Skriňa vysávača

Číslo patentu: U 3820

Dátum: 08.06.2004

Autori: Veverka Zdeněk, Hegr Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 10. 2. 2004 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 7. 4. 2004 (Sl) m 0.7(31) Číslo priorimej prihlášky PUV 2003-14764(32) Dátum podania priorimej prihlášky o. 11. 2003 A 47 L 9/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD l PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznamenla o zápise VLASTNÍCTVA úžitkovéllo VZOľl 1 Z 8. 6. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 6/2004(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 7. 4. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT ĺł.Technicke riešenie sa týka skríň, resp. krytov na vysávače, osobitne potom úpravy povrchu takýchto skríň.V súčasnosti sú známe najrôznejšie tvarové úpravy skríň vysávačov, Riešia sa tvary, vhodné na uloženie ako strojovej časti, tak i ďalších súčastí vysávača, ako je navíjač napájacieho kábla, pracovný filter, prípadne drobné príslušenstvo, a pod. Čo sa týka úprav samotného povrchu vysávača, teda vlastne povrchu jeho skrine, potom je obvyklé robit tieto povrchy ako hladké, obyčajne lesklé, a to aspoň v homej, lepšie viditeľnej časti. Spodná čast skrine sa vyrába často z iného druhu plastu, s menej lesklou úpravou povrchu, apod. Povrch je súčasne vytvorený z viacerých dielov, relatívne samostatných, prípadne i samostatne odnímateľných. Tu sa niekedy, medzi takýmito dielmi navzájom vyskytuje rozdielna povrchová úprava, a to nielen čo sa týka farby, ale aj čo sa týka drsností tohto povrchu. Ak je potom aktuálna požiadavka na rôznorodý povrehový výraz nielen medzi jednotlivými dielmi na povrchu skrine,ale aj v rámci povrchu jedného dielu, potom sa situácia rieši nástrekom farby alebo farieb iba na zvolené časti takéhoto dielu, čím sa dosiahne premenlivý optický efekt aj v rámci povrchu jedného dielu. Takéto riešenie je ale pomerne drahé, a to nielen pre prípad individuálnej objednávky takej úpravy, ale aj v prípade väčší sérií. Čo sa týka vlastností povrchu stroja typu vysávača, potom úprava povrchu ovplyvňuje súčasne tiež v určitej miere vlastnosti hlukové a elektrostatické. Všeobecne je možne povedať, že hladký povrch je náchylnejší na zachytávanie nečistôt následkom el ektrostatického náboja, zatiaľ čo relatívne drsný povrch je zase viac náchylný na zachytávanie nečistôt vplyvom molekulárnej priľnavosti a tiež sa takýto povrch od uvedených nečistôt horšie čistí. Hladký povrch podporuje intenzívnejšie vyžarovanie hluku, a naopak príliš drsný povrch nevyzerá na výrobku typu vysávača dobre, o zachytávani nečistôt ani nehovoriac. V súčasnosti, kedy sa stále viac mysli ako pri stavbách budov, tak pri konštrukcii menších výrobkov, na možnost maximálneho začlenenia invalidných osôb do bežného života, môže byt vznesená i požiadavka na ľahšiu orientáciu osôb so zhoršeným zrakom alebo aj s úplnou stratou zraku, a to orientáciou na povrchu výrobku, napríklad na hľadanie ovládačov či odklopných krytov. Aj v takýchto prípadoch je rozlíšenie rozdielnych drsností na povrchu, obmedzené iba na prechod medzi jednotlivými povrehovýmí dielmi vysávača, nedostatočné.Uvedený väčší počet nevýhod sa súčasne, aspoň v určitej miere, rieši skriňou vysávača, podľa predkladaného technického riešenia, kde skriňa pozostáva zo spodnej a vrchnej časti a kde aspoň vrchná časť obsahuje aspoň dva samostatne vyrobíteľné diely, a kde podstata spočíva v tom,že aspoň jeden z dielov homej časti vysávača má vonkajší povrch vytvorený aspoň s dvoma hodnotami drsností. Výhodně je, ak aspoň jeden z dielov homej časti skrineje vytvorený s dvoma hodnotami drsností. Výhodne tvorí povrch dielov, kde sú vytvorené aspoň dve hodnoty drsností 10 až 90 povrchu homej časti skrine. Obzvlášťje výhodné, ak 