Obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami

Číslo patentu: U 4457

Dátum: 04.05.2006

Autor: Smotlacha Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. 12. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia Lćčinkov úžitkového vzoru 10. 3. 2006 (Sl) Im Clown(3 l) Cislo prioritnej prihlášky PUV 2005-17105(32) Dátum podania priorítnej prihlášky 26. 10. 2005 B 651) 27/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD A j PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia 0 zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestnik UPV SR č. 5/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 10. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V prípade odbočenía(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťamiTechnické riešenie sa týka obálky s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami.Sú známe poštové obálky zložené a zlepené z jedného výseku papiera, s doručenkou alebo dodajkou alebo odpovedajúcim dokladom, ktoré sú umiestnené na predĺženej voľnej časti zalepovacej chlopne obálky, prehnutej k prednej (adresovej) strane obálky, pričom táto chlopňa má perforáciu umiestnenú zvonka pripojovacieho prostriedku chlopne k telu obálky, slúžiacu na oddelenie voľnej časti chlopne od obálky. Napríklad CZ 9258 Ul, CZ 10678 Ul,CZ 8894 U l.Sú známe aj obálky, kde Oddeliteľná časť je ohraničená súčasť strany obálky, ohraničená perforáciou.Obálka podľa CZ 12415 Ul má chlopňu bočne zúženú do obdlžnikovej dvomi pozdlžnymi perforácíami ohraničenej oddeliteľnej časti, chlopňa je prehnutá k zadnej strane tvoriacej kryt okna po oddelení časti a spolu s ňou pripojená V miestach mimo oddeliteľnej časti k telu obálky prehnutými postrannými chlopňami prednej steny. Na uľahčenie uchopenia oddeliteľnej časti je Vhodná postranná medzera medzi touto časťou a posnannou chlopňou.Zadnú stranu na umiestnenie doručenkového kupónu využíva aj obálka podľa CZ 11986 Ul, vybavená na vnútornej strane zadnej steny priamo prepísujúcim materiálom alebo priesvitnou folíou V mieste, kde sú na vonkajšej strane zadnej steny perforácie, vytvárajúce doručenkový kupón s jednou zaoblenou bočnou stranou. Predná strana obálky je bez úpravy a využiteľná napríklad na reklamnú potlač.Obálka podľa CZ 13009 Ul má prednú stranu vybavenú doručenkou a na svojej vnútornej ploche obvodovo spojenú s vloženou prednou stenou tvoriacou kryt okna po oddelení doručenky. Okraje doručenky sú tvorené rohovými priesekmi a aspoň jedným stranovým priesekom, pričom ďalšie okraje doručenky sú tvorené perforáciou nadväzujúcou na príslušné rohové prieseky. Tvar doručenky je obdĺžníkový so zaoblenými rohmi.Obálka podľa CZ 4396 Ul má dvojitú prednú stranu,tvorenú prvou stranou a vloženou druhou stranou obvodovo lepidlom spojenými, kde prvá strana má perforáciu Vymedzujúcu obvod doručenky alebo odpovedajúceho dokladu,pričom perforácia môže byt vybavená výsekom na ľahšie oddelenie doručenky, a druhá strana potom tvorí kryt okna po oddelení doručenky. Oddeliteľná časť má najčastejšie obdĺžnikový tvar, ale môže byt aj ináč tvarovaná napríklad do tvaru rôznych výrobkov, najma pri použití obálky pri reklamných akciách.Z CZ priemyselného vzoru 32526, 32527 a 32528 je známa obálka s prednou stranou a dodajkou, ohraničenou perforáciou, s obdlžnikovým jednostranné bočne zaobleným tvarom, prípadne obdĺžnikovým tvarom so zaoblenými rohmi, V rôznom umiestnení na ploche prednej strany.Z CZ priemyselného vzoru 29654 je známa obálka s prednou stranou s lístkom na odpoved alebo doručenkou, s