Multikomponentný koncentrát krmiva

Číslo patentu: U 3925

Dátum: 05.10.2004

Autori: Macho Vendelín, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 293-2003 Dátum podania prihlášky 25. 11. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 10. 8. 2004Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 10/2004Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 10. 8. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTMultiko mponentný koncentrát krmivaRiešenie sa týka multikomponentného koncentrátu lcrmiva pre polygastrické a monogastrické zvieratá, zvlášť vhodného vo forme zriedeného vodného roztoku pre mláďatá, ako teľatá, jahňatá a kozľatá pri vysokých stratách vody, ktorý je na báze technických dostupných a aj z ekologického hľadiska bezchybných východiskových surovín.Už dávnejšie sú známe ako energetické krmivá alebo energetické komponenty krmív polygastrických i monogastrických zvierat karbohydráty, resp. glycidy, najmä glukóza, sacharóza a škrob, alkoholy, najmä však etanol, ako aj alifatické karboxylové kyseliny a lipidy Bergner H.,Sommer A. Arch. Amin. Nutr. 46, 217 - 236 (l 996) Hoffmann L., ibid, 237 - 254 Sommer A. Biologizace a chemizace výživy zvířat, č. 1, 65 (l 970). Známe je aj použitie glycerolu a propylénglykolu ako energetického doplnku prevencie proti ketóze zvierat Bergner H. et al. Arch. Anim. Nutr., 48, 245 (1995), či dokonca tzv. glycerinovej fázy, ako vedľajšieho produktu výroby metlyesterov vyšších mastných kyselín, spolu aj s chloridmi alebo fosforečnanmi alkalických kovov, prípadne aj prímesami sodných alebo draselných solí vyšších mastných kyselín, ako kyseliny olejovej, kyseliny línolovej, kyseliny linolénovej, kyselín stearovej a palmitovej, s nepatmými prímesami ďalších atoxíckých, ale nutrične hodnotných zložiek Macho V.,Štefkovič J. UV SK -184 (1988) a Sk pat. 283 287 (02. 05. 2003) Pravda, tieto v pomeme koncentrovanej forme sú ťažko aplikovateľné a len s nízkym účinkom v prevencii mládat polygastrických zvierat proti ich nadmemej dehydratácii i nastupujúcej ketóze mláďat.Pozoruhodné je tiež zistenie Univerzity Veterinámej Mediciny v Mníchove (Der Bauer, 2001, č. 12, s. 7), že najčastejšou príčinou hnačky teliat sú hlavne poruchy tráviaceho aparátu, hlavne žalúdka. A pretože každá hnačka je veľkou stratou tekutín z tela zvierat, spojenou s veľkým jeho vysilením, prípadne až uhynutím, našli riešenie v aplikácii zriedeného vodného roztoku chloridu sodného a draselného s hydrogénuhličitanom sodným a najmä až s 2 hmotn. hroznového cukru (glukózy). Prednosti napr., takéhoto 2,75 -ného vodného roztoku uvedených zložiek sú preukázateľne, ale takýto náročné skladovateľný fyziologický roztok a pomeme ťažšia dostupnosť glukózy, bránia zatiaľ väčšiemu praktickému využivaniu, najmä vo výžive mláďat polygastrických zvierat.Potom toto technické riešenie jednak využíva známe dostupné pozitívne výsledky, jednak umožňuje v podstatnej miere zvýšiť technickú dostupnosť i účinnosť jednotlivých komponentnov.Podstatou tohto technického riešenia je multikomponentný koncentrát krmiva pre polygastrické i monogastrické zvieratá, najmä mláďatá, ako teľatá, jahniatka a kozliatka, samotný alebo vo forme zriedeného vodného roztoku o koncentrácii koncentrátu 1,5 až 3,5 hmotn., výhodne 2,5 až 3 hmotn., pričom multikomponentný koncentrát krmiva pozostáva zo 60 až 76,5 hmotn. glycerolu alebo zmesi glycerolu s najmenej jedným monosacharidom až oligosacharidom a/alebo zmesi glycerolu s najmenej jednou fortifikujúcou zlúčeninou, ll až 14 hmotn. chloridu