Prípravky zlepšujúce využitie agrochemikálií

Číslo patentu: U 4556

Dátum: 07.09.2006

Autor: Teren Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ( 1) Či d°km°t ÚŽITKOVÝ VZOR 4556(22) Dátum podania prihlášky 30. 12. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia liičinkov úžitkového vzoru 3. 7. 2006 (Sl) m CL (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky AÚÍN 25/00(33) Krajina alebo regionálna COSG 3/00 organizácia priority ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vw UPV SR 54 9/2005(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzonl verejnosti 3. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Prípravky zlepšujúce využitie agrochemikáliíRiešenie sa týka prípravkov, ktoré zlepšujú využitie agrochemikálií, pričom pre prípravky V zmysle riešenia je charakteristické, že obsahujú aspoň jeden z prírodných polyterpénov ako je napríklad prírodný kaučuk alebo gutaperca.Prípravky, ktore sú odbornej verejnosti známe pod označením adjuvanty, sa obvykle ako aditívne látky pridávajú do zmesí (roztokov, emulzií, alebo suspenzií) určených na ochranu, výživu, alebo stimuláciu rastlín, kde slúžia na zvýšenie efektívnosti agrochemikálií aplikovaných formou postreku na nadzemné časti rastlín.Pre väčšinu agrochemikálií je výhodne ak veľkosť kvapiek pri ich aplikácii je blízka 300 m. Pri menších kvapkách je príliš veľký úlet postreku vplyvom vetra a väčšie kvapky majú zas len malú priľnovost na povrchu rastlín a rýchlo padajú na zem. Jednou z významných úloh adjuvantov je vytvárať film na povrchu kvapiek postrekovej kvapaliny a tým optimalizovať veľkosť kvapiek aktívnej látky. Kontaktne pôsobiace agrochemikàlie môžu spoľahlivo pôsobiť len vtedy, keď sú na povrchu ošetrovaných kultúr prítomné. Pozitívny vplyv adjuvantov niekedy súvisí tiež s vytvorením ochrany aktívnej zložky proti účinku dažďa a rosy, aby sa takto zabezpečilo dlhodobejšie pôsobenie aktívnej zložky. Modemé adjuvanty tiež podporujú prienik aktívnej zložky do systému ošetrovanej rastliny a chránia aplikovaný pesticíd, ako i rastlinu pred degradačným pôsobením vplyvom slnečného UV-žiarenia. Je výhodné ak adjuvant možno využít tiež ako antitranspirant a látku, znižujúcu výdrev semien plodín pestovaných na semeno (strukoviny, olejniny, trávy, ďateliny a pod.) a ak tieto aditívy tiež zlepšujú zmáčanie povrchu ošetrovaných rastlín.Dnes sa v poľnohospodárskej praxi používa celý rad adjuvantov. Sú to predovšetkým rôzne etoxylované oleje,obvykle rastlinného a živočíšneho pôvodu - napr. čínsky drevný olej (tung oil ), ľanový olej, dehydratovaný ricínový olej, rybací olej, repkový a slnečnicový olej. V poslednom období zaviedli do poľnohospodárskej praxe, hlavne vo Veľkej Británii, biologicky ľahko odbúrateľný adjuvant na báze kukuričného oleja.U nás sa široko používa hlawie adjuvant na báze emulgovateľného metylesteru repkovćho oleja (MERO). V našej poľnohospodárskej praxi sa tiež osvedčilo používanie adjuvantu na báze prírodného monocyklického terpénu menténu, ktorý sa k nám importuje z USA a ktorého podrobnejšie zloženie nie je z pochopiteľných dôvodov známe. Širšiemu uplatneniu tohto adjuvanta