Krištáľové bezolovnaté a bezbárnaté sklo

Číslo patentu: E 6409

Dátum: 09.03.2005

Autori: Maier Johannes, Sprachmann Gerold

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PREKLAD EURÓPSKEHO PATENTOVEHO SPISUČíslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky EP 05714165.7, 9. 3. 2005Dátum vydania európskeho patentovćho spisu 2. 9. 2009Dátum nadobudnutia účinkov európskeho patentu 2. 9. 2009Číslo prioritnej prihlášky 4842004 Dátum podania prioritnej prihlášky 19. 3. 2004 Krajina alebo regionálna organizácia priority ATDátum sprístupnenia prekladu patentového spisu verejnosti 8. 3. 2010ÚRAD , Vestník ÚPV SR as. 03/2010 PRIEMYSELNEHO Číslo pôvodnej prihlášky v prípade v lúčene VLASTNlCTVA . , y 1 SLOVENSKEJ REPUBLIKY mašČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/AT 2005/000083 Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2005/090252(54) Názov Kríštáľuvé bezolovnaté a bezbárnaté skloPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Cl. 99(l) EurópskehoPreklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentoveho zákona. Za správnosť prekladuUrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Vynález sa týka krištáľovćho bezolovnatého a bezbárnatého skla s indexom lomu minimálne 1,55 - s, v hmotnostných percentách, viac ako 50 S 102, viac ako 0,6 a menej než 4 B 203, menej než 3 KzO, viac než 12 a menej než 15 N 320, viac než 4 a menej než 11 CaO, viac než 4,5 ZnO, viac než 0,25 a menej než 5 Alzog, menej než 5 TiO ako aj menej než 2 MgO.0002 Pretože olovo je pre ľudské telo jedovaté, odmieta sa používanie tohto kovu stále viac tiež tam, kde je z prírodovedeckého hľadiska nepochybne neškodný. To sa týka hlavne tiež po stáročia obvyklého použitia PbO na dosiahnutie vysokého indexu lomu v hodnotných sklách pre dekoračné predmety a predmety dennej potreby.0003 V posledných rokoch boli urobené početné návrhy na dosiałmutie aspoň optických vlastností krištáľového skla tiež bez použitia olova respektíve bária. Na počiatku definovaný druh skiel sa pritom vyznačuje tým, že obsah sodíka podstatne prevyšuje obsah draslíka,pretože týmto spôsobom je zaručená vysoká chemická stálosť skla a to môže byť zaradené do nízkej hydrolytickej triedy.0004 Zvlášť sklo tohto druhu bolo zverejnené v EP l 074 522 (pnldad 2). Toto známe sklo má obsah SiO 2 66,8 . Aby sa došlo ešte tesne na minimálnu hodnotu n 1,55, obsahuje toto sklo celkové množstvo T 102 a La 2 O 3, ktoré obvykle vedie k zožltnutiu skiel. Tiež kvôli vysokému obsahu arzénu neplní známe sklo úlohu, aby sa vyhlo všetkým jedovatým0005 Vynález je založený oproti stavu techniky na prekvapivom poznatku, že sa môžedosiahnuť významné zvýšenie indexu lomu, ktoré je o to významnej šie, čím viac sa zníži obsah SiO 2 pod 60 a súčasne sa zvýši obsah ZnO nad 8 .0006 US 6 391 810 nárokuje hodnoty SiOz od 59,0 do 71,0 a pre ZnO od 0,0 l do 11,0 . Aj napriek prekrytiu na okrajoch rozsahov, z neho nie je možné odvodiť teóriu zvýšiť obsah ZnO nad 8 a súčasne znížiť obsah SÍO pod 60 . Zverejnené príklady uskutočnenia veľmi vzdialene hraníciam rozsahov podľa vynálezu dosahujú požadovaný index lomu len výnimočnes použitím vysoko jedovatého oxidu arzénu.0007 Vo W 0 00/09456 sú udávané rozsahy ZnO 15 až 30 , čím zase všetky príklady uskutočnenia vykazujú oproti vynálezu podstatne vyšší obsah ZnO. Napriek tomu sa výnimočne dosahuje požadovaný index lomu, buď s použitím oxidu bárnatého, ktorému sa chcevynález práve vyhnúť alebo obsahom ZnO, ktorý