Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa

Číslo patentu: U 3778

Dátum: 06.04.2004

Autori: Zajcev Sergej, Prikhodko Evgeny, Zajcev Kirill

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČislo prihlášky 266-2003 Dátum podania prihlášky 30. 10. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 12. 2. 2004Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 6.4.2004 Vestník UPV SR č. 4/2004úžitkového vzoru verejnosti 12. 2. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČislo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTZariadenie na aktiváciu monokryštalického generátor torzného fyzikálneho poľaTechnicke riešenie sa týka zariadenia na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa plniaceho funkciu budiča monokryštalíckého generatora torzného fyzikálneho poľa určeného pre elimináciu negatívnych vplyvov na ľudský organizmus pri telefonovaní mobilným telefónom alebo obdobným aparatom. Technické riešenie spadá do oblasti elcktrotechnického priemyslu.Mobilné telefóny sú v čoraz väčšej miere používané elektronické komunikačné Zariadenia u najširšich vrstiev obyvateľstva. Štatistický je dokázané, že sa predlžuje aj čas pretelefonovaný týmito aparátmi. Mobilný telefón V aktivnom stave, t. j. pri telefonovani sa prejavuje svojimi účinkami ako mikrovlný žiarič, ktorýje v tesnej blízkosti hlavy človeka. Vyžarované mikrovlné žiarenie tak zasahuje aj priestor hlavy človeka v podstate naj intenzívnejšou mierou. Tým dochádza minimálne k disharmónii v alfa rytme mozgovej činnosti. Iné negatívne účinky mobilných telefónov na zdravotný stav človeka boli v dostatočnej miere publikované V najrozličncjších tlačových médiách a tak nie je nutné sa nimi zaoberať. Na tomto mieste je vhodné uviesť. že zo stavu techniky sú známe spôsoby odtieňovania nežiaducich žiarení technickými prostriedkami. Boli pokusy aj v mobilných telefónoch odtienit vyžarovanie antény V určitom priestorovom uhle a tak chrániť hlavu človeka pri telefonovaní. Technicky to bolo realizované pasívnymi tieniacimi kovovými krytmi. Je si treba však uvedomiť, že každé tienenie pokiaľje účinné, mení smerové charakteristiky vyžarovania, čo V prípade mobilného telefónu nemusí byt vždy výhodné. Iné spôsoby a prostriedky odtíeňovania u mobilných telefónov nám nie sú známe. Taktiež nie sú nám známe ani aktívne spôsoby a prostriedky odtieňovanta u mobilných telefónov a obdobných zariadení a ani budiče na zvyšovanie ich účinkov.Vzhľadom na uvedene nedostatky súvisiace s neúčinnými odtieňovacími prostriedkami určenými pre mobilné aparáty to viedlo k vzniku požiadavky na vytvorenie takého aktívneho zariadenia a k nemu prislúchajúceho budiča, ktoré by účinne eliminovalo negatívne vplyvy na ľudský organizmus pri aktívnom používaní mobilného telefónu. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaný budič - zariadenie na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa V predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo skupiny solenoidov plochých cievok pripojených k riadiacemu a budiacemu obvodu s pripojeným komutátorom a kryštálovým rezonátorom. Riadiaci obvod môže byt Výhodne programovateľný. Energetickým výstupom zariadenia budiča je geometrický fókus geometrického usporiadania solenoidov. do ktorého sa osadzuje monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa. Zariadenieje napájane z batérie.Veľmi dôležitým konštrukčným znakom sa pritom javí práve výber solenoidov s úzkym diagramom vyžarovania eiektomagnetického poľa.Ďalším dôležitým znakom technického riešenia zariadenia na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa je voľba geometrickćho usporiadania solenoidov, ktore sú usporiadané minimálne v pare. Výhodné je, ak Solenoidy sú usporiadané vo štvoríci.Napokon podstatným znakom technického riešenia zariadenia na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa podľa úžitkového vzoru je samotné vinutie solenoidov, ktoré sú navzájom prepletené vo forme prekrížených očiek.Výhody zariadenia na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Predovšetkým sa dosiahne aktivácia monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa ďalej využiteľného napríklad pre normalizáciu narušeného alfa rytmu mozgovej činnosti na začiatku telefonovania s mobilným telefónom.