v poľnohospodárskej praxi však do určitej miery bráni jeho vysoká cena.V uplynulom období sa tiež u nás venovala pozomost vývoju prípravkov, ktore by zvyšovali účinnosť folíáme aplikovaný/ch agrochemikálii. Osobitná pozomost sa pritom zamerala na použitie látok prírodného charakteru. Vývojové práce vyústili do skupiny adjuvantov na báze včelieho vosku (PUV 0108-2005) a diterpenoidných, alebo triterpenoidných živíc prírodného pôvodu (PÚV 0218-2005).Na zvýšenie účinnosti foliáme aplikovaných agrochemikálii možno použit niektorý z produktov podľa tohto riešenia.Pre prípravky zlepšujúce využitie foliáme aplikovaných agrochemikálií - adjuvanty v zmysle tohto riešenia je charakteristické, že tieto v 100 hmotnostných dieloch neriedeného koncentrátu obsahujú 0,05 až 8,5 hmotnostných dielov aspoň jeden z prírodných polyterpénov. Ďalej prípravky v zmysle riešenia obsahujú 2 až 85 hmotnostných dielov sumy rozpúšťadiel a 1,5 až 40 hmotnostných dielov sumy emulgátorov a vody. Polyterpény, niekedy nazývané tiež ako polyprény, sú vysokomolekulové zlúčeniny, ktorých molekuly sú zložené z niekoľko sto izoprćnových jednotiek. Prípravky výhodne obsahujú ako prírodný polyterpén prírodný kaučuk a/alebo gutaperču.Kaučuk sa získava z mliečneho výronu - tzv. latexu niektorých tropických stromov, predovšetkým kaučukovníka (Hevea brasilieneís). Vo vodnom prostredí latexu sú čiastočky kaučuku emulgované látkami bielkovinového charakteru. Kaučuk možno z tejto emulzie koagulovat účinkom kyselín. Makromolekuly kaučuku sú zložené z veľkého počtu izoprénových jednotiek, pričom sa dokázalo,že priestorovo sa v prípade kaučuku jedná ocis-polymér izoprénu. Vynikajúcou vlastnosťou kaučuku je jeho veľká elasticita.Gutaperča sa rovnako získava z mliečneho výronu niektorých tropických drevín. Chemickýrn zložením sa podobá kaučuku. Líši sa však od neho priestorovým usporiadaním - gutaperča je totiž trans-polymérom izoprénu.Výhodné je ak sa pri príprave prípravkov podľa riešenia využíva tiež kolofónia. Kolofónia obsahuje cca 90 abitadienových kyselín, prevažne kyselinu abietovú a kyselinu pimarovú. Kolofónia získaná spracovaním európskych živíc, tzv. francúzska obsahuje hlavne kyselinu pimarovú, kým u tzv. americkej kolofónie prevláda kyselina abietová (Cjgl-lzgCOoH). Ďalej kolofónia obsahuje fenolické zlúčeniny a tiež menšie množstvo pimaradienových kyselín.Kolofónia predstavuje lesklú, sklovitú, niekedy priehladnú, väčšinou však zafarbenú hmotu žlto až červenohnedej, výnimočne až hnedo-čiemej farby. ej memá hmotnost - hustota je obvykle 1,07 až 1,09 kg/ dm 3.Dvojité väzby uvedených živičných kyselín sú pravdepodobne príčinou nestálosti kolofónie, ktorá časom trnavne a stáva sa krehkou a tiež menej rozpustnou. Kolofónia mäkne pri teplote asi 70 až 80 °C a pri teplotách nad 120 °C už obvykle poskytuje nízkoviskóznu taveninu. Vo vode je kolofónia nerozpustná a má slabo kyslú chemickú reakciu.