Zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho ohrebla naparovacej vane

Číslo patentu: U 3361

Dátum: 06.11.2002

Autor: Franek Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 5. 2. 1999 (13) Druh d 0 lllmćnlul U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 18. 9. 2002(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (5 l) ĺnľ. (31.7 2 . A 22 5(33) Krajina alebo regionálna A 22 ÚRAD organizácia priority A 228 7/00 PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 6. 11. 2002(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 18. 9. 2002(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia 161-1999(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho ohrebla naparovacej vaneZARLADENIE NÁ OTÁČANIE HRIADEĽAHORIZONTÁLNEHOÚHREBLA NAPAROVACEJ VANETechnické riešenie sa týka zariadenia, ktoré sa používa V mäsospracujúcom priemysle na premiestňovanie naparených ošípaných z naparovacej vane do odštetinovača umíestneného za vaňou.V doterajších zariadeniach tohto druhu sa operácia premiestňovania naparených ošípaných znaparovacej vane do odštetinovača vykonáva dvíhaním horizontálneho hrabla kladkostrojom umiestneným nad vaňou alebo otáčaním hriadeľa horizontálneho hrabla pomocou páky upevnenej na hriadeli horizontálneho hrabla a tiahla vedúceho ku páke na hriadeli hnacieho mechanizmu umíestneného mimo naparovacej vane.Podstatou technického riešenia je kolíska vtvare štvrťkruhu spalcom pevne spojená s hriadeľom horizontálneho hrabla, na ktorú je navinutá článková reťaz. Jeden koniec článkovej reťaze je čapom pripojený ku palcu kolísky a druhý koniec reťaze je čapom pripojený ku stopke pohybovej skrutky priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom alebo ku stopke piestnice hydraulického valca. Priamočiary mechanický pohon s elektromotorom alebo hydraulický valec je pevne spojený s naparovacou vaňou.Výhodou tohto technického riešenia je použitie jednoduchej pohonnej jednotky pevne spojenej s naparovacou vaňou, s ktorou tvorí jeden kompaktný celok a malé rozmery celého mechanizmu.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bližšie objasňuje výkres, na ktorom obr. č. 1 znázorňuje zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane s použitím priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom pri pohľade zboku a obr. č. 2 znázorňuje zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane s použitím priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom pri pohľade zhora.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPodľa obr. č. 1 a obr. č. 2 na hriadeli g horizontálneho hrabla uloženého otočne v domčeku à na naparovacej vani l je upevnená kolíska Q V tvare štvrťkruhu. Súčasťou kolísky 3 je s ňou zvarený palec i, ku ktorému je pomocou čapu Z pripojený jeden koniec článkovej reťaze Q. Druhý koniec článkovej reťaze Q je čapom g spojený so stopkou 9 naskrutkovanou a zaaretovanou maticou l 0 na pohybovej skrutke Q priamočiareho mechanického pohonu Q s elektromotorom 13. Priamočiary mechanický pohon Q s elektromotorom Q je priskrutkovaný ku naparovacej vani l, s ktorou tvorí jeden kompaktný celok.Spustením elektromotora 13 sa prostredníctvom priamočiareho mechanického pohonu Q uvedie pohybová skrutka 11 do axiálneho pohybu, čím spôsobí odvijanie s ňou Spojenej článkovej reťaze Q z kolísky 4 a tým aj otáčanie hriadeľa g horizontálneho hrabla uloženého otočne v domčeku 3.Zariadenie na otáčanie horizontálneho hrabla naparovacej vane podľa tohto technického riešenia sa dá priemyselne využiť pre naparovacie vane v malých a stredných prevádzkach mäsospracujúceho priemyslu na premiestňovanienaparených ošípaných z naparovacej vane do odštetinovača umiestneného zaZariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane vyznačujúce sa tým, že s hriadeľom (2) horizontálneho hrabla je pevne spojená kolíska (4) vtvare štvrťkruhu spalcom (5), na ktorú je navinutá článková reťaz (6) jedným svojím koncom pripojená pomocou čapu (7) ku palcu (5) kolísky (4) adruhým svojím koncom pripojená pomocou čapu (8) ku stopke(9) pohybovej skrutky (ll) priamočiareho mechanického pohonu (12) s elektromotorom (13).Zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane podľa nároku 1 , vyznačujúce sa tým, že priamočiary mechanický pohon (12) s elektromotorom (13) je pevne spojený s naparovacou vaňou (1).Zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane podľa nárokov 1 a 2,vyznačujúce sa tým, že priamočiary mechanický pohon (12) s elektromotorom (13) je nahradený hydraulickým valcom.

MPK / Značky

MPK: A22B 5/06, A22B 5/08, A22B 7/00

Značky: ohrebla, horizontálneho, otáčanie, zariadenie, hriadeľa, naparovacej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3361-zariadenie-na-otacanie-hriadela-horizontalneho-ohrebla-naparovacej-vane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho ohrebla naparovacej vane</a>

Podobne patenty