Číslo patentu: U 3739

Dátum: 02.03.2004

Autor: Gernic Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 U S d°km°tí ÚŽITKOVÝ VZOR 3739(22) Dátum podania prihlášky 16. io. 2003 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia učinkov úžitkového vzoru 20. l. 2004 (Sl) Int. aj(32) Dátum podania prioritnej prihlášky AOÍM 1/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD I V PRIEMYSELNEHO (45) Dátum oznamema o zapise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 2. 3. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestmk UPV SR č.2 3/2004(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. l. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(S 7) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka konštrukcie lapača lezúceho hmyzu, aplikovateľného na kmene stromov a kríkov a spadá do oblasti potrieb človeka v záhradníctve.V súčasnosti existuje V záhradníctve dosiaľ nevyriešený problém s lezením hmyzu a to najmä mravcov po kmeňoch stromov a do ich korún. Mravce na konáre a listy stromov vylučujú kyselinu mravčiu, ktorú vyhľadávajú vošky, ktoré neskôr zničia zelený porast a úrodu. Ochrana proti voškám sa uskutočňuje chemickým postrekom, čo je však z ekologického hľadiska nevyhovujúce. Týmto spôsobom je však riešený len sekundárny problém, pretože lezúce mravce po kmeni stromu si zabezpečia ďalšie kolónie Vošiek, ktorých exkrementy sú vyhľadávaným zdrojom obživy pre mravce. Ochrana proti mravcom sa uskutočňuje natretím lepidla v priečnych pásoch na kmeň stromu. Ale poveternostné podmienky ako je dážď, slnko a prach spôsobía, že lepidlová vrstva je po čase neúčinná a mravce ňou bez problémov znovu prechádzajú. Existuje aj obdobný spôsob ochrany,kde sa kmeň stromu ovinie lepiacou páskou, ktorá však zabraňuje rastu kmeňa Stromu. Nevýhody existujúcich ochrán spočívajú v ich neúčinnosti vplyvom starnutia, krátkou účinnou dobou ochrany a v ich škodlivosti. ak sa jedná o chemické postreky.Zo stavu techniky je známe riešenie lapača hmyzu chránené slovenským úžitkovým vzorom č. 2335 a 2336,ktoré však ešte majú čiastočné nedostatky súvisiace s dažďovou vodou a konštrukčným riešením.Dosiaľ sa nepodarilo účelne skĺbiť dva rozdielne spôsoby ochrany. a to spôsob chemický a mechanický. Táto požiadavka bola napokon úspešne splnená, čoho dôsledkom je tento úžitkový vzor, spájajúci mechanickú ochranu s chemickým postrekom do jedného funkčného celku s novými nepredpokladanými vlastnosťami.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje lapač hmyzu podľa technického riešenia a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch plastových dielov harmonikového tvaru stočených do toroidálneho telesa s horizontálnou vonkajšou obvodovou štrbinou, čím vznikne v podstate trubica v priereze tvaru písmena C. Dva plastové diely sú predstavovanć homým a dolným pásovým segmentom, kde horná časť horného pásového segmentu je zrolovaná smerom dole a dolná časť dolného pásového segmentu je zrolovaná smerom hore. V profile zrolovanć segmenty majú tvar písmena J. Pritom dolná časť horného pásového segmentu a horná časť dolného pásového segmentu je mechanicky spojená. Napokon vnútorná dolná časť dolného pásového segmentu je naplnená kvapalinou,ktorou môže byť výhodne olej alebo insekticíd.Podstata technického riešeniaje aj vo vytvorení lapača hmyzu so striedajúcimi a prelínajúcimi sa prstencami dvoch rozdielnych priemerov. Pritom je výhodné, ak priemer zrolovaného horného pásového segmentu je väčší ako priemer zrolovaného dolného pásového segmentu.Podstatným znakom technického riešenia lapača hmyzuje aj spôsob spojenia pásových segmentov. V jednom prí pade dolná časť horného pásového segmentu a horná časť dolného pásového segmentu sú svojim harmonikovým tva rom do seba mechanicky vsunuté. V druhom prípade dolná časť horného pásového segmentu a homá časť dolného pásového segmentu k sebe prilíehajú a mechanicky sú spojene stočeným spojovacím pásom harmonikového tvaru.Napokon podstatou technického riešenia je aj to, že k dosadacej ploche dvoch stočených pásových segmentov harmoníkovćho tvaru je uspôsobená utesňovacia podložka .Výhody lapača hmyzu podľa technického riešenia spočívajú vo vytvorení nového výrobku. ktorý sa dosiaľ na trhu nevyskytuje. Nový výrobok je ekologický, lebo nemusí používat žiadnu chemickú kvapalinovú náplň. Je úplne postačujúce, ak sa aj použije kvapalný insekticíd, ten je veľmi aktívny len vo vnútomej spodnej časti toroidu. Napokon je to veľmi atraktívny výrobok pre záhradkárov, pretožeje časovo dlho používateľný, keďže jeho teleso je z plastu a kvapalinová náplň sa dá ľahko obnovovať a čistiť. Jednoduchá a časovo nenáročná je aj jeho aplikácia. Má široké uplatnenie, čo sa týka priemerov stromov alebo kríkov. Je použiteľný pre mladé stromčeky s priemerom kmeňa 1 cm až po stare stromy s neobmedzeným priemerom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. l zobrazuje lapač hmyzu v bokoryse. Na