Prostriedok na potláčanie rastu machu v trávnikoch

Číslo patentu: U 2739

Dátum: 18.01.2001

Autor: Teren Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) SK UZITKOVY VZOR(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 18.01.2001(62) Dátum a ćíslo vylúčenia ÚRAD 67 Dt čl db č PRIEMYSELNÉHO ( ) auma ISOO o enia. VLASTNÍCTVA (86) Dátum a ćíslo PCTProstriedok na potláčanie rastu machu v trávnikochPROSTRIEDOK NA POTLÁČANIE RASTU lll|ACHU v TRÁVNIKOCHRiešenie sa týka prostriedku určeného na potláčanie rastu mach v trávnikoch,úpravu chemickej reakcie, zníženie zaplevelenia trávnikov, zvýšenie pevnosti trávových drňov a na zníženie nárastu trávnej hmoty.V súvislosti so snahou o zvyšovanie kultúrnosti životného prostredia a bývania ludí stúpa záujem o pestovanie okrasných trávnikov. Ak však má okrasný trávnik - čiuž sa jedná o zatrávnené sidlištné plochy, trávnaté športoviská, parky, či trávnik vokoli rodinného domu - byt skutočne ozdobou a má plniť svoju očakávanú dekoratívnu funkciu, vyžaduje si svoju odpovedajúcu starostlivosť. Prinajmenšom je potrebné ho pravidelne kosiť, primerane zavlažovať, hnojiť a kvalitikovane ošetrovať.Hnojivá používané na základné - zásobné , ako i regeneračné hnojenie trávnikov musia byť zostavené tak, aby uspokojovali špecifické nároky pestovaných kultúmych tráv a nespósobovali nežiadúce premnoženie burín a machov. V tejto súvislosti treba venovať mimoriadnu pozornosť nie len množstvám, ale i formám dusíka obsiahnutého v predmetných prípravkoch, ako i fyziologickej reakcii ich jednotlivých zložiek.Z odbornej literatúry BUREŠ,F. Fotbalová trávnatá hřište. Praha, 1984, s.1 O 3 je známe, že trávy pre svoj optimálny rast potrebujú slabo kyslú pôdnu reakciu ( pH 5.5 až 6,5 ). Na väčšine našich hríšť býva však hodnota pH podstatne vyššia ( obvykle 7 až 8), čo však ďaleko viac ako trávam vyhovuje širokolistým plevelom. Napríklad pre skorocel, sedmokrásku a púpavu je najvhodnejšou hodnota pH 5,5 až 7, pre ďatelinu plazivú hodnota pH 6 až 7.Pri kyslej pôdnej reakcii sa zvyšuje pevnosť trávnych dmov, znižuje sa nárast hmoty,zaplevelenia a činnosť dáždoviek.Pri alkalickej pôdnej reakcii sa rýchle rozširuje ďatelina plazivá, čo je zvlášť nežiadúce v prípade intenzívne ošetrovaných okrasných trávnikov MĺKA,V.BUMERL,J. Záhradkář, 16, 1984, s.112 , BUMERL,J.-MÍKA,V. Záhradkár, 17,1985, s.88 .Predovšetkým na premočených trávnikoch a tiež po opakovanej výdatnej zálievke sa v trávových porastoch môžu rozšíriť tiež nežiadúce machy BURGHARDT,H.Zistilo sa, že problémy súvisiace s rozširovaním machu v trávnikoch, úpravu chemickej reakcie pôdy spolu so znížením nežiadúceho zaplevelenia trávnikov, pri súčasnom zvýšení pevnosti trávových drňov a znížením nárastu trávnej hmoty možno dosiahnut aplikáciou prostriedkov v zmysle tohoto riešenia.Pre prostriedky v zmysle tohoto riešenia je charakteristické, že v 100 hmotnostých dieloch obsahujú 10 až 65 hmotnostných dielov normálneho a/alebo kyslého síranu amónneho a 5 až 70 hmotnostných dielov sušiny siranov železa.Ďalej sa zistilo, že je zvlášť vhodné ak prostriedok podľa riešenia obsahuje ako sírany železa predovšetkým niektorý zo siranov železnatých ( FeS 04 ) a ako síranamónny obsahuje predovšetkým normálny síran - (NH 4)2 S 04 V záujme dosiahnutia pozvoínej - dlhodobej účinnosti prípravku je vhodné ak tento obsahuje síran železnatý nie len vo forme jeho bežne dostupného- vheptahydrátu. ale tiež ako čiastočne, alebo úpne dehydratovanú formu tejto soli. Prakticky sa osvedčila napríklad kombinácia monohydrátovej s heptahydrátovou formou síranu železnatáho. Prostriedok podľa riešenia môže dalej obsahovat zložky, ktoré sú zdrojom ďalších rastlinných živín a prípadne tiež pesticídne - predovšetkým herbicídne účinné látky. Prostriedok môže byť v práškovej, kryštalickej, granuiovanej, kompaktovanej, ale tiež v suspenznej, alebo roztokovej forme.V záujme minimalizácie výrobných nákladov možno na výrobu prostriedku podľa riešenia používať síran amónny vznikajúci ako vedľajší produkt pri niektorej z chemických výrob (kaprolaktam), alebo v priemysle metalurgickom, či plynárenskom. Ako vhodný zdroj lacného síranu železnatého tzv.zelenej skalice možno používať napríklad vedľajší produkt z výroby titánovej beloby, ktorý može byť používaný bucľ priamo, alebo po jeho čiastočnej, alebo úplnej dehydratácii.V prípade prípravy prostriedkov v kvapalnej forme možno na výrobu využiť tiež vodné roztoky vyššie uvedených slranov.Za účelom prípravy 100 kg prípravku podľa riešenia sa do homogenizačného zariadenia navážilo 38 kg monohydrátu síranu železnatého (MONOSAL),42 kg normálneho síranu amónneho a 20 kg heptahydrátu síranu železnatého. tzv.zelenej skalice. Homogenizáciou sa získalo 100 kg kryštaIicko-práškovej zmesi, ktorá obsahovala 44,9 hmot. bezv. síranu železnatého a 42,0 hmot. normálneho síranu amónneho. Zvyšok do 100 tvorila voľná a kryštalicky viazaná voda. Ziskaná zrnito-kryštalická látka mala hnedo-červenú farbu a bola len pomaly rozpoustná vo vode. Distribuovala sa pod komerčným označením ANTIMUSCUS. pričom sa aplikovala rovnomerným rozptýlením na ošetrovanú plochu trávnika,pričom na štvorcový meter trávnika sa aplikuje 30 až 50 g prípravk ( v priemere 1 kg na 25 m 2 trávnika).Zrnito-kryštalická zmes pripravená v zmysle príkladu 1 sa zhutnila účinkom tlakovej sily medzi proti sebe sa otáčajúcimi válcami do formy plástu hrúbky cca 4 mm. Následne sa zhutnený tuhý plást čiastočnou dezintegráciou polámal a z takto získanej zmesi sa sitovanlm vyseparoval ñnálny produkt vo forme tzv.kompaktovaného granulátu. Nadsitný a podsitný podiel zmesi sa zmíešal s pôvodnou zrnito-kryštalickou zmesou a opätovne sa podrobi| kompaktačnej granulácii.Zrnito-kryštalická zmes pripravená podľa spôsobu uvedenému v príklade 1 sa upravila do formy sférických granúl priemeru 2-4 mm za použitia tanierového granuiátora. Ako granulačný aditlv bol používaný zriedený vodný roztok horečnatého sulñtového výluhu, ktorý sa do granulaćnej zmesi nastrekoval v množstve 4 - 6 . Pripravený granulát dosiahol konečnú pevnosť po vysušení.S cielom prípravy prostriedku na potláčanie rastu machu .v trávnikoch v kvapalnej roztokovej forme sa do miešacieho zariadenia kotlového typu predložilo 58,0 litrov vody a za miešania sa postupne pridalo 15,5 kg zelenej skalice ( heptahydrátu slranu železnatého ), 19,5 kg normálneho slranu amónneho (vedľajší produkt z výroby kaprolaktamu) a 7,0 kg prilovanej močoviny.Uvedeným spôsobom sa pripravilo 100 kg kvapalného prostriedku v zmysle riešenia.Do účinného homogenizačného zariadenia sa predložilo 35 litrov vody a 14,7 kg zahusteného horečnatého sulñtového výluhu. Do tmavohnedého roztoku sa potom za miešania zadávkovalo 25 kg normálneho slranu amónneho a 25 kg zelenej skalice (heptahydrátu slranu železnatého získavaného ako vedľajší. produkt pri výrobe titánovej beloby ). Zmes po homogenizácii sa premlela pomocou kotúčového mlyna typu Fryma . Suspenzia po premletí sa stabilizovala prldavkom špeciálneho polysacharidového aditlvu Rhodopol 23. Tento stabilizačný aditlv sa k suspenzii pridával za účinného miešania v množstve 0,3 kg.Zmesi v zmysle riešenia sú určené na potláčanie rastu machu v trávnikoch, úpravu chemickej reakcie, zníženie zaplevelenia trávnikov, zvýšenie pevnosti trávových drñov a na zníženie nárastu trávnej hmoty. Zmesi sú vhodné na údržbu velkých trávnatých plôch. akými sú napríklad zatrávnené športové a parkové trávne plochy,ako i v súvislosti so starostlivosťou o trávne plochy v okolí rôznych stavebných objektov a tiež malé zatrávnené plochy, ktoré majú plniť predovšetkým dekoratlvnu funkciu ( predzáhradky, cintorínové zatrávnené plochy a pod.).

MPK / Značky

MPK: A01N 59/02, C01G 49/14, C01C 1/24

Značky: prostriedok, trávnikoch, machu, potláčanie, rastu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u2739-prostriedok-na-potlacanie-rastu-machu-v-travnikoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na potláčanie rastu machu v trávnikoch</a>

Podobne patenty