obdĺžnikovým alebo obdlžnikovým jednostranne bočne zaobleným tvarom, V rôznom umiestnení na ploche prednej strany.Všetky tieto známe obálky majú iba jednu oddeliteľnú časť.Sú známe aj obálky s viac oddeliteľnými časťami, slúžiacimi napríklad ako štítky so spiatočnou adresou, ktoré je možné oddeliť od pôvodnej zásielky a znovu použiť na odpovednú zásielku. Oddeliteľný diel môže byť vybavený prepisovacou vrstvou na prepísanie textu z oddeliteľného dielu na vonkajší povrch obálky ručne aj strojovo.Zo spisu EP 181 309 A 3 je známa obálka, kde oddeliteľná samolepiace. časť čelnej steny je prelepená z vnútra výplňou tvoriacou kryt oddeliteľnej časti. Táto výplň nesie meno, adresu a ďalšie informácie ohľadne odosielateľa. Oddeliteľná časť môže byt oddelená a prilepená ako adresa na novú obálku, ktorá je poslaná späť.Zo spisu US 5 052 613 je známa obálka na použitie vo dvoch smeroch. Obsahuje na prednej strane odstrániteľný a opätovne použiteľný kupón s adresou príjemcu. Vybratim kupónu vytvorené okno je z vnútra prednej strany pokryté priehľadným papierom, na pohľad na adresu uvedenú na časti obsahu umiestneného za oknom. Vybratie kupónu je uľahčené preforáciou a výsekmi. Kupón má na zadnom povrchu lepidlo na pripevnenie k obálke pri jej spiatočnom použití, ako adresy odosielateľa.Podobného typu je obálka podľa spisu WO 03/104095,ktorej čelná stena obsahuje prinajmenšom dve oddeliteľné oblasti ohraničené perforovacími líniami a podložené laminátmi mieme väčšieho rozmeru, fixovanými okolo oblastí prostredníctvom okrajov k Vnútomému povrchu čelnej steny.Oddeliteľná časti sú umiestnené na prednej stene obálky.Cieľom technického riešenia je vytvorenie obálky s viac oddeliteľnými časťami ďalej samostatne použiteľnými,napríklad na občianske súdne konanie so stanovenými/zákonnými pravidlami pri doručovaní zásielok pri občianskom súdnom konaní, kedy je stanovená povínnost Vyrozumieť adresáta o uložení neprevzatej zásielky, prípadne ho poučiť o následkoch neprevzatia zásielky, resp. odopretia súčinnosti pri pokuse o doručenie.Predmetom technického riešenia je obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami, z jediného výseku papiera, s prednou stranou s bočnými chlopňami, so zadnou stranou pripojenou ku spodnej časti prednej strany a s hornou uzatváracou chlopňou pripojenou k homej časti prednej steny,pričom oddeliteľná časť je obvodovo Vyrnedzená odtrhávacou líniou a okno po jeho oddelení je kryté vnútomýrn vloženým listom, kde odtrhávacia línia je vybavená výsekom na ľahšie oddelenie časti, ktorej podstata spočíva V tom, že predná strana je vybavená vytrhávacím kupónom, homá uzatváracia chlopňa má uzatváraciu časť prechádzajúcu do voľnej jedno alebo Viacdielnej oddeliteľnej časti so samostatne oddeliteľnými dielmi, pričom uzatváracia časť obsahuje pozdĺžny pás lepidla presahujúceho V zloženom stave obálky na homú okrajovú časť zadnej strany obálky, oddeliteľná jedno alebo viacdielna časť je od uzatváracej časti chlopne V odstupe od pásu lepidla a súbežne s ním oddelená perforovanou odtrhávacou líniou a diely sú vzájomne oddelené ďalšími perforovanými odtrhávacími líniami, a pričom zadná strana obálky je na svojej vonkajšej stene Vybavená plochou na tlač.Okraje vytrhovacieho kupónu môžu byť tvorené dvojicami ľavých a pravých rohových priesekov, z ktorých jedna dvojica priesekov je spojená oblým stranovým priesekom a druhá dvojica priesekov je spojená priamym stranovým priesekom, a konce proti 1 ahlých ľavých a pravých roho SK 4457 Uvých priesekov sú prepojené