ale bo chloridu a fosforečnanu sodného, 8 až 11 hmotn. hydrogénuhličitanu sodného, 4 až 6 hmom. chloridu alebo chloridu a fosforečnanu draselného, 0,5 až 9 hmotn. vody alebo zrnesi vody a pomocných látok.Výhodou multikomponentného koncentrátu krmiva podľa tohto technického riešenia je vysoký preventívny účinok proti poruchám tráviaceho aparátu hlavne mláďat, ako aj významný liečivý účinok proti poruchám tráviaceho systému. Tiež u starších zvierat aj vyššie prírastky a zvýšenie ich úžitkovosti a dosiahnutie dobrej telesnej kondície so všetkými priaznivými dôsledkami. V neposlednom rade,technická dostupnosť jednotlivých komponentov, ich hygienická a ekologická nezávadnosť, ako aj dobrá bezriziková skladovateľnost a jednoduchá aplikácia.Multikomponentný koncentrát krmiva podľa tohto technického riešenia je aplikovateľný vo forme zriedeného vodného roztoku alebo fyziologického multikomponentného doplnku koncentrátu o koncentrácii 1,5 až 3,5 hmotn.,výhodne o koncentrácii 2,5 až 3,0 hmotn. Zriedenejší i koncentrovanejší vodný roztok sú síce ako multikomponentný doplnok krmiva podľa tohto technického riešenia aplikovateľné, ale v prípade nižšej koncentrácie sa pomalšie do tráviaceho systému zvierat dostáva potrebné množstvo solí a energetických zložiek. V prípade vyššej koncentrácie, najmä už počas liečenia, napr. hnačky rnláďat, sa do ich organizmu nestačí nahrádzat zvyčajne nadmemá strata vody.Podstatným donórom multikomponentného koncentrátu krmív je vedľajší produkt preesterifikácie glyceridov rastlinných a/alebo živočíšnych tukov, metanolom alebo etanolom na metylestery alebo etylestery alifatických karboxylových kyselín C 12 až C 12, pričom vedľajší produkt (tzv. glycerínová fáza), je tvorený zo 60 až 85 hmotn. glycerolu, 7 až 24 hmotn. vody, 3 až 15 hmotn. najmenej jedného chloridu alebo fosforečnanu alkalického kovu, prípadne atoxických alifatických karboxylových kyselín a ich alkalických solí až alkylesterov.Najmenej jeden sacharid, resp. monosacharid multikomponentného doplnku tvorí vybraný spomedzi polyhydroxyzlúčenín a polyhydroxyaldehydov, ako glukózy, izoglukózy, fruktózy, manózy, erytrózy, ribózy, arabinózy,xylózy, galaktózy, manitolu, sorbitolu, xylitolu, talózy a ich ľahkostráviteľných prekurzorov.Zasa najmenej jeden disacharid podľa tohto technickeho riešenia je vybraný spomedzi sacharózy, maltózy, laktózy a celobiózy. Z oligosacharidov rafinóza, amylopektín a ich vodorozpustné ľahkostráviteľné prckurzory, ako melasa a škrob.Donórom chloridu a/alebo fosforečnanu je chlorid a/alebo fosforečnan alkalického kovu, ako natívne chloridy alebo fosforečnany alkalických kovov a/alebo izolovaná glycerínová fáza, vytvorená alkalicky katalyzovanou preesteriñkáciou glyceridov metanolom alebo etanolom a následne neutralizovaná kyselinou chlorovodikovou alebo kyselinou trihydrogénfosforečnou.Multikomponentný koncentrát podľa tohto technického riešenia môže byt aj zmesou glycerolu s najmenej jednou fortiñkujúcou zlúčeninou, vybranou spomedzi kyseliny mliečnej, kyseliny propiónovej a ich solí alkalických kovov, nízkomolekulových alifatických alkoholov, esenciálnych aminokyselín, alifatických karboxylových kyselín C,2 až C 22, pochádzajúcich z glyceridov.Navyše, môže byt prítomná najmenej jedna pomocná látka, pochádzajúca spomedzi sodných alebo draselných solí alifatických karboxylových kyselín C 16 až C 22, parciálne preesterifikovaných glyceridov, atoxických alkylesterov týchto kyselín a vitamínov.Multikomponenmý koncentrát podľa tohto technického riešenia, aplikovaný