Zvislé dopravné značky, traťové značky, cyklistické značky a informačné orientačné systémy – vyrobené z liateho sklocementu

Číslo patentu: U 3101

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 l Či d°°ľ ÚŽITKOVÝ VZOR(22) Dátum podania prihlášky 7. 5. 2001 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 12.11.2001(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnl. C 173(33) Krajina alebo regionálna EOIF 9,011 organizácia priority(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. l. 2002 Vestník UPV SR č. 1/2002 ÚRAD (47) Dátum zápisu a sprfstupnenia PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzom verejnosti 12. 11. 2001 VLASTNÍCTVA (62) Číslo pôvodnej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zvislć dopravné značky, traťové značky. cyklistické značky n informačné orientačné systémy - vyrobenéz liateho sklocementuZvlslá dopravná značka, tratová značka a informačný orientačný system vyrobený z llateho sklocementu.Oblast techniky Úžitkový vzor sa týka zvislej značky, tralovej značky a informačného orlentačného systému vyrobeného z Iiateho sklocementu.Doterajší stav techniky Doteraz sa zvislé doskové značky vyrábajú výhradne z pozinkovaneho alebohliníkového plechu. Tieto materiály nahradili skôr používaný čierny plech s rôznou povrchovou úpravou. Neujali saani značky vyrábané z plastov. Nevýhodou týchto materiálov je hlavne ich stále sa zvyšujúca cena súvisiace s rastom ciendovážanýoh surovín a energetickou nároćnostbu výroby polotovarov Vysoka cenau pri výkupe druhotných surovín lželezo, hliník/ vedie k enormnemu nárastu krádežívšetkých dmhov značiek, vzniku značných majetkových škôd a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy a obyvatelov.Uvedené nedostatky odstraňuje značka vyrobená z Iiateho sklocementu. Podstata značky spočíva V tom, že je vyrobená ako odliatok z jemnozrnného betónu s výstužou zo sklenených vlákien.Použitý jemnozrnný betón má zloženieNosnú výstuž tvorí tkaná rohož za sklenených Iubrikovaných vlákien. Do značky je pri výrobe vložený medzi výstuž pomocný prvok pre neskoršie uchytenie. U väčších značiek je možné počet prvkov zvýšiť. Predná strana značky je upravená náterom alebo fóllou. Vzhladom na oblast použitia sa môžu vyrábať rôzne rozmery značiek, čo zvysuje unlverzálnost výrobku podľa tohto technického riesenia. Značka z liateho sklocementu je vyrobená za podstatne nižšiu cenu v porovnanís doteraz používanými, je plne recyklovateľná, vylučuje dôvody krádeží, má dlhšiu životnost, výroba je jednoduchá s využitím dostupných surovín a energeticky nenáročná.Prehľad obrázkov na výkrese Riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu na ktorom znázorňuje obr. 1pôdorys značky, obr. 2 vzorový priečny rez, obr. detail uloženia pomocného prvku.Príklad uskutočnenia úžitkového vzoru Dopravná značka D 4 b Jednosmerná premávka (obr. 1 a 2) je vyrobená z IiatehoVýhodné uskutočnenie zloženia sklocementovej zmesi je cement 48,6 °/oZnačka má rozmery 500 x 500 mm. Pomocný prvok 5 (obr. 3) je umiestnený na zadnej strane značky a umožňuje jej uchytenie k nosiči alebo k objektu.Skladba značky je zjavná z obr. 2. Prednú stranu tvorí reflexná fólia 1, jemnozmný betón g je vystužený sklenenými vláknami Q a rohožou i zo sklenených vlákien . K uchyteniu slúži pomocný prvok Q.1. Zvislá dopravná značka, tralová značka, cyklistická značka a informačný orientačný systém v y z n a č uj ú c a s a tý m , že výrobok je zholovený zo2. Značka podľa nároku 1, v yz n a č u j ú c a s a t ý m, že sklooementová zmesje vyrobená z jemnozrnneho betónu zloženého z 40 - 50 cementu,.4 O - 30 kremičitého piesku, 16,5 - 12 vody, 3 -6 sklenených vlákien a 0,5 - 2u 3. Značka podľa nároku 1 - 2, v yz n a č u j ú c a s a tý m, že predná ćasl je

MPK / Značky

MPK: E01F 9/011

Značky: traťové, orientačné, systémy, sklocementu, dopravné, cyklistické, informačné, vyrobené, liateho, zvislé, značky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3101-zvisle-dopravne-znacky-tratove-znacky-cyklisticke-znacky-a-informacne-orientacne-systemy-vyrobene-z-liateho-sklocementu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zvislé dopravné značky, traťové značky, cyklistické značky a informačné orientačné systémy &#8211; vyrobené z liateho sklocementu</a>

Podobne patenty