perforovanými odtrhávacimi líniami.Okraje vytrhávacieho kupónu môžu byť ale tvorené aj dvojicami ľavých a pravých rohových priesekov, spojenými buď priamymi stranovýrni priesekmi alebo oblými stranovýmí priesekmi, a konce protiľahlých ľavých a pravých rohových priesekov sú prepojené perforovanými odtrhávacimi líniami.Krycí list má väčší rozmer ako Vytrhávací kupón a je okolo obvodu kupónu ku vnútomej stene prednej strany pripojený lepidlom. Krycí list je nepriehľadný, vyrobený z prepisovacieho alebo obyčajného papiera. Krycí list môže byt aj prichľadný, vyrobený z priehľadnej fólie.Oddelitcľná časť chlopne má jeden alebo viac dielov,ktoré sú vzájomne oddelené perforovanou odtrhávacou límou.Obálka podľa technického riešenia využíva obidve strany obálky na umiestnenie oddeliteľných ďalej samostatne použiteľných častí. Môže byt ľahko vyrábaná a vybavená požadovanou predtlačou. Môže byť ľahko obojstranne vyplňovaná na bežných počítačových tlačiarňach jedným priechodom.Obálka umožňuje poslať informáciu o zásielke nielen odosielateľovi, ale aj správu príjemcovi o uložení na pošte a pod., prípadne aj ďalšie informácie ako napríklad poučenie, sankciu, atď.Obálka ale nemusi slúžiť iba ako obálka s doručenkou a výzvou a poučením, ale napríklad aj ako mailingová obálka s informáciami rôzneho druhu. Oddeliteľné časti obálky môžu V závislosti na svojom obsahu slúžiť ako registračné kupóny, odpovedné lístky, objednávky, zloženka na peniaze, štitky so spiatočnou adresou a pod. Rovnako zadná strana obálky môže v altematíve obsahovat iný text alebo potlač.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladnć uskutočnenie obálky podľa technického riešenia je znázomené na výkrese, kde na obr. 1 je obálka na súdne zásielky v rozloženom stave, v pohľade na prednú stranu obálky a na obr. 2 je pohľad na čiastočne zloženú obálku podľa obr. l, smerom na zadnú stranu obálky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladné uskutočnenie obálky podľa technického ricšenia je ako obálka pre súdne zásielky znázornené na obr. l v rozloženom stave obálky, v pohľade na vonkajšiu stenu prednej strany obálky.Obálka je zložená a zlepená z jediného výseku papiera.Obálka má prednú stranu 1, s ktorou je v jej homej pozdĺžnej častí cez ohybovú líniu 8 spojená predlžená homá uzatváracia chlopňa 4 a v jej bočných častiach cez ohybové línie 9 dve postranné chlopne 3. V dolnej pozdlžnej časti je predná strana 1 cez ohybovú líniu 15 spojená so zadnou stranou 2 obálky.Obidve postranné chlopne 3 sú v pohľade na obr. l na svojej vonkajšej stene pokryté pásom lepidla 10.Predná strana 1 je vybavená vytrhávacím kupónom 11,tvoreným v danom prípade doručenkou alebo dodajkou plniacou funkciu doručenky. Na tomto kupóne 11 sú potom predtlačené všetky údaje predpísané pre doručenku.Vytrhávací kupón 11 je obvodovo vymedzený odtrhávacou líniou.Bočné okraje vytrhávacieho kupónu 11 sú, podľa veľkosti vytrhávacieho kupónu 11, v menšej alebo väčšej vzdialenosti od bočných okrajov prednej strany 1. Ľavý bočný okraj kupónu 11 je od prednej strany 1 oddelený oblúkovým stranovým priesekom 13, ktorý na obidvoch okrajoch prechádza do ľavých rohových priesekov 19. Pravý bočný okraj kupónu 11 je od prednej strany 1 oddelený priamym stranovým priesekom 14, ktorý na obidvoch krajoch prechádza do pravých rohových priesekov 19. Konce protiľahlých ľavých a pravých rohových priesekov 19 sú prepojené pozdlžnymi perforovanými odtrhávacími líniami 12, hornou a spodnou.Okno na oddelenie vytrhávacieho kupónu 11 je kryté