Fitnesskúter

Číslo patentu: U 4469

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mathia Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 27-2006 Dátum podania prihlášky 5. 3. 2003 (13) Druh dokumentu U Dátum nadobudnutia učinkov úžitkového vzoru 24. 3. 2006 (Sl) Int CLzma Cislo priorítnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky A 63 B 21/00 Krajina alebo regionálna A 631 21/06 organizácia priority y , . , . PRIEMYSELNEHOoznamema O zapise VLASTNÍCTVA uzitkovcho vzoru 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č 5/2005úžitkového vzoru verejnosti 24. 3. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTV súčasnosti na posilňovanie určitých časti svalstva sa používa náradie umiestnene staticky na jednom stálom mieste. Tým sa cvičenie stáva niekedy jednotvámym a menej zaujimavým. Okrem toho je často viazané na uzavreté priestory bez dostatočného vetrania a čerstvého vzduchu. Preto je čoraz väčší záujem o vývoj kínematického náradia pre posilňovne, pomocou ktorého sa energia vynaložená na cvičenie využíva na pohyb zariadenia vpred a ktoré sa rnôže pri vhodnom počasí aplikovať i na vonkajších priestranstvách. Zatiaľ takéto kinematicke náradie pre posilňovanie niektorých skupin svalstva, najmä vnútomého stehna a bokov nieje k dispozicii.Uvedené nedostatky odstráni Fítnesskúter vybavený dvoma nášľapnými doskami, Spojenými s riadiacou časťou výkyvnými ramenami opatrenými vratnými pružínami a medzi výkyvnými ramenami, alebo nášľapnýrni doskarni je upevnená jedna, alebo viac snímateľných pružín. Každá nášľapná doska je opatrená aspoň jedným hnacim kolesom uloženým na výkyvnej konzole opatrenej aspoň jednou hnacou vratnou pružinou. Riadiaca časť má aspoň jedno riadiace koleso s tyčou s držadlom, alebo aj s brzdovým telesom.Riešenie umožňuje dopredný pohyb cvičenca opakovaným roznožovaním, čo posilňuje najmä svalstvo stehien a bokov.Dostatočná vzájomná vzdialenosť nášľapných dosák umožňuje odrážanie sa nohou, ako pri kolobežke.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia Fitnesskútra je na výkresoch, kde na obr. l je schéma Fitnesskútra v pohľade z boku a na obr. 2 v pohľade z vrchu, na obr. 3 je hnacie koleso v pohľade z boku a na obr. 4 to isté v pohľade z vrchu, na obr. 5 je rez výkyvného uloženia hnacieho kolesa, vyznačeného na obr. 4, na obr. 6 je znázomený variant pripevnenia nášľapnej dosky a výkyvného ramena o tyč riadiaceho kolesa lankom pri pohľade z boku a na obr. 7, to isté pri pohľade z vrchu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPríklad uskutočnenia Fitnesskútra podľa obr. l a 2 má nášlapné dosky 1 spojene výkyvnými ramenami 2 opatrenými vratnýrni pružínami 21, 22 s riadiacou časťou 3. Medzi výkyvnýrni ramenami 2 je upevnená jedna, alebo viac snimateľných pružín 7. Každá nášľapná doska 1 je opatrená štyrmi hnacími kolesami 4 uloženými na výkyvných konzolách 5, opatrených každá jednou hnacou vratnou pružinou 6. Riadiaca časť 3 má dve riadiace kolesá 31 uložené na priečnom nosníku 32, ktorý je na obidvoch koncoch opatrený otvormi 321 s točným uložením výkyvného ramena 2 a v strede priečneho nosníka 32 je upevncná Sklopná tyč 33 s držadlami 34 a s brzdovým telesom 35 upevneným navýložníku 36. Sklopná tyč 33 je spojená lankami 37 s nášľapnýmí doskarni 1.1.Fitnesskúter,vyznačujúci sa tým,že sa skladá z dvoch nášľapných dosák (l) spojených s riadiacou časťou (3) dvoma výkyvnými ramenami (2), z ktorých každé je opatrené aspoň jednou vratnou pružinou (22) a každá nášľapná doska (l) je opatrená aspoň jedným hnacím kolesom (4) uloženým na výkyvnej konzole (5) opatrenej aspoň jednou hnacou vratnou pružinou (6), pričom vratné pružiny (22) a (6) sú z elastických materiálov, ako z pružinových kovov, polymérov i gumy.2. Fítnesskúter podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že riadiaca časť (3) je vybavená aspoň jedným riadiacim kolesom (31) s tyčou (33) opatrenou držadlom(34) alebo aj brzdovým telesom (35).

MPK / Značky

MPK: A63B 21/06, A63B 21/00

Značky: fitnesskúter

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4469-fitnesskuter.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fitnesskúter</a>

Podobne patenty