Turbínový prietokomer s vonkajším snímacím členom

Číslo patentu: U 1776

Dátum: 04.03.1998

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Inl. CLÓ Číslo priorilnej prihlášky G 0 lF 1/56 Dátum priority G olF 1/ 15ÚRAD Dluum zverejnenia zápisu vo Vestníku 04.03.98 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYTechnické riešenie sa týka oblasti strojárenského priemyslu a elektrotechniky, kde meracia časť plynomera je mechanická , snímacia a vyhodnocovacia časť je elektronická.Turbínové prietokomery sú obvykle vyrábané ako mechanické meradlá s prevodovým mechanizmom a valčekovým počítadlom, ktoré je oddelené od prostredia meraného média upchávkou, alebo magnetickou spojkou.Ďalšie, dosiaľ známe turbínové prietokomery, snímajú otáčky turbíny elektronickým snímačom. Tento je umiestnený v prostredí meraného média a impulzný signál je vodičmi vedený cez upchávku do beztlakového, oddeleného vonkajšieho prostredia.Nevýhodou oboch spôsobov je komplikovaná konštrukcia a montáž prietokomeru so snímaním v prostredí meraného média a nemožnosť ľubovoľného natáčania počítadla na inštalovanom prietokomere.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia turbínového prietokomeru s vonkajším snímacím členom. Na disku obežného kola turbíny je upevnený permanentný magnet. ktorý, keď sa turbína vplyvom pretekajúceho média otáča, vytvára v jeho okolí striedavé magnetické pole. Teleso prietokomeru je zferomagnetického materiálu, no v mieste návarku - hrdla hlavy počítadla prietokomeru, nad turbínouje do otvoru telesa prietokomeru zaskrutkovaná zátka z nemagnetického materiálu. cez ktorú prechádza magnetické pole otáčajú ceho sa permanentného magnetu. V návarku - hrdle hlavy počítadla prietokomeru je umiestnený snímací člen. Je to vysokocitlivý elektronický obvod vlastnej konštrukcie. ktorý z veľkej vzdia lenosti od permanentného magnetu dokáže presne snímať magnetom vytvorené striedavé magnetické pole. Jeho prúdová spotreba je veľmi malá, je napájaný zo špeciálneho napájacieho modulu pričom celé zariadenie je iskrovobezpečné. Výstupný signál zo snímacieho člena je pravouhlý, s amplitúdou blížiacou sa k napájaciemu napàtiu a frekvenciou zhodnou s otáčkami turbíny, ktoré sú úmerne prietoku meraného média.Abynebol snímací člen ovplyvnený cudzím, úmyselne vytvoreným striedavým magnetickým poľom, návarok - hrdlo hlavy počítadla je tiež z feromagnetického materiálu.Impulzy z výstupu snímacieho člena sú spracované v elektronických obvodoch počítadla prietokomeru, na displeji je zobrazené celkové pretečené množstvo meraného média, prípadne okamžitý prietok meraného média.Výhodou riešenia je úplné oddelenie snímacieho člena od meracej časti v tlakovom prostredí meraného média a tiež možnost ľubovoľného otáčania hlavy počítadla so zubrazovacím displejom. Zjednoduší sa i zložitá a časovo náročná montáž, oprava a serVIS.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázornený jeden príklad konkrétneho riešenia turbínového prietokomeru s vonkajším snímacím členom.Vo vnútri telesa prietokomeru L je na hriadeli umiestnená turbína 3 s permanentným magnetom 3 Pri otáčaní turbíny 2 vplyvom pretekajúceho meraného média magnet 3 vytvára vo vnútri telesa prietokomeru , striedavé magnetické pole. Feromagnetické teleso prietokomeru je tlakovo uzavreté pomocou nemagnetickej zátky g ,umiestnenej v hrdle - návarku § . Na hrdle- návarku 5 je uložená otočná príruba Q v ktorej je umiestnený snímací člen Z , ktorý sníma cez zátku g striedavé magnetické pole otáčajúceho sa magnetu 3 Pohyblivá časť, príruba Q je zaistená proti vyňatiu skrutkami §. Signál zo snímacieho člena Z je privedený k obvodom elektronického počítadla 2 vo feromagnetickej hlave počítadla łg.Turbínový prietokomer s vonkajším snímacím členom je používaný k presnému meraniu množstva pretečeného média napr. zemného plynu, svietiplynu. vzduchu a podobne.Je vhodný ako meradlo pre platobný styk, priemyselné meranie. energetické bilancovanie.(2) telesa (1), nemagnetickei zátky (4). hrdla - návarku (5) s otočnou prírubou (6) v ktorej je umiestnený snímací člen(7). obvodov elektronického počítadla (9) s krytom (10).

MPK / Značky

MPK: G01F 1/56, G01F 1/115

Značky: vonkajším, turbínový, snímacím, prietokomer, členom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1776-turbinovy-prietokomer-s-vonkajsim-snimacim-clenom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Turbínový prietokomer s vonkajším snímacím členom</a>

Podobne patenty