25 až 75 povrchu homej časti skrine pokrýva plocha s dvoma hodnotami drsností. Výhodne je, ak na povrchu sdvoma hodnotami drsností pokrýva plocha s nižšou hodnotou drsnosti od 5 do 25 povrchu. Ešte môže byt výhodně, ak majú na častiach s aspoň dvoma hodnotami drsností povrchy s nižšou hodnotou drsností tvar dekoratívneho charakteru. Tiež môže byt výhodou, ak majú na častiach s aspoň dvoma hodnotami drsností povrchy s nižšou hodnotou drsnosti charakter slepeckého písma a/alebo znakov,upravených na orientáciu hmatom. Vo všetkých prípadoch bude výhodné, ak výškový rozdiel vrcholčekov nerovnosti medzi časťou plocha s nižšou hodnotou drsností a s ňou susediacou časťou plochy s vyššou hodnotou drsností bude od 0,0 l do 1,00 mm. Nakoniec bude výhodné i to, ak najnižšia hodnota drsností bude 0,0 l mm a najvyššia hodnota drsnosti bude 1,00 mm. Pritom bude zvlášt výhodné, ak rozdiel v hodnote drsnosti medzi susediacimi plochami na jednom vrchnom diele vysávača bude 0,80 až 1,00 mm.Tým sa docieli vytvorenie skrine vysávača, kde bude možné relatívne lacno dosiahnut osobitne priaznivého výtvamého efektu inými prostriedkami, než lakovaním vybraných plôch, pričom súčasne skriňa vysávača podľa predkladaného technického riešenia bude mat zlepšene parametre v oblasti hlukovej, v oblasti potlačenia nepriaznivých dopadov elektrostatického pôsobenia na plošné útvary vysávaných nečistôt a konečne bude i predpoklad na ľahšie prispôsobenie povrchu na orientáciu pri ovládaní a údržbe takéhoto vysávača pre zrakovo postihnuté osoby.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ďalej podrobne opísané a vysvetlené na priložených výkresoch, kde na obr. l je bočný pohľad na vysávač, vytvorený podľa predkladaného technického riešenia, na obr. 2 je potom pôdorys toho istého vysávača, pričom na obr. 4 je viditeľný pozdĺžny zvislý rez časti dielu homej časti vysávača, a to v mieste prechodu medzi povrchmi s rôznou hodnotou drsností, a konečne na obr. 4 je znázornený priečny zvislý rez cez dva diely z hornej časti vysávača, kde oba tieto diely majú úpravu s viacerými hodnotami drsností na svojom vonkajšom povrchu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVysávač 1 je, v konštrukcii svojej skrine, jednak opticky a súčasne i konštrukčne rozdelený na spodnú čast 11 a na vrchnú časť 12. V spodnej časti 11 skrine sú uložené strojové časti vysávača 1, pričom táto spodná čast 11 skrine je tu vyhotovená síce s rôznych profilovaním povrchu,ale iba s jedinou hodnotou drsností na celom svojom vonkajšom povrchu. Vrchná čast 12 tu obsahuje v prednej časti prvý, obvodový odnímateľný diel 121 a druhý, v ňom uložený, stredový odnímateľný diel 1211 a v zadnej časti potom ešte pevný diel 122. Každý z menovaných dielov 121,1211 a 122 je vytvorený ako samostatne vyrobiteľný, tcda je považovaný za samostatný, nezávisle na tom, či je s ostatnými časťami vysávača spojený napríklad zapadnutim pružných výbežkov do priehlbín v protikusc, alebo zošraubovaním či dokonca lepenim alebo nitovaním. Na vysávači 1, v tomto ukážkovom vyhotovení, je potom viditeľné vytvorenie vonkajších povrchov tak, že 7. dielov 121, 1211 a 122 vrchnej časti 12, je stredový odnímateľný diel 1211 vytvorený s vonkajším povrchom s jedinou hodnotou drsností po celej tejto ploche, zatiaľ čo prvý, obvodový odnimateľný diel 121 a pevný diel 122 sú vytvorené s dvoma hodnotami drsností, a sice nižšie plochy 12101 a 12201 s menšou drsnosťou, s hodnotou 0,0 l mm, a vyššie plochy12102 a 12202 s vyššou drsnosťou, s hodnotou 0,5 mm. Súčasne výškový rozdiel vyšších plôch 12102 a 12202 proti nižším plochám 1210 a 12201 je tu volený 0,8 mm. Táto situácia je viditeľná na obr. 3, ktorý predstavuje čiastočný zvislý priečny rez obvodovým odnímateľným dielom 121 a stredovým odnímateľným dielom 1211, a