Vodotesná membrána priepustná pre vodnú paru

Číslo patentu: E 17686

Dátum: 22.06.2010

Autor: Lambertz Bodo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA PREKLAD(I l) Číslo dokumentu PATENTOVEHO SPISUČíslo a dátum podania európskej patentovejDátum vydania európskeho patentovćho spisu 8. 10. 2014Číslo prioritnej prihlášky 202009009176 U (S l) Int. Cl. (201 5.01) Dátum podania prioritnej prihlášky 2. 7. 2009 Krajina alebo regionálna organizácia priority DE A 411) 31/00 Dátum spristupnenia prekladu patentového spisu BMD 69/00 verejnosti 3. 3. 2015 B 011) 71/00 Vestník ÚPV SR c. 03/2015 ggšg 33 Čldh 1 ášk dVