Držiak balóna

Číslo patentu: U 4563

Dátum: 07.09.2006

Autor: Malcho Zdenko

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚŽITKOVÝ VZOR(22) Dátum podania prihlášky 10. 5. 2006(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 7. 2006(32) Dátum podania prioritncj prihlášky(33) Krajina alebo regionálna r organizácia priority URAD . A PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR Č. 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka držiaka balóna, predovšetkým na votknuté upevnenie pružného latexového balóna alebo fóliového dekoračného balóna.Balóny, balóniky sa upevňujú do rôznych držiakov,ktoré spájajú nafúknutý balón s nosičom, prevažne s paličkou. Doteraz známe usporiadania a riešenia sú vyhotovené predovšetkým ako lievikovité košíky, do ktorých sa umiestni spodná zaoblená časť balóna a cez otvor alebo výrez v lievikovitom košíku sa prevlečie skrútený náhubok balóna. Ten sa môže navyše natiahnuť a pripevnit do hákovitého prvku, háčika na spodnej časti držiaka alebo na paličke, na konci ktorej je držiak pripevnený. né riešenie,napr. podľa úžitkového vzoru DE 20 2004 002 855 Ul používa lievikovitý košík s lepiacim bodom na uchytenie balóna.Tvar a usporiadanie otvorov alebo výrezov v lievikovitom košíku je odlišný podľa konkrétneho prevedenia a niektoré varianty sú verejnosti známe aj z patentov US 4 589 854, US 3 162 974, US 2 840 948, US 2 664 667,W 0 2004/007043 Al, US 4 895 545, US 4 798 554, US 6 375 534 B 1. Aj ďalšie doteraz známe riešenia ako napr. podľa patentu US 3 366 999 používajú trojrozmerný záchytný prvok pre upevnenie balóna a jeho náhubka.Lievikovité košíky spájajú balón s držiakom tak, že balón je V držiaku v podstate votknutý bez rotačnej a posuvnej voľnosti. Toto usporiadanie umožňuje pohybovať s balónom prostredníctvom paličky alebo iného nosiča.Nevýhodou uvedených riešení držiakov je trojrozmernosť lievikovitého košíka, prípadne iného záchytného prvku, ktorý pri skladovaní a doprave zaberá veľa miesta. Takéto doteraz známe držiaky balónov nie je možne zasielať v plochých obálkach. Výroba vstrekovacej formy pre lisovanie doteraz známych lievikovitých držiakov je náročná. Vsúvanie náhubka balóna do lievikovitého košíka je prácne.Existuje aj novšie technické riešenie podľa zverejnenej prihlášky EPl 6 l 6608, ktoré zahrňuje vidlicu a záchytný krúžok, ktorý je výkyvne uložený na koncoch vidlice. Záchytný krúžok preberá úlohu kraja lievikovitého košíka skôr opísaných riešení a do žiadanej polohy sa zaaretuje pomocou aretačnej rozperky, ktorá vychádza zo záchytného krúžku a po vyklopení sa oprie do priehlbiny vo vidlici. Toto riešenie si vyžaduje relatívne zdíhavú operáciu s aretáciou rozperky a je náročné na motorickú presnosť prstov. Použitie rozperky neumožňuje umiestniť otvor V zachytnom profile tak, aby sa v nevyklopenej polohe nachádzal na strane vidlice. Otvor je teda na vonkajšej časti držiaka balóna, čo pri výrobe, skladovaní a preprave spôsobuje nežiaduce vzájomné spájanie, reťazenie a deformovanie susediacich držiakov balóna. Tento nedostatok je možné riešiť zmenšením otvoru v záchytnom profile, čo však sťažuje a komplikuje vsúvanie náhubka balóna do záchytného profilu. Rozperka má malú dotykovú plochu a pri vyklápani a aretovaní väčšieho počtu držiakov sa končeky prstov neprijemne namáhajú a unavujú.Bolo zverejnené aj technické riešenie podľa UV SK 4230, ktore používa rohatkový mechanizmus na aretovanie rotačnej polohy záchytného profilu. Orientácia otvoru v záchytnom krúžku na vonkajšom obvode držiaka balóna podľa tohto zverejneného technického riešenia môže spôsobovať nežiaduce vzäomne spájanie, reťazenie a defor movanie susediacich držiakov balóna pri výrobe, skladovaní alebo preprave.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje držiak balóna obsahujúci vidlicu, na vidlici prostredníctvom kĺbu výkyvne uložený záchytný profil s otvorom, aspoň jeden pri kĺbe sa nachádzajúci rohatkový aretačný mechanizmus pozostávajúci zo zubu a západky podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že prierez oboch koncov záchytného profilu sa smerom k otvoru rozšimje a konce záchytného profilu tvoria V tvar otvoru s navádzacími líniami pre uľahčené zasunutie balóna do záchytného profilu. Navádzacie línie sa smerom von zo záchytného profilu rozbiehajú, čo umožňuje rýchlejšie a pohodlnejšie navedenie náhubku balóna do otvoru. Rozširovanie prierezu záchytného profilu smerom k otvoru umožňuje dosiahnut takú geometriu tvaru otvoru, aby pri malom vnútomom rozmere otvoru v záchytnom profile mali navádzacie línie dostatočnú dĺžku. Nie je pritom nutné zväčšovať vnútomý rozmer otvoru záchytného profilu, čo by prinášalo