vnútomým vloženým krycím listom 16. Tento krycí list 16 má trochu väčší rozmer ako Vytrhávací kupón 11, aby mohol byt v mieste medzi pravým a ľavým bočným okrajom vytrhávacieho kupónu 11 a bočnými okrajmi prednej strany 1, medzi spodným pozdlžnym krajom kupónu 11 a spodným pozdlžnym okrajom prednej strany 1 a V páse nad horným pozdlžnym okrajom kupónu 11 (v pohľade na obr. l) k vnútomej stene prednej strany 1 prilepený. Vnútomý list 16 je z nepriehľadného materiálu, ktorého cieľom je zakrytie obsahu obálky, jeho sprístupnenie, po oddelení vytrhávacieho kupónu 11.Ak je Vytrhávací kupón 11 vyrobený z prepisovacieho papiera, môže slúžiť tiež na prepísanie údajov na vonkajšiu stranu obálky v oblasti vnútomého nepríehľadného krycieho listu 16 vymedzenej vytrhávacím kupónom 11. Ak je Vnútomý krycí list 16 z priehľadnej fólie, umožní po vytrhnuti kupónu 11 čítanie informácie, napríklad adresy, napísanej na dokumente vloženom do obálky.l-lomá uzatváracia chlopňa 4 je predĺžená, má uzatváraciu časť prechádzajúcu do viacdielnej oddeliteľnej časti.Uzatváracia časť chlopne 4 je iba tak veľká, aby pozdlžny pás lepidla 17, ktorý je na nej nanesený, presahoval na okrajovú hornú časť zadnej strany 2 obálky a mohol sa s ňou spojiť.Oddeliteľná časť chlopne 4 je viacdielna. Má dva samostatne oddeliteľné diely 5, ktoré sú vzájomne oddelene perforovanou odtrhávacou líniou 7 a od uzatváracej častí chlopne 4 sú v odstupe od pásu lepidla 17 a súbežne s nim oddelené perforovanou odtrhávacou líniou 6. Perforované odtrhávacie línie 6, 7 vymedzujú veľkost oddeliteľných dielov 5. Oddeliteľné diely 5 tvoria podstatnú časť chlopne 4. Diely 5 sú v danom prípade vybavené všetkými náležitosťami nevyhnutnými na to, aby po doplnení údajov poštovým doručovateľom mohli slúžiť ako ďalšie doklady. Väčší z oddeliteľných dielov 5, v pohľade na obr. l ľavý diel 5, obsahuje výzvu pre nezastihnutého adresáta na vyzdvihnutie zásielky uloženej na pošte, preukazujúci vyrozumenie adresáta o uložení neprevzatej zásielky. Druhý menší oddeliteľný diel 5 obsahuje poučenie pre adresáta o následkoch neprevzatia zásielky alebo odopreti súčinnosti pri pokuse o doručenie zásielky. Veľkosť oddeliteľných dielov 5 je polohou preforovanej odtrhávacej línie 7 prispôsobená veľkosti na nich natlačených textov.Zadná strana 2 obálky obsahuje na svojej v pohľade na obr. l vonkajšej stene plochu 18 na tlač, na natlačenie infonnácie v danom príklade prehlásenie doporučujúccho orgánu na odopretie prevzatia zásielky alebo odopretie súčinnosti pri pokuse o doručenie zásielky.Pri skladaní obálky sa najskôr prehnú podľa ohybových línií 9 obidve postranne chlopne 3 k vnútomej ploche prednej strany 1. Potom sa podľa ohybovej línie 15 prehne zadná strana 2 k prednej strane 1 cez obidve postranné chlopne 3 a pásy lepidla 10 na obidvoch chlopniach 3 sa spoja s priliehajúcimi bočnýrni vnútomýrni časťami zadnej strany2. Obálka pritom zostane zhora otvorená. Po vložení obsahu do obálky sa podľa ohybovej linie 8 prehne homá uzatváracia chlopňa 4 k vonkajšej stene zadnej strany 2 obálky. Pás lepidla 17 sa spojí s priliehajúcou homou okrajovou časťou vonkajšej steny zadnej strany 2 obálky, čím je obálka celkom uzatvorená. Perforovaná odtrhávacia línia 6 sa nachádza mimo oblast zadnej strany 2 prelepenej lepidlom 17 uzatváracej časti homej uzatváracej chlopne 4 a tým je umožnené odtrhnutie oddelitelných dielov 5.Uchopenie a oddelenie vytrhávacieho kupónu 11 od prednej strany 1 obálky je uľahčené stranovými priesekmi 13, 14.Obálka podľa technického