Zabalená dávka aluminotermickej zmesi

Číslo patentu: U 4466

Dátum: 04.05.2006

Autor: Karabanov Vladimír Iosifovič

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 6. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. 3. 2006 (Sl) Im Cllzcoą(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 23 K 23/00(33) Krajina alebo regionálna I organizácia priority URAD pRIEMySELNÉHo (45) Dátum oznámenia O zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č.2 5/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 24. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ SNAHA, s. r. o., Turany, SK Karabanov Vladimír Iosifovič, Moskva, RU(72) Pôvodca Karabanov Vladimír Iosifovič, Moskva, RU(54) Názov Zabalená dávka aluminotermickej zmesiTechnicke riešenie sa týka zabalenej dávky aluminotermickej zmesi a vzťahuje sa k zabráneniu zníženiu kvality premiešania nerovnorodých systémov, ktore sú tvorené z jednotlivých granúl s rôznou skutočnou hustotou hmôt tvoriacich zmes, pričom prevládajú alumínolermické zmesi s granulami rozličnej formy, lineámych rozmerov a hustoty,pri doprave a premíestňovani v procese skladovania a môžu byt použité pre zvýšenie stabilnosti charakteristík zvarov,ktoré sú uskutočňované aluminotermickým zváraním.Analógiami navrhnutých usporiadaní a spôsobu môžu byť1. Zabalená dávka a spôsob jej balenia podľa Predpisu o aluminotennickom zváraní koľajníc s krátkym časom zohrievania, Elektro-Termit, r. 20022. Zabalená dávka a spôsob jej balenia podľa technických podmienok Aluminotermické zváranie koľajníc V rámci výhybky č. TU 0921-127-011244328-2001, r. 1996, V ktorej sa nachádzajú granule rôznej formy, lineámych rozmerov a hustoty, ktorých jedna časť svojou časťou sa dotýka balenia, druhá časť sa dotýka navzájom. Dávku zmesi nasypú do balenia, ktoré uzavrú pre zabezpečenie obmedzenia vplyvu atmosférických zrážok.Nedostatkom týchto zabalených dávok aluminoterrnickej zmesi a spôsobu vzniku systému zmes - balenie je náhodný charakter orientácie a rozmiestnenia granúl rôznej formy a lineámych rozmerov a hustoty a tomu zodpovedajúce náhodné parametre pórovitosti v zmesi, čo nedovoľuje pri mechanických vplyvoch počas prevážania a premiestňovania v procese uskladnenia uchovať parametre zmesi,ktoré sa získali počas prípravy premiešavania, pre presun granúl vo vzťahu k baleniu a vo vzájomnom vzťahu. Pokiaľ ide o aluminoterrnickú zmes s parametrami, ktoré sa líšia od získaných parametrov počas prípravy - premiešavania,takáto zmes nedovoľuje pri jej použití urobit zvar s požadovanými charakteristikami kvality v dôsledku nerovnomemej rýchlosti priebehu aluminotermickej reakcie v objeme dávky aluminotermickej zmesi a nerovnomemosti rozmiestnenia prisadových prvkov v objeme zvarovaného spoja. Dôsledok takýchto procesov je rozptyl parametrov zvarového spoju V objeme zvaru ako v zložení, tak aj vo fyzických vlastnostiach.Najviac blízkym technickým riešením navrhovaného usporiadania a spôsobu je zabalená dávka a spôsob jej zabalenia podľa technických pokynov Aluminoterrnické zváranie koľajníc v medziach výhybky podľa technológie a na zariadení firmy SNAHA (Slovensko), ktoré boli schválené MPS 15. ll. 1966, v ktorej sa nachádzajú granuly rôznej formy, lineámych rozmerov a hustoty, časť ktorých sa časťou svojho povrchu dotýka obalu a druhá časť sa dotýka navzájom, pričom dávku zmesi nasypú do balenia,ktoré uzavrú pre zabezpečenie obmedzenia vplyvu atmosférických zrážok.Nedostatkom týchto zabalených dávok aluminotennickej zmesi a spôsob vzniku systému zmes - balenie je