Hlavný valec ventilčekový

Číslo patentu: U 3065

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5Číslo prihlášky 184-2001 Dátum podania prihlášky 12. 6. 2001 (13) Dmh dokumentu UDátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 9. 10. 2001Dátum podania prioritnej prihlášky (S l) Int. Cl.7 B 60 T 17/00Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 12. 2001 Vestník UPV SR č. 12/2001ÚRAD Dátum zápisu a sprístupnenia PREMYSELNÉHO úžitkového vzoru verejnosti 9. 10. 2001 VLASTNÍCTVA Číslo pôvodnej prihláškySLOVENSKEJ REPUBLIKY v prípade vylúčenej prihlášky Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V prípade odbočcniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Hlavný valec ventilčekovýHlavný valec ventilče kovýTechnické riešenie sa týka hlavného valca ventilkového na ovládanie bŕzd traktorov aobdobných motorových vozidiel Doterajší stav technilg Je známe prevedenie hlavného valca pri traktoroch a obdobných motorových vozidlách,ked na pieste valca sa nachádza U-manžeta. Nevýhodou tohto riešenia je rýchle opotrebovanie U-manžety. Opotrebovaním U-manžety sa zhoršuje tesnosť a brzdová kvapalina uniká z valca, čo má za následok pokles tlaku vo valci. Podstata technického riešenia Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje hlavný valec ventilkový pre traktory a obdobné motorové vozidlá, ktorý sa nachádza za brzdovým pedálom motorového vozidla,ktorého podstata spočíva vtom, že sa skladá z telesa, ktoré má na jednej strane vstupný otvor a na druhej strane gumenú prachovku. Na hrdle telesa sa nachádza výstupný otvor spolu so zátkou. Vo vnútri telesa je uložený piest, ktorý sa pohybuje v telese a má dve drážky. V prvej drážke je umiestnená AT-manžeta a má funkciu tesnenia, pričom v druhej drážke je umiestnený stierací H-knižok, ktorý zabezpečuje lepšie tesnenie pri nízkych tlakoch. V časti valcového otvoru piesta je vložený driek, na konci ktorého je ventil slúžiaci na regulovanie prietoku brzdovej kvapaliny. Na pieste je nasunutá miska, ktorá slúži na vedenie pružiny. Okolo pružiny je priestor, kde sa pohybom piesta s ostatnými komponentami vo vnútri telesa stláča brzdová kvapalina a tým sa vyvodzuje požadovaný tlak. Pod zátkou, v hrdle telesa je umiestnená podzostava skladajúca sa z telesa ventilu, tesnenia ventilu a pružiny, ktorá pri spätnom prúdení brzdovej kvapaliny vytvára zbytkový tlak. Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že zavedením AT-manžety, ktorá má lepšie vlastnosti ako U-manžeta podstatne vzrástla tesnosť valca. Tým sa zabránilo jeho pretekaniu a tiež sa zvýšila životnosť. Na životnosť valca má vplyv aj zavedenie stieracieho H-krúžku, ktorýspolu s prachovkou zabraňuje vnikaniu nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na xýkrese Hlavný valec ventilkový pre traktory a obdobné motorové vozidláje znázomený napriloženom výkrese, na ktorom obr.l znázorňuje tento hlavný valec ventilkovy so všetkými časťami uvedenými v nároku na ochranu. Obr.2 znázorňuje bočný pohľad na hlavný valecHlavný valec ventilkový pre traktory a obdobné motorové vozidlá podľa obrl a obr.2 pozostáva z telesa 1, ktoré má na jednej strane vstupný otvor g a na druhej strane gumenú prachovku Q. Na hrdle telesa 1 sa nachádza Výstupný otvor ą, v ktorom je umiestnená zátka 16. V telese l je uložený piest i s dvoma drážkami. V prvej drážke je umiestnená AT-manžeta l a v druhej stierací H-krúžok M. V časti valcového otvom piesta 5 je vsunutý driek Q s ventilom Z na jeho konci, slúžiaci na regulovanie prietoku brzdovej kvapaliny. Na pieste j je nasunutá miska 15, ktorá zabezpečuje vedenie pružiny ll.Pohyb so zariadením podľa technického riešenia zabezpečuje brzdová kvapalina, ktorá prúdi s nádržky cez vstupný otvor g do priestoru A. Stlačením brzdového pedálu pomocou tlačnej tyčky sa piest á posunie o daný zdvih, pričom driek 6 s ventilom 1 zastaví prívod brzdovej kvapaliny a V priestore 3 sa stlačí brzdová kvapalina, ktorá pod tlakom cez Výstupný otvor g prúdi do brzdového valca. Uvoľnením brzdového pedálu sa piest i pomocou pružiny vracia do pôvodnej polohy, pričom spätnému prúdeniu brzdovej kvapaliny zabraňuje podzostava nachádzajúca sa v hrdle telesa 1 skladajúca sa z telesa ventilu §, tesnenia ventilu 2a pružiny E, ktorá pri spätnom prúdení brzdovej kvapaliny vytvára zbytkový tlak. Únikubrzdovej kvapaliny z valca zabraňuje AT-manžeta g. Vnikaniu nečistôt do valca zabraňujeprachovka 13 a stierací H-knižok 15, ktorý zároveň zabezpečuje tesnenie pri nízkych tlakoch.Priemyselná gxužiteľnosť Navrhované riešenie je možné využiť pre traktory s označením ZETOR a obdobnéHlavný valec ventilkový určený pre traktory a obdobné motorové vozidlá, ktorý sa nachádza za brzdovým pedálom vozidla, vyznačujúci sa tým, že v pieste (5), ktorý je umiestnený v telese (l), so vstupným otvorom (2) najednej strane, prachovkou (13) na druhej strane a výstupným otvorom (3) na jeho hrdle, v ktorom sa pod zátkou (16) nachádza podzostava , skladajúca sa z telesa ventilu (8), tesnenia ventilu (9) a pružiny (10), je v prvej drážke piesta (5) umiestnená AT-manžeta (12) a v druhej drážke sa nachádza stierací Hkrúžok (14), pričom v časti valcového otvoru piesta (5) je vložený driek (6) s ventilom (7) na jeho konci a na pieste (5) je miska (15) na vedenie pružiny (11), okoĺo ktorej sa nachádza

MPK / Značky

MPK: B60T 17/00

Značky: hlavný, ventilčekový, válec

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3065-hlavny-valec-ventilcekovy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlavný valec ventilčekový</a>

Podobne patenty