Nosič bicyklov

Číslo patentu: U 4462

Dátum: 04.05.2006

Autor: Hršel Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 4462(22) Dátum podania prihlášky 10.6.2004 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 16. 3. 2006(31) Číslo prioritnej prihlášky PUV 2003-14339(32) Dátum podania priorímej prihlášky 11. s. 2003 B 60 R 9/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 6. 4. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 4/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 16. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/CZ 2004/000032(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 2004/108479Technické riešenie sa týka nosiča bicyklov vybaveného prvkami na pripojenie na priečne strešné nosiče alebo na strechu automobilu.V súčasnosti najrozšírenejší typ nosiča bicyklov, ktorý sa pripevňuje na priečnik strešného nosiča, uchytí bicykel za spodnú rámovú rúrku, pričom predné a zadné koleso je ñxované v podpornom žliabku. Hlavnými nevýhodami tohto riešenia sú jednak relatívne veľký rozmer a tým aj veľká hmotnosť celého nosiča a z toho vyplývajúca dost namáhavá manipulácia s celou sústavou nosič, prípadne nosiča - priečniky, v prípade, že nechceme po každom použití nosiča uskutočniť jeho demontáž z priečnikov strešného nosiča, čo je pri požiadavke dostatočne pevného spojenia nosiča s priečnikmi strešného nosiča nevýhodné. Uvedené riešenie nie je, tiež z hľadiska stability bicykla pri jazde automobilom, vonkoncom optimálne. Dalšou menšou nevýhodu je možnosť poškodenia laku na spodnej rámovej rúrke bicykla, ktorému sa pri častejšom používaní zvyčajne nevyhneme.Druhú skupinu tvoria nosiče, kde sa na uchytenie používa predná vidlica bicykla po demontáži predného kolesa. Hlavnou nevýhodou týchto nosičov je práve táto demontáž,ktorá nie je príliš jednoduchá, a predovšetkým nutnost prepravovat pomeme veľké a v mnohých prípadoch zašpinené predné koleso vo vozidle.Ďalšou skupinou, ktorá nie je príliš rozsiahla, sú nosiče,kde bicykel je uchytený k priečnikom za riadidlo a sedadlo. Tento typ nosičov je však pomerne zložitý, z dôvodov nutnosti uchytenia sedadiel rôznych tvarov a veľkostí a taktiež úchytky riadidla sú značne robustné, pretože musia nahrádzať nie príliš pevné uchytenie sedadla k priečniku.Uvedené nevýhody sa do značnej miery odstránia nosičom bicyklov vybavenom prvkami na pripojenie na priečne strešné nosiče alebo na strechu automobilu podľa tohto technického riešenia. Jeho podstatou je to, že je tvorený dvoma samostatnými montážnymi skupinami, z ktorých jedna je vybavená sklopným tŕňom, ktorý má aspoň v jednom priečnom smere rozmer zodpovedajúci vnútomému priemeru sedadlovej rámovej rúrky bicykla a druhá je tvorená dvojicou opomých plôch s príchytkami na riadidlo bicykla.Opome plochy sú výhodne vybavené najmenej jedným pozdĺžnym otvorom na nastavenie a uchytenie príchytiek. Príchytky sú vo výhodnom uskutočnení vybavené skrutkami s maticami.Sklopný tŕň môže byť vybavený aretačným prvkom a jeho horná voľná časť môže byť v pozdĺžnom smere rozdelená na dve časti, ktoré sú navzájom spojené najmenej jednou skrutkou v radiálnom smere. Medzi dve časti sklopného tŕňa je výhodne vložená najmenej jedna dištančná podložka.Nosič bicyklov podľa tohto technického riešenia je skladný, ľahký a jeho montáž na automobil je jednoduchá,pričom jeho pevnosť a pevnosť upevnenia bicykla je porovnateľná, prípadne i vyššia, v porovnaní so známymi nosičmi. Dve samostatné montážne skupiny umožňujú jednoduchšiu manipuláciu s nosičom pri jeho upevňovaní avzhľadom na svoju veľkosť sú skladnejšie a, pri ponechaní na automobile, je ich odpor menší. Taktiež ich hmotnosť je v porovnaní s bežnými nosičmi oveľa nižšia. Sklopný tŕň na jednej montážnej skupine slúži na upevnenie bicykla za jeho sedadlovú tyč, po predchádzajúcom odstránení sedadla. Vzhľadom na to, že tŕň má najmenej v jednom priečnom smere rozmer zodpovedajúci