Číslo patentu: E 8578

Dátum: 13.02.2006

Autor: Salvel Manuel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky EP 06704542.7, 13. 2. 2006 (13) Druh d°kmentu T 3Dátum vydania európskeho patentového spisu 10. 11.2010Dátum nadobudnutia účinkov (51) Int. C 1. (201 l.0 l) európskeho patentu 10. 11. 2010Číslo priorimej prihlášky 270052005 F 42 B 30/00 Dátum podania prioritnej prihlášky 16. 2. 2005Krajina alebo regionálna organizácia priority Cl-IDátum sprístupnenia prekladu patentového spisu verejnosti 5. 4. 2011ÚRAD Vestník ÚPV SR č. 04/2011Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej SLOVENSKEJ REPUBLIKY ľlhlášky Císlo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/CH 2006/000093 Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2006/086902(72) Pôvodca SALVEL Manuel F., Irchelstrasse 32, CH-8200 Schaĺfhausen, CHPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho patentovćho dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 vynález sa týka projektilu s predným jadrom a so zadným jadrom, pričom vonkajší tvar projektilu pri pohľade od hrotu projektilu je vytvorený vo forme Iomeného oblúka, prechádza do valcovej strednej časti a končí v kónickej zadnej časti, pričom zadné jadro tvarov vystredene dosadá na predné jadro a pričom toto zadné jadro vypĺňa celú zadnú oblasť projektilu v tvare valca a zrezaného kužela.0002 Takýto projektil je z WO 99/10703 známy ako plášťový projektil, pričom dvojdielne projektily sú známe už viac ako 60 rokov napríklad z GB 601 686. Stredovo tvarové prispôsobenie zadného jadra prednému jadru dovoľuje projektilu koncipovanému podľa WO 99/10703 ponúkať pre použitie ostreľovačmi dobré aerodynamické, balistické a predovšetkým penetračné vlastnosti, 0003 Z DE 100 05 412 je známy cvičný projektil, ktorý má redukovaný dostrel. Pozostáva zo špičky projektilu, ktorá je spojená so zadnou časťou cez miesta požadovaného zlomu. Pri výstrele projektilu sa zotrvačnosťou hmoty rozláme špička projektilu tak, že sa dosiahne len redukovaný dostrel.0004 US 6,263,798 opisuje projektil, ktorý sa vyrába pri zvýšenej teplote, ale pod sintrovacou teplotou tak, že pri náraze sa priamo a úplne rozloží do práškovej formy. Táto publikácia uvádza, že tento postup sa okrem toho hodí na výrobu bezolovnatej cvičnej munície.0005 Uvedená cvičná munícia podľa doterajšieho stavu techniky je z hľadiska výroby drahá a jej správanie sa pri streľbe nezodpovedá na väčšie vzdialenosti bojovej munícíi.0006 Z EP 0 563 552 je známy projektil, ktorý je vhodný pre účely ďalekého dostrelu. Projektil je pritom vyhotovený ako dvojdielny, pričom napriklad špička je z ťažkého kovu avodiaca časť z tombaku. Tento projektil tvorí základ význaku nároku 1.0007 vychádzajúc z tohto stavu techniky má vynález za úlohu poskytnúť projektil, ktorý sa dá ako cvičná munícia vyrábať lacnejšie a okrem toho bez olova.0008 Ďalšia úloha spočíva v tom, že sa pri nefrontálnom náraze projektilu, koncipovaného ako cvičná munícia, zlepší ricochetové správanie, to znamená bezpečnejšie vylúčiť ohrozenie tretích osôb odrazom a ďalší let projektilu.0009 Nakoniec je úlohou predloženého vynálezu poskytnúť cvičnú muníciu, ktorá sa môže použiť na rovnaké vzdialenosti ako bojová munícia, to znamená v podstate má až do nárazu rovnaké balistické vlastnosti.0010 Táto úloha sa pre projektil vyššie menovaného druhu rieši význakmi nároku 1.0011 Tým, že projektil opúšťa hlaveñ palnej zbrane ako jednodielny prvok, dá sa dosiahnut Ietové správanie pre rýchlosť a dráhu letu podobné bojovej munícíi. Rozloženim projektilu na dve napríklad približne rovnako veľké časti pri náraze pod viac alebo menej ľubovoľným uhlom odrazu,sa vylúči ohrozenie tretích osôb bez toho, aby sa muselo siahnuť k rozštiepeniu cvičnej municie na práškovú formu alebo podobne. Koncepcia municie, ako čistého oceľového projektilu, zlacňuje výrobu. Ďalej sa jednoduchým spôsobom dajú integrovať