Systém na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu

Číslo patentu: U 4019

Dátum: 03.01.2005

Autor: Bezděk Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 Sl d°° ÚŽITKOVÝ VZOR 4019(22) Dátum podania prihlášky 4. 3. 2004 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 5. ll. 2004 (Sl) Int C 17(32) Dátum podania priorítnej prihlášky H 04 B 1/38(33) Krajina alebo regionálna H 04 Q 7/32 organizácia priority URAD A PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 1. 2005 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vcstník UPV SR či 1/2005(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 5. 11. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia 126-2004(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT l L(54) Názov Systém na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónuvynález sa týka mobilného telefónu a rieši problém intenzity zvonenia pri signalizovaní prichádzajúceho hovoru.Hlavnou výhodou mobilného telefónu je, že jeho používanie nie je viazané na dostupnosť prvkov na pripojenie telefónneho aparátu k rozvodu telefónneho signálu. Táto výhoda vytvára podmienky na použitie telefónu na akomkoľvek mieste ako napr. v kanceláriách, v dopravných prostriedkoch, v uliciach miest, v reštauráciách vo výstavných areáloeh, v staničných budovách atď. Rozmanitost prostredí, v ktorých je mobilný telefón používaný vyžaduje aby, konštrukcia a funkcia mobilného telefónu zabezpečovala v prvom rade účinnú zvukovú signalizáciu prichádzajúceho hovoru v závislosti od hlukových podmienok prostredia, v ktorých je prístroj používaný. Výrobcovia mobilných telefónnych prístrojov zabezpečili systém prispôsobovania vlastností prevádzky mobilného telefónu k podmienkam v ktorých je prístroj používaný a to manuálnym nastavením parametrov prevádzky v závislosti od konkrétnych podmienok. Týmto spôsobom sú nastavované aj parametre hlasitosti zvonenia mobilného telefónu. V súčasnosti sa na reguláciu úrovne hlasitosti zvonenia mobilných telefónov vo väčšine používa manuálne nastavenie, ktoré má päť úrovni zvukovej hlasitosti v rozmedzí od najslabšej po najvyššiu. Mobilné telefóny poskytujú možnosť nastavenia hlasitosti zvonenia spravidla v úrovni nazvanej a) norma , používanej v situácii kedy je normálna hladina hluku v okolitom prostredí, b) tichý, kedy je zvonenie úplne vypnuté a je použitý systém signalizácie prichádzajúceho hovoru blikanim displeja, c) schôdzka, používanej pri veľmi nízkej hladine hluku okolitého prostredia a je potrebné, aby bol užívateľ upozornený na prichádzajúci hovor diskrétne spravidla len pípnutím, d) vonku, kedy je veľmi vysoká hladina hluku okolitého prostredia.Manuálny spôsob nastavovania intenzity zvonenia je značne nepohodlný zvlášť v prípadoch keď je mobilný telefón používaný v prostrediach s meniacou sa hodnotou úrovne hluku alebo v priestore rozhraní rôznych úrovní hlu ku.Zvýšenie úžitkových vlastnosti mobilného telefónu je cieľom systému na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu. Systém je charakteristický tým, že ho tvorí elektrické zapojenie, ktoré pozostáva z mikrofónu mobilného telefónu, ku ktorému a vzhľadom na existujúce obvody mobilného telefónu, je paralelne pripojená kaskáda troch za sebou zapojených elektronických blokov. Tieto sú usporiadané za sebou v poradi od mikrofónu mobilného telefónu tak, že ako prvý blok je zaradený rozdielový zosilňovač ako druhý blok je umiestnený signálový zosilňovač a ako tretí blok je zaradený prevodník striedavého napätia na jednosmemú úroveň. .leho výstup je spojený so vstupom signálového procesora mobilného telefónu pripojeného na nadväzujúce obvody zodpovedné za hlasitosť zvonenia.K podstate vynálezu patrí aj riešenie, ktoré využíva na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu existujúceelektrické prvky a zapojenia s tým, že tieto môžu byt po konzultácii s výrobcom telefónu a doplnením programového vybavenia opatrené funkciami, ktoré budú zabezpečovať reguláciu hlasitosti mobilného telefónu. V tomto prípade je vytvorené kaskádne pripojenie analógovo-číslicového