Viacúčelová telefónna búdka

Číslo patentu: U 338

Dátum: 02.02.1994

Autori: Androvič Juraj, Horňák Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 151-93 Dátum podania 19.08.93 Číslo príorímcj prihlášky Dátum priority Krajina priorityDátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 02.02.94(75) Majiteľa pôvodca Horňak Ján, Piešťany, SK Androvič Juraj, Ing., Piešťany, SK(54) Názov Vincúčelová telefónna búdkaúžitkový vzor sa týka viacůčelcvej telefónnej hádky.DOTERAJŠÍ STAV TECHH KDoteraz používaná telefónnć búdky sú riešená tak,že ich steny sú buč z priehľadného alebo nepnehliadnáho materiálu a plnia účely vstupných dverí i nosných stien pre telefonné prístroje,prípadne poličiek pre telefónne zoznamy,alebo na odkladanie osobných vecí uživateľa telefónnej služby.Vonkajšie strany týchto stien,pokiaľ niesú pnehľadné,tak sú upravované rôznymi nâtermi alebo ozdobným ob 1 ožením,prípadne sú na nich vytvorené plochy pre lepenie informačných tabúľ a reklamných plagátov.Podątata technického riešenia spočíva v tom.že viacúčelové telefónna búdka je konštrukčne riešená tak,že minimálne jedna,vo väčšine prípadov zadná stena je riešená ako viacúčelové.Viacúčelovosť steny,trebárs zadnej,spočíva v tom,že na jej vonkajšej strane,medzi rohové s 5 piky,podstavec a ochrannú striešku,sú pomocou otočných pántov a uzamykateľněho držiaka upevnené reklamné dvierka .Tieto dvierka pozostávajú z rámu,na ktorom je umiestnený,najmä v hornej jeho časti,aspoň jeden prítlačný držiak informačného či reklamného predmetu,obvykle plagátu či panelu,alebo podľa potreby i na bočných stranách i spodnej strane rámu niekoľko takýchto prítlačných držiakov.Rám reklamných dvierok je vyplnený priehľadným sklom alebo plexisklom.Na zadnej stene je 2 vonkajšej strany upevnené jedno,prípadne viac osvetľovacích telies,ktoré sú po celej ploche tejto steny prekryté svetlorozptyľovacím mliečnym plexisklom alebo sklom.Výhoda takto konštruovanej telefónnej búdky je najmä v tom, Id . . .~ ~ ~-. .w-u. IA.JQALLhAI.-LÁÉ.LÉ.AQ.A.-á Že jej vonkajšia časť stien umožňuje ich využitie pre umiestnenie inEormačnýchči r-klanných plagátov alebo panelov.Kvalitu informácie alebo reklamy umocňuje jej celoplošnê rovnomerné osvetlenie. Vloženie plagátu medzi priehľadný a svetlorozptyľujüci material vytvára nielen pútavý sveteľný efekt,ale i chráni tieto plagáty proti mechanickému poškodeniu i poškodeniu vplyvom poveternostnýchpodmienok,čo v konečnom dôsledku predlžuje ich životnosť.Viacúčelové telefónna búdka je znázornená na obrázkoch č.1 a č. 2 výkresu.Ha obrázku č.3 je znázornený rez vonkajšej stranyTechnická prevedenie viacüčelovej telefónnej büdky podľa obrázkov č.l,2 a 3 priloženého výkresu je v tom,že büdka sa skladá zo vstupnej dverovej steny l ,bočných stien g a viacúčelovej zadnej steny Ä ,ktoré sú pomocou rohových stlpikov § upevnené na podstavci É a prekryté ochrannou strieškou 1 .yiacúčelovosť zadnej steny 3 vyplýva z konštrukcie jej vonkajšej strany,kde sú otočnými pántami Š upevnené reklamné dvierka lg.V hornej časti rámu ll reklamných dvierok lg vyplneného priehľadným sklom lg je upevnený prítlačný držiak lg ,do ktorého je uchytený plagát lg.Na vonkajšiu časť zainej steny g je upevnených päť trubicových osvetlovacích telies lg ,rovnomerne rozmiestnených tak,že tri osvetľovacie telesá lg sú upevnené vyššie a dve osvetľovacie telesá ii sú upevnené nižšie.Celá plocha s upevnenými osvetľovacími telesami lg je prekrytá svetlorozptyľovacím tzv.m 1 iečnym plexisklom lg .Reklamná dvierka 10 sa zatvoria pomocou uzamykateľnáho držiaka 9 ,rozsvietia sa osvetlovacie telesá lg a telefónna búdka tým plníi v nočných hodinách čeľší účel.Viacúčelová telefónna búdka pozostávajúca zo vstupnej dverovej steny (1) ,bočných stien (2) a zadnej steny (3),na ktorej je spravidla 2 vnútornej strany umiestnený telefónny prístroj(4),pričom steny sú pomocou štyroch rohových stĺpikov (5) upev nené na podstavci (G) a prekryté ochrannou strieškou (7) v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že minimálne jedna zo stien,naj mä zadná stena (3) je riešená ako viacúčelové.Viacúčelová telefónna búdka podľa bodu 1,nâroku na ochranu v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že viacůčelovosť najmä zadnej steny (3) spočíva v tom,že na jej vonkajšej strane medzi rohové stĺpiky (5),podstavec (5) a ochrannú striešku(7) súotočnými pántami (8) a uzamykateľným držiakom (9) upevnené re klamná dvierka (l 0).pozostávajúce z rámu (1 l),na ktorom je upev nený minimálne jeden prítlačný držiak (12) informačného,či reklamného predmetu,obvykle plagátu (16) a priehľadnej,spravidla sklenenej výplne (l 3),pričom na zadnej stene (3) je upevnené minimálne jedno osvetĺovacie teleso (14).prekryté po celej ploche zadnej steny (3) svetlorozptyľovacím materiálom obvykle mliečným plexisklom (15).

MPK / Značky

MPK: E04H 1/14, G09F 23/00

Značky: viacúčelová, budka, telefónna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u338-viacucelova-telefonna-budka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacúčelová telefónna búdka</a>

Podobne patenty