vo výžive mláďat, ako teliat, jahniat a kozliatok tesne po ich narodení i neskôr, je vhodne aplikovateľný vo forme fyziologického roztoku, najmenej dvakrát denne, výhodne trikrát denne, s časovým odstupom 1,5 až 5 hodín od podania základnej potravy, ako mleziva, plnotučného mlieka a mliečnych i analogických mixov.Dôležité je dodržiavanie správneho režimu kŕmenia,vrátane od samého štartu zvieraťa do života tak, aby v optimálnom variante, napr. u teliatka už prvý deň života dostalo dávku mleziva V množstve aspoň 10 hmotn. na hmotnost teliatka.Tiež je optimálne podávať fyziologický roztok o teplote blízkej telesnej teplote mláďatá, najlepšie teplé na 38 °C.Ak sa napriek dotovaniu strát vody ešte stále prejavujú chorobné znaky mláďaťa, väčšia strata tekutín, čo sa môže prejaviť aj ďalšími znakmi, ako spadnutím očí, tvorbou vrások a poklesom povrchovej teploty, je potrebné mlàďaťu čo najskôr doplnit tekutiny formou fyziologíckého roztoku,prípadne aj odvarov z čajov.V pripade odrastených a dospelých zvierat, aplikácia fyziologických roztokov, podľa tohto technického riešenia stačí jeden až dvakrát denne, tiež nižšie koncentrácie koncentrátu multikomponentného koncentrátu krmiva, ktorý môže byt súčasťou napájacej vody.Ďalšie údaje sú zrejmé z príkladov uskutočnenia.Teľatá po otelení kráv slovenského strakatého plemena so 60 podielom holsteinsko-frieskeho plemena po l až 2 dňoch dostali hnačky. Teľatá mali hmotnost 41,5 až 44,2 kg. Preto sa časovo medzi podávaním mleziva, resp. plnotučného mlieka začalo trikrát denne (včas ráno, na obed a večer) v 2,5 až 3,5 hodinových intervaloch medzi kŕmením (mlezivom, resp. plnotučným mliekom) podávať po 1,8 dm 3 fyziologického vodného roztoku, naforrnulovaného z multikomponentného koncentràtu krmiva na obsah 2,97 hmotn., z čoho (v hmotn.) 0,3 tvoril hydrogénuhličitan sodný, 0,35 chlorid sodný ,0,15 chlorid draselný,2,0 glycerol, 0,1 zmes sodných solí kyselín z repkového oleja, hlavne sodných solí kyselín olejovej, linolovej, linolénovej, stearovej a palmitovej, s prímesou 0,07 hmotn. metanolu, pričom zvyšok do 100 hmotn., t. j. 97,03 hmotn. tvorila voda (fyz. roztok I.). Druhý roztok sa líši znížením obsahu glycerolu na 1,0 hmotn. a obsahom 1,0 hmotn. ekvihmotnostnej zmesi glukózy s fruktózou(roztok I.). Tretí fyzíologický vodný roztok sa takisto aplikoval s podobným zložením komponentov, len namiesto 2,0 hmotn. glycerolu ho obsahoval len 0,4 hmotn., ale ešte 0,4 hmom. galaktózy, 0,4 hmom. sacharózy,0,05 hmotn. lzoglukózy 0,3 hmotn. arabinózy, 0,05 hmotn. katózy a 0,4 hmotn. zmesi xylózy s xylitolomŠtvrtý podobný fyziologieký vodný roztok zasa namiesto 2,0 hmotn. glycerolu ho obsahuje len 0,3 hmotn., ale navyše obsahuje 0,42 hmotn. manózy,0,18 hmotn. manitolu, 0,5 hmotn. glukózy, po 0,1 hmotn. arabinózy a amylopektínu, 0,2 hmotn. eelobiózy a 0,2 hmotn. rañnózy (fyziologícký roztok IV.).Piaty podobný roztok (V.) obsahoval 1,0 hmotn. glycerolu, 0,2 hmotn. melasy, 0,15 hmotn. sorbitolu,0,1 hmom. emulgovaného škrobu, 0,1 hmotn. talózy a 0,45 hmotn. glukózy.Dosiahnuté výsledky, pri aplikácii trikrát po 1,9 dm 3 plnotučného mlieka denne pre každé teľa, pre l teľa ako kontroly bez podania fyziologického multikomponetného roztoku, ale len čistej pitnej vody, sú v tabuľke 1.Tabuľka 1 Apllkovany Hmotnos Daň započatia Čas do Poznámky l(kg) multiknmponantnih hnačky (dni) o knncantrútu krmiva Kontrola 42.3 2 - lApIikovaná len čistá voda. hnačka neustala w ŕ ani za 6 dniNa rozdiel od multikomponentného koncentrátu v príklade l, v nutrično-preventívnom