prevodníka na mikrofón mobilného telefónu. Paralelne k analógovo-číslicovému prevodníku nadväzuje kaskádne zapojenie v poradí číslicový špičkový detektor a blok čislicového vyhodnotenia úrovne. Jeho výstup je spojený s blokom čislicového riadenia hlasitosti zvonenia mobilného telefónu. Tento blok je pripojený na nadväzujúce obvody zodpovedné za hlasitost zvonenia mobilného telefónu.Realizáciou systému, ktorý je predmetom ochrany sa zvýši funkčná hodnota mobilného telefónu o vlastnosť samočinného plynulého zvyšovania alebo plynulého znižovania intenzity zvonenia telefónu v závislosti od hlukových podmienok v priestore, v ktorom sa mobilný telefón používa.Prehľad obrázkov na výkresochSystému na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu je schematický znázomený na priložených obrázkoch. Na obr. č. l je nakreslená bloková schéma vyhodnocujúcej jednotky a na obr. č. 2 schéma zapojenia vyhodnocujúcej jednotky. Obr. 3 znázorňuje principiálnu blokovú schému nadväznosti blokov mobilného telefónu využiteľných pri regulácii intenzity zvonenia.Systém na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu podľa obr. l a 2 tvori elektrické zapojenie, ktoré pozostáva z mikrofónu 1 mobilného telefónu, ku ktorému a vzhľadom na existujúce obvody mobilného telefónu, je paralelne pripojená vyhodnocujúca jednotka, ktorú tvorí kaskáda troch za sebou zapojených elektronických blokov. Tieto sú usporiadané za sebou v poradí od mikrofónu 1 mobilného telefónu tak, že ako prvý blok je zaradený rozdielový zosilňovač 2, ako druhý blok je umiestnený signálový zosilňovač 3 a ako tretí blok je zaradený prevodník 4 striedavého napätia na jednosmemú úroveň. Jeho výstup je spojený so vstupom signálového procesora 5 mobilného telefónu pripojeného na nadväzujúce obvody 6 zodpovedné za hlasitost zvonenia.Striedavý signál zo zabudovaného mikrofónu mobilného telefónu sa paralelne odoberá v pripojnom bode a privádza sa na vstup vyhodnocujúcej jednotky. Jednotka zložená z kaskády troch elektronických blokov zabezpečuje, že signál sa najprv zosilní v rozdielovom zosilňovači 2 a následne v signálovom zosilňovači 3, ktorého blok je pripojený na výstup rozdielového zosilňovača 2, pričom zosilnený signál je privedený na posledný blok jednotky, ktorým je prevodník 4 striedavého napätia na jednosmemú úroveň. Získané j ednosmemé napätie sa privádza na vstup signálového procesora 5 mobilného telefónu a svojou veľkosťou určuje hlasitost zvonenia s využitím obvodov 6 mobilného telefónu zodpovedných za zvonenie. Možné riešenie zabudovanej jednotky na priamoúmemé vyhodnocovanie hladiny zvuku na vstupe mikrofónu mobilného telefónu je na obr. č. 2, kde v schéme sú jednotlivé elektrické prvky a vzťahy medzi nimi znázomené všeobecne zaužívanými spôsobmi kreslenia, označovania číselnými údajmi resp. písmenami. Obvod IC 1 je operačný zosilňovač a realizuje úlohu rozdielového zosilňovača 2. Signál z mikrofónu sa jedným vodičom pri SK 4019 Uvádza cez sériovú kombináciu rezistora a kondenzátora na neinvertujúci vstup obvodu IC 1. Druhý signálový vodič je opäť cez sériovú kombináciu rezistora a kondenzátora pripojený na invertujúci Vstup obvodu IC 1. Zosilnenie bloku je definované zapojením zápomej spätnej väzby z výstupu zosilňovača na invertujúci vstup a rovnako aj pripojením rezistora medzi neinvertujúci vstup IC 1 a nulovú svorku zapojenia. Sériovo zapojeným oddeľujúcim kondenzátorom a paralelne pripojeným rezistorom (zapojeným na nulový potenciál) sa privádza signál na neinvertujúci vstup IC 2. Tento obvod predstavuje blok signálového zosilňovača 3. Veľkost zosilnenia je opäť definovaná spätnoväzbovým rezístorom pripojeným na invertujúci vstup IC 2 a rezistorom zapojeným z tohto vstupu na nulový potenciál obvodu.Dostatočne zosilnený signál z výstupu IC 2 sa privádza na usmerňovaciu diódu. Za diódou nasleduje paralelná kombinácia rezistora a kondenzátora. Dióda, rezistor a kondenzátor tvoria blok prevodníka 4 striedavého napätia na jednosmemú úroveň Získané jednosmemé napätie v tomto poslednom bloku sa priamo privádza na nevyužitý