Účelným sa ukázalo ak prípravky zlepšujúce využitie agrochemikálií v zmysle riešenia obsahujú tiež včeli vosk.Včelí vosk je metabolickým produktom včiel. Tvorí sa vo voskotvomých žľazách včiel, ktoré sú umiestnene na 3. až 6. brušnej šupinke hruška robotníc. Ich vonkajším zakončením sú tzv. voskové Zrkadielka. Keďže tieto sú pórovité, vosk cez ne preniká od žliaz smerom von. Včely používajú vosk predovšetkým na stavbu svojho diela - plastov a tiež na tvorbu viečok na uzatváranie buniek s dospelými larvami a zrelým medom.Na tvorbu vosku včely spotrebovávajú určité množstvo cukrovej potravy a tiež bielkovín, ktoré získavajú z peľu.V dobrých znáškových podmienkach môže včelstvo vyprodukovať počas jedného produkčného obdobia l - 2 kg vosku, obvykle v našich podmienkach 250 - 300 g ročne. Vosk sa získava z voštín, ktoré sú určené na vytopenie.Hlavne v starých plástoch vosk prichádza do styku s propolisom, peľom, medom, exlcrementarrti lariev a rozloženýrni zvyškami ich potravy. Včelí vosk je plastická žltá až žltohnedá mastná hmota, ktorú možno pri teplote miestnosti ohýbat a tvarovať. Farbu vosku podmieňujú nielen biologické faktory, ale aj druh včiel a zdroje počas medovej znášky. Vôňa vosku je príjemná, typická, mieme pripomínajúca med. Pochádza hlavne od esterov nižších mastných kyselín.Bod topenia včelieho vosku je 62 až 65 °C, zatial čo bod tuhnutía je asi o l až 3 °C nižší - teda 60 až 63 °C. Včelí vosk je ľahší ako voda - má memú hmotnosť 0,95 - 0,96 a pu 15 °C Od 0,927 až 0,970 g/cm 3. Vo vode je včelí vosk nerozpustný, najlepšie sa rozpúšťa v benzéne(pri teplote 45 °C sa V 100 g benzénu rozpustí až 100 g vosku) a dobre sa rozpúšťa tiež v chloroforme a acetóne.Včelí vosk je po chemickej stránke zmesou veľkého počtu rozmanitých organických látok (podľa Čudakova sa v ňom nachádza až asi 300 látok), hlavne estery vyšších mastných kyselín s vyššími alkoholmi, voľné mastné kyseliny, rôzne alkoholy, uhľovodiky, steroly a aromatícké látky. Okrem toho sú vo včelom vosku obsiahnuté tiež rôzne rastlinné pigmenty, živice, minerálne látky a voda.Estery včelieho vosku obsahujú 34 až 54 atómov uhlíka, najmä však C 40 až C 48. Tvoria ich hlavne vyššie mastné kyseliny (hlavne kyselina palmitová, cerotová, neocerotová, myricínová) s nižšími alkoholmi. Celkom sa našlo asi 24 rôznych esterov. Podiel esterov vo včelom vosku odpovedá 70 - 75 .Podiel uhľovodíkov vo vosku sa pohybuje od ll do 18 . Sú to predovšetkým paratiny, ízoparafíny a oleñny. Bolo ich zistených asi 250.Voľné mastné kyseliny vo vosku tvoria 12 - 15 , pričom sa ich vo vosku našlo zatial asi 12 rôznych druhov. Našli sa tiež hydroxykyseliny (najmä kyselina l 5-hydroxypalmitová), ketokyseliny a tiež oxokyseliny.Alkoholov sa zistilo vo včelom vosku asi 24, okrem iných tiež cholesterolový alkohol (B-sitosterol).Pre prípravky podporujúce a zvyšujúce účinnost agochemikálií aplikovaných na nadzemne časti rastlín v zmysle tohto riešenia je tiež charakteristické, že tieto ako rozpúšťadlo výhodne obsahujú niektorý z alkoholov, esterov, terpentínovú silicu - terpentín, toluén, xylén alebo dimetylsulfoxid.Terpentinová silica je tiež súčasťou priezračnej živice ihličnanov. Listnaté dreviny jej majú len veľmi málo, alebo ju vôbec neobsahujú. Terpentínová silica a živičné kyseliny sú podstatou živice ihličnanov. Možno ich od seba oddeliť napríklad destiláciou s vodnou