Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonou

Číslo patentu: U 2274

Dátum: 10.09.1999

Autor: Knoll Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 22.01.98 (51) i 7.ci.6 Cislo pľlůľllnćj prihlášky Dátum priority A OIC 7/16 Krajina priorityÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku l 0.09.99(54) Názov Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonouJ ednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonouZariadenie podľa tohto technického riešenia pani do oblasti poľnohospodárskej techniky a slúži na vysievanie semien doV súčasnosti vyrábané sejačlqr sú osadené väčšinou štandardnými pásovými výsevnými pätkami (širokoplošnými a kotúčovými). Diskové dvojkotúčxové výsevné sekcie imajú určitú nevýhodu V tom, že v extrémne vlhkej pôde rastlinné zvyšky spôsobujú upchávzutie kotúčov, čim sa znemožni siatie. Jednokomčová výsevrtá pätka, u ktorej je kotúč v smere pojazdu , má nulový uholivoči pojazdu a liatinové teleso umiestnené na boku kotúča ,ktoré je umiestnené pred osou kotúča a tvori bràzdičku. V tomto telese je vytvorený výpadový otvor zrna, ktoré vypadàva pred osou otáčania kotúča. V mokvej pôde tým dochádza k hmutiu pôdy pred kotúčom a pred liatinovým telesom, čím sa mechanizmus stáva nefunkčným. iUvedené nedostatky odstraňuje jednokotúčová ýsevnà pätka s bočnou clonou, ktorá je vhodná tak do ptipravenej pobrànenejako aj do extrémne vlhkej pôdy. Zariadenie podľa tohto riešenia pozostáva z nosnika s hrubostennou rúrkou na prívod serníen a s konzolou, na ktorej je otočne uchytený dutý kotúč s reznou hranou po obvode, pričom v zadnej časti kotúča je Limiesmená bočná clona a zn výpadovým otvorom hrubostennej rúrky je umiestnená spätná klapka. Dutý kotúč je vyklonený voči osi pojazdu sejačky pod ostrým uhlomvýpadový otvor hrubostennej rúrky je umiestnený za osou otáčania dutého kotúča.Prehľad obrázkov na gjlueseTechnické riešenie zariadenia je zrejmé z výkresu, na ktorom je mázomený nârys a pôdorys jednokotúčovej výsevrtej pätky s bočnou clonou. Smer pohybu zrna z dávkovačaje znázornený šipkamLV pôdoryse je znázornená nastavenie kotúča pod ostrým uhlom voči smeru pojazdu sejačky, vyklonenie zadnej časti clony pod malým uhlom. iJednokotúčovú výsevnú pätku s bočnou clonou tvorí nosníkJ, na ktorom je upevnená luubostenná mirka 2 na prívod semien a konzola 3 . Na tejto konzole je otočne uuhytený duty kotúč 4 pod ostrým uhlom voči smeru pohybu sejačky. Toto vykloneníe kotúča spôsobuje to, že kotúč reže hrudy a rastlinné zvyšky a vytvára bràzdičlcu, ktorá má samozahrňovaciu tendenciuV dutom kotúči 4 je imiestrtená bočná clona Q s minimálnou medzerou medzi kotúčom a clonou, ktorá však zabraňuje zasypaniu brázdičlcy zemou a- umožňuje uloženie semena vypadávajúceho z rúrlsy g . Bočná clona Q čiastočne upravujetvar brázdičlql. Výpadový otvor rúrlcy na prívod semena g je umiestnený za osou otáčania cłutćho kotuča 5 a je orientovaný dozadu, čo spôsobuje menšiu dopadovú rychlost semena na dno bràzidičky. Za týmto vypadovým otvorom je umiestnená spätná ldapka Q,ktoré. zabraňuje upchatiu otvoru pri náhodnom spätnom pohybe stroja Bočná clona S je vzadnej časti ohnutá do vonkajšej struny tak, aby rozširovala brázdičkm. Priemvselná vwilteläiosťJednokotúčnwú výsevnú pätkunočnou clonou možno yuäť pri výrobe sejaćíek v1. Jednokotúčová výsevná pàtka s bočnou clonou vyznačujúca sa tým, že pozostáva z nosnjka (l) s hrubostennou rúrkou (2) na prívod semien a s konzolou (3), na ktorej je otočne uchytený dutý kotúč (4) s reznou hranou po obvode, pričom v zadnej časti kotúč(4) je umiestnená bočná clona (5) a za vjrpadovým otvorom hrubostennej rúrky (2) je umiestnená spätná ldapka (6).2. Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonou podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že dutý kotúč (4) je vyklonenjr voči osi pojazdu sejačly pod ostrým uhlom. 3. Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonou podľa nárokov 1 a 2, vyznačujúca sa tým,že výpadový otvor hrubostennej rúrky (2) je umiestnený za osou otáčania dutého kotúča.

MPK / Značky

MPK: A01C 7/16

Značky: bočnou, clonou, výsevná, pätka, jednokotúčová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u2274-jednokotucova-vysevna-patka-s-bocnou-clonou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonou</a>

Podobne patenty