Spôsob výroby vláknitého kompozitu pre výrobu konštrukčných dielov z netkanej textílie

Číslo patentu: E 5377

Dátum: 14.07.2005

Autor: Roth Ekkehard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA(ll) Číslo dokumentu PATENTOVEHO SPISU 09) SK (97) EP 1 77 s 45 s B 1 EČíslo a dátum podania európskej patentovejDátum nadobudnutia účinkov (5 l) Int. Cl. (2009) európskeho patentu 25. 3. 2009Číslo prioritnej prihlášky 102004040555, B 29 C 70/00 102004052552,1020050000683 B 29 C 70/08Dátum podania prioritnej prihlášky 2. 8. 2004,29. 10. 2004, 4. l. 2005 Krajina alebo regionálna organizácia priority DE, ÚRAD DE, DE Dátum sprístupnenie. prekladu patentového spisu SLOVENSKEJ REPUBLIKY verejnosti 6. 8. 2009 Vestník ÚPV SR c. 08/2009 Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/DE 2005/001247 Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2006/021172(73) Majiteľ SAERTEX GmbH Co. KG, Brochterbecker Damm 52, 48369 Saerbeck, DE(54) Názov Spôsob výroby vláknitého kompozitu pre výrobu konštrukčných dielov z netkanej textíliePoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnenć. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.SPÓSOBVVÝROQY YLÁKNITÉHO KOMPOZITU PRE YÝROBU KONSTRUKCNYCH DIELOV z NETKANEJ TEXTILIE0001 Vynález sa týka spôsobu výroby vláknitého kompozitu pre výrobu konštrukčných dielov z netkanej textílie.0002 Tento vláknitý kompozit je tvorený spevňujúcimi vláknami a matricou s pridanými plnivami, pričom je matrica vpodobe živicového systému. Použitie plnív do zlúčenín s reaktívnymi živicami pritom nachádza široké uplatnenie.0003 Ako plnivá sa zvyčajne používajú uhličitan vápenatý, dolomit, kaolín, mastenec,kremeň, wolastonit, hydrid hlinitý, oxid antimonitý, baryt alebo dute sklenené guličky.Z W 0 92/00182 A (FLEXLINE SERVICES LTD DE JAGER, GUI, GERARD) 9. januára 1992 (1992-01-09) alebo US 2004/126554 Al (KITANO KATSUHISA ET AL) l. júla 2004 (2004-07-01) alebo W 0 02/16115 A (SKINNER, LEE, MARTIN TOWERS GRAHAM, FRANK TALWAR, AJAY) 28. februára 2002 (2002-02-28) alebo US-A-4713283 (COGSWELL ET AL) 15. decembra 1987 (1987-12-15) sú známe spôsoby výroby vláknitého kompozitu, tvoreného spevňujúcimi vláknami, živicou a plnivom. Plnivo zostáva z krátkych vlákien alebo z častíc.0005 Pri použití doteraz známych plnív však nie je možne dosiahnúť zrkadlovo hladký povrch konštrukčných dielov znetkanej textílie, to je povrchovej plochy, odpovedajúcej súčasným požiadavkám triedy A pohľadových konštrukčných dielov vautomobilovom priemysle.0006 Vynález si teda kladie za cieľ navrhnutie spôsobu, pomocou ktorého je možné u konštrukčných dielov z netkaných textílií docieliť lepšie mechanické a optické vlastnosti(trieda A povrchy) a okrem toho tieto materiály vyrábať rýchlejšie a tým cenovo priaznivejšie než doteraz0007 Prídavkom plnív z vlastných spevňovacích vlákien, napríklad uhlíkových vlákien, sa získa podstatne homogénnejší konštrukčný diel svýhodnejšími vlastnosťami než doteraz. Povrchová plocha dielu je pritom veľmi hladká, čím je možné dosiahnúť povrchovú plochu akostnej triedy A, čo je podstatné požiadavka na pohľadově diely V automobilovom priemysle. Nedochádza k žiadnym negatívnym pnutiam za tepla alebo chladu, konštrukčný diel je neskoršie možne jednoduchšie a rovnako cenovo priaznivo recyklovať.0008 K živici, pozostávajúcej výhodne z vysoko reaktívnej živice, to znamená k budúcej matrici, sa ako plnivo pridá materiál, pozostávajúci zmateriálu spevňovacích vlákien. Vláknitý materiál sa ktomuto účelu jemne umele alebo nareže a primiesi kživici. Mletávláknina má výhodne veľkosť menšiu než 2 mm a nastrihanć vlákna majú výhodne veľkost menšiu než 20 mm.0009 Vynález sa ďalej týka živicového filmu s jedným alebo obidvomi vyššie uvedenými plnivami, to znamená mletou vlákninou a nastrihanými vláknami z vlastných spevňovacích vlákien konštrukčného dielu z netkanej textílie. Tento živicový ñlm môže byt kombinovaný s textilnými polotovarmi, napríklad textílíami, pletivami, pleteninami, jednosmerný/mi alebo multiaxiálnymi násadami.0010 Ďalej je možné kombinovať plnivo s obvyklým prepregom, pričom sa plnivo na prepreg nasype alebo nafúka.0011 Ďalej je možne aplikovať živičnú zmes plnív na textilné polotovary, napríklad textílie,pletivá, pleteniny, jednosmerné alebo multiaxiálne násady, skrápaním. Tieto textilné polotovary môžu byt následne ďalej spracované napr. do formy listu.Spôsob výroby vláknitého kompozitu pre výrobu konštrukčných dielov z netkanej textílie, tvoreného spevňovacími vláknamí, živicou a plnivom, vvznačujúci sa mll, že plnivo zostáva z mletých a/alebo nastrihaných spevňovacích vlákien. Spôsob podľa nároku l, vyznačujúci sa tým, že je veľkosť častíc mletého plniva menšia než 2 mm.Spôsob podľa nároku l alebo, gznačuiúci sa tým, že je veľkosť nastrihaných vlákien menšia než 20 mm.Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, yyznačujúci sa üm, že sa mletá vláknina a/alebo nastrihané spevňovacíe vlákna zmiešajú so živicou, ktorá tvorí budúcu matricu konštrukčných dielov z netkanej textílie.Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že sa zmes živicového plniva spracuje do formy filmu.Spôsob podľa nároku 5, gznačujúci sa Qm, že sa ñlm živicovćho plniva nanesie na textilné polotovary, napríklad textílie, pletivá, pleteniny, jednosmerné alebo multiaxiálne násady.Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, mnačuiúci sa tým, že sa film živicového plniva vnesie samotný do formy konštrukčného dielu pred tým,než sa do formy konštrukčného dielu dostane vlastný textilný polotovar, napriklad ako predlisok.Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, gnačuiúci sa Qm, že sa zmes živicových plnív nanesie do formy konštrukčného dielu alebo na textilný polotovar skrápaním.Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, gznačuiúci sa ým, že sa textilné polotovary, skrápané zmesou živicových plnív použijú rovnako k výrobe predliskov.

MPK / Značky

MPK: B29C 70/08, B29C 70/00

Značky: vláknitého, kompozitů, textilie, dielov, spôsob, výrobu, netkanej, konštrukčných, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-e5377-sposob-vyroby-vlakniteho-kompozitu-pre-vyrobu-konstrukcnych-dielov-z-netkanej-textilie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby vláknitého kompozitu pre výrobu konštrukčných dielov z netkanej textílie</a>

Podobne patenty