parou, pri ktorej ľahko teká terpentínová silica, pričom živičné kyseliny tekajú podstatne ťažšie a málo a zostávajú ako destilačný zvyšok. Bolo preukázané, že terpentínová silica má pomerne výrazné baktericídne vlastnosti. Terpentínová silica, tzv. terpentínový olej, podobne ako vosky, tuky a im príbuzné látky je teda natívneho - fyziologického pôvodu.Z alkoholov je výhodne používat aspoň jeden z alifatických alkoholov (metanol, etanol, butanol a pod.), izopropanol, izobutanol, izoamylalkohol, glycerol, glykol alebo ich zmesi, napríklad tzv. pribudlinu. Pribudlina sa získava ako vedľajší - nežiadúci produkt pri fermetatívnomspracovaní rôznych zmesí obsahujúcich cukry a škrob, obvykle prírodného pôvod. V tejto súvislosti sú tiež vhodné rozmanité zmesi etanolu, napríklad s 2-butanonom, izopropanelom, ktoré môžu obsahovat tiež denatonium benzoat.Ukázalo sa, že je výhodné ak prípravky v zmysle tohto riešenia obsahujú dimetylsulfoxid, (CH 3)2 SO, ktorý sa zvykne označovať ako DMSO. Dimetylsulfoxid je vynikajúcim polámym rozpúšťadlom, ktoré ma relatívne vysokú teplotu varu (189 °C), pričom tuhne pri teplote nižšej ako 18,6 °C. Je to prakticky bezfarebná olejovitá kvapalina,ktorá sa neobmedzene mieša s vodou. Jeho memá hmotnost pri teplote miestnosti je 1,101 g/cm 3 a index lomu pri 25 °C je l,4773. Výsledky rozsiahleho agro-biologického skúšania preukázali, že dimetylsulfoxid priaznivo ovplyvňuje vstup biologicky aktívnych látok do rastlín Prikhodko, N. V. - Kushitskij. M. F. - Zub, M. P. The chemistry of agriculture, l 978,v 16, N 4, s. 68 - 70, Mairapetjan. S. Kh. - Tadevosjan. A. Practical Hydroponics Greenhouses,July/August 2002, s.76 - 81.Prípravky zlepšujúce využitie agrochemikálií - adjuvanty v zmysle tohto riešenia výhodne obsahujú emulgátory na báze etoxylovaných mastných alkoholov a/alebo ich sulfátov a/alebo etoxylovaný lanolín.Lanolin, ktorý sa získava pri odmasťovaní ovčej vlny,je komplikovanou zmesou, prevažne esterov vyšších mastných a tzv. voskových kyselín. Lanolin obsahuje až cca 54 cholesterinových esterov.Prednosťou produktov podľa riešenia je ich veľmi dobrá účinnosť, natívny chatrakter základnej zložky prípravku,jeho dobrá kompaktíbilita s rastlinami, dobrá degradovateľnosť v životnom prostredí a neškodnosť pre rastliny,hmyz a teplokrvných živočíchov.V praxi sa potvrdilo, že použitím prípravkov určených na zvýšenie efektívnosti agrochemikálií - adjuvantov v zmysle tohto riešenia možno výrazne zvýšiť účinnosť aplikovaných pesticídov a rastlinných živín, v dôsledku čoho je možné i primerane znížiť aplikačné dávky týchto agrochemikálií. Pri ich používaní sa dosahuje tiež pozvoľne - dlhodobejšie pôsobenie aplikovaných pesticídov a listových hnojív a ich pevnejšie ukotvenie na povrchu listov, čo umožňuje tiež zníženie počtu aplikácií. Využitím riešenia je často možné aj výrazne znížiť surovinové náklady na výrobu adjuvantov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV ďalšom uvádzané príklady ozrejmujú a dokumentujú predmetné technicke riešenie, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nároky na jeho ochranu.V záujme prípravy prípravku v zmysle riešenia