Zariadenie na upevnenie plochých predmetov na hladkých plochách

Číslo patentu: E 884

Dátum: 09.10.2002

Autor: Hroch Franz

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky EP 02450228.8, 9. 10. 2002Dátum vydania európskeho patentovćho spisu 7. 6. 2006Dátum nadobudnutia účinkov európskeho patentu 7. 6. 2006Číslo priorímcj prihlášky 8192001Dátum podania priorimej prihlášky 22. 10. 2001 Krajina alebo regionálna organizácia priority ATDátum sprístupnenia prekladu patentového spisuÚRAD V verejnosti 3. 11.2006 PRIEMYSELNEHO ,VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 1112006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zariadenie na upevnenie plochých predmetov na hladkých plocháchPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnenć. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(l) EurópskehoPreklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladuÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Vynález sa týka zariadenia na upevnenie plochých predme tov na hladkých plochách s použitím adhéznej fólie.0002 Také zariadenie je napríklad známe z DE 42 30 737 A 1. Toto zariadenie pozostáva z dvoch na sebe ležiacich. adhěznych fólií, medzi ktorými je uzatvorený plochý predmet, kolková známka a podobne. Pritom je jedna adhézna fólia Vybavená okrajom presahujúcim druhú adhěznu fóliu, aby mohol byt záchytný priestor vytvorený obidvoma adhéznymi fóliami otvorený a uzatvorený. Takéto zariadenie je z dôvodu použitia dvoch adhêznych fólií a potreby odstávajúceho okraja relatívne nákladné. V DE 298 00 178 Ul je opísanê zariadenie, pri ktorom sú spojené adhězne fólie a jeden list materiálu do plochej kapsy. Kapsa je pritom na jednej časti svojho obvodu otvorená.Manipulácia s takýmto zariadením je relativne komplikovaná.0003 Vynález si kladie za cieľ vytvorit zariadenie vyššie uvedeného druhu, ktoré sa dá jednoducho vyrobit a použit. Toto sa dosiahne tak, že sa záchytná plocha adhěznej fólie na hladkejploche rozkladá len okolo plochého predmetu.D 004 Pri zariadení podľa vynálezu je potrebná len jedna adhéz na fólia a plochý predmet sa môže jednoducho vložit.0005 Pri výhodnej forme vyhotovenia je adhézna fólia vytvorená ako okraj vyvýšený voči plochému predmetu. Plochý predmet je teda len potrebné vložit do oblasti medzi vyvýšeným okrajom a adhézna fólia, ktorá je vytvorená ako okraj a môže byt danájednoducho na hladkú plochu.0006 Aby bol pri tejto forme vyhotovenia vložený plochý predmet viditeľný tiež zo strany odvrátenej od hladkej plochy, môže sa priestor existujúci medzi vyvýšeným okrajom adhéznej fólie nanepriliehajúcej strane zakryť priehľadným listom.0007 Pri dälšej forme uskutočnenia vynálezu je adhêzna fólia V oblasti svojich okrajov vybavená štrbinami na zastrčenie rohova podobne plochého predmetu vytvoreného ako list.0008 V rámci vynálezu je dalej možné, aby bola adhézna fólia v obvodovej oblasti potlačená. Môžu sa pritom uplatnit štyriformy, ale tiež reklamné texty.0009 Ďalej bude vynález bližšie opísaný na základe príkladov uskutočnení znázornených na výkresoch. Pritom znázorňuje obr. 1 z vonkajšej strany sklenenej tabuľky zariadenie podľa vynálezu a obr. 2 znázorňuje rez takým zariadením vrátane sklenenej tabuľky obr. 3 reprodukuje príklad uskutočnenia vynálezu vyba vený štrbinami.0010 Podľa obr. 1 a 2 je na sklenenú dosku 1 nanesená adhézna fólia 2 vytvorená ako rám. Táto adhézna fólia 2 obklopuje potlačený alebo popísaný list 3. Na strane odvrátenej od sklenenej dosky 1 je list 4 spojený s adhéznou fóliou 2, takže je priestor, v ktorom sa nachádza potlačený list 3, uzatvorený. Pri usporiadaní priehľadného listu 4 je list 3 viditeľný aj z druhejstrany sklenenej dosky 1.0011 Pri forme uskutočnenia podľa obr. 3 je adhézna fólia 5 vybavená V oblasti svojich rohov šikmo prebiehajúcimi rezmi 6. Do týchto rezov 6 sa môžu zasunút rohy potlačeného listu 7 a adhézna fólia 5 môže byt svojimi okrajmi obklopujúcimi list 7upevnená na hladkej ploche.0012 V rámci vynálezu sú ešte možné viaceré obmeny oproti znázorneným príkladom uskutočnenia. Tak by wwhol byt napríkladlist 4 potlačený, takže by bol z obidvoch strán viditeľný iný list.Zariadenie na upevnenie plochých predmetov (3, 7) na hladkých plochách (1) s použitím adhêznej fólie (2, 5), vyznačujüce sa tým, že sa záchytná plocha adhéznej fólie (2, 5) nachádza na hladkej ploche (1) len okolo plochêho predmetuZariadenie podľa nároku 1, vyznačujüce sa tým, že je adhézna fólia (2) vytvorená ako okraj Vyvýšený voči plochému predme tu (3).Zariadenie podľa nároku 2, vyznačujüce sa tým, že priestor daný medzi vyvýšeným okrajom adhêznej fólie (2) nanepriliehajúcej strane je zakrytý priehľadným listom (4).Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že je adhêzna fólia (5) V oblasti svojich okrajov vybavená štrbinami (6) na zastrčenie rohov a podobne plochêho predmetu (7) vytvo reného ako list.Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 4, vyznačujúce satym, že je adhézna fólia (2, 5) V obvodovej oblasti potlače na.

MPK / Značky

MPK: G09F 7/02, G09F 3/08

Značky: hladkých, plochách, predmetov, plochých, zariadenie, upevnenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-e884-zariadenie-na-upevnenie-plochych-predmetov-na-hladkych-plochach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na upevnenie plochých predmetov na hladkých plochách</a>

Podobne patenty