Hlavný spojkový valec

Číslo patentu: U 3066

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZORČíslo prihlášky 185-2001 Dátum podania prihlášky 12. 6. 2001 (13) Dmh dükumenľuí UDátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 9. 10. 2001Číslo priorimej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnľ- C 17 iKrajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 12. 2001 Vestník UPV SR č. 12/2001ÚRAD Dátum zápisu a sprístupnenie PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru verejnosti 9. 10. 2001 VLASTNĺCIVA Číslo pôvodnej prihláškySLOVENSKEJ REPUBLIKY v pripade vylúčencj prihlášky Číslo pôvodnej prihlášky vynáiezu v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Hlavný spojkový valecOblasť techniky Technické riešenie sa týka hlavného spojkového valca hydraulického okmhu spojkyosobných motorových vozidiel na ovládanie spojky. Doteraiší stav technikyJe známe prevedenie hlavného valca v osobných motorových vozidlách, ked na pieste valca sa nachádza U-manžeta. Nevýhodou tohto riešenia je rýchle opotrebovanie U-manžety. Opotrebovaním U-manžety sa zhoršuje tesnosť a brzdové kvapalina uniká z valca, čo má za následok pokles tlaku vo valci. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje hlavný spojkový valec pre osobnémotorové vozidlá, ktorý sa nachádza pod spojkovým pedálom motorového vozidla, ktorého podstata spočíva vtom, že sa skladá z telesa, ktoré má na boku Výstupný otvor a na hrdle vstupný otvor. Na konci valca je gumená prachovka. Vo vnútri telesa je uložený piest, ktorý sa pohybuje v telese a má dve drážky. V prvej drážke je umiestnená gumená AT-manžeta a má funkciu tesnenia, pričom v druhej drážke je umiestnený stierací H-krúžok, ktorý zabezpečuje lepšie tesnenie pri nízkych tlakoch. V časti valcového otvoru piesta je vložený driek, na konci ktorého je ventil slúžiaci na regulovanie prietoku brzdovej kvapaliny. Na pieste je nasunutá miska, ktorá slúži na vedenie pružiny. Okolo pružiny je priestor, kde sa pohybom piesta s ostatnými komponentami vo vnútri telesa stláča brzdová kvapalina a tým vyvodzuje požadovaný tlak.Hlavnou výhodou tohoto riešenia je, že zavedením AT-manžety, ktorá má lepšie vlastnosti ako U-manžeta podstatne vzrástla tesnosť valca. Tým sa zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila životnosť. Na životnosť má vplyv aj zavedenie H-krúžku, ktorý spolu s prachovkou zabraňuje vnikaniu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na výkreseHlavný spojkový valec pre osobné motorové vozidlá je znázomený na priloženomvýkrese, na ktorom obr.1 znázorňuje hlavný spojkový valec so všetkými jeho časťamiuvedenými v nároku na ochranu. Obr.2 znázorňuje bočný pohľad na hlavný spojkový valec.Príklad uskutočnenia j Hlavný spojkový valec pre osobné motorové vozidlá podľa obr.1 a obr.2 pozostáva z telesa l, na ktorého hrdle sa nachádza vstupný otvor z a na jeho boku Výstupný otvor 1. Na konci valca je gumená prachovka 2. V telese l sa nachádza piest § s dvoma drážkami, pričom na prvej nasunutá AT-manžeta § a na druhej stierací H-krúžok 10. V časti valcového otvoru piesta á je vsunutý driek Q na ktorého konci je ventil 11 slúžiaci na regulovanie prietoku brzdovej kvapaliny. Na pieste 5 je nasunutá miska Q , ktorá zabezpečuje vedenie pružiny 1. Pohyb so zariadením podľa technického riešenia zabezpečuje brzdová kvapalina, ktoráprúdi z nádržky cez vstupný otvor z do priestoru i. Stlačením spojkového pedála sa pomocou tlačnej tyčky piest i posunie o daný zdvih, pričom driek Q s ventilom ll zastaví prívod kvapaliny a v priestore 3 sa stlačí brzdová kvapalina, ktorá pod tlakom cez Výstupný otvor 1 prúdi do pracovného valca spojky. Po uvoľnení spojkového pedála sa piest 5 vráti pomocou pružiny 1, ktorá je vedená miskou 12 do pôvodnej polohy. Úniku brzdovej kvapaliny okolo piesta á zabraňuje AT-manžeta §. Vnikaniu nečistôt do valca zabraňuje prachovka 2 a stierací H-lcrúžok m, ktorý zároveň zabezpečuje lepšie tesnenie pri nízkych tlakoch.Navrhované riešenie je možné využiť pre osobné motorové vozidla značky Škoda105,120 typ 742 a iné obdobné osobné motorové vozidlá.Hlavný spojkový valec pre osobné motorové vozidlá, ktorý sa nachádza pod spojkovým pedálom motorového vozidla, vyznačujúci sa tým, že v pieste (5) s dvoma drážkami, ktorý je umiestnený v telese (l) s výstupným otvorom (3) na jeho boku, vstupným otvorom (2) na jeho hrdle a prachovkou (9) na konci telesa (l), je v prvej drážke umiestnená AT-manžeta (8) a v druhej drážke sa nachádza stierací H-krúžok (10), pričom v časti valcového otvoru piesta(5) je vložený driek (6) s ventilom (ll) na jeho konci a na pieste (5) je miska (12) na vedenie pružiny (7), okolo ktorej sa nachádza priestor (4).

MPK / Značky

MPK: B60K 17/00

Značky: hlavný, spojkový, válec

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3066-hlavny-spojkovy-valec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlavný spojkový valec</a>

Podobne patenty