Delená protipožiarna klapka

Číslo patentu: U 1783

Dátum: 04.03.1998

Autor: Krauz Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASINÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(51) Int. CI.5 Číslo prioritnej prihlášky PUV 7010-97Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 04.03.98(54) Názov Delená protipožiarnn klapkaTechnické riešenie sa týka vzduchotechníckej protipožiarnej klapky.Listy protipožiamych klapiek bývajú niekedy, lcvôli zvýšeniu účinnosti, vybavené povlakom s teplom vypenitelnej tesniacej hmoty, vid napríklad EP 447 944, DE-OS 196 OO 369 alebo DE-OS 196 27 987. Táto izolácia pôsobí až po prekročení kritickej teploty vo vzduchotechnickom potrubí a neoddeľuje trvalo časť klapky pred listom aTrvalé tepelné oddelenie časti skrine klapky pred listomod časti skrine za ním zaisťuje delená protipožiama klapka, vybavená V blízkosti osi listu predelom kovovej skrine, vytvoreným z tepelno izolačnej hmoty v tvare pásu, ktorého obvod s výhodou presahuje obvod skrine klapky.Tento predel zabraňuje prenosu zvýšenej teploty jednej časti skrine klapky naTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,kde je schematickyznázornený axonometrický pohľad na delenú protipožiarnu klapku. Príklad uskutočnenia V pravouhlej skrini l delenej protipožiamej klapky je kolmo na smer prechoduskrine l osadená os 2, okolo ktorej sa otáča list 3. Teleso skrine l je v blízkosti osi g-2 Izolačný predel z tepelne nevodivého materiálu bráni prenosu zvýšenej teplotymedzi ním oddelenými časťami kovového telesa skrine.Delená protipožiarna klapka je vhodná pre vzduchotechnické zatiadenia.1. Delená protipožiama klapka s listom otočným okolo osi kolmej na smer prechodu skrineklapky, vyzna čujúc a sa tým, že skriňa (1) klapkyjevblízkosti osi (2) listu (3) rozdelená tepelne ízolačným predelom (4) v tvare pásu.2. Delená protípožiama ldapka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že obvod izolačného predelu (4) presahuje obvod skrine (l) klapky.

MPK / Značky

MPK: F24F 13/10

Značky: protipožiarna, delená, klapka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1783-delena-protipoziarna-klapka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Delená protipožiarna klapka</a>

Podobne patenty