sa postupovalo tak, že najskôr sa pripravili roztoky, resp. gély kaučuku a kalafúny v terpentínovom oleji.Ako zdroj kaučuku bol pri príprave použitý prírodný kaučuk typu SMR (Standard Malaysia Rubber). Príprava kaučukového gélu prebiehalo pri teplote rrtiestnosti, pričom v prvej fáze bolo najskôr potrebne kúsky prírodného kaučuku zaliate terpentínovým olejom nechat dokonale zbotnať. Po niekoľko dennom botnaní sa účinným rozmiešaním zmesi získal kaučukový gél, ktorý obsahoval 3,5 hmotn. prírodného kaučuku.Rozpúšťanie kalafúny v terpentínovom oleji sa uskutočňovalo za horúca (pri ohreve vo vodnom kúpeli). Pri SK 4556 Upravený číry roztok kalafúny obsahoval 64,9 hmotn. kalafúny.Vlastná príprava koncentrátu v zmysle riešenia pozostáva z homogenizácie pripravených medziproduktov V zmysle tejto receptúry25 hmotn. gélu prírodného kaučuku V terpentínovom oleji (3,5 hmotn. kaučuku), 55 hmotn. roztoku kolofónie V terpentínovom oleji (64,9 hmotn. kolofónie), 20 hmotn. anionaktívneho zmesového emulgátora na báze etoxylovaných vyšších mastných alkoholov a ich sulfátov.Uvedeným postupom sa pripravil koncentrovaný prípravok určený ako aditív - adjuvant na zlepšenie využitia foliáme pestovaných agrochemikálií.S cieľom prípravy koncentrovaného adjuvantu podľa riešenia výlučne na báze prírodného kaučuku sa postupoValo tak, že k 80 hmotn. kaučukového gélu V toluéne sa za miešania pridalo 20 hmotn. anionaktívneho zmesového emulgátora na báze etoxylovaných vyšších mastných alkoholov a ich sulfátov. Použitý kaučukový gél obsahoval 5,6 hmotn. prírodného kaučuku typu SMR 5 a pri jeho príprave sa postupovalo obdobne ako bolo uvedené V príklade l. Pripravený koncentràt určený na prípravu vodnej emulzie obsahoval cca 4,5 hmotn. prírodného kaučuku.Prípravok zlepšujúei využitie agrochemikálií V zmysle riešenia sa postupovalo podľa tejto receptúry 24,4 kg gélu prírodného kaučuku V terpentínovom oleji(3,5 hmotn. kaučuku),52,3 kg roztoku kolofónie V terpentínovom oleji(64,9 hmotn. kolofónie),18,1 kg anionaktívneho zmesového emulgátora na báze etoxylovaných vyšších mastných alkoholov a ich sulfátov,5,2 kg roztoku kalafónie V dimetylsulfoxide (65 hmotn. kalafónie, 35 DMSO).l-lomogenizáciou uvedených zložiek sa získalo 100 kg adjuvantu V zmysle riešenia, ktorý obsahoval 0,85 hmom. prírodného kaučuku, 37,3 hmotn. kolofónie a 1,8 hmotn. Vo DMSO, ktorý sa používal po zriedení vodou pri príprave aplikačnej emulzie agrochemikálii systémom tank-mix.Pri príprave kvapalného adjuvantu podľa riešenia sa pracovalo V zmysle tejto receptúry30,1 kg kaučukového gélu V terpentínovom oleji(3,5 hmotn. kaučuku SMR), 15,4 kg gélovitej suspenzie včelieho Vosku V terpentínovom oleji (25 hmotn. včelieho Vosku), 30,4 kg roztoku kolofónie V terpentínovom oleji(64,9 hmotn. kolofónie), 1 1,4 kg zmesového anionaktívneho emulgátora na báze etoxylovaných vyšších mastných alkoholov a ich sulfátov,12,7 kg roztoku kolofónie V dimetylsulfoxide (65 hmotn. kolofónie a 35 DMSO).Dôkladným premiešaním zmesi sa získalo 100 kg prípravku zlepšujúceho Využitie agrochemikálií podľa riešenia, ktorý bol určený na spoločnú aplikáciu s prípravkami na ochranu