spôsobuje, že sklo je nestabilné a náchylné na kryštalizáciu.0008 V DE-B 808 754 (príklad 3) je spomenuté bezbárnaté sklo na výrobu multifokálnych skiel do okuliarov, ktoré má obsah 50 Si 0 z a 12 ZnO. Toto sklo však obsahuje 10 ZrO 2,ktorý podľa zverejnenej teórie môže byť znížený len použitím TiO alebo BaO. Pri sklách dennej potreby by bolo sklo s vysokým obsahom ZrO 2 nielen príliš drahé, navyše by vysoká spracovateľská teplota výrazne zvýšila náklady hotových produktov.0009 Pre dekoračné predmety a predmety dennej potreby prichádza do úvahy len sklo bezbárnaté, ked je nízky ako obsah TiOz, tak aj ZrO 2. Prekvapivo bolo zistené, že je možné,aby sa dosiahol požadovaný index lomu, ak v úvode definovaný druh skla je charakterizovaný obsahmi menšími než 60 Si 02 a 8 - 16 ZnO, s podmienkou, že celkový obsah oxidu Pb,Ba, As leží pod 0,1 , celkový obsah oxidov Ti a La pod 5 a celkový obsah oxidov Nb, Ta,Yb, Y, W, Bi, Zr leží pod 5 , pričom je obsiahnuté nanajvýš po l z oxidov Nb, Ta, Yb a po 3 z oxidov Y, W, Bi, Zr.0010 Malý celkový obsah oxidov Pb, Ba a As zodpovedá pritom úlohe, ktorá má byť riešená pomocou vynálezu. obmedzením celkového obsahu oxidov Ti a La nastáva úloha zvýšiť indexlomu bez toho, aby sa zhoršila schopnosť priepustnosti svetla.0011 Zvláštna výhoda vynálezu spočíva v tom, že dovoľuje obísť sa bez ďalších jedovatých a/alebo drahých komponentov. Oxidy Nb, Ta, Yb, Y, W, Bi, Zr by sa mali teraz pridávať len vtedy, ak to vyžaduje požadovaný vyšší index lomu,0012 V nadväznosti na vynález je účinok ZnO podobný účinku CaO, pričom sú dosahované zvlášť dobré výsledky, ak je celkový obsah ZnO a CaO nad 15 .0013 Stronciu pripadá v technológii skla V podstate malý význam, takže jeho použitie v rámci vynálezu nie je vôbec nutné. Nakoľko sa jeho vlastnosti podobajú vlastnostiam CaO, môže savšak CaO čiastočne nahradiť SrO, ked sa zmierime so zhruba desaťnásobnými nákladmi.0014 Skutočné zlepšenie v rámci podstaty vynálezu sa dosiałme použitím Ligo. Ak sa tento použije v rozsahu aspoň 0,5 , znížia sa teploty tavenia a spracovateľské teploty skla. Aj napriek už tak vysokému obsahu alkálií sa pritom nezhoršuje hydrolytická trieda, aspoň vtedy nie, keď suma N 320 a Li 2 O leží pod 17 .0015 Tiež je možné uvažovať v malom množstve o ďalších komponentoch (napríklad Sn 0),ktoré sú však v podstate nežiaduce, pričom sa cielene stanovuje, aby celkový obsah všetkých ostatných komponentov, nehľadiac na čeriace prostriedky ako Sb 2 O 3 a odfarbovacie prostriedky ako NdzOs a Er 2 O 3 ležal pod 2 .0016 Nakoniec sú znázomenć tri príklady uskutočnenia, ktoré spadajú do rámca vynálezu.Index lomu Index lomu0017 Vyššie uvedené príklady sú usporiadané podľa klesajúceho obsahu SiO 2. Je zjavné, že tým hustota a index lomu stúpajú. Zvlášť pozoruhodné je, že najlepšie optické vlastnosti sa dosiahnu so zložením, ktoré sa vcelku obíde bez oxidov Nb, Ta, Yb, Y, W, Bi, Zr (pr 1 klad 3). Súčasne bol udržovaný obsah oxidu titánu v tomto príklade tak nízko, že schopnosť prepúšťať svetlo v celej viditeľnej oblasti je konštantné a zamedzí sa tak nádychu do žlta. Spätne vedie tento pozitívny výsledok k vysokému obsahu ZnO s väzbou na tiež vysoký obsah CaO.

MPK / Značky

MPK: C03C 3/076, C03C 4/00

Značky: bezolovnaté, krištáľové, bezbárnaté

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-e6409-kristalove-bezolovnate-a-bezbarnate-sklo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krištáľové bezolovnaté a bezbárnaté sklo</a>

Podobne patenty