného plastu.4. Obal podľa nároku 3, vyznačuj úci sa t ý m , že priehľadná plastová fólia je z polyetylénéterfta|atu (PET) alebo propylénu (PP).5. Obal podľa nároku 3, vyznačujúci sa t ý m , že priehľadný alebo expandovaný plast je ekologický.6. Obal podľa nároku 5, vyznačuj úci sa t ý m , že ekologický plast je z kyseliny polylaktickej(FLA) alebo polymémej zmesi obsahujúcej PLA.7. Obal podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,vyznačuj úci sa tým,žeplastováfólia8. Obal podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokowvyznačujúci sa tým,žeuzatvorenieje uskutočniteľne zatavením plastovej fólie (4) zvarením na podložku (3) po jej obvode (5).9. Obal podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokowvyznačujúci sa tým,žeinertnýplynje vybraný zo skupiny obsahujúcej dusik, argón, hélium, kysličník uhličitý a ich zmesí.10. Obal podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokomvyznačuj úci sa tým,žeinertnýplyn ma vyššiu hustotu ako vzduch.ll. Obal podľanároku 10, vyznačuj úci sa t ý m ,že inertným plynomje argón.12. Obal podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokovodl až l 1,vyznačujúci sa tým,že plastová fólia (4) má antikondenzačné vlastnosti (antifog).

MPK / Značky

MPK: B65D 81/20

Značky: mäsové, výrobky, potravinářské

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4568-obal-na-masove-potravinarske-vyrobky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal na mäsové potravinárske výrobky</a>

Podobne patenty