Predpažbie samopalu

Číslo patentu: U 4464

Dátum: 04.05.2006

Autor: Svítková Tatiana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚŽITKOVÝ VZOR 4464(22) Dátum podania prihlášky 27. 12. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia dčínkov úžitkového vzoru 24. 3. 2006 (Sl) Im 02005(32) Dátum podania prioritnej prihlášky F 41 C 23/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD PRIEMYSELNÉHQ (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového VZOTU 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Včsmík ÚPV SR č 5/2005(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 24. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynáiezu v pripade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ MAGIC TRADING CORPORATION a. s., Liptovský Mikuláš, SKTechnické riešenie sa týka predpažbia samopalu, ktoré umožňuje montáž prídawiých zariadení.V súčasnosti je pre samopal zavedené úchytné zariadenie nahradzujúce klasické predpažbie. Predpažbie sa skladá z podpažbia a nadpažbia, umožňujúce upevniť prídavné komponenty napr. laserový zameriavač, značkovač alebo osvetľovacie prídavné zariadenie. Úchytné zariadenie je vyrobené z plastového materiálu a funkčne vyhovuje požiadavkám na využívanie prídavných zariadení. Po zavedení, v skúšobnej dobe a po streľbách, sa pri úchytnom zariadení vyskytli ďalej popísané nedostatky.Pri streľbe dlhými dávkami sa nadmeme Zohrieva predná časť nadpažbia spojená s okolím piestového nástavca samopalu, pretože tento je nadmeme zohrievaný unikajúcimi plynmi z piestovej trubice. Materiál nadpažbia sa začína po opakovaných streľbách defomovať teplom, meniť svoje parametre a tým sa stáva nefunkčným.Podpažbie a nadpažbie je spojené spolu štyrmi skrutkami ktoré sa pri každom čistení samopalu musia odskrutkovať a znova naskrutkovať. Po niekoľkonásobnom opakovaní tohto procesu sa stáva že skrutky sa otáčajú spolu s lôžkom závitu a nie je ich možné zaskrutkovať na doraz.Predkladané riešenie zásadným spôsobom rieši možnosť pripojenia viacerých prídavných zariadení na samopal a odstraňuje nedostatky uvedené V časti Doterajší stav techniky. Podstata riešenia spočíva v nahradení pôvodného predpažbia novým, ktoré je vyrobene z kovu a navrhnuté tak, že umožňujú pripevnit štyri prídavné zariadenia na lišty. Nové nadpažbie je konštruované tak, že lišta na upevnenie prídavného zariadenia je pevnou súčasťou nadpažbia. Podpažbie má tri odnímateľné vodiace lišty na pripevnenie prídavných zariadení, čo umožňuje použiť len potrebný počet vodiacich líšt. Vodiace lišty podpažbia sú vyrobené z umelej hmoty. Spojenie nadpažbia a podpažbia je so samopalom riešené obdobne ako klasicke diely predpažbia.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je zobrazené podpažbie, na obrázku č. 2 nadpažbie, na obrázku č. 3. je zobrazené predpažbie samopalu v zostavenom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSamotné nadpažbie 2 (obr. 2), kryje hlaveň zhora. Pozostáva z jedného kusa ktorý sa na samopal pripevní tak, že predná časť sa zasunie nosovými výstupkami 5 do drážok výstupkov plynového násadca samopalu. Zadná časť nadpažbia 2 je pevne fixovaná s osou hlavne výstupkami 4 a istená vo vertikálnej osi zámkom 6. Posunutím páčky 7 zámku 6 (obr. 3) V smere k mieridlám sa vysunie zaisťovací kolík 8, ktorý sa zasunie do tela samopalu a tak fixuje nadpažbie v jej zadnej časti. Vrchná časť nadpažbia 2 je vyrobená s pevnou vodiacou lištou l delenou drážkou 9. Lišta 3je určená na upevnenie prídavných zariadení. Dražka 9 umožňuje mierenie strelca klasickým spôsobomPodpažbie 1 (obr. l) kryje hlaveň zdola. Je riešené ako samostatný diel s odnímateľnými lištami, ktoré sú v prípade potreby naskrutkované na teleso podpažbia 3 pomocou skrutiek M 4. Každá vodiaca lišta má presne definované styčné plochy a na jej vrchnej strane sú aretačné drážky 10(obr. 2), ktoré slúžia na pevné uchytenie prídavných zariadení s polohou presne deñnovanou užívateľom. Tvar vodiacej lišty 3 je podľa nom-ny Mil-Std 1913 pre upínacie mechanizmy, Výmena pôvodného predpažbia novým je veľmi jednoduchá a ľahko vykonateľná uživateľom. Na demontáž pôvodných častí stačí štandardným spôsobom zložiť nadpažbie, vytlačiť zaisťovaci nit podpažbia a odobrať ho. Do objímky kde bolo predtým pôvodné podpažbie, nasunieme prednú časť 11 podpažbia (obr. l). Zadná časť podpažbia sa upevní pomocou zaisťovacieho nitu (obdobne ako pôvodné podpažbie). Pewié spojenie s telesom samopalu sa poistí pomocou rozpemej skrutky 12 (červikom). Nadpažbie 2 sa namontuje tak že najskôr výstupky 5 nasunieme do drážok výstupkov plynového násadca samopalu. Zadnú časť zaistíme posunutím páčky 7 zámku 6 o 90 ° (obr. 3) smerom k mieridlám samopalu.l. Predpažbie samopalu, umožňujúce upevniť prídavné zariadenia, vyznačuj úce sa tým, že pozostáva z nadpažbie (2) a podpažbia (l), ktoré sú samostatné a vyrobené z hliníkovej zliatiny.2. Predpažbie samopalu, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že nadpažbie (2) obsahujejednu pevnú vodiacu lištu (3) na pripevnenie prídavných zariadení a delenú drážku (9) na mierenie.3. Predpažbie samopalu, podľa nároku l a 2, v y značujúce sa tým,ženadpažbie (2)mámechanizmus upínania tvorený nosovými výstupkami (5)a výstupkami (4) a zámkom (6) spolu s páčkou (7) a zaisťovacím kolíkom (8).4. Predpažbie samopalu, podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že podpažbie (l) obsahuje tri vymeniteľné vodiace plastové lišty (3) na pripevnenie prídavných zariadení.

MPK / Značky

MPK: F41C 23/00

Značky: samopalu, predpažbie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4464-predpazbie-samopalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predpažbie samopalu</a>

Podobne patenty