to v trojnásobnom zväčšení proti ostatným vyobrazeniam, pričom poloha tejto časti je viditeľná na obr. 4, s vyznačením ako detail D. Čo sa týka obr. 4, tu znázomený zvislý priečny rez je vedený v mieste, označenom na obr. l líniou rezu A-A.Funkcia, resp. účinok zariadenia, podľa predkladaného technického riešenia, je nasledujúci. Skriňa vysávača, vytvorená s opísanou novou štruktúrou povrchu, vedľa obzvlášť priaznivého výtvamého efektu, dosiahnutého aj bez lakovania vybraných plôch, bude V prevádzke vyžarovať menší hluk, bude potláčat nepriaznivé dopady elektrostatického pôsobenia na plošné útvary vysávaných nečistôt a konečne bude mať svojím povrchom ľahšie hmatovo identifikovateľné kryty a ovládače, na ovládanie a údržbu takéhoto vysávača zrakovo postihnutými osobami.Zariadenie podľa predkladaného technického riešenia je využiteľné predovšetkým na vysávače. Analogicky by však bolo možne vytvoriť aj iné kryty strojov a prístrojov, predovšetkým na domáce použitie, kde by sa požadoval zaujímavý povrchový efekt, bez lakovania, a súčasne i zlepšenie hlukových vlastností a ešte i zlepšenie ovládateľnosti pre zrakovo postihnutých.l. Skriňa vysávača, pozostávajúca zo spodnej a vrchnej časti, a kde aspoň vrchná časť obsahuje aspoň dva samostatne vyrobiteľné diely, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že aspoň jeden z dielov (121, 1211, 122) homej časti (12) skrine vysávača (l) má vonkajší povrch vytvorený aspoň s dvoma hodnotami drsnosti.2. Skriňa vysávača, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že aspoňjeden zdie 1 ov(l 2 l, 121 l,122) hornej časti (12) skrine vysávača (l) je vytvorený s dvoma hodnotami drsnosti.3. Skriňa vysávača, podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č uj ú c a s a tý m, že povrch dielov (121, 122),kde sú vytvorené aspoň dve hodnoty drsnosti, tvori od 10 do 90 povrchu hornej časti (12) skrine vysávača (l).4. Skriňa vysávača, podľa nárokov 1 až 3, v y z n a čuj úca sa tým, že 25 až 75 povrchuhomej časti (12) skrine vysávača (l) pokrýva plocha s jednou hodnotou drsnosti a súčasne 25 až 75 povrchu hornej časti (12) skrine vysávača (1) pokrýva plocha s dvoma hodnotami drsnosti.5. Skriňa vysávača, podľa nárokov l až 4, v y z n a čuj úca sa tým, že napovrchu sdvomahodnotami drsnosti pokrýva plocha (12101, 12201) s nižšou hodnotou drsnosti od 5 do 25 povrchu.6. Skriňa vysávača, podľa nárokov 1 až 5, v y z n a čuj úca sa tým, ženačastiachsaspoňdvoma hodnotami drsnosti, povrchy ( 12101, 12201) s nižšou hodnotou drsnosti majú tvar dekorativneho charakteru.7. Skriňa vysávača podľa nároku l až 6, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že na častiach s aspoň dvoma hodnotami drsnosti, povrchy (12101, 12201) s nižšou hod notou drsnosti majú charakter slepeckého písma a/alebo znakov, upravených na orientáciu hmatom.8. Skriňa vysávača, podľa nárokov l až 7, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že výškový rozdiel vrcholčekov neromosti medzi časťou (12101, 12201) plochy s nižšou hodnotou drsnosti a s ňou susediacou časťou(12102,12202) plochy s vyššou hodnotou drsnosti je od 0,0 l do 1,00 mm.9. Skriňa vysávača podľa nárokov l až 8, v y z n a č nj ú c a s a t ý m , že najnižšia hodnota drsnosti na plochách (121, 122) s aspoň dvoma hodnotami drsnosti je 0,01 mm a najvyššia hodnota drsnosti na týchto plochách je 1,00 mm.10. Skriňa vysávača, podľa nárokov 1 až 9, v y zn a čuj ú c a s a tý m, žerozdielvhodnotedrsnosti medzi susediacimi plochami (12101 a 12102, resp. 12201 a 12202) na jednom vrchnom diele vysávača je 0,80 až 1,00 mm.

MPK / Značky

MPK: A47L 9/00

Značky: skriňa, vysávača

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3820-skrina-vysavaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skriňa vysávača</a>

Podobne patenty