problémy so samovolným uvoľňovaním balóna.Vo výhodnom usporiadani má držiak balóna umiestnený otvor v záchytnom profile tak, že v nevyklopenej polohe sa nachádza na strane vidlice a nie na vonkajšom obvode držiaka balóna. Pri takomto usporiadani držiak balóna nemá otvor na svojom vonkajšom obvode, čo zaručuje, že pri výrobe, preprave a skladovaní nedochádza k vzájomnému spájaniu, reťazeniu a deformovaniu susediacich držiakov balóna. Vonkajší rozmer otvoru v záchytnom profile môže byť potom dostatočne veľký a nemusí byť obmedzovaný na hrúbku ostatných častí držiaka balóna.Držiak balóna podľa tohto technického riešenia umožňuje veľmi jednoduché a rýchle votknuté osadenie balóna. Navádzacie linie umožňujú pohodlné vkladanie nafúknutého balóna do držiaka balóna, pričom si tento úkon nevyžaduje zvýšenú pozornost ani motorickú presnosť. Držiak balóna je pritom pri výrobe, skladovaní a preprave plochý a vzájomne sa nereťazí. Jeho uvedenie do pracovnej polohy je jednoduché a nevyžaduje si zvláštnu pozomosť ani cvik alebo skúsenosť.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l a 2.Na obrázku l je držiak balóna so záchytným profilom v nevyklopenej polohe V náiyse a na obrázku 2 je v axonometrickom pohľade.Držiak balóna podľa obrázku l a 2 je vyrobený ako plastový výlisok z polypropylénu. Výlisok obsahuje vidlicu 1, ktorá v spodnej časti pokračuje do paličky opatrenej jedným dvojitým háčikom 6 na upevnenie slcrúteného náhubka balóna.Výlisok držiaka balóna obsahuje zároveň záchytný profil 2, dva elasticko-plastické kĺby 3 a dva rohatkové aretačné mechanizmy. Záchytný profil 2 má kruhovitý otvorený tvar v podobe písmena C. Prierez záchytnćho profilu 2 v hornej časti je v podstate kruhový. V spodnej časti sa prierez oboch koncov záchytného profilu 2 smerom k otvoru 10splošťuje a rozširuje. Konce záchytného profilu 2 tvamjú otvor 10 do tvaru písmena V s navádzacirni líniami 9 na uľahčené zasunutie balóna do záchytného profilu 2. Navádzacie linie 9 sa smerom von zo záchytného profilu 2 rozbiehajú.Samotné konce záchytného profilu 2 sú zaoblené a sú mierne zahnuté do vnútra záchytného profilu 2, aby tlak v balóne nevysúval náhubok von zo záchytného profilu 2. Záchytný profil 2 má otvor 10 umiestnený tak, že sa V nevyklopenom stave nachádza na strane vidlice l. V tomto prñdade je otvor 10 umiestnený symetricky na predĺženej osi paličky.Z vnútomej strany vidlice l sú oba elastické kĺby 3 opatrené rohatkovými aretačnými mechanizmamí, vždy s jedným zubom 4 na strane záchytného profilu 2 a s jednou pružnou západkou 5, ktorá vychádza z telesa vidlice l. Vzájomná uhlová poloha zubu 4 a západky 5 zabezpečuje aretáciu vyklopeného záchytného profilu 2 v polohe v podstate kolmej na plochu vidlice 1.Pri vyklápaní záchytného profilu 2 sa prstami prekoná odpor rohatkových aretačných mechanizmov. Odpor vzniká ohýbanim pružnej západky 5 cez zub 4. Po zaskočeni západky 5 za zub 4 sa dorazove plochy 7 na strane záchytného profilu 2 a dorazové plochy 8 na strane vidlice l dotýkajú a záchytný profil 2 je vyklopený a zaaretovaný do kolmej polohy. Držiak balóna umožňuje aj viacnásobné vyklopenie a sklopenie záchytného profilu 2, V praxi je zvyčajne postačujúce jednorazové vyklopenie.V tomto príklade je opísané riešenie, pri ktorom je celé teleso držiaka balóna spolu s paličkou a spolu so všetkými ostatnými časťami vyrobené jedným vstrekolisovým procesom. Je možné aj riešenie, pri ktorom spodná časť vidlice 1 má otvor pre zasunutie oddelenej paličky.Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto technického riešenia je možne priemyselne vyrábať a používat držiak balóna pre votknuté osadenie balóna, pričom držiak balóna má pri výrobe, skladovaní a preprave plochý tvar a pred osadením balóna alebo pri osadeni balóna sa jednoduchým úkonom upraví do pracovnej polohy.l. Držiak balóna obsahujúci vidlicu, na vidlici prostrednictvom aspoň jedného klbu výkyvne uložený záchytný profil s otvorom a obsahujúci aspoň jeden pri klbe sa nachádzajúci rohatkový aretačný mechanizmus pozostávajúci zo zubuazápadky, vyznačuj úci sa tým,že prierez oboch koncov záchytného profilu (2) sa smerom k otvoru (10) rozširuje a konce záchytného profilu (2) tvoría V tvar otvoru (10) s navádzacími liniami (9) na uľahčené zasunutie balóna do záchytného profilu (2).2. Držiak balóna podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že záchytný profil (2) v nevyklopenej polohe má otvor (10) umiestnený na strane vidlice (l).

MPK / Značky

MPK: A63H 27/00

Značky: držiak, balóna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4563-drziak-balona.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak balóna</a>

Podobne patenty