vnútomému priemeru sedadlovej rámovej rúrky bicykla, je upevnenie bicykla na nosič dostatočne pevné. Druhá montážna skupina je tvorená dvojicou opomých plôch s príchytkami pre riadidlo bicykla,ktoré sa môžu nastavit podľa rozmerov bicykla. Príchytka sa môže v pozdĺžnom smere posúvať po opomých plochách v ich pozdĺžnom otvore. Vzhľadom na to, že príchytky sú vybavené skrutkami s maticami, je manipulácia s nimi jednoduchá, pričom spojenie je dostatočne pevné.Vzhľadom na to, že Sklopný tŕň je vybavený aretačnýrn prvkom, je možné ho okamžite nastaviť podľa typu bicykla,t. j. podľa tvaru a sklonu rúrok rámu bicykla. Homá voľná časť je V pozdĺžnom smere rozdelená na dve časti, ktoré sú navzájom spojené najmenej jednou skrutkou v radiálnom smere. Ich vzájomným oddialením je možné nastaviť požadovaný priemer tfňa, pričom pre väčšiu pevnosť je možné medzi dve časti sklopného tŕňa vložiť najmenej jednu dištančnú podložku.Výhody opisovaného nosiča bicyklov teda spočívajú predovšetkým v tom, že pevné uchytenie bicykla v mieste sedadlovej rámovej rúrky bicykla umožňuje pomerne subtílnu konštrukciu zostávajúcich dvoch úchylných časti, pričom ani časť s tŕňom nevyžaduje príliš robustnú konštrukciu. Z toho vyplýva veľmi malý rozmer a tým tiež nízka hmotnosť celej zostavy, čo umožňuje veľmi jednoduchú manipuláciu s priečnikmi - navyše, nosič tieto priečniky nespája, ďalej tiež celkové pripevnenie bicykla je dostatočne stabilné, pretože vo všetkých troch bodoch je spojenie veľmi pevné. Vzhľadom na uvedene sa dá predpokladať, že životnost nosiča bicyklov podľa tohto technického riešenia bude V porovnaní so známymi nosičmi dlhšia, pričom celkový vzhľad tohto nosiča pôsobí estetickejším dojmom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie opísané na konkrétnom príklade uskutočnenia pomocou priložených výkresov, kde na obr. l je znázomený nosič podľa tohto technického riešenia schematicky V axonometrickom pohľade. Na obr. 2 je v náryse znázomená prvá montážna skupina s tŕňom pre sedadlovú rámovú rúrku. Na obr. 3 je v náryse znázomená druhá montážna skupina na uchytenie riadidla bicykla a na obr. 4 je V náryse znázomené zakončenie tŕňa prvej montážnej skupiny.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNosič bicyklov je vybavený prvkami na pripojenie na priečne strešné nosiče 20 alebo na strechu automobilu. Ďalej je tvorený dvomi samostatnými montážnymi skupinami A, B, z ktorých prvá montážna skupina A je vybavená sklopným tŕňom 3, ktorý má v priečnom smere rozmer zodpovedajúci vnútomému priemeru sedadlovej rámovej rúrky 8 bicykla. Druhá montážna skupina B je tvorená dvojicou opomých plôch 13 s príchytkami 11 na riadidlo 16 bicykla. Opomé plochy 13 sú vybavené neznázomcným pozdĺžnym otvorom na nastavenie príchytiek 11 v pozdĺžnom smere opomej plochy 13 aich uchytenie. Vlastne príchytky 11 sú vybavené skrutkami 12 s maticami 14.Sklopný tŕň 3 je vybavený aretačným prvkom 5 a jeho horná voľná časť je v pozdlžnom smere rozdelená na dve časti 31, ktoré sú navzájom spojené skrutkou 33 v radiálnom smere. Medzi dve časti 31 sklopného tŕňa je vložená dištančná podložka 32.Prvá montážna skupina A nosiča bicyklov zabezpečuje pevné spojenie sedadlovej rámovej rúrky 8 bicykla s priečnikom strešného nosiča 20. Prvá montážna skupina A pozostáva z tŕňa 3, rýchloupínacieho aretačného prvku 5 a skrutiek 6 spolu s maticami 7. Tŕň 3 je rýchloupínacim aretačným prvkom 5 zañxovaný k prvej montážnej skupine A v požadovanej polohe, pričom v dostatočnom rozsahu sa môže meniť jednak uhol, ktorý zviera pozdĺžna os tŕňa 3 s pozdlžnou osou prvej montážnej skupiny A, a tiež posunutie tŕňa 3 vzhľadom na prvú montážnu skupinu A v smere tejto osi, čo vymedzujú oválne otvory v prvej montážnej skupine A.Usporiadanie prvej montážnej skupiny A nosiča bicyklov je zrejmé z obr. 2, kde je naznačená sedadlová rámová rúrka 8 bicykla, ktorá je nasunutá na tŕň 3 a