Ďalšou podstatnou výhodou zariadenia na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálncho poľa podľa technického riešenia je fakt, že aj V priebehu svojej činnosti je možné menit - modulovat samotné generujúcc pole monokryštalu.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia jc znázornené na výkresoch, kde na obr. l je znázomená schéma zapojenia. Na obr. 2 je znázornené usporiadanie solenoidov do štvorice. Na obr. 3 je znázornený energetický výstup zariadenia na aktiváciu a umiestnenie monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa V geometrickom fókuse usporiadania solenoidov.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky najdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté V rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém určenie optimálnej konštrukcie, vhodná voľba materiálov a dimenzovanie konštrukčných prvkov, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technickeho riešeniaje na obr. l opísané zariadenie na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa. Zakladným konštrukčným prvkom je skupina plochých solenoidov l pripojená k riadiacemu a budiacemu obvodu 2 realizovaná integrovaným obvodom s pripojeným komutátorom a kryštálovým rezonátorom 3. Energetický výstup 4 pre osadenie monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa sa nachádza V geometrickom fókuse geometrického usporiadania solenoidov l. Solenoidy 1 musia mat úzky vyžarovací diagram elektromagnetického poľa a ich vinutia sú navzájom prepletene vo forme prekríženýchočiek. Solenoidy 1 sú pritom usporiadané do štvorice ako je to zobrazené na obr. 2.V jednom variantnom konštrukčnom riešení monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa tohto úžitkového vzoru je možné použiť osem plochých solenoidov l, čim sa zvyšuje budiaci účinok zariadenia.Činnosť a funkcia zariadenia na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia je nasledovná. Aktivácia sa dosahuje pomocou modulovaného torzného fyzikálneho poľa V súčinnosti spín-spinového vzájomného pôsobenia nositeľov tohto poľa. Technickými prostriedkami sa to uskutočňuje plochými solenoidmi 1, ktoré vytvárajú striedave rotačné elektromagnetické pole smerované do vnútra priestorového vzoru usporiadania solenoidov 1. Tento priestor koncentrovaného elektromagnetického poľa je zároveň energetickým výstupom zariadenia, do ktorého sa umiestňuje monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa - lcryštalický minerál.Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia nachádza uplamenie vo všeobecnosti u každého človeka obsluhujúceho elektronické zariadenie s vyžarovanim na vysokých frekvenciách.l. Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo skupiny solenoidov (l) pripojených k riadiacemu a budiacemu obvodu (2) s pripojeným komutátorom a kryštálovým rezonátorom (3) s energetický/m výstupom (4) pre osadenie monokryštalického generátora tormćho fyzikálneho poľa nachádzajúcim sa V geometrickom fókuse geometrického usporiadania solenoidov (l), 2. Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že solenoidy (1) majú úzky diagram vyžarovania.3. Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa nároku 1 až 2, v y značujúce sa tým,žesolenoidy(l)súusporiadané minimálne V páre, 4. Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa nároku l až 2, v y značujúce sa tým,že solenoidy(l)súusporiadané vo štvorici.5. Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa nároku l až 4 v y z n a č uj ú c e s a tý m , že vinutia solenoidov (l) sú navzájom prepletené vo forme prekrižených očiek.

MPK / Značky

MPK: H01F 38/00, H01Q 17/00, H05K 9/00

Značky: aktiváciu, generátora, fyzikálneho, poľa, torzného, monokrystalického, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3778-zariadenie-na-aktivaciu-monokrystalickeho-generatora-torzneho-fyzikalneho-pola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa</a>

Podobne patenty