obr. 2 je zobrazený lapač hmyzu v náryse. Na obr. 3 je zobrazené umiestnenie lapača hmyzu na kmeni stromu aj s olejovou náplňou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV tomto príklade uskutočnenia je zobrazený lapač hmyzu podľa technického riešenia, ktorý je názorne zobrazený na obr. l. Pozostáva zo stočeného horného a dolného plastovćho pásového segmentu 1 a 2 harmonikovćho tvaru,ktoré sú stočené do toroidu, pričom vznikne trubíca tvaru písmena C. Plastové stočené segmenty l a 2 harrnonikového tvaru vytvárajúce trubicu majú na vonkajšom priemere toroidu po celom svojom obvode štrbinu 3. Vnútorná spodná časť toroidu je naplnená kvapalinou 4, ktorou je v tomto pripade opotrebovaný stolový olej. l( dosadacej ploche, ktorá sa nachádza na vonkajšej strane vnútomého priemeru toroidu prilieha utesňovacia podložka 5 ako je to vidiet z obr. 2. Toroid je v tomto vyhotovený stočením homého a dolného pásového segmentu 1 a 2 harmonikového tvaru, kde horná časť homého pásového segmentu l je zrolovaná smerom dole a dolná časť dolného pásového segmentu 2 je zrolovaná smerom hore. Pritom dolná časť homého pásového segmentu l a horná časť dolného pásového segmentu 2 je mechanicky spojená. Pásové segmenty 1 a 2 sú tvaru písmena J s rozdielnymi polomermi. Pre tento výrobok je charakteristické. že jeho stena má v pozdĺžnom reze harmonikový tvar vytvárajúci tak striedanie a prelínanie sa prstencov troch rozdielnych priemerov.Ako je zrejmé z obr. 3, pri aplikácii lapača hmyzu na kmeň stromu sa plastový pás tvaru písmena J s väčším polomerom, t. j. homý pásový segment 1 obopne na kmeň stromu a konce homého pásového segmentu 1 sa vsunú do seba a vznikne tak horná časť toroidu. Po tomto úkone sa so vzájomným prekrytím obdobne uspôsobí dolný pásový segment 2 s menším polomerom, ktorý obopne kmeň stromu a konce dolného pásového segmentu 2 sa vsunú do seba čím vznikne kompletný toroid. Pred týmto úkonom sa medzi dosadaciu plochu toroidu a kmeň stromu aplikuje utes SK 3739 Uňovacia podložka S. Až potom sa konce horného pásového segmentu 1 vsunú do seba a konce dolného pásového segmentu 2 sa vsunú do seba. Spoj je tak pevný a samovoľne nedochádza k jeho uvoľneníu, čo zabezpečuje harmonikový tvar steny plastovej trubice tvaru písmena C. Prstence menšieho priemeru jedného jej konca zapadajú do prstencov druhého jej konca. Po tejto základnej inštalácii zostáva už len do vnútomej spodnej časti toroídu naliať olej. Konce dolných pásových segmentov 2 sú do seba tak vtlačené, že týmto spojom olej nevytečie. Ako utesňovacou podložku 5 je vhodné použiť porćznu penovú hmotu alebo látku. Pritom šírka štrbíny 3 je taká, abyju lezúci hmyz neprekonal.Pre varianme riešenie je možné použiť také mechanické spojenie dolnej časti horného pásového segmentu 1 a hornej časti dolného pásového segmentu 2 ktore sebe len prilíehajú a mechanicky sú spojené spojovacím pásom 6 harmonikového tvaru.Najúčinnejší variant technického riešenia lapača hmyzu vychádza z príkladu l, kde sa však kvapalinou 4 bude roztok insékticídu. Hmyz, ktorý sa už k nej dostal, uhynie.Lapač hmyzu podľa technického riešenia je použiteľný ako všeobecný ochranný prostriedok proti lezúcemu hmyzu a to najmä mravcom v sadoch ovocných stromov, v arborćtach pri ochrane vzácnych drevín, v lesných škôlkach ihličnanov ako aj murovaných a kovových stlpov všeobecne.l. Lapač hmyzu tvorený plastovým toroidálnym telesom s horizontálnou vonkajšou obvodovou štrbinou,vyznačujúci sa tým, žepozostávazostočenćho horného a dolného pásového segmentu (l a 2) harmonikového tvaru, kde horná časť horného pásového segmentu (1) je zrolovaná smerom dole a dolná časť dolného pásovćho segmentu (2) je zrolovaná smerom hore, pričom dolná časť homého pásového segmentu (l) a homá časť dolného pásového segmentu (2) je mechanicky spojená a kde dolná časť dolného pásového segmentu (2) je naplnena kvapalinou (4).2. Lapač hmyzu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že priemer zrolovanćho homého pásového segmentu (l) je väčší ako priemer zrolovaného dolného pá sovćho segmentu (2).3. Lapač hmyzu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že pričom dolná časť horného pásovćho segmentu (l) a homá časť dolného pásového segmentu (2) sú svojim harmonikovým tvarom do seba mechanicky vsu» nuté.4. Lapač hmyzu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že pričom dolná časť homého pásového segmentu (l) a horná časť dolného pásového segmentu (2) k sebe priliehajú a mechanicky sú spojené spojovacím pá~ som (6) harmonikového tvaru.5. Lapač hmyzu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že k dosadacej ploche dvoch stočených pán sových segmentov (l a 2) harmonikového tvaru je uspôso bená utesňovacia podložka (5).

MPK / Značky

MPK: A01M 1/00

Značky: hmyzu, lapač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3739-lapac-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lapač hmyzu</a>

Podobne patenty