fyziologickom roztoku je celková koncentrácia koncentrátu 2,60 hmotn., z čoho (v hmotn.) hydrogénuhlíčitan sodný tvorí 0,25, chlorid sodný 0,32, chlorid draselný 0,145, zmes sodných solí kyselín hlavne C 15 - C 15 (predovšetkým kyselín olejovej, línolovej,linolénovej, stearovej a palmitovej, s prímesami arachovej a behénovej), 0,06, etanolu 0,025 a glycerolu 1,8, zvyšok do 100 bola čistá voda. Teľatá mali hmotnost od 43,2 po 44,1 kg, pričom všetkým sa podávalo trikrát denne po 2 dm 3 fyziologického roztoku a takisto denne po 2 dm 3 plnotučného teplého mlieka. Tento fyziologický roztok sa aplikoval ako roztok.V VII. roztoku za inzd( rovnakých podmienok sa namiesto l,8 hmotn. glycerolu aplikovalo 0,9 hmotn.,ale 0,8 hmotn. glukózy s 0,1 hmotn. propiónanu draselného.V VIII. fyziologickom vodnom roztoku koncentrátu zasa namiesto 1,8 hmotn. glycerolu bolo ho len 0,2 hmotn., ale ešte 0,6 hmotn. galaktózy, 0,1 hmotn. izoglukózy, 0,5 hmotn. manózy, 0,1 hmotn. erytrózy a 0,3 hmotn. glukózy.V IX. multikomponentnom fyzíologíckom vodnom roztoku koncentrátu zasa 0,5 hmotn. glycerolu, 0,5 hmotn. maltózy a 0,8 hmotn. glukózy.Dosiahnuté výsledky sú v tab. 2.Tabuľka 2 Aplikovan ý Hmotnosť teliat pred Deň započarla Čas do multlkomponanm aplikáciou 1 dtvkovanla vyíiačania ý koncanvút fyzlologlckćho multlkomponenmóho (dnl) roztoku(l(g) koncantritu krmivaVIII. 43,9 1 3 Ix. 44,0 1 3,5 ×- . lâłšł. . . 2-, . 4,0 XI T 44.0 1 i Ťsliatko bolo stále v dobrej kondlcii. avšak navyše prírastok hmotnosti v porovn s prlrastkami ostatných aj vylieěenými teliatkami bol o 7 až 11 vyššl.Vodný roztok multikomponentného koncentrátu XI. bolrovnakého zloženia ako roztoku X., len sa aplikoval zdravému teliatku.Na rozdiel od príkladov l a 2 sa použijú multikomponentné doplnky V. a VIII. u jahniat. Tieto sa aplikovali na 6 jahňatách už l. deň po ich narodení. Pritom celodenná dáv anka multikomponentného fyziologického roztoku tvorila 12 hmotn. na hmotnosť jahňaťa, podávaná po trikrát po 1/3 a podobného množstva ovčieho mlieka.Vo všetkých prípadoch (5 jahniat) počas 4 až 5 dní a l jahňa, ktoré od začiatku bolo v dobrej kondícii, jeho prírastok počas 6 dní v porovnaní s ostatnými bol ešte o 10,5 vyšší, hoci vo viacerých prípadoch fyziologicky roztok kvantitatívne neskonzumovalo.s využitím glycerínovej fázy o hustote 1 236 kg.m 3 , s obsahom glycerolu 80,9 hmotn. , vody 10,6 hmotn. ,etanolu 0,7 hmotn. , 1,8 hmotn. zmesi hydrogénfosforečnanu, dihydrogényfosforečnanu a fosforečnanu draselného, 4,4 hmotn. chloridu draselného a 1,6 hmotn. zmesi parciálne preesterifikovaných glyceridov s etylestermi zmesi alifatických nenasýtených a nasýtených karboxylových kyselín C 15 až C 22 a s prímesou lipidov. Navyše, s pridanými 12,9 hmotn. časťami hydrogénuhličitanu sodného, 0,2 hmotn. časťami alkalických solí karboxylových kyselín Cm až C 22, 14 hmotn. časťami chloridu sodného,0,73 hmotn. časťami propionanu sodného, 0,1 hmom. častí metionínu, 4 hmotn. časťami sacharózy, 0,05 hmotn. častí mlíečnanu sodnćho a 0,16 hmotn. časťami zmesi lyzínu,seleničitanu sodného a tokoferolu, naformulovaný multikomponentný koncentrát krmív.Tento multikomponentný koncentrát tvorí (v hmom.) 61,2 glycerolu, 3,03 sacharózy, 8,03 vody, 0,53 etanolu, 1,36 zmesi fosforečnanov draselných, 3,33 chloridu draselného, 10,6 chloridu sodného, 9,76 hydrogénuhličitanu sodného, 0,151 alkalických solí karboxylových kyselín C 12 až C 22, 0,55 propionanu sodného, 0,0757 metionínu, 0,038 mliečnanu sodného, 1,21 zmesi parciálne preesteriñkovanýchglyceridov s