mikrofónny vstup obvodu v mobilnom telefóne. V závislosti na jednosmemej úrovni na výstupe z prevodníka 4 sa procesorom 5 v mobilnom telefóne riadi hlasitosť zvonenia. S rastúcim napätím narastá aj hlasitost zvonenia až do maximálnej úrovne, ktorú je mobilný telefón schopný vytvoriť.Na riadenie hlasitosti zvonenia mobilného telefónu je možno použit zabudované elektronické bloky zabezpečujúce činnost mobilného telefónu (pozri obr. 3). Aby mohol telefón prenášať rečový signál, musi sa zo spojitého tvaru zmenit na číslicový. Spojitý signál sa získava zo zabudovaného mikrofónu l mobilného telefónu a je privedený na vstup bloku analógovo - čislicového prevodníka 7 zabudovaného v obvodoch mobilného telefónu. Tu sa prevedie na číslicový tvar a na výstupe je v podobe n-bitového čislicového signálu. V takejto podobe sa ďalej spracúva nasledujúcimi obvodmi mobilného telefónu.Bloková schéma na obr. č. 3 predstavuje principiálnu následnosť operácií v číslicových obvodoch mobilného telefónu potrebných na riadenie úrovne hlasitosti zvonenia. Všetky opisané funkcie sú zabezpečené programovým vybavením integrovaných obvodov mobilného telefónu. Nejde o samostatné elektrické zapojenia, ale o doplnenie programu, ktoré je nutné vykonať v konzultácii s výrobcom.Riadenie hlasitosti je odvodené z čislicového signálu paralelne odoberaného z výstupu analógovo - čislicového prevodníka 7 mobilného telefónu v prípojnom bode. Spracovanie signálu je zabezpečené kaskádnym zapojením bloku 8 čislicového špičkového detektora a bloku 9 čislicového vyhodnotenia úrovne. N -bitová kombinácia odpovedajúca veľkosti striedavého napätia z mikrofónu 1 je privedená na vstup bloku 8 čislicového špičkového detektora. Tento blok určí aká je amplitúda rušivého šumu okolia snímaná mikrofónom mobilného telefónu. Maximálna hodnota získaná detekciou v bloku 8 sa ďalej privádza na vstup bloku 9. Blok čislicového vyhodnotenia úrovne určí z poskytnutej kombinácie, aká je hlasitost okolitého rušenia. Ďalej rozhodne, či nedošlo ku ltrátkodobému zvýšeniu hlasitosti, či je nutné zmeniť hlasitost a ak je nutné vykonať zmenu, tak o koľko stupňov sa musí hlasitost zmeniť. Túto infonnáciu zakóduje do iného n-bitového čislicového signálu a nastaví je na svojom výstupe. Tento výstup odpovedá výstupu z bloku 9 v schéme na obr, 3. Podľa určenej kombinácie sa v ďalších obvodoch mobilného telefónu sa nastaví hlasitosť zvonenia. Takto sa získa možnost zmeny hlasitosti zvonenia bez použitia ďalších vonkajších súčiastok.1. Systém na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu, vyznačujúci sa tým, že ho tvorí elektrické zapojenie pozostávajúce z mikrofónu (l) mobilného telefónu, ku ktorému a vzhľadom na existujúce obvody mobilného telefónu, je paralelne pripojená vyhodnocujúca jednotka a túto tvorí kaskáda troch za sebou zapojených elektronických blokov, kde V poradí od mikrofónu (l) mobilného telefónu je ako prvý blok zaradený rozdielový zosilňovač (2), ako druhý blok je zaradený signálový zosilňovač (3) a ako treti blok je zaradený prevodník (4) striedavého napätia na jednosmernú úroveň, ktorého výstup je spojený so vstupom signálového procesora (5) mobilného telefónu pripojeného na nadväzujúce obvody (6) zodpovedné za hlasitosť zvonenia, alebo analógovo-číslicový prevodník (7), na ktorý paralelne nadväzuje kaskádne zapojenie v poradi číslicový špičkový detektor (8) a blok čislicového vyhodnotenia úrovne, ktorého výstup je spojený s blokom (9) čislicového riadenia hlasitosti zvonenia mobilného telefónu, ktorý blok (9) je pripojený na nadväzujúce obvody (6) zodpovedné za hlasitosť zvonenia mobilného telefónu, pričom aj analógovo-číslicový prevodník (7) aj číslicový špičkový detektor (8) sú súčasťou pôvodných integrovaných častí mobilného telefónu.

MPK / Značky

MPK: H04Q 7/32, H04B 1/38

Značky: mobilného, systém, hlasitosti, reguláciu, zvonenia, telefónu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4019-system-na-regulaciu-hlasitosti-zvonenia-mobilneho-telefonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu</a>

Podobne patenty