zafixovaná rýchloupinacou skrutkou 9, ktorá je zvyčajne súčasťou tejto rúrky 8 bicykla. Celá prvá montážna skupina A je zrejmým spôsobom pripevnená pomocou dielov 4 spolu so skrutkami 6 a maticami 7 k priečniku strešného nosiča 20.Druhá montážna skupina B nosiča bicyklov slúži na uchytenie riadidla 16 bicykla k druhému priečniku strešného nosiča 20. Druhá montážna skupina B pozostáva z prichytky 11, skrutky 12, opomej plochy 13, už uvedeného dielu 4, ručne utiahnuteľnej, t. j. bez použitia nástroja, matice 14 a skrutiek 17. Celá druhá montážna skupina B je zrejmá z obr. 3, kde okrem už uvedených dielov je naznačené riadidlo 16 bicykla, pričom z dôvodu lepšej prehľadnosti nie sú ďalšie časti bicykla zobrazené. Skrutky 17 spolu s dielom 4 zrejmým spôsobom pripevňujú celú druhú montážnu skupinu B k priečniku strešného nosiča 20.Pozdlžny otvor v tvare pretiahnutého U na opomej ploche 13 umožňuje jednak jednoduché nasadenie, bez nutnosti celkom odskrutkovat maticu 14, príchytky 11 na opomú plochu 13 a riadidlo 16 bicykla a ďalej tiež ñxovanie riadidla 16 na opomej ploche 13 v rozličných polohách v smere pozdĺžnej osi opomej plochy 13 a tým i pozdĺžnej osi automobilu. Kývavé uchytenie skrutky 12 k príchytke 11 ďalej umožňuje stabilne fixovanie riadidla 16 vrozličných priemeroch.Problém rozličných priemerov sedadlových rámových rúrok 8 resp. sedadloviek, je možne riešiť napríklad použitím redukcii zodpovedajúcích priemerov nasadených na homú čast tŕňa 3. Toto riešenie nie je vyobrazené. Alebo sa tento problém môže riešit usporiadaním homej časti tfňa 3,ktoré je V reze znázomené na obr. 4. Homá čast tŕňa 3 V tomto usporiadam je rozdelená v osovej rovine na dve polovice a to v dĺžke zodpovedajúcej nasunutiu v sedadlovej rámovej rúrke 8 bicykla tak, že jedna polovica 31 je posuvná v radiálnom smere a jej požadovaná poloha je vymedzená dištančnou podložkou 32 a radiálnou skrutkou 33 s maticou 34.Týmto spôsobom je možné pomocou malého počtu dištančných podložiek 32 s vhodne zvolenými rozmermi,čim sa rozumie ich hrúbka, a ich kombináciou jednoducho nastavit celú škálu bežne používaných priemerov sedadlových rámových rúrok 8 bicyklov.Uvedený automobilový nosič bicyklov je ku štandardnému priečniku strešného nosiča 20 pripevnený v troch styčných miestach, a to jednak vsunutim a zañxovaním tŕňa 3 prvej montážnej skupiny A do sedadlovej rámovej rúrky 8 bicykla a ďalej uchytením riadidla 16 bicykla pomocou dvoch druhých montážnych skupín B.Nosič bicyklov podľa tohto technického riešenia nájde uplatnenie pri preprave bicyklov na automobiloch.l. Nosič bicyklov vybavený prvkami na pripojenie na priečne strešné nosiče alebo na strechu automobilu, v y značuj úci sa tým,žejetvorenýdvomi samostatnými montážnymi skupinami (A, B), z ktorých jedna je vybavená sklopným tŕňom (3), ktorý má najmenej v jednom priečnom smere rozmer zodpovedajúci vnútomému priemeru sedadlovej rámovej rúrky (8) bicykla a druhá je tvorená dvojicou opomých plôch (13) s prichytkami (l l) na riadidlo (16) bicykla.2. Nosič podľa nároku 1, vyznačuj úci s a t ý m , že oporné plochy (13) sú vybavené najmenej jedným pozdĺžnym otvorom na nastavenie a uchytenie príchytiek (1 1).3. Nosič podľa nároku 2, vyznačuj úci sa tý m, že príchytky (11) sú vybavené skrutkami (12) s maticami (14).4. Nosič podľa ktoréhokoľvek z uvedených nárokov,vyznačujúci sa tým, že sklopnýtŕň (3)je vybavený aretačným prvom (5) a jeho homá voľná časť je v pozdĺžnom smere rozdelená na dve časti (31), ktoré sú navzájom spojene najmenej jednou skrutkou (33) v radiálnom smere.5. Nosič podľa nároku 4, vyznačuj úci sa t ý m , že medzi dve časti (3 l) sklopného tma (3) je vložená najmenej jedna dištančná podložka (32).

MPK / Značky

MPK: B60R 9/00

Značky: nosič, bicyklov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4462-nosic-bicyklov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič bicyklov</a>

Podobne patenty