rastlín.V prvej fáze prípravy 100 kg prípravku podľa riešenia na báze prírodného kaučuku sa spôsobom uvedeným V príklade l najprv pripravil gél prírodného kaučuku V xyléne. Pripravený gél obsahoval 7,4 hmotn. prírodného kaučuku typu SMR.Základom vlastnej prípravy koncentrátu V zmysle riešenia bola potom už len homogenizácía 83,6 kg gélu kaučuku V xyléne, ktorý obsahoval 7,4 hmotn. kaučuku so 16,4 kg zmesového anionaktívneho emulgátora na báze etoxylovaných vyšších mastných alkoholov a ich sulfátov.Riešenie sa týka prípravkov zlepšujúcich využitie agrochemikálií aplikovaných na nadzemné časti rastlín, predovšetkým pesticídov. Charakteristickým znakom prípravkov podľa riešenia je, že tieto V 100 hmotnostných dieloch neriedeného koncentrátu obsahujú 0,05 až 8,5 hmotnostných dielov niektorého z prírodných polyterpénov. Ďalej adjuvanty podľa riešenia obsahujú 3 až 85 hmotnostných sumy rozpúšťadiel a 1,5 až 40 hmotnostných sumy emulgátorov a Vody. Účelné je ak pri príprave koncentrátov podľa riešenia sa ako prírodný polyterpén používa kaučuk a/alebo gutaperča. Na vytvorenie emulzie rastlinných živíc vo vode sa obvykle používajú emulgátory na báze etoxylovaných mastných alkoholov a/alebo ich sulfátov a /alebo etoxylovaný lanolín.Použitím adjuvantov V zmysle tohto riešenia možno Výrazne zvýšiť účinnost aplikovaných pesticídov a rastlinných živín, v dôsledku čoho je možné i primerane znížiť aplikačné dávky týchto agrochemikálií. Dosahuje sa tiež odolnost aplikovaných biologicky účinných látok proti dažďu a rose, ich dlhodobejšie pôsobenie, čo umožňuje znížiť počet aplikácií počas vegetačného obdobia. Aditívy V zmysle riešenia zabezpečujú tiež dokonale pokrytie povrchu ošetrovaných rastlín, zlepšujú priľnavost účinných látok, zabraňujú odkvapkávaniu aplikačných roztokov a chránia rastliny proti negatívnym vplyvom prostredia svetlu, dažďu, teplu, chladu a vetru. Adjuvanty podľa riešenia možno používat tiež ako účinný antitranspirant a aditív účinný znižujúci výdrev plodín pestovaných na semeno(strukoviny, olejníny, trávy a podobne). Poskytujú tiež ochranu účinným látkam obsiahnutým V aplikovaných agrochemikáliách, ktoré chránia pred degradačným pôsobením UV-žiadenia a proti ich odparu pri zvýšenej teplote.1. Prípravky zlepšujúce využitie agrochemikálií, v y značujúce sa tým, že V 100 hmotnostných dieloch neriedeného koncentrátu obsahujú 0,05 až 8,5 hmotnostných dielov aspoň jedného z prírodných polyterpénov, 2 až 85 hmotnostných dielov sumy rozpúšťadiel a 1,5 až 40 hmotnostných dielov sumy emulgátorov a Vody.2. Prípravky zlepšujúce využitie agrochemikálií podľa nároku Lvyznačujúce sa tým,žeakoprírodný polyterpén obsahujú prírodný kaučuk a/alebo gutaperču.3. Prípravky zlepšujúce využitie agrochemikálií podľa nároku Lvyznačujúce sa tým,žeobsahujú kolofóniu.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/00, C05G 3/00

Značky: využitie, zlepšujúce, agrochemikálií, přípravky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4556-pripravky-zlepsujuce-vyuzitie-agrochemikalii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravky zlepšujúce využitie agrochemikálií</a>

Podobne patenty