Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu

Číslo patentu: U 4463

Dátum: 04.05.2006

Autor: Svítková Tatiana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 12. 12. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia IíIČÍHkOV úžitkového vzoru 24. 3. 2006 (51) Int cLzoosj(32) Dátum podania priorimej prihlášky F 41 A 21/00(33) Krajina alebo regionálna r organizácia priority URAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č- 5/1006(47) Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 24. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ MAGIC TRADING CORPORATION a. s., Liptovský Mikuláš, SK(54) Názov Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopaluTechnické riešenie sa týka kompenzátora povýstrelového zdvihu hlavne samopalu pri streľbe, Doterajši stav technikyPri streľbe s ostrým strelivom jednotlivými ranami a hlawie pri streľbe dávkami dochádza k povýstrelovému zdvihu hlavne samopalu, čo má za následok nepresnost a veľký rozptyl zásahov. V štandardnej výbave samopalu sú dva nástavce hlavne. Bojový nástavec a nástavec na streľbu cvičným strelivom. Tieto neriešia povýstrelový zdvih hlavne samopalu.V súčasnosti je zavedený kompenzátor, ktorý eliminuje zdvih hlavne pri výstrele. Zavedený kompenzátor sice splňuje požiadavku na stabilizáciu hlavne samopalu, ale má nasledujúce nedostatky. Jeho upevnenie na ústie hlavne,pomocou závitu na jeho povrchu, je vzhľadom na nepresnosti výroby závitu a polohu poistného kolika na pevné uchytenie kompenzátora nejednoznačné. V mnohých pripadoch je drážka pre zaistenie polohy kompenzátora po jeho zaskrutkovaní na doraz mimo tento poistný kolik a tak nie je zabezpečené požadované súhlasné a pevné spojenie osi kompenzátora s osou hlavne. Ďalším nedostatkom zavedeného kompenzátora je fakt, že časť prachových plynov ktoré sa odvádzajú pod uhlom 20 ° proti pozdĺžnej osi hlavne samopalu smerom k muške túto znečisťujú a zároveň ohrozujú oči strelca.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie kompenzátora. Podstata potreby kompenzátora i naďalej spočíva v tom, že po výstrelc v čase keď záver samopalu naráža do zadnej polohy vratného ústrojenstva a dochádza ku povýstrelovému zdvihu zbrane, tlak povýstrelových plynov prúdenim cez kompenzačné otvory kompenzátora reaktívnym pôsobením tlačí ústie hlavne smerom dopredu a dole, čím sa eliminuje spätný ráz zbrane a teda povýstrelový zdvih hlavne. Takto upravená, alebo doplnená zbraň je schopná bez väčších nárokov na fyzickú zdatnost strclca strieľať presne krátkymi dávkami, alebo dlhými dávkamí. Vzhľadom na typ používaného streliva t. j. 7,62 x 39 je pre dosiahnutie takejto možnosti streľby uvedený kompenzátor nevyhnutny.Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu je kompaktný, pozostávajúci z troch kusov. Po montáži je valcovitého tvaru, na čelnej stene opatrený otvorom a štyrmi otvormi po obvode V 35 stupňovom odsmpe od seba,kolmo na os hlavne. V homej časti obsahuje dva rady po štyri kompenzačné otvory kolmých na os hlavne. Po oboch stranách sú V pozdĺžnej osi hlavne v jednom rade po štyri otvory. Tieto otvory sú proti pozdĺžnej osi hlavne v uhlc 30 ° smerom k muške samopalu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obr. l je vyobrazený rozložený kompenzátor a na obr. 2 je vyobrazenie namontovaného kompenzátora na hlavni samopalu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKompenzátor na ostrú streľbu pozostáva z dvoch častí vonkajší kryt 4 a telo 3. Vonkqši kryt 4 je v prednej časti kruhový s priemerom 21 mm vybavený po obvode piatimi otvormi 8 s priemerom 4 mm. Predný otvor 5 vonkajšieho krytu má priemer 9 mm. Na vrchnej časti 6 sú V dvoch radoch štyri otvory s priemerom 4 mm. Tieto sú kolmo na hlaveň samopalu a ich funkciou je stabilizovať