zvláštne funkcie ako svetelná stopa atď. 0012 Výhodné formy uskutočnenia sú uvedené v podnárokoch.0013 vynález bude teraz bližšie opísaný vo vzťahu kjedinému obrázku, ktorý zobrazuje schematický pohľad na projektil.0014 Jediný obrázok znázorňuje dvojdielny projektil 10, ktorý je tu vyhotovený bez plášta. Má predné jadro 1 a zadne jadro 2. Vonkajší tvar 3 projektilu 10 pri pohľade zo špičky 4 projektilu je vytvarovaný vo forme Iomeného oblúka a prechádza do valcovej strednej oblasti 5 a konči v kužeľovej zadnej oblasti 6. Stredná oblasť 5 má obvodovú zaoblenú drážku 7. Obe jadrá 1 a 2 pozostávajú z plného materiálu.0015 Pritom je zadné jadro 2 tvarovo vystredene nasadené na predné jadro 1 pomocou oblasti záberu, ktorá má vzťahovú značku 11 a 12. Veľkostné pomery prednéhojadra 1 a zadnéhojadra 2 sú pritom také, že toto zadné jadro 2 vypĺňa celú valcovú strednú oblast 5 a zadnú oblast 6 projektilu 10 vytvarovanú ako zrezaný kužel. Spojenie medzi oboma jadrami 1 a 2 môže byt lisované uloženie, čo napríklad tu znamená, že jednoduchým namáhanim oboch jadier 1 a 2 strihovými silami používateľom obe jadrá 1 a 2 nemožno oddeliť. Lícovania možno špecifikovat presne podľa ISA. Do tejto miery sú možné aj iné uloženia. Podstatný je účinok zostavenie projektilu 10, čo vedie k spojeniu neuvoľniteľnému gravitáciou. Taktiež je možné, aby spojením polovíc projektilu bolo Zvieracie spojenie a/alebo trecie spojenie, pokial je zaručené, že sa časti od seba oddelia len pri náraze, hlavne pod malým uhlom. Pri súdržnosti projektilu pôsobí podporne, že pri použití na projektil 10 pôsobia v podstate sily v pozdĺžnom smere.0016 Ked naproti tomu projektil 10 vystrelený z palnej zbrane nenarazí frontálne na plochu,napríklad na plochu ktorá je v uhle od 5 do 30 stupňov ku smeru letu, to znamená pozdĺžnu os 20,potom projektil 10 namáhajú dostatočné strihové sily a rozdeli sa na dve jadrá 1 a 2, čim sa silne zmenši ďalšia oblast ohrozenia po odraze. Pri náraze projektilu 10 na plochu ľubovoľne orientovanú voči smeru streľby 20 sa projektil 10 taktiež rozioži na dve bezpečné časti projektilu.0017 Vhodné vyhotovenia oblasti záberu dvoch jadier 1 a 2 zahŕňajú centrálny zrezaný kužel 11 predného jadra 1 s uhlom od 1 do 20 stupňov, výhodne od 2 do 10 stupňov, obzvlášť 3 stupne voči pozdĺžnej osi 20 projektilu 10 a komplementárny kužel 12 zadného jadra 2 vhodný pre lisovacie uloženie alebo Zvieracie spojenie. Tento má výhodne takmer rovnaký uhol, obzvlášť uhol troška menší ako zrezaný kužel 11, napriklad o 0,2 až 1 stupeň, obzvlášť o 0,5 stupňa menší uhol, to tu znamená uhol 2,5 stupňa voči pozdlžnej osi 20 s vnútorným priemerom zadného jadra 12 v tvare zrezaného kužela menším o 0,03 mm, keď sa obe dorazové plochy 13 dvoch jadier 1 a 2 k sebe pritláčajú tak, že nevznikne na plochách vzduchová medzera.0018 Hrúbka steny 14 kužela 12 zadného jadra je v tu zobrazenom príklade uskutočnenia na dorazovej ploche 13, to znamená vo valcovej strednej oblasti 5, 1,17 mm pri vonkajšom priemere 10,884 mm. Zvlášť hrúbka steny dutého zrezaného kužela 12 je od 1/5 do 1/3 priemeru projektilu10 v jeho valcovom úseku. 0019 Rozmery dosadacích plôch 15 sú naproti tomu na oboch jadrách 1 a 2 totožné, Dosadacieplochy 15 prebiehajú ako plochy 13 do roviny kolmej k pozdĺžnemu smeru 20 projektilu 10. Hĺbka,resp. výška kužeľov 11 a 12 je výhodne totožná, takže na seba nasadené a pritlaćené alebo nalisované jadrá 1 a 2 dávajú na vonkajšej strane Iicujúci projektil 10. Výškałpredného kužela 11 jadra je pri tomto príklade uskutočnenia 4 mm a tým od 1/4 do 1/8, tu 1/6 dlžky jedného z dvochjadier 1 alebo 2. 