Revízna klapka

Číslo patentu: U 4376

Dátum: 02.02.2006

Autor: Putz Markus

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 123-2005 Dátum podania prihlášky 27. 5. 2005Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 14. 12. 2005Dátum podania priorimej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 2/2006úžitkového vzoru verejnosti 14. 12. 2005 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka reviznej klapky, ktorú je možne zabudovat do steny alebo stropu a sú určené na uzatvorenie reviznych otvorov, v ktorých sú umiestnené potrubia alebo káble pripadne zabezpečovacie zariadenie. Revízna klapka je konštruovaná aj ako protipožiama klapka.V súčasnosti sú známe rôzne druhy poklopov a dvierok,ktoré uzatvárajú otvory revíznych šácht a vnútorných stenových, stropných a podlahových dutín, v ktorých sú inštalované potrubia resp. káble alebo meracie, kontrolné prípadne zabezpečovacie zariadenia. Konštrukcia týchto dvierok a poklopov je rôzna a málokedy vyhovujúca bezpečnostným a protipožiamym predpisom. Väčšinou nemajú dostatočnú požiamu odolnosť, čo znamená, že neodolajú teplote a ohňu potrebný presnejšie predpisaný čas a požiar sa cez ne nekontrolovane ľahko môže šíriť.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené technickým riešením podľa tohto úžitkového vzoru. Zámerom riešenia je návrh reviznej klapky, ktorá svojimi parametrami spĺňa najprísnejšie bezpečnostné a protipožiame parametre. Podľa potreby je možné zvoliť revíznu klapku aj bez požiamej odolnosti. Základnými znakmi reviznej klapky sú hliníkový základný rám, v ktorom sú umiestnené dvierka, ktorých rám je tiež vyrobený z hliníka. Hliníkový základný rám aj hliníkový dvierkový rám sú zložené zo štyroch profilov a zvarené špeciálnym zváracím procesom. Základný rám obsahuje prve prostriedky na upevnenie reviznej klapky do steny, stropu alebo podlahy a prípadne obsahuje aj druhé prostriedky na upevnenie protipožiameho alebo dekoračného materiálu z prednej strany alebo aj zadnej strany. Upevňovanie protipožiameho materiálu zo zadnej strany je odôvodnené požiadavkou zvýšených protipožiamych opatrení. Vzájomná poloha základného rámu a dvierkového rámu je vymedzená tesnením nachádzajúcim sa medzi základným rámom a dvierkovým rámom (vtedy sa dvierkový rám len vtlačí do základného rámu) alebo potom otočnými prípravkami upevnenýmí ako na základnom ráme tak aj na dvierkovom ráme (vtedy sa dvierkový rám vyklopí zo základného rámu). Poloha, ked je dvierkový rám v základnom ráme, je aretovmiá zaisťovacími prvkami alebo zamkýnacími prvkami umiestnenými ako v základnom ráme tak aj V dvierkovom ráme. Aby nedochádzalo k úrazom pri otváraní reviznej klapky tá ďalej obsahuje aspoň jeden úchyt reprezentovaný retiazkou alebo lankom, ktorého jeden koniec je odnímateľne upevnený na základnom ráme alebo dvierkovom ráme. Dnihý koniec retiazky alebo lanka je upevnený tak, aby retiazka alebo lanko vzájomne spájalo základný rám a dvierkový rám. Výplň dvierkového rámu môže byť tvorená sádrokartónom, protipožiamym materiálom, dekorativnym materiálom ako napríklad keramické obkladačky, mramor, drevom alebo kovom, prípadne ich kombináciou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je V axonometrickom pohľade znázornená revízna klapka s otočnými prípravkami.Na obrázku 2 je v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka s tesnením medzi hlavným rámom a dvierkovým rámom.Na obrázku 3 je v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka so zamkýnacími prostriedkami.Na obrázku 4 je v axonometrickom pohľade znázornená revízna klapka s upevneným protipožiamym materiálom zo zadnej strany.Hliníkový základný rám 1 aj hliníkový dvierkový rám 2 sú zložené zo štyroch profilov a zvarené špeciálnym zváracím procesom. Základný rám 1 obsahuje prvé upevňovacie prostriedky 8 na upevnenie reviznej klapky do steny, stropu alebo podlahy a prípadne obsahuje aj druhé prostriedky na upevnenie protipožiameho alebo dekoračného materiálu z prednej strany alebo aj zadnej strany. Upevňovanie protipožiameho materiálu zo zadnej strany je odôvodnené požiadavkou zvýšených protípožiamych opatrení. Vzájomné poloha základného rámu 1 a dvierkového rámu 2 môže byt vymedzená tesnením 7 nachádzajúcim sa medzi základným rámom 1 a dvierkovým rámom 2 (vtedy sa dvierkový rám 2 len vtlačí do základného rámu l) alebo potom otočnými prípravkami 4 upevnenýrni ako na základnom ráme l tak aj na dvierkovom ráme 2 (vtedy sa dvierkový rám 2 vyklopí zo základného rámu 1). Poloha, ked je dvierkový rám 2 v základnom ráme 1, môže byt aretovaná zaisťovacimi prvkami S umiestnenými ako v základnom ráme l tak aj v dvierkovom ráme 2. Aby nedochádzalo k úrazom pri otváraní reviznej klapky tá ďalej obsahuje aspoň jeden úchyt 6 reprezentovaný retiazkou alebo lankom, ktorého jeden koniec je odnimateľne upevnený na základnom ráme l alebo dvierkovom ráme 2. Druhý koniec retiazky alebo lanka je upevnený tak, aby retiazka alebo lanko vzájomne spájalo základný rám l a dvierkový rám 2. Výplň 3 dvierkového rámu 2 môže byt tvorená sádrokartónom, protipožiamym materiálom, dekorativnym materiálom ako napríklad keramícké obkladačky, mramor, drevom alebo kovom, prípadne ich kombináciou.l. Revízna klapka, pozostávajúca z rámu a dvierok,vyznačujúca sa tým, žehliníkovýzákladný rám (l) aj hliníkový dvierkový rám (2) sú zložené zo štyroch profilov a zvarené zváracim procesom, pričom základný rám (l) obsahuje prvé upevňovacie prostriedky (8).2. Revízna klapka podľa nároku l, v y z n a č. u j ú c a s a t ý m , že hliníkový základný rám (l) obsahuje druhé prostriedky upevňujúce protipožiamy alebo dekoračný materiál z prednej strany alebo zadnej strany.3. Revízna klapka podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že vzájomnú polohu hliníkového základného rámu (l) a hliníkového dvierkového rámu (2) vymedzuje tesnenie (7).4. Revízna klapka podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na hliníkovom základnom ráme(l) tak aj na hliníkovom dvierkovom ráme (2) sú upevnené otočné prípravky (4) vymedzujúce vzájomnú polohu hlinikového základného rámu (l) a hliníkového dvierkového rámu (2).5. Revízna klapka podľa nároku 1, 2, 3 a 4, v y značuj úca sa tým, ževhliníkovomzákladnom ráme (1) tak aj v hliníkovom dvierkovom ráme (2) súumiestnene zaisťovacie prvky (5) aretujúce polohu hliníkového dvierkového rámu (2) v hliníkovom základnom ráme6. Revizna klapka podľa nároku 1, 2, 3, 4 a 5, v y značuj úca sa tým, že hliníkový základný rám (l) alebo hliníkový dvierkový rám (2) obsahuje najmenej jeden úchyt (6), ktorým je retiazka alebo lanko, ktorého jeden koniec je odnímateľne upevnený na hliníkovom základnom ráme (1) alebo hliníkovom dvierkovom ráme (2) a druhý koniec hliníkový základný rám (l) a hliníkový dvierkový rám (2) vzájomne spája.7. Revízna klapka podľa nároku l, 2, 3, 4, 5 a 6, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že hliníkový dvierkový rám (2) obsahuje výplň (3), ktorá je tvorená sádrokartónom alebo protipožiamym materiálom alebo dekoratívnym materiálom ako sú keramické obkladačky, mramor alebo drevo alebo kov, alebo ich kombináciou.

MPK / Značky

MPK: A62C 4/00, F24F 11/02

Značky: klapka, revízna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4376-revizna-klapka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Revízna klapka</a>

Podobne patenty