Číslo patentu: U 3615

Dátum: 11.09.2003

Autor: Šlégr Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(l 9) SK Číslo prihlášky 130-2003(22) Dátum podania prihlášky io. 6. 2003 (I 3) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 9. 7. 2003(32) Dátum podania príorítnej prihlášky (51) Int. Cl-7(33) Krajina alebo regionálna ÚRAD organizácia priority EMC 2/26 PRIEMYSELNÉHO (45) páium oznámenia o zápise VLASTNíCTVA užitkovćho vzoru ll. 9. 2003Vestník ÚPV SR as. 9/2003(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 9. 7. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(S 7) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka nosného prvku s použítím hlavne v oblasti reklamy a inštalácie osvetľovacích zariadení.V oblasti reklamy a pri inštaláciách osvetľovacích zariadení sa vyskytuje potreba estetických nosných prvkov na jednotlivé reklamné pútače, jednotlivé svetelné zdroje alebo ich kombinácie, prípadne na ich variabilné rozmiestňovanie, V súčasnej praxi sa prichytávanie takýchto telies rieši pevným často neestetickým skrutkovým spojom a to priamo so stropom alebo stenami v príslušných priestoroch alebo takýmto spojením jednotlivých telies navzájom. Fri demontáži pútačov alebo svetelných prvkov ostávajú potom príslušné miesta pripevnenia poškodené.Nevýhody doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje nosný prvok podľa tohto technického riešenia. Tento nosný prvokje vytvorený z pružného materiálu a tvarovaný do tvaru U, pričom bočné ramená sú v homej časti odklonené smerom von a následne sú ich konce v podstate v l 80 ° uhle stočenć smerom dovnútra. V spodnej časti tohto nosného prvku je otvor určený na prichylávanie nesených telies. Tento otvor je tiež možné použiť na prichytenie ďalšieho nosného, prípadne rovnakého nosného prvku. V takomto prípadeje možné spojiť oba prvky pevne alebo otočne. Otočné spojenie umožňuje napríklad pri inštalácii osvetlenia miesto obvyklého radového usporiadania, vytvoriť variabilné postavenie osvetľovacích telies navzájom podľa vlastnej fantázie a získať tak, príjemné a harmonické usporiadanie osvetlenia interiéru. Nosnú funkciu prvku však plnia aj konce tvarovaných ramien, ktoré môžu byť prichytené na rôznych typoch listových nosníkov.Je výhodné, ak je tento nosník vyrobený z pružného pozinkovaného plechu, alebo plastu s ekvivalentnými vlastnosťami, prípadne iného vhodného ale dostatočne pružného materiálu.Veľkosť tvarovaného nosného prvku, jeho šírku, výšku a vzdialenosť ramien ako aj veľkosť nosného otvoru je možné prispôsobiť podmienkam a cieľu použitia.Možnosti použitia ilustrujú ale neobmedzujú nasledujúce príklady.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je schematicky znázornený rez nosného prvku.Na obr. 2 je schematicky znázornená spojenie dvoch nosných prvkov. Spoj je pevný alebo otočný, pričom otočný umožňuje variabilné postavenie nesených telies.Na obr. 3 je schematicky znázomené prichytenie osvetľovacieho telesa, konkrétne žiarivky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDva nosné prvky 1 podľa obr. 2, umiestnené V potrebnej vzdialenosti podľa dlžky nesenej žiarivky, pozostávajúce z dvoch v mieste nosných otvorov 12 spojených opačne orientovaných nosných prvkov 1 s rôznou šírkou ramien 11 tvoriacich zostavu, boli vytvorené z pružného pozinkovaného plechu a použité na inštaláciu žiariviek 3 v zníženom kazelovom strope. Ako nosné boli použité aj ohnuté konce lll bočných ramien ll, ktoré boli nasunuté na lištu 2 nosnej konštrukcie z kazetového stropu na dvoch jej stranách. Do spodnej časti zostavy medzi konce ramien ll nosných prvkov 1 bola nasunutá nosná lišta žiarivky 3.Nosný prvok l z obr. l prichytený koncami ramien ll na nosnej lište sa použil na nesenie dekoratívneho kvetináča ktorý bol zavesený v nosnom otvore 12.Nosný prvok l podľa obr. l bol zavesený na nosnej lište a použitý na nesenie dekoratívneho plagátu, ktorý bol upevnený v nosnom otvore 12.l. Nosný prvok z pružného materiálu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má v reze tvar U, ktorého bočné ramená (l l) sú v homej časti odklonené smerom von a následne sú ich konce (lll) v uhle blížiacom sa l 80 ° stočené smerom dovnútra a v jeho spodnej časti je vytvorený najmenej jeden nosný otvor (l 2) na prichytávanie nesených telies alebo ďalšieho nosného prvku (l).2. Nosný prvok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že v nosnom otvore (12) je upevnený alebo otočne prichytený opačne orientovaný nosný prvok (l) s rovnakým alebo rôznym rozšírením ramien (l l).

MPK / Značky

MPK: E04C 2/26, F16S 1/02, G09F 13/02

Značky: prvok, nosný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3615-nosny-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný prvok</a>

Podobne patenty