náhodný charakter orientácie a rozmiestnenia granúl rôznej formy a lineámych rozmerov a hustoty, a tomu zodpovedajúce náhodné parametre pórovitosti v zmesi, čo nedovoľuje pri mechanických vplyvoch počas prevážania a premiestňovania v procese uskladnenia uchovať parametre zmesi, ktoré sa ziskali počas prípravy - premiešavania, pre presun granúl vo vzťahu k baleniu a vo vzájomnom vzťahu.Pokiaľ ide o aluminoterrnickú zmes s parametrami, ktoré sa líšia od získaných parametrov počas prípravy - premiešavanía, takáto zmes nedovoľuje pri jej použití urobit zvar s požadovanými charakteristikami kvality v dôsledku nerovnomernej rýchlosti priebehu aluminotemiickej reakcie v objeme dávky aluminotermickej zmesi a nerovnomemosti rozmiestnenia prisadových prvkov v objeme zvarovaného spoja.Úlohou vynálezu je vytvoriť zabalenú dávku aluminotermickej zmesi a spôsob vytvorenia systému zmes - balenie a tak zabezpečiť stabilnost parametrov pre vykonanie aluminotermickej reakcie zmesi s granularni rôznej formy,lineámych rozmerov a skutočnou hustotou látok, ktoré tvoria zmes, pri doprave a premiestňovaní V procese skladovania dávok aluminotermickej zmesi a tým zabezpečiť kvalitu zvarov.Jedným z hlavných faktorov, ktorý má vplyv na zabezpečenie kvality zváraných spojov je rovnomemosť priebehu aluminotermickej reakcie. Opakovanú kvalitu zvaru podľa rovnomernosti zloženia zliatiny a fyzických vlastností - vo výrobných podmienkach nie je možné zabezpečiť pri rôznej rýchlosti priebehu aluminotermickej reakcie v celom objeme dávky aluminotermickej zmesi. Pokiaľ ide o rovnomernosť rýchlosti priebehu aluminotemiickej reakcie,zabezpečuje sa popri zloženiu zmesi aj parametrom posunu granúl (stupňom premiešania) dávky aluminotermickej zmesi.Granulometrické zloženie zmesi pre aluminotemiické zváranie s granulami rôznej formy, lineámych rozmerov a skutočnej hustoty látok tvoriacich zmes, spravidla sa určuje technológiu získania týchto granúl. Pritom granuly, vrátane látok majúcich rovnakú skutočnú hustotu, majú formu a lineáme rozmery rozličné medzi sebou pri rovnakých granulometrických ukazovateľoch.Pri uskutočňovaní procesov prevážanía a premiestňovanía V procese uskladnenia môžu vzniknúť mechanické vplyvy, ktoré spôsobia premiestnenie granúl vzhľadom na balenie a medzi sebou. Pri rôznej hustote látok tvoriacich zmes, rôznych lineámych rozmerov a forme granúl, v podmienkach napríklad mechanického vplyvu pri prevážaní alebo premiestňovaní počas uskladnenia, je možné premiestneníe granúl s vyššou hustotou smerom nižšie než granúl s nižšou hustotou. Rozmerovo menšie granuly majú tendenciu zosýpať sa oveľa nižšie ako je to u väčších granúl. Podobné prejavy procesov zosýpania sledujeme v závislosti od tvaru granúl - granula, ktorá je guľovitého tvaru sa zosýpa oveľa nižšie než podlhovaste a šupinaté tvary. Niekedy sa to nazýva rozvrstvenie zmesi, hoci v skutočnosti je to zmena parametrov premiešania granúl (stupňa premiešanosti) a pórovitosti zmesi pripravenej k prevedeniu aluminotermickej reakcie.Pri tradičnom naplnení do balenia aluminotermickej zmesi priestorová orientácia a rozloženie každej granuly má náhodný charakter. Pre celkové ohodnotenie náhodného charakteru orientácie a rozmiestnenia granúl použijeme termín sypaná hustota zmesi popri strednej hustote zmesi a skutočnej hustoty látok tvoriacich zmes. Náhodný charakter orientácie a rozmiestnenia granúl privádza k nedostatočnej tesnosti rozmiestnenia granúl medzi sebou pri naplnení a taktiež k náhodným parametrom pórovitosti pri naplnení a ako dôsledok