Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa

Číslo patentu: U 2746

Dátum: 18.01.2001

Autori: Bardošová Mária, Vozár Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) SK úžITKovÝ vzoR 2745(31) Číslo priorítnej prihlášky C OZF 1,48(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestnlku 18.01.2001(54) Názov Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľaModul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľaOblasťou techniky je ovplyvňovanie vlastností vody a iných kvapalín fyzikálnym poľom,bez použitia chemrkál ii.Je známe, že magnetické pole ovplyvňuje rôzne vlastnosti tuhých látok, kvapalín, plynov,plazmy a živej hmoty. Usadeniny vodného kameňa, ktoré sa nachádzajú v potrubiach apredovšetkým na stenách vyhrievacích telies, zvyšujú spotrebu elektrickej energie pri iohreve vody v bojleroch, práčkach, prietokových ohrievačoch vody a iných domácich spotrebičoch. Systémy na úpravu vody účinkom magnetického poľa, ktoré redukujú tvorbu vodného kameňa a iných (napr. organických) usadenín , majú preto veľký význam pri znižovaní spotreby elektrickej energie aj pri predlžovaní životnosti spotrebičov. Známe technické a technologické riešenia spočívajú v tom, že sa elektromagnet alebo permanentný magnet upevní priamo na kovové rúry vodovodných systémov. Nevýhodou takýchto systémov je, že hoci intenzita magnetického poľa v kovových stenách potrubí je veľká, intenzita poľa vnútri potrubia je do značnej miery oslabená, a preto je vplyv magnetického poľa na pretekajúcu kvapalinu malý. Ďalšie známe technické riešenia spočívajú v umiestnení perrnanentného magnetu alebo viacerých magnetov dovnútra vodovodného potrubia. Nevýhodou tohoto riešenia je, že prichádza k priamemu styku magnetického materiálu s vodou, a teda ku korózii, a tiež, že takto umiestnené magnety sťažujú prietok kvapaliny potrubím.Nedostatky známych riešení do značnej miery odstraňuje modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa podľa predloženého riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že magnetické pole je vytvorené dvojicou permanentných magnetov upevnených na trubici z ekologického plastu, pričom magnety sú orientované póhni proti sebe, takže vytvárajú gradient magnetického poľa kolmý na smer prúdiacej kvapaliny. Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa je zakončený na obidvoch stranách prírubami s normovanými závitovými koncovkami, ktoré slúžia na montáž modulu do vodovodnej siete. Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa sa montuje spravidla do vstupnej časti vodovodného rozvodu vedúceho k jednotlivým spotrebičom. Prehľad obrázkov na yýkresochPodstata riešenia znázorňuje príklad uskutočnenia riešenia na Obr. l, ktorý zobrazuje pozdlžny rez modulu na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa.Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa je znázornený na Obr. 1. Pozostáva z plastovej trubice l, ktorá je na oboch stranách zakončená normalizovanými závitmí § a 2 umožňujúcimi pripojenie modulu do vodovodného rozvodu, dvoch dvojíc permanentných magnetov 24 a 2 l§ spojených feromagnetickými spojkami a a Q,ktorých póly severný S a južný J sú orientované tak, že vytvárajú gradient intenzity magnetického poľa H v dvoch navzájom opačných smeroch à a 1, obalu Q a prlnlb A a Z 2 z recyklovateľnćho plastu, ktoré obklopujú plastovú trubicu 1 a dve dvojice magnetov 2 A a 2 I 3, pričom medzi obalom 6 a trubicou 1 sa nachádza výplňové hmota L 9. Šípka A indikuje smer prúdenia kvapaliny.Modul na ekologická úpravu vody pomocou magnetického poľa má široké využitie vo všetkých oblastiach techniky a technológie, kde sa vyžaduje voda s minimalizovanou tvorbou vodného kameňa a iných usadenín.l. Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa ,Wznačujúci sa tým,že na plastovej trubici (l), ktorá je na oboch koncoch ukončená normalizovanými závitmi (8) a (9), sú umiestnené dve dvojice permanentných magnetov (ZA) a (ZB) spojených feromagnetickými spojkami (SA) a (SB), ktorých severné ajužné póly vytvárajú gradient intenzity magnetického poľa v dvoch opačných smeroch, pričom plastová trubica (l) spolu s pennanentnými magnetmi (ZA) a (ZB) sa nachádm v obale (6) a v priestore medzi trubicou (1) a obalom (6) je výplňové. hmota (10).2. Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa podľa nároku 1 , vyznačujúci sa tým, že na plastovej trubici sa nachádzajú tri alebo viac dvojíc permanentných magnetov.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/48

Značky: pomocou, modul, ekologickú, úpravu, poľa, magnetického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u2746-modul-na-ekologicku-upravu-vody-pomocou-magnetickeho-pola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa</a>

Podobne patenty