Lubrikácia na úpravu anorganických vlákien

Číslo patentu: U 1004

Dátum: 08.11.1995

Autori: Forkel Klaus, Šimurka Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNTCTVA SLOVENSKEJ IUÉPUBLIKYDátum onlálucnlia o zápise vo Vestníku 08. .95(73) Majiteľ Šimurka Pclcr Ing cSofľrcučíujKç(72) Pôvodca Šiuulrka Pctcr Iug. CSc., ľrcučím SK Torkcl klaus Dr., Schnlkaufľhílr., DE(54) Názov Lubrikáciz na úpravu ulorganickjwln vI-JnkicuLubrikácia na úpravu anorganických vlákienTechnické riešenie sa týká luhrikácie na úpravu ánorganíckých nekovových vystužovacich vlákien, najmä sklenených,ktoré sú vhodne na výrobu vláknami vystuženćho cementu alebo betónu, ale môžu sa použiť aj do plynobetonov, porobetónov á polymćrových betonov v dalších technických oblastiach, akonapr. do sádrových stavebných prvkov a živicových kompozitov.Alkalivzdornosť sklenených vlákien sa dosahuje známymi technickými prostriedkami v dvoch základných Iiniách. Jedná sa o výrobu vystužovacích vlákien, ktoré odolávajú vplyvu alkálií. podmíeneného pôsobením vodného zásáditého média v betónoch. Pritom je účelné využiť vlastnosti oxidu zirkonićitćho ako základnej zložky skla. prip. V kombinácii oxidu zirkoničítćho a vzácnych zemin sa dosahuje extrćmna odolnosť voči cementu. Takáto úprava alkalivzdornosťi sklenených vlákien je V dôsledku použitých prisad pomerne dtahá á technicky náročná na výrobu.Druhá možnosť spočíva pri kontinuálnom ťahani vlákna v nanášaní lubrikácie tesne pred navijanim vlákna za účelom mechanickej ochrany a požadovaných klzných vlastností medzi vláknámi V ďalšom procese výroby vlákna. Známe lubrikácíe pozostávajú 2 látok rozpustených vo vode. tvoriacich ochrannú vrstvu chrániacu vlákno proti rozkladaniu v alkálickom prostredí a sú produktom reakcie epoxidovej zlúčeniny so sekundárnymi aminmi. DE - OS 2750560 sa vzťahuje na lubríkácíu tvorenú pevným ochranným filtrom ziskaným esterifikaćnýmí reakciamí trihydroxy alebo dihydroxy substituovanými aromatickými karbónovými kyselinámi s jedným alkoholom á 5 minimálne dvomi hydroxylovýmí skupinami v molekule. Tieto roztoky sú ťažko dostupné a použité suroviny sú drahé. Nedostatkom je tiež vysoká technologickú2 Ďalej sú zname lubrikacie s použitím MOD alebo polycykiických aromatických zlúčenin. ktoré obsahujú minimálne tri hydroxylové skupiny na jednom jadre (DE - PS 2432017).Nevýhodou je nedostatočná odolnosť voči oxidacii na vzduchu.Tento nedostatok sa odstráni tak, že zlúčeniny s ohsahomhydroxylových skupín sa obalia fenolformaldehydrosolom. Čím sa zvýši dlhodobosť odolnosti voči alkaliam (DE - OS 255956). Řezoly, ktoré sa pritom používajú majú mólový pomer fenolu formaidehydu l 1.5 až 3,7. Ako katalyzator sa použiva hydroxid hárnatý, hydroxid sodný alebo amónny. Pretože pre dalsie spracovanie rezolov je potrebná vysoká riediteľnosť vodou. prebieha kondenzácia pri nizkych reakćných teplotách, ktoré vedú k vysokým podielom voľných monomérov, najma voľného formaldehydu v rezole a tým k vysokému znećisťovaniu životného prostredia pri spracovaní živicových roztokov. Tiež sú zname lubrikacie na baze rezolu. ktoré sú charakteristické kondenzovanim jedného mólu fenoiu a/alebo homológov s 0,8 až 3 móimí formaldehydu a 0.001 až 0,1 molu katalyzátora obsahujúceho oxid a/alebo soľ dvojmocného kovu a/alebo aminov. Sklenené vlákna pre kompozitné materiály upravené takouto lubrikáciou sú obalené sieťou rezolu s hustými Okami, ktora je nerozpustná, pevne prilnava. odolná voči alkaliam a pre alkalické zložky nepriepustna. Nevýhodou je však tiežvysoký podiel voľného formaldehydu a volného fenolu V rezole.Nevýhody doterajšieho stavu v podstatnej miere odstraňuje iubrikácia na úpravu anorganických vystužovacich vlákien. najma sklenených vlákien, na báze rezolu charakterizovaneho kondenzovaním 1 mólu fenolu a/alebo jeho homoiógov s 0,8 až 3 móimi formaidehydu a 0,001 až 0,1 mólu kataiyzatora obsahujúceho oxid a/alebo »soľ dvojmocného kovu a/aiebo amínov, podľa tohoto technického riešenia. ktoré ho podstatou je. že obsahuje 0,5 až 2,0 mólu moćoviny.Výhody riešenia spočívajú najmä v tom, že moćovina viaže voľný formaidehyd, ktorý je produktom kondenzacie pri nizkych reakćných teplotách, čim sa dosiahne výrazné zníženieŤ mól fenolu sa zmiešajú S 3 mólmí formalínu s pridaním 0,022 mólu oxidu vápenatého ako katalyzátora. Zmes sa zahrieva pri teplote S 00 C až 800 C po dobu 30 min. a následne S 0 min.nñ teplote 800 C. Po tepelnom spracovaní sa reakćná Zmes prudko ochladí na 00 C a neutraĺizuje zavedením plynného C 02 do zmesi.Takto pripravená zmes (rezol) sa zmieša s 0,5 mólu moćoviny,čim sa po reakcii obsah voľného formaldehydu zniži na 0,2 wČ(L 9hmotn. a obsah voľného fenolu bude nižší ako 1 hmotn.Ako v priklade 1 Len namiesto oxidu vápenatćho sa použije 0.1 mólu hydroxidu vápenatého ako katalyzátora. Zmes sa zohríeva 30 min. pri teplote 500 C až 800 C a následne 90 min. pri teplote 70 ° C.Zmiešanim takto pripravenej zmesi s 0,5 mólu močoviny sadosiahnu rovnaké obsahy voľného formaldehydu a voľného fenolu.

MPK / Značky

MPK: C03C 17/02

Značky: vlákien, úpravu, anorganických, lubrikácia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1004-lubrikacia-na-upravu-anorganickych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lubrikácia na úpravu anorganických vlákien</a>

Podobne patenty