Dištančný diel zvodidla, najmä na stredný pás rýchlostných komunikácií

Číslo patentu: U 2588

Dátum: 11.07.2000

Autori: Sára Petr, Antl Jan, Večerek Ivan, Juráň František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

w sK ÚŽITKOVÝ VZOR 2533(31) Číslo priorítnej prihlášky E 0 15/02(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11 .07.2000(54) Názov Dištančný diel zvodidia, najmä na stredný pás rýchlostných komunikáciíDIŠTANČNÝ DliEL ZVODIDLA , NAJMÄ A/AI STREDNÝ PÁS RYCHLOSTNYCH KOMUNlKAClITechnické riešenie sa týka dištančného dielu zvodidla, najmä prestredný pás rýchlostných ciest, diaľnic a mostov .Zvodidlá pre stredný pás rýchlostných komunikácií sú konštruované tak,že na nosný stĺpik je z dvoch strán upevnená rúrková spojka a k týmto spojkám sú pripevnené zvodidlové diely. Pri tomto usporiadani sú zvodidlové diely od seba vzdialené cca 370 mm pri výške zvodidla nad zemou cca 750 mm. Pri náraze vozidla do zvodidla potom často pride z dôvodov malej kompaktnosti tejto konštrukcie k prejazdu vozidla do protismeru so všetkými z tohoUvedený nedostatok do značnej miery odstraňuje dištančný diel zvodidla, najmä pre stredný pás rýchlostných komunikácii, ktoreho podstata spočíva v tom, že je tvorený doskou . opatrenou jednak otvormi pre upevnenie ku stĺpiku zvodidla a jednak symetricky vytvorenými opornými plochami s otvormi na upevnenie zvodidlových dielov , pričom šírka medzi zvodidlovými dielmi sa rovná 1 až 1,2 násobku výšky zvodidla nad terénom.Pri náraze vozidla do zvodidla uvedenej konštrukcie dôjde k odtrhnutiu dištančných dielov od nosných stĺpikov, opretie náprotivneho zvodidloveho dieluo terén a tým k zachyteniu vozidla a zabránenie jeho prejazdu do protismeru.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov konkrétnych príkladov uskutočnenia, na ktorých predstavuje obr. 1 príklad uskutočnenia zvodidla s dištanćným dielomobr. 2 až 4 znázornenie dištančného dielu v náryse, pôdoryse a bokoryseDištančný diel g v tvare plechovej dosky má obidva konce upravené symetricky do tvaru v podstate zodpovedajúceho vnútorménu povrchu zvodidlových dielov 1. Do týchto zvodidlových dielov 1 sa tak díštanćný diel g opiera jednak sredovými vyhnutiami Z , vzniknutými ohnutim plechu do pravéhovzniknutými ohnutim plechu do pravého uhla v rovnakom smere ako stredové vyhnutia Z. Zodpovedajúca oporná plocha je tak tvorená stredovým vyhnutim Z a výstupkami g.Stredové vyhnutia Z sú opatrené otvormi § na upevnenie zvodidlových dielov 1. Dištančný diel g je ďalej opatrený vo svojej stredovej časti otvormi g na upevnenie k nosnému stĺpiku g.Bezpečné zastavenie vozidla pri náraze do zvodidla s dištančným dielom bolo overené bariérovou skúškou, pri hodnotách výšky y zvodidla nad terénom rovnajúcej sa 750 mm a šírke g zvodidla s dištančným dielom rovnajúcej sa3 NÁROKY NA OCHRANU 1. Dištančný diel zvodidla , najmä pre stredný pás rýchlostnýchkomunikácií, vyznačujúci sa tým, že že je tvorený doskou , opatrenou jednak otvormi (4) pre upevnenie ku stĺpiku (3) zvodidla a jednak symetrícky vytvorenými opornýmí plochami s otvormi (6) na upevnenie zvodidlových dielov(1), pričom šírka medzi zvodidlovými dielmi sa rovná 1 až 1,2 násobku výšky (v)2. Dištančný diel zvodidla podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že symetrícky vytvorené oporné plochy, tvarom zodpovedajúce vnútornému povrchu zvodidlových dielov (1), tvoria jednak stredové vyhnutia (7) s otvormi(6) na uchytenie zvodidlových dielov (1) a jednak výstupky (8) s pozdĺžnymi vyhnutiamí (5).

MPK / Značky

MPK: E01F 15/02

Značky: rýchlostných, zvodidlá, dištančný, stredný, najmä, komunikácií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u2588-distancny-diel-zvodidla-najma-na-stredny-pas-rychlostnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dištančný diel zvodidla, najmä na stredný pás rýchlostných komunikácií</a>

Podobne patenty