Gravitačný zásobník na stohovanie predmetov s telesovým otvorom vo zvislej polohe

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(51) lnI. Cl.5 Číslo prioritncj prihlášky B 65 G 60/00Krajina priority ÚRAD i Datum zverejnenia zápisu vo Vestníku 05.08.98 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA(73) lvlajiteľ Šmidák Ladislav, ing Ivanka pri Dunaji, SK(54) Názov Gravimčný zásobník na stahovanie predmetov s telcsovým otvorom vo zvislej poloheGravitačný zásobník na stohovaníe predmetov s telesovým otvorom vo zvislej polohe.Technicke riešenie sa týka gravitačného zásobníka na stohovanie predmetov s telesovým otvorom vo zvislej polohe, ktorý rieši skladovanie predmetov, najmä s malou hmotnosťou a dosadacou plochou.Sú známe rôzne gravitačne zásobník-y vo zvislej polohe so súčasným pôsobením zdržnej sily na vonkajších stenách skladovanýclr predmetov za pomoci prítlačných segmentov. Zásobníky sú opatrene obvodovými vodiacimi pevnými stenami k udržaniu zvislého alebo šikmého smeru. Pružné segmenty musia byt rovnomeme rozložené po obvode skladovaného predmetu. Pri väčšom počte skladovaných kusov nad sebou pružné segmenty dostatočne velkou trecou silou brzdia predmety na vonkajšom obvode, čim pri odoberaní predmetov dochádza väčšinou k poškodeniu povrchovej plochy. Vodiace plochy zásobníka sú väčšinou ñxné a zaberajú pri prazdnom zásobníka priestor.Uvedené nedostatky a nevýhody do značnej miery odstraňuje gravitačný zásobník na stohovanie predmetov s telesovyrn otvorom vo zvislej polohe, najmä predmetov dosadajúcich na seba plochou podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že stohované predmety cez svoj telesový otvor sa nasunú na ohybný zvislý záves kotvený v závesnom oku a zaistia sa v spodnej polohe chybného zvislého závesu pružným segmentom osadeným v závesnom oku. Po prekonani trecej sily na spodnom predmete zaujme pôvodné miesto ostatný predmet. Týmto spôsobom je možné vyprázdnit celý zásobník na jeden úkon, Gravitačný zásobník podľa technického riešenia rieši aj trvalé uskladnenie predmetov pri použití nepružného segmentu na konci chybného zvislého závesu, ako aj uvoľnený Skladový priestor, ktorý nezaplňujú predmety tým, že ohybný zvislý záves aj s pružným segmentom sa uložia. Predmety s telesovým otvorom a malou telesovou výškou v smere telesového otvoru je možné uskladnit gravitačným zásobníkom podľa technického riešenia pmžným segmentom, opomými dorazmi a poistkou pohybu ramien.PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESE. Technické riešenie je objasnene na výkrese na ktorom znázoníuje obr .l zariadenie podľa technického riešenia s pružným segmentom obr. 2 s nepružným segmentom a na obr. 3 s pružným3 PRÍKLADY USKUTOČNENTA EECHNICKÉHO RIEŠENIA.Gravitačny zásobník na stohovzmíe predmetov s telesovým otvorom vo zvislej polohe najmä predmetov dosadajúcich na seba plochou podľa technického riešenia, na obr. l pozostáva z kotvenía l, závesného oka g, ohybného zvíslého závesu 3, závesného oka 5 a pružneho segmentu j. Na obr. 2 je prevedenie zásobníka podľa technického riešenia s nepružným segmentom Q. Na obr. 3 je prevedenie zásobníka podľa technického riešenia s pmžnýrui segmentom Z, opomým dorazom § a poistkou ramien 2.PRIEMYSELNÁ VYUŽITEľNOSŤ. Gravitačný zásobník podľa technického riešenia je možné wužit šade tam, kde sa stohujúI. Gravítačný zásobník na stohovaníe predmetov s telesovýní otvorom vo zxíslej polohe( vyznačujúcí sa tým, že korvenie (l) závesného oka (2) ohybného zwslého závesu (3) je ukončenézávesným okom (4), do ktorého je osadený pmžný segment (S).2. Gravítačný zásobník podľa bodu l, vyznačujúcí sa tým, že závesné oko (4) je osadené3. Gravitačný zásobník podľa bodu 1, vyznačujúcí sa tým, že závesné oko (4) je osadené pmžnýmsegmentom (7) opomými dorazmí (8) a poistkou pohybu ramíen (9).4. Gravítačný zásobník podľa bodu l, vyznačujuci saže ohybný zvislý záves (3), pružné

MPK / Značky

MPK: B65G 60/00

Značky: zásobník, gravitačný, predmetov, zvislej, otvorom, polohe, telesovým, stohovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1912-gravitacny-zasobnik-na-stohovanie-predmetov-s-telesovym-otvorom-vo-zvislej-polohe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gravitačný zásobník na stohovanie predmetov s telesovým otvorom vo zvislej polohe</a>

Podobne patenty