etylcsterrni zmesi alifatických nenasýtených a nasýtených karboxylových kyselín C 16 až C 22 s prímesou lipidov, 0,136 zmesi lyzínu so seleničitanom sodným a tokoferolom.Podobne ako v príklade 1 u multikomponcntného vodného roztoku I., ale V zriedenom vodnom fyzíologickom roztoku namiesto 2,0 hmotn. glycerolu bolo obsažené 2,13 hmotn. a vynechaná zmes sodných so 1 í repkového oleja a prímes metanolu. Pritom zvyšok ao 100 hmotn. tvorila voda. Čas po vyliečenie hnačky bol 3,2 dní.Za inak podobných podmienok, ale znížením obsahu glycerolu na 1,1 hmotn., čas po vyliečenie hnačky teliat bol 4 dní.Koncentrát multikomponenmého krmiva pozostáva (v hmotn. ) z 60 glycerolu, 5 melasy, 4,5 sacharózy, 13 chloridu sodného, 2 hydrogénfosforečnanu sodného, 4 chloridu draselného, l dihydrogénfosforečnanu draselného,0,3 mliečnanu sodného, 0,1 kyseliny propionovej, 0,1 seleníčitanu sodného, 0,3 g lyzínu, 0,1 metionínu, 0,2 amylopektínu, 0,3 karoténu, 0,3 rañnózy a 0,6 vody.Tento koncentrát pridaný do čistej pitnej vody na obsah koncentrátu v nej 2,5 hmotn. , ako fyziologický roztok aplikovaný podobne ako v príklade 4 dvakrát denne po 1,2 dm 3/kus prasatám i odrasteným teľatám, prírastky oproti kontrole sú vyššie o 6,9 až 14,2 hmotn. .Pri aplikácii teľatám hned po narodení postihnutým hnačkou pri aplikácii trikrát denne po 1,9 dm 3/kus, podobne ako v príklade 1, čas do vyliečenia hnačky bol 3 dni.Podobne, ako v príklade 1, tcľatá o hmotnosti 41,8 až 43,6 kg, ktoré dostali hnačku, okrem mleziva, resp. plnotučného mlieka sa im navyše trikrát denne v 2,5 až 3,5 hodinových intervaloch medzi kŕmením (mlezivom, resp. p 1 notučným mliekom) podáva po 1,5 alebo 2,5 dml fyziologíckého vodného roztoku, nafonnulovaného z multikomponentného koncentrátu kmiiva na 1,7 alebo 3,3 hmotn. Zloženie koncentrátu, pre jednotlivé skupiny po dvoch teľatách, ako aj koncentrácie koncentrátu vo fyziologickom roztoku sú uvedené v tabuľke 3.V tabuľke 4 je priememá hmotnost teliat v skupinách,množstvo jednej dávky podávaného fyziologického roztoku, deň započatia podávania fyziologického roztoku a čas do vyliečenia teliat.Z výsledkov v tab. 3 a 4, zvlášť však z porovnania účinnosti jednotlivých koncentrátov vo fyziologickom roztoku sú zrejmé možností prakticky rovnocennej zameniteľnosti energetických komponentov v koncentrátoch, ako aj sodných a draselných so 1 í. Kým pri použití len čistej vody namiesto fyziologického roztoku, ako vidno aj z ďalšieho výsledku (kontrola v príklade 1 a tab. l), ani za 6 dní sa nedarí vyliečiť teliatka z hnačky, aplikáciou koncentrátov XII. až XVIII. vo fyzíologických roztokoch, dokonca trikrát denne len po 1,5 dm 3 o koncentrácii 1,7 hmotn., dochádza k vyliečeniu asi za 3,5 dňa, pri množstve po 2,5 dm 3 o koncentrácii multikomponentného koncentrátu vo fyziologickom roztoku 3,3 hmotn. počas 1,5 až 2 dní.Podľa očakávania, väčšie dávky fyzíologickćho roztoku, pokial sú ich teliatka ochotné prijímať, ako aj vyššie koncentrácie urýchľujú ich vyliečenie od hnačky.Tabuľka) ľlxln l Zlązuilemuluknmponentnéąqkonoentrltumhmntu ,,hau- Eau. wmuenuu Fnrrlfłłnjúcadnžłn Mail-fy, ľyamuumm (MM) mm h płnłiguuchlrłd muzeum mmm r lknlłckýah uplny nmv xn. 66,9 111 m. (1.6) HJCI-hCOOH (0.2) .C 1 nemu-ice, (10) Iylemry

MPK / Značky

MPK: A23K 1/18, A23K 1/16, A23K 1/00

Značky: krmiva, koncentrát, multikomponentný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3925-multikomponentny-koncentrat-krmiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multikomponentný koncentrát krmiva</a>

Podobne patenty