Spona, najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou

Číslo patentu: U 3551

Dátum: 01.07.2003

Autor: Berková Jana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) SK Číslo prihlášky 33-2003(22) Dátum podania prihlášky 27. 2. 2003(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 13. 5. 2003(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD pRJEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o ZáplSC VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru l. 7. 2003 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č.2 7/2003(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 13. 5. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihláškySponn. najmä na zachytenie listov zviazaných väzbouTechnické riešenie sa týka spony najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou.Pri čítaní publikácií, najmä kníh s novou väzbou, pri čítaní v prievane alebo vonku, je potrebné si otvorené strany pridržiavať. Nepoddajnosť materiálu najmä novej väzby,nezoslabeneho používaním - t. j. otváraním knihy, alebo vplyv vonkajších podmienok, napr. pohyb vzduchu, spôsobuje, že po uvoľnení otvorených strán knihy sa tieto samovoľne vracajú do svojej prirodzenej polohy, kniha sa zatvára. Ak je potrebné z akéhokoľvek dôvodu publikáciu nechať otvorenú alebo dostupnú na práve čítaných stranách,pri štúdiu a vypisovani poznámok, alebo súčasnom štúdiu viacerých publikácií, je toto možné dosiahnuť viacerými spôsobmi. Napriklad násilným prelomením knihy v mieste otvorenia, tak aby deformovanie väzby prekonalo jej pružnosť, použítím závaží často vytvorených z práve dostupných predmetov, otočením knihy a položením na otvorené stránky, zalomením lisov knihy, sústavným nepohodlným pridŕžaním stránok rukou a pod. Takouto manipuláciou je kniha najmä pri častom používaní znehodnocovaná. Po čase dôjde k rozpadnutiu väzby, zničeniu stránok a nečitatelnosti obsahu. Životnosť knihy potom nie je taká ako pri šetrnej manipulácii, čo z hľadiska súčasných nákladov na obstaranie novej publikácie je veľmi nepriaznivé, pre finančné rozpočty knižníc, škôl čí bežných užívateľov.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje spona, najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou, ktorej podstata spočíva v tom, že je tvorená pružným tvarovým prvkom, ktorého jeden koniec je opatrený stabilizačným prvkom.Výhodné je ak pružný tvarový prvok je tvorený dvomi pevnými ramenami Spojenými pružným prvkom.Ďalej je výhodné ak pružný tvarový prvok je tvorený dvomi neprerušene Spojenými ramenami.Výhodou je ak stabilizačný prvok je tvorený závažím. Výhodou je aj, ak stabilizačný prvokje tvorený prísavkou.Táto spona na zachytenie listov zviazaných väzbou, so stabilizačným prvkom umožní prečítať si ktorúkoľvek stranu, aj novej knihy bez toho, aby musel čitateľ držať knihu,alebo stránky v nej. Nie je potrebné sa obávať ani pohybu vzduchu, prípadne toho, že niekto neúmyselne svojou činnosťou prevráti stránky v otvorenej knihe. Vzhľadom na jednoduchosť konštrukcie a malé rozmery, je spona ľahko prenášateľná, skladovateľná a je možné ju vyrobiť s pomeme nízkymi nákladmi čo priaznivo ovplyvňujejej cenovú dostupnosť.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov kde znázorňujú obr. l sponu podľa tohto technického riešenia tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú závažím v pohľade zboku a zhora, obr. 2 sponu tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú prísavkou v pohľade zboku a zhora, obr. 3 sponu tvorenú dvomi pevnými rame nami Spojenými pružným prvkom v pohľade zboku a zhora,a obr. 4 celkový pohľad na umiestnenie spony na listoch knihy.Spona podľa obr. l pozostáva z dvoch neprerušene spojených ramien l. Jeden koniec spony je opatrený stabilizačným prvkom 2, v tomto príklade závažím.Pri použití spony podľa tohto technického riešenia sa roztiahnuté ramená l nasunú na príslušné listy otvorenej publikácie. Pružnosťou materiálu ramien 1, ktorým môže byť kov, plast alebo drevo, sú listy držané v jednom zväzku. stabilizačný prvok 2 svojou tiažou ťahá tento zväzok listov k podložke, v prípade že publikácia je len držaná v rukách bez použitia podložky je zväzok listov ťahaný v smere pôsobenia tiažovej sily. Sponu je možné aplikovať podľa potreby na listyjednej alebo oboch polovíc otvorenej publikácie.V ďalšom príkladnom vyhotovení podľa obr. 2, spona pozostáva z dvoch neprerušene spojených ramien 1. Jeden koniec sponyje opatrený stabilizačným prvkom 2, v tomto príklade prísavkou. Aplikácia spony na listy otvorenej publikácie je rovnaká ako v predchádzajúcom príkladnom vyhotovení. Pridržanic listov otvorenej publikácieje zabezpečené stabilizačným prvkom 2, v tomto príklade namiesto tiaže závažia z obr. l a 3, priľnavosťou prísavky k podložke. Takto vyhotovenú sponu je možné použiť len V prípadoch ak je publikácia položená na podložke ku ktorej je prísavka schopná priľnúť.lnć prikladnć vyhotovenie podľa obr. 3 predstavuje sponu pozostávajúcu z dvoch pevných ramien la, lb spoiených pružným prvkom 3. Jedno z ramien la, lb je opatrenć stabilizačným prvkom 2, v tomto príklade závažím.Aplikácia a použitie spony je rovnaké ako v prvom príkladnom vyhotovení. V tomto prípade, však pruženie dvoch neprerušene spojených ramien 1 z obr. l a 2 docielenć pružnosťou samotného materiálu ramien,je zabezpečené pružným prvkom 3, v tomto vyhotovení polkruhovou plochou pružinou, pevne spojeným s ramenami la, lb.Technické riešenie nie je obmedzené na uvedene prikladnć vyhotovenia a je možné použiť rôzne kombinácie vyhotovenia ramien a stabilizačnćho prvku ako aj rôzne kombinácie materiálov z ktorých sú jednotlivé súčasti spony vyrobené.Sponu podľa tohto technického riešenia je možné využiť všade tam, kde je potrebné zabezpečiť uchytenie listov publikácie pri jej otvorení. Túto sponu je možné využiť aj pri uchytávaní listov zošitov, poznámkových blokov, notesov alebo akýchkoľvek iných listov viazaných väzbou.l. Spona, najmä na zachytenie listov publikácie, v y zn ač uj ú ca s a tý m ,žejetvorenápružnýmtvarovým prvkom (l), ktorého jeden koniec je opatrený stabilizačným prvkom (2).2. Spona podľa nároku Lvyznačuj úca sa t ý m , že pružný tvarový prvok (l)je tvorený dvomi pevnými ramenami (la, lb) Spojenými pružným prvkom (3 ).3. Sponapodľa nároku Lvyznačujúca sa t ý m , že pružný lvarový prvok (l) je tvorený dvomi neprerušene Spojenými ramenami.4. Spona podľa nároku l, 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že stabilizačný prvok (2) je tvorený závažím.5. Spona podľa nároku l, 2 alebo 3 v y z n a č u j ú c a s a t y m , že stabilizačný prvok (2) je tvorený prisavkou.

MPK / Značky

MPK: B42F 1/00

Značky: vazbou, najmä, listov, zachytenie, zviazaných, spona

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3551-spona-najma-na-zachytenie-listov-zviazanych-vazbou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spona, najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou</a>

Podobne patenty