Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä na elektrický invalidný vozík

Číslo patentu: U 4566

Dátum: 07.09.2006

Autori: Turoň Anton, Mihalus Branislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 135-2006 Dátum podania prihlášky 2. 6. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 7. 2006Dátum podania priorimej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. 9. 2006 Vestník UPV SR č. 9/2006Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzimkodnej prihlášky podľa PCTOpierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä na elektrický invalidný vozík.Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním,najmä pre elektrický invalidný vozík sa týka technického zdokonalenía zdravotnej pomôcky pre telesne postihnutých imobilných ľudí.V súčasnosti sú bežne známe rôzne druhy opierok rúk pre ľudí, ktoré obsahujú rôzny nastavovaci mechanizmus. Všeobecne sa V prevažnej miere jedná o výrobky z rozličných materiálov určené ako doplnok ku kancelárskym stoličkám a kreslám. Takéto opierky rúk Však nie sú konštrukčne dimenzované na zaťaženia, ktoré sa vyžadujú napríklad na opierky rúk na elektrické alebo ručné invalidné vozíky, lebo v týchto zariadeniach opierka rúk plní okrem funkcie opomého systému ruky i aktívnu oporu pri nastupovaní alebo pri zmene polohy telesne postihnutého imobilného používateľa v kresle vozíka.Na elektrických alebo ručných invalidných vozíkoch sa preto používa bud pevná, alebo otočná, alebo vertikálne výsuvná opierka rúk upevnená bud v ráme operadla, alebo v ráme sedadla. Pevná opierka rúk však prekáža a podstatne sťažuje telesne postihnutému imobilnému používateľovi pri nasadaní do kresla a vysadaní z kresla invalidného vozíka. Otočná alebo výsuvná opierka rúk svojou konštrukciou neumožňuje vhodné vertikálne a horizontálne nastavenie ani vhodný sklon opierky rúk od horizontálnej polohy. Takéto konštrukcie opierok rúk nie sú univerzálne určené na ľubovoľnú výšku postavy postihnutého imobilného používateľa,lebo ich konštrukčná dĺžka a poloha vyhovuje len pre postavy v určitom malom rozsahom výšky postihnutých imobilných používateľov a pre iných používateľov je nepohodlná, t. j. nižší užívateľ musí mat na nej ruky predsunuté a sklonené pod tupým uhlom dopredu a vyšší zasunuté a sklonené pod ostrým uhlom dozadu.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä elektrického invalidného vozíka podľa technického riešenia. Podstatou tohto technického riešenia je, že držadlo je spojené s uhlovo natočeným segmentom opatreným pozdĺžnou drážkou, ktorý je posuvne osadený vo vedení pevne spojenom s otočnou prírubou, ktorá je dolnou aretačnou skrutkou pripevnená k pevnej prirube upevnenej na ráme invalidného vozíka.Je pritom výhodné, ak os pozdĺžnej drážky uhlovo natočeného segmentu zviera s horizontálnou rovinou držadla uhol v rozsahu 40 až 80 uhlových stupňov.Opierka rúk podľa technického riešenia neprekáža a ako opora podstatne uľahčuje telesne postihnutému imobilnému používateľovi pri nasadaní do kresla a vysadaní z kresla invalidného vozíka. Svojou konštrukciou je navyše určená i na pohodlné sedenie postihnutému imobilnému používateľovi v kresle invalidného vozíka s ľubovoľnou výškou, lebo technicky jednoduchým riešením umožňuje menit ergonomickú vzdialenosť medzi držadlom a operadlom a súčasne aj výšku a sklon opierky ruky z horizontálnej polohy. Toto pritom lepšie zodpovedá ergonomickým nárokom sediacej osoby, nakoľko vyššia postava (vyššia poloha držadla) má dlhšie predlaktie ako postava nižšia a preto bude vyššia postava požadovať väčšiu vzdialenosťdržadla od operadla pri približne rovnakej polohe sedadla ako postava nižšia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad konštrukčného riešenia opierky ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä na elektrický invalidný vozík podľa technického riešenia je zobrazený na obr. 1, pričom na obr. 2 je zobrazená kinematická schéma výškového a uhlového nastavenia polohy jeho držadla a na obr. 3 vyobrazená kompletná opierka ruky v zloženom stave. Ďalej je na pripojenom obr. 4 zobrazené držadlo a uhlovo natočený segment technického riešenia, ktorého otočná príruba, ktorého vedenie a ďalšie časti opierky rúk podľa technického riešenia sú zobrazené na obr. 5 a nakoniec na obr. 6 sú zobrazené časti opierky ruky zaisťujúce prestavenie a zaistenie uhlovej polohy držadla podľa technického riešenia.Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním,najmä elektrického invalidného vozíka podľa technického riešenia zobrazeného na pripojených výkresoch má držadlo 4 pevne spojené s uhlovo natočeným segmentom 5 opatreným pozdĺžnou drážkou 6, ktorý je posuvne osadený vo Vedení 7 pevne spojenom s otočnou prírubou 9, ktorá je dolnou aretačnou skrutkou 3 a pripevnená k pevnej prirube 12 upevnenej na ráme 1 invalidného vozíka. Os pozdĺžnej drážky 6 uhlovo natočeného segmentu 5 zviera pritom s horizontálnou rovinou držadla 4 uhol 60 uhlových stupňov alebo iný ľubovoľný uhol z rozsahu 40 až 80 uhlových stupnov.Upevnenie pevnej príruby 12 na rám l elektrického invalidného vozíka sa uskutoční napríklad zvarovým spojom. Do vedenia 7 sa potom zasunie uhlovo natočený segment 5 tak hlboko, aby bolo možné vložit homú aretačnú skrutku 2 a cez vedenie 7 i pozdĺžnu drážku 6 v uhlovo natočenom segmente 5 a aby bolo možné súčasne nasadiť vedenie 7 s pohyblivou prírubou 9 cez pozdlžnu drážku 6 na dolnú aretačnú skrutku 3 a pevnej príruby 12. Táto poloha sa následne zaistí dotiahnutím homej matice 2 b. Takto zostavená odnímateľná časť opierky ruky sa nasunie na dolnú aretačnú skrutku 3 a pevnej príruby 12. Uhlová poloha sa pritom upraví tak, aby kolík ll, zapadol do polohovacej drážky 10, pričom dotiahnutím dolnej matice 3 b sa zaistí nastavená uhlová poloha držadla 4. Vedenie 7 je pritom opatrené deformačnou drážkou 8, preto uvoľňovaním alebo doťahovaním homej matice 2 b homej aretačnej skrutky 2 a sa mení veľkost prierezu vedenia 7, čím sa uvoľňuje alebo upevňuje uhlovo natočený segment 5. Výškové nastavenie držadla 4 sa docieli uvoľnením hornej matice 2 b homej aretačnej skrutky Za, čím sa čiastočne deformovaný prierez vedenia 7 vráti do pôvodného tvaru. Týmto sa zníži trenie vo vedení 7 a tlakom resp. ťahom na držadlo 4 je možné prestaviť jeho výšku do novej polohy.Os pozdĺžnej drážky 6 uhlovo natočeného segmentu 5 zviera s horizontálnou rovinou držadla 4 uhol 60 °, resp. ľubovoľný uhol z rozsahu 40 až 80 uhlových stupňov, preto pri výškovom prestavovaní držadla 4 invalidným imobilným používateľom sa ergonomicky mení vzdialenosť medzi držadlom 4 a operadlom sedadla invalidného vozíka. Zaistenie novej výškovej polohy držadla 4 si pritom zabezpečí priamo sám invalidný imobilný používateľ opätovným ručným dotiahnutím homej matice 2 b homej aretačnejskrutky Za. Ďalej uhlové nastavenie držadla 4 si invalidný imobilný používateľ uskutoční uvoľnením dolnej matice 3 b dolnej aretačnej skrutky 31 a miemym vyklopením uhlovo natočeného segmentu 5 a vedenia 7 v smere osy dolnej aretačnej skrutky Sa, čím kolik ll na pevnej prírube 12 opustí polohovaciu drážku 10 na pohyblivej prírube 9 a umožní vhodné uhlové prestavenie držadla 4 v novej polohe. Zaístenie novej uhlovej polohy držadla 4 sa pritom dosiahne opätovným zapadnutím kolika ll pevnej príruby 12 do polohovacej drážky 10 pohyblívej príruby 9 a tučným dotiahnutim dolnej matice 3 b invalidným imobilným používateľom na dolnej aretačnej skrutke 3 a.Opierku ruky s uhlovým a výškovým nastavovanim podľa technického riešenia je možne všeobecne použiť na stoličkách a kreslách, najmä v nemocniciach, na pracoviskách, v priemysle, domácnostiach a pod., t. j. V miestach kde sa predpokladá jej zvýšené zaťaženie na tlak, ktorý by v prípade uvoľnenia opierky rúk alebo jej poškodenia mohol spôsobiť zranenie používateľovi.l. Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním,najmä elektrického ínvalidného vozíka, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že držadlo (4) je pevne spojené s uhlovo natočeným segmentom (5) opatreným pozdĺžnou drážkou (6), ktorý je posuvne osadený vo vedení (7) pevne spojenom s otočnou prírubou (9), ktorá je dolnou aretačnou skrutkou (3 a) otočne pripevnená k pevnej prírube (12) upevnenej na ráme (l).2. Opierka ruky podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že os pozdĺžnej drážky (6) uhlovo natočeného segmentu (5) zviera s horizontálnou rovinou držadla (4) uhol V rozsahu 40 až 80 uhlových stupňov.

MPK / Značky

MPK: A61G 5/00

Značky: výškovým, vozík, invalidný, najmä, nastavovaním, elektricky, opierka, úhlovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4566-opierka-ruky-s-uhlovym-a-vyskovym-nastavovanim-najma-na-elektricky-invalidny-vozik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä na elektrický invalidný vozík</a>

Podobne patenty