k zmene parametrov pórovitosti a premiestneniu granúl (stupňom premiestnenia) pripravenou k vykonaniu aluminotermickej reakcie zmesi v podmienkachnapríklad pri mechanických vplyvoch pri preprave zmesi. Pri rozmiestnení granúl dávky zmesi s prihliadnutím na tvary a lineáme rozmery granúl a ich priestorovej orientácie môžeme získať oveľa tesnejšie rozmiestnenie granúl dávky zmesi v balení (obale) vzhľadom k sypanej hustote dávky aluminotermickej zmesi.V opise a nárokoch na ochranu rozumieme ako sypanú hustotu fyzický parameter zmesi bez zhustenia nejakými spôsobmi alebo zariadeniami.Pre Vylúčenie vplyvu subjektívneho faktora (zručnosti a skúsenosti špecialistov zabezpečujúcich prevedenie a zúčastňujúcich sa na prevedení zváračských prác s použitím technológie aluminotennického zvárania) na opakovanú kvalitu zvarov podľa rovnomemosti zloženia zliatiny a fyzickým vlastnostiam Vo výrobných podmienkach žiadateľmi bol vypracovaný systém dávka aluminotermickej zmesi - balenie a spôsob jej vzniku.V navrhovanom technickom riešení sa nerozoberajú prípady, keď granuly, napríklad mechanickým vplyvom,sa ponárajú do granúl inej látky, plasticky ich deforrnujú. Pri ponorení granúl jednej v druhú s plastickou defomiáciou jednej z nich, plocha kontaktu ponorenej granuly s granulou, do ktorej sa ponára, môže prekročiť 50 povrchu ponorenej granuly.Ak vytvorime v balení nižší tlak ako je atmosférický, v systéme balenie - zmes vzniknú dodatočné sily, ktoré budú brániť premiestneniu homej vrstvy dávky zmesi.l. racionálna orientácia a rozmiestnenie granúl rôznej formy, Iineámych rozmerov a skutočnej hustoty látok tvoriacich zmes pri prevážaní a premiestňovani v procese uskladnenia dávok aluminotennickej zmesi2. zvýšenie hustoty aluminotermickej zmesi V systéme balenie - zmes pri porovnaní so sypanou hustotou zmesi3. zabezpečenie kvality zvarov stabilizáciou parametrov pripravených premiešavanim k prevedeniu aluminotermickej reakcie pri prevážani a premiestňovaní V procese uskladnenia dávok aluminotermickej zmesi.Technické výsledky sú dosiahnuté tým, že V zabalenej dávke aluminotermickej zmesi s granulami rôznej formy,lineámych rozmerov a skutočnej hustoty rôznych granúl zmesi, jedna časť granúl časťou svojho povrchu sa dotýka balenia, druhá časť sa dotýka navzájom. Pričom granuly dávky zmesi sa kontaktujú navzájom V miestach kontaktu,neprevyšujúcich pre každú granulu 50 povrchu tejto granuly. Miesta kontaktu granúl, ktoré sú medzi sebou V kontakte svojimi povrchmi majú nespojitý charakter. Zmes taktiež vytvára mnohozmité priestorové rozloženie granúl,a V krajnom prípade, časť granúl zmesi sú uložené a orientované tak, aby zabezpečili hustotu balenia granúl, prevyšujúcu sypanú hustotu zmesi. Balenie je hotové s deformačnýrni vlastnosťami zachovávajúcimi hustotu balenia granúl dávky aluminotermickej zmesi a kontakt granúl s balením a medzi sebou navzájom pri preprave a premiestňovaní V procese uskladnenia zabezpečí zachovanie parametrov presunu granúl v dávke zmesi dosiahnutej pri príprave - premiešavaní.Granuly, ktoré sú uložené orientovane pre zabezpečenie hustoty balenia, prevyšujúcu sypanú hustotu zmesi, môžu tvoriť časť balenej dávky aluminotermickej zmesi.Balenie môže byt urobené s možnosťou po vákuovaní udržiavať rozdielny tlak v porovnani s atmosférickým.V spôsobe vytvorenia systému zmes - balenie pre prepravu a premiestňovanie v procese skladovania dávky aluminotermickej zmesi s granulami rôznej formy, lineámych rozmerov a skutočnej hustoty rôznych granúl zmesi, ktorýzahŕňa prípravu - premiešame zmesi do parametrov zmiešania granúl dovoľujúcich uskutočnenie aluminotermickej reakcie, umiestnenie dávky zmesi do balenia, prepravu a/alebo presun V procese skladovania zabalenej dávky aluminotermickej zmesi. Pri tom sa granuly zmesi umiestňujú do balenia takým spôsobom, aby bola zabezpečená, V krajnom prípade pre časť zabalenej aluminotermickej zmesi hustota, ktorá je vyššia než sypaná hustota aluminotermickej zmesi. Potom sa uzatvára balenie, ktoré pri preprave a presune v procese uskladnenia obmedzia premiestnenie, v krajnom prípade časti granúl vo vzťahu k baleniu a medzi sebou navzájom dávky aluminotennickej zmesi. Pritom deformačné vlastnosti balenia, naplneného dávkou alumínoterrnickej zmesi, zabezpečujú zachovanie parametrov dávky, ktoré boli dosiahnuté pri príprave - premiešavaní, v prípade vonkajších vplyvov.V spôsobe vytvorenia systému zmes - balenie pre prepravu a premiestnenie V procese uskladnenia aluminotermickej zmesi granule sa môžu ukladať do balenia, ktoré V procese umiestñovania granúl zmesi udeľuje mechanické pôsobenie s amplitúdou a frekvenciou, zabezpečujúcou premiestnenie, V krajnom prípade, časti granúl dávky aluminotermickej zmesi pre pridanie dávky hustoty, prevyšujúcej sypanú hustotu aluminotermickej zmesi.V spôsobe vytvorenia systému zmes - balenie pre prepravu a premiestnenie V procese uskladnenia aluminotermickej zmesi po premiestnení dávky zmesi do balenia, ktoré sa potom vákuuje.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je zobrazená schéma rozmiestnenia granúl dávky aluminotermickej zmesi s hustotou zmesi, ktorá má vyššiu hodnotu ako je sypaná hustota zmesi.Na obr. 2 je zobrazená schéma rozmiestnenia granúl dávky aluminotermickej zmesi so sypanou hustotou zmesi.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l a obr. 2 ako pozícia l sú označené granuly zmesi, pozícia 2 - medzigranulový priestor. Racionálna orientácia a rozmiestnenie granúl rôznej formy, lineámych rozmerov a skutočnou hustotou látok, ktore tvoria zmes,funkcionálne minimalizujúcu medzigranulový priestor sa môže uskutočňovať napríklad s pomocou nepretržitej alebo periodickej vibrácie balenia, do ktorého porciami alebo nepretržitým množstvom, ktoré umožňuje uskutočňovať procesy zvyšovania hustoty zmesi v porovnaní so sypanou hustotou, sa umiestňuje dávka aluminotermickej zmesi. Vibrácie sa môžu vytvárať elektromagnetickým spôsobom ako aj mechanickým.V dôsledku mechanických vplyvov V silovom poli tiaži sa simuluje prienik malorozmemých granúl do medzigranulového priestoru oveľa väčších granúl, zvyšujúcu hustotu aluminotermickej zmesi V porovnaní so sypanou hustotou. Pri tom úsilia, ktoré sú nevyhnutné pre premiestnenie väčšej granuly rastú a V prípade mechanického vplyvu,granula sa nepremiesmi, na rozdiel od prípadu V podmienkach sypanej hustoty, kedy by sa takáto granula mohla premiestniť.Pri tom tesné uloženie rozmerovo veľkých granúl pri menších rozmeroch granúl tvoria priestor, V ktorom male granuly sa môžu premiestňovat, pritom neopúšťa priestor. Pri zaplnení balenia dávkou aluminotermickej zmesi V podmienkach mechanického vplyvu V silovom poli tiaževzniká vrstva pohybujúcich sa granúl zmesi, ktorá sa zabalila racionálne s ohľadom na minimalizáciu potencionálnej energie každej zabalenej granuly a granuly nasledujúcej porcie pohyblivej vrstvy taktiež zaujímajú racionálnu polohu, sú vyššie položenými pre už predtým uloženými granulami a svojou váhou a napäto-deformovaným stavom pri vzťahu k obalu a inými granulami dávky aluminotermickej zmesi