Zariadenie na oddelenie čerstvých rumančekových kvetov od dlhých stoniek a iných prímesí

Číslo patentu: U 1759

Dátum: 04.02.1998

Autor: Jedinák Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. Cl.5 Číslo prioritncj prihlášky A 011) 63/02 Dátum priority A OID 63/04 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 04.02.98 PRIEMY§ELNEHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov Zariadenie na oddelenie čerstvých rumaněckových kvetov od dlhých stoniek a iných primesíbu DLHÝCH STUHIEH A INÝCH PaímesíTechnicke riešenie sa tyka zariadenia na oddelenie čerstvých rumanćekových kvetov od dlhých etoniek a iných prímeei zbieraných rumančekovými beraćmi pri veľkoplošnom pestovní rumanćeka kami 1 ~Doteraz ea operacia oddeľovania čerstvých rumancekových kvetov od dlhých etoniek a inych prímesi pri maloploänom peetovaní vykonavala ručne pomocou eít alebo malokapacitnych triedićiek ST 001.Pri veľkoploänom pestovaní sa pozbierana rumanüekova droga sušilacela. To malo za následok, že vyeušena rumanćekova droga bola ver 1 mi nakvalitna a na euäenie sa apotrebovalo veľa energie, lebo saeueili aj nežiaduce ćaeti rumanäekovej hmoty. lŽQ.C 15.Íl.àLlšl-iEt.C.IlEl.i.C.lS.É.t 1.Cl.Ľ.i.ELĚEJZLJÍ-šâUvedené nedostatky do značnej miery odetarñuje zariadenie na oddelenie Čeretných rumanćekových kvetov od dlhých etoniek a inych prímeei podľa tohto technického riešenia, ktoreho podetata spočíva v tom, že pozbierana rumančekova hmota je pomocou dopravných paeov dopravena do veľkokapacitneho triediaceho bubna äeeťhranneho tvaru 5 kruhovymi otvormi a valčekoveho sita.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje rýchle a kvalitne oddelenie čerstvých rumanćekových kvetov od dlhých stoniek a inych nežiaducich prímeei.Pre spravne fungovanie je Vyhodne, aby bola rumancekova hmota dopravovana aspoň do 13 dĺžky triediaceho bubna, čím dojde k rov~ nomernemu rozmieetneniu rumanćekovej hmoty po celom plašti triediaceho bubna a naeledne aj rozmiestneniu na valćekovom site.To ma veľkú výhodu, aj keď je zariadenie priamo nainštalované na pasovu eušićku tým, že dochadza k rovnomernemu plneniu rumančeko~ vých kvetov po celej dĺžke euäiaceho pásu.Je prirodzene, že pri inom spôsobe sueenia a tiež množstve potrebného na vytriedenie, můžu tieto zariadenia byť usporiadané paralelne alebo sériovo V takych počtoch, ako je nevyhnutne potrebne pre kontinualne triedenie rumanćekovej hmoty v závislostiod rýchlosti zbierania Vstupné a výstupné Časti zariadenia umož ňujú ľahké kontinualne prepojenie pomocou dopravných paeov.Technicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 zariadenie podľa technického riešenia.rom je otoćne vložený pracovný Pracovný buben je vvrobený z plechu 5 kruhovými otvormi Z. Pod pracovným bubnom 1 je umieswtnene valäekove sito 2. Manipulácia so zariadením podľa technického riešenia je zjav na z obr. 1. Do vatupnej časti E pracovného valca L sa plni rumanćekova hmota. Pri otačani pracovneho valca 2 dochadza k roz mieetñovaniu rumanćekovej hmoty po celom plašti a nasledne k dob~rámu oddeľovaniu rumančekových kvetov od dlhých stoniek. Dlhé ston ky a ine dlhe častice nachádzajúce sa v rumanćekovej hmote vypa dávajú cez výstupnu časť h pracovneho bubna 1. Rumančekove kvety5 drobnými prímeeami ako hlina, malé kamienky a vymrvená časti ru p--, manćekových kvetov padajú na valčokové sito z. Na valćekovom site 2 dochadza k ďalšiemu deleniu ta ým sposobom, ä dobré kvety sa presúvajú pomocou otaćajúcich sa valćekov 5 do prienatoru A , odkiaľ padajú priamo na euäiaci dopravný pas Q , alebolen na prepravný pas. Ostatné drobné častice ako hlina, kamienkyalebo vymrvené čaeti z rumančekových kvetov padajú pod valćekovéaito É cez medzery medzi valćekmi do prepraviek alebo na dopravný pás.Zariadenie podľa technického rieäenia je možne využiť všade tam, kde sa rumanček kamilkový pestuje na veľkých plochách a ru~manćek je určený na drogu. Toto zariadenie umožňuje kontinualneoddeľovanie rumančekových kvetov od dlhých stoniek a iných príme ai, ktoré sa nachadzaju v pozbieranej rumanäekovej hmote.Zariadenie na oddelenie äerstných rumančekových kvetov od dlhých stoniek a iných prímesí, tvorené pracovným bubnoma valćekovým sitom, vyanaćujüce sa tým, že pracovný bubon šesťhranneho tvaru /1/ je umiestnený nadZariadenie podľa nároku 1, vyznaäujúce sa tým, acovný bubon /1/ má tvar šesťhranurv, FW Zariadenie podľa nároku Lg vyznaćujúce sa tým, lže otvory v pracovnom bubne /1/ majú kruhový tvár / a sú presadene. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujuce sa tým, že valćekove sito /2/ je naklonené od horizontálnej ro~ viny tak, že spád je napravo ak sa pozerame od vystupnej časti /ó/. Zariadenie podľa nároku 4, vyznačujúce sa tým, že valćeky /5/ sú rovnomerne vedľa seba uložené v jednej rovine a veľkosť medzier sa rovná jednej polovici veľkosti

MPK / Značky

MPK: A01D 63/02, A01D 63/04

Značky: dlhých, zariadenie, čerstvých, iných, rumančekových, kvetov, příměsí, stoniek, oddelenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1759-zariadenie-na-oddelenie-cerstvych-rumancekovych-kvetov-od-dlhych-stoniek-a-inych-primesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na oddelenie čerstvých rumančekových kvetov od dlhých stoniek a iných prímesí</a>

Podobne patenty