riešenia nemusi slúžiť iba ako obálka s doručenkou a výzvou a poučením, aj ked toto využitie je najbežnejšie. Oddeliteľné časti obálky môžu v závislosti na svojom obsahu slúžiť ako registračné kupóny,odpovedné lístky, objednávky, zloženka na peniaze, štítky so spiatočnou adresou a pod. Rovnako zadná strana obálky môže v altemative obsahovat iný text alebo potlač.Obálka podľa technického riešenia je využiteľná všade tam, kde je potrebné mat k dispozicii viac oddelíteľných častí ďalej samostatne použiteľných, napríklad pre občianske súdne konanie.l. Obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami, z jediného výseku papiera, s prednou stranou s bočnýmí chlopňami, so zadnou stranou pripojenou ku spodnej časti prednej strany a s homou uzatváracou chlopñou pripojenou k homej časti prednej strany, pričom oddeliteľná časť je obvodovo vymedzená odtrhávacou líniou a okno po jej oddelení je kryté vnútomým vložený listom, kde odtrhávacia línia je vybavená výsekom na ľahšie oddelenie časti, v y značujúca sa tým,žeprednástrana(1)jevybavená vytrhávacim kupónom (1 1), homá uzatváracia chlopňa (4) má uzatváraciu časť prechádzajúcu do voľnej jedno alebo viacdielnej oddeliteľnej časti so samostatne oddeliteľnými dielmi (5), pričom uzatváracia časť obsahuje pozdĺžny pás lepidla (17) presahujúceho v zloženom stave obálky na homú okrajovú časť zadnej strany (2) obálky,oddeliteľná jedno alebo viacdielna časť je od uzatváracej časti chlopne (4) v odstupe od pásu lepidla (17) a súbežne s nim oddelená perforovanou odtrhávacou líniou (6) a jednotlivé diely (5) sú vzájomne oddelene perforovanými odtrhávacími líniami (7), a pričom zadná strana (2) obálky je na svojej vonkajšej stene vybavená plochou (18) pre tlač.2. Obálka podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že okraje vytrhávacieho kupónu (11) sú tvorené dvojicami ľavých a pravých rohových priesekov (19), z ktorých jedna dvojica priesekov (19) je spojená oblúkovým stranovým priesekom (13) a druhá dvojica priesekov (19) je spojená priamym stranovým priesekom ( 14) a konce protiľahlých ľavých a pravých rohových priesekov (19) sú prepojené perforovanými odtrhávacími líniami (12).3. Obálka podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m, že okraje vytrhávacieho kupónu (11) sú tvorené dvojicami ľavých a pravých rohových priesekov (19), spojenými oblúkovými stranovými priesekmi (13) alebo priamymi stranovými priesekmi (14) a konce protiľahlých ľ vých a pravých rohových priesekov (19) sú prepojené perforovanými odtrhávacími líniami (12).4. Obálka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,vyznačuj úca sa tým,žekrycilist(l 6) má väčší rozmer ako vytrhávaci kupón (l 1) a je okolo obvodu kupónu (1 1) k vnútomej stene prednej strany (l) pripojený lepídlom.5. Obálka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,vyznačujúca sa tým,žekryci 1 ist(16) je nepriehľadný, tvorený prepisovacim alebo obyčajným papierom.6. Obálka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,vyznačujúca sa tým,žekrycilist(16) je príehľadný, tvorený priehľadnou fóliou.7. Obálka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že oddeliteľná časť chlopne (4) má jeden alebo viac dielov (5), ktoré sú vzájomne oddelené perforovanou odtrhávacou líniou (7).

MPK / Značky

MPK: B65D 27/00

Značky: aspoň, dvomi, oddělitelnými, časťami, obálka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4457-obalka-s-aspon-dvomi-oddelitelnymi-castami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami</a>

Podobne patenty