nepovoľujú premiestňovanie nižšie položeným, nedovoľujú presypovanie viac, než oblasti (alebo póry) vznikajúce pri balení granúl aluminotermickej zmesi s najväčším lineámym parametrom.V navrhovanom systéme dávka aluminotermickej zmesi - balenie pórovitosť zmesi sa znižuje V dôsledku zaplnenia priestoru medzi veľkými granulami oveľa menšími,pričom pri tesnej naplnenosti pórovitosť zmesi sa približne rovná súčinu pórovitosti jednotlivých komponentov zmesi.Uzatvorenie balenia zabezpečí režim zachovania parametrov presunu granúl aluminotermickej zmesi pre homú vrstvu dávky.Pri uskutočnení balenia s možnosťou po vákuovani udržať rozdielnosť tlaku v porovnaní s atmosférickým vznikajú podmienky využitia atmosférického tlaku pre systém zmes - balenie, napomáhajúce zachovaniu parametrov premiestnenia granúl aluminotermickej zmesi v dávke.Zabalené dávky aluminotemiickej zmesi pracuje nasledovne.Časť granúl zaistená pevným balením, dotýka sa navzájom a balenia a nepremiestňuje sa pod vplyvom síl vzájomného pôsobenia granúl medzi sebou a balením a časť, ktorá sa dostala do medzigranulového priestoru zaistených granúl, ale nezaistená inými granulami pri prevoze a premiestňovaní v procese uskladnenia dávok aluminotermickej zmesi, môže sa premiestňovat po objeme nie viac,ako je ohraničené zaistenými granulami.Vákuové balenia vytvára doplňujúce podmienky stlačenia balenia dávky aluminotermickej zmesi, ktoré napomáha zachovaniu parametrov premiestňovania granúl aluminotermickej zmesi v dávke.Vynález môže nájsť využitie v rôznych systémoch dávka aluminotermickej zmesi - balenie. Zvýšenie hustoty zmesi v porovnaní so sypanou je najvhodnejšie uskutočňovať na 1,1 - 1,5 do balenia z termoplastu s modulom elasticity od 100 do 1250 Mpa. Vibrácie počas ukladania dávky aluminotermickej zmesi do balenia je najvhodnejšie stanoviť s frekvenciou od 15 do 100 Hz a amplitúdou v rozsahu od 0,1 do 3 mm. Tlak v balení je najvhodnejšie vytvoriť o 7 - 15 nižší než je atmosférický.1. Zabalená dávka aluminotermickej zmesi s granulami rôznej formy, lineámych rozmerov a so skutočnou hustotou rôznych granúl zmesi, časť ktorých časťou svojho povrchu sú V kontakte s obalom a časť granúl sa dotýka jedna druhej,vyznačujúca sa tým,žegranuledavky zmesí sú v kontakte medzi sebou v oblastiach kontaktu neprevyšujúcich pre každú granulu 50 povrchu tejto granuly vrátane prerušovaného charakteru oblasti kontaktu po povrchu kontaktujúcich sa medzi sebou granúl a vytvárajú mnohozrnité priestorové usporiadanie granúl zmesi, obal je realizovaný s deformačnými vlastnosťami na zachovanie hustoty zabalených granúl dávky aluminotermickej zmesi akontakt granúl s obalom a medzi sebou pri doprave a premiestňovaní V procese skladovania je na zabezpečenie zachovania parametrov posunu granúl vdávke aluminotermickej zmesi dosiahnutých pri príprave - premiešavaní.2. Zabalená dávka aluminotermickej zmesi podľa nárokuLVyznačujúca sa tým,žesúvneju 1 ožené orientované granule na zabezpečenie hustoty zabalenej zmesi vyššej než je sypaná hustota a tvoria časť zabalenej dávky aluminotermickej zmesi.3. Zabalená dávka aluminotermickej zmesi podľa nárokulalvyznačujúca sa tým,žebalenieje upravené na zabezpečenie udržiavania rozdielu tlaku od atmosférického po vákuovaní.

MPK / Značky

MPK: B23K 23/00

Značky: zabalená, aluminotermickej, zmesí, dávka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4466-zabalena-davka-aluminotermickej-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zabalená dávka aluminotermickej zmesi</a>

Podobne patenty