hlaveň samopalu po výstrele vo vertikálnom smere. Po oboch stranách 7 vonkajšieho krytu sú v pozdĺžnom smere V jednom rade po štyri otvory s priemerom 4 mm. Tieto otvory sú proti pozdĺžnej osi hlavne v uhle 30 stupňov smerom k muške samopalu. Ich funkciou je eliminácia spätného rázu samopalu po výstrele. V zadnej časti vonkajšieho krytu je drážka 9, ktorá po zaskrutkovaní na hlaveň samopalu je poistným kolíkom 17 (obr. 2) fixovaná v pevnej polohe proti pozdĺžnej osi hlavne samopalu. Telo 3 je s vonkajším krytom 4 spojené závitom 13. Telo 3 je po celej dĺžke vŕtané otvorom 12 s priemerom 8 mm. V strednej časti 15 po obvode je v šiestich radoch po šest otvorov s priemerom 3 mm V každom z nich. Orientácia otvorov je v pravotočivom zmysle proti pozdĺžnej osi hlavne pod uhlom 30 °. Zadná časť tela 14 je vo vnútomej časti vybavená závitom s priemerom l 3 mm zhodným so závitom na hlavni samopalu,pomocou ktorého sa v zmontovanom stave naskrutkuje na hlaveň samopalu. Nástavec 1 na cvičnú streľbu spolu s pružinou 2 sa používa na streľbu s cvičnou muníciou. Je kruhového tvaru s priemerom 8 mm a dĺžkou 41,5 mm s vývrtom 10 cez teleso nástavca s priemerom 4 mm. V prednej časti je vybavený obrubou 11 s priemerom 12 mm a šírkou 2 mm.Montáž kompenzátora je veľmi jednoduchá.Pri montáži kompenzátora na samopal sa musí najskôr odmontovat pôvodný nástavec ktorý je na zbrani a namiesto neho sa namontuje kompenzátor 16. Pre pripad ostrej streľby sa telo 3 tesne naskrutkuje na hlaveň 18 samopalu. Na telo 3 sa naskrutkuje vonkajší kryt 4 . Pritom sa musi zatlačiť poistný kolik 17 a po naskrutkovaní vonkajšieho krytu 4 na doraz sa poistný kolik 17 uvoľní, aby zapadol do drážky 9 na vonkajšom kryte 4. Tak sa zaručí správna poloha kompenzátora 16 proti pozdĺžnej osi hlavne samopalu 18. V prípade aplikácie na cvičnú streľbu sa najskôr na nástavec 1 na cvičnú streľbu nasunie pružná podložka 2. Potom sa nástavec 1 na cvičnú streľbu zasunie do tela 3. Ďalší postup montáže je zhodný ako pri montáži na ostrú streľbu.1. Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu, vyrobený z kovu, tvorený z tela, z nástavca s pružinou a vonkajšieho krytu, vyznačuj úci sa t ý m , že telo (3) je s vonkajším krytom (4) spojené závitom (l 3).2. Kompenzátor, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vonkajší kryt (4) je v prednej časti (5) po obvode vybavený piatimi otvormi (8), na vrchnej časti(6) má V dvoch radoch po štyri otvory kolmo na hlaveň samopalu a po oboch stranách (7) má v pozdĺžnom smere v jednom rade štyri otvory ktoré sú proti pozdĺžnej osi hlavne v uhle 30 ° smerom k muške samopalu.3. Kompenzátor, podľa nároku l až 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vonkajší kryt (4) má v zadnej časti drážku (9) ktorá po naskrutkovaní na hlaveň samopalu jepoistným kolíkom (17) ñxovaná v pevnej polohe proti pozdĺžnej osi hlavne samopalu.4. Kompenzátor, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že telo (3) má po celej dĺžke vývrt (12), v strednej častí (15) má v šiestich radoch po šesť otvorov,pričom orientácia otvorov je v pravotočivom zmysle proti pozdlžnej osí hlavne pod uhlom 30 °.5. Kompenzátor, podľa nároku l a 4, v y z n a č u j ú ci s a tým , že telo (3) má v zadnej časti (14) vnútorný závit rovnaký ako závit na hlavní samopalu.6. Kompenzátor, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nástavec ( 1) na cvičnú streľbu spolu s pružínou (2) je lquhového tvaru, s vývrtom (10) cez teleso nástavca a s obrubou (1 l) v prednej časti.

MPK / Značky

MPK: F41A 21/00

Značky: kompenzátor, povýstrelového, samopalu, hlavne, zdvihu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4463-kompenzator-povystreloveho-zdvihu-hlavne-samopalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu</a>

Podobne patenty