0020 Namiesto kuželov 11 a 12 jadier 1 a 2 môžu do seba zaberat aj v podstate komplementárne0021 Jadrá 1 a 2 sú výhodne vyhotovené z rovnakého materiálu. Obzvlášť môžu obe jadrá 1 a 2 pozostávat z ocele podobnej tvrdosti alebo z rovnakej ocele tak, že vznikne spojenie rovnakých materiálov, zvieracie spojenie, alebo lisovacie uloženie. Výroba je oproti projektilom podľa doterajšieho stavu techniky veľmi jednoduchá. Najmä sa nemusí lisovat tvrdé predné jadro 1 a potom mäkké zadné jadro 2 do plášťa projektilu 10.0022 Dĺžka predného jadra 1 je napriklad 24 mm, pričom dlžka zadného jadra 2 je napríklad 23 mm. Takto je na základe vonkajšieho tvaru jadier 1 a 2 dané rovnaké rozdelenie hmotnosti. Takto pri náraze projektilu 10 vznikajú dva v podstate rovnako velké a rovnako ťažké úlomky. Dĺžkový alebo hmotnostný pomerjadier 1 a 2 voči sebe sa môže zvolit napríklad od 13 do 31, výhodne od 12 do 21 a ešte výhodnejšie od 11,3 do 1,31.0023 Projektil 10 pri inom priklad uskutočnenia vynálezu môže byt vyhotovený ako plášťový projektil, pričom plášť projektilu 10 má v hlavní vodiace vlastnosti a je vytvorený taký tenký, že plášť pri dopade projektilu 10 na ciel žiadnym spôsobom nezasahuje do deštrukcie projektilu 10. Pri výrobe takéhoto plášťového projektilu sa potom výhodne najprv zlisujú dvojdielne jadrá 1 a 2 zobrazené na obrázku skôr než sa nalisuje plášt na takto vzniknutý projektil 10. Tento plášť sa zvlášť môže zalemovat do drážky 7.0024 Namiesto zrezaného kužela 11 na prednom jadre 1 a dutého zrezeného kužela 12 na zadnom jadre 2 sa môže dvojdielny projektil 10 skonštruovat aj presne naopak, pričom steny 14 sú vytvorené na prednomjadre 1.Projektil (10) s predným jadrom (1) a zadnýmjadrom (2), pričom vonkajší tvar (3) projektilu (10) pri pohľade od špičky (4) projektilu je vytvorený v lomenom oblúkovom tvare, prechádza do valcovej strednej oblasti (5) a končí kužeľovou zadnou oblasťou (6), pričom zadné jadro (2) tvarovo vycentrovane dosadá na predné jadro (1) a pričom toto zadné jadro (2) vypĺňa celú zadnú oblast (2) projektilu (10) vytvorenú ako valec a zrezaný kužel, pričom obe jadrá (1, 2) pozostávajú z rovnakého materiálu, konkrétne pozostávajú z ocele a pričom na oboch jadrách(1, 2) je vždy z rovnakého materiálu vyhotovená záberová oblasť (11, 12), ktorá pri zostavovaní projektilu (10) dovoľuje spojenie neuvoľniteľné gravitáciou, pričom poskytuje Iícujúci vonkajší tvar (3) projektilu (10) a styčné plochy (15 13 11 k 12) jadier (1,2) sa v podstate priamo dotýkajú bez rozostupu alebo medzery na celej styčnej ploche (15 13 11 k 12).Projektil podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že projektíl zahŕňa plášť, ktorý je vyhotovený taký tenký, že plášť žiadnym spôsobom nezasahuje do deštrukcie projektilu pri náraze na cieľ.Projektll podľa nároku 1 alebo 2 vyznačujúci sa tým, že jedna oblast záberu je zrezaný kužel(11) a druhá oblast záberu je zrezaný dutý kužel (12).Projektil podľa nároku 3 vyznačujúci sa tým, že centrálny zrezaný kužel (11) je vyhotovený s uhlom od 1 do 20 stupňov, výhodne od 2 do 10 stupňov, obzvlášť 3 stupne a že zrezaný dutý kužel (12) má uhol menší o 0,2 až 1 stupeň, najmä o 0,5 stupňa.Projektil podľa nároku 3 alebo 4 vyznačujúci sa tým, že hrúbka steny zrezaného dutého kužeľa (12) je od 1/5 do 1/3 priemeru projektilu (10) na jeho valcovom úseku (5).Projektil podľa jedného z nárokov 3 až 5 ,vyznačujúci sa tým, že výška stredového dutého kužeľa (1 1) je od 1/4 do 1/8, obzvlášť 1/6 dlžky jedného z dvoch jadier (1, 2).Projektil podľa jedného z nárokov 1 až 6 vyznačujúci sa tým, že valcový úsek (5) má obvodovú drážku (7), ktorá sa zvlášť dá použiť na zalemovanie plášťa projektilu.Projektil podľa jedného z nárokov 1 až 7 vyznačujúci sa tým, že dĺžkový alebo hmotnostný pomerjadier (1 a 2) voči sebe je napríklad od 12 do 21.Projektil podľa jedného z nárokov 1 až 8 vyznačujúci sa tým, že časti zostaveného projektilu(10) sú pri sebe v zvieracom spojení, v trecom spojení alebo Iisovanom uložení.

MPK / Značky

MPK: F42B 30/02

Značky: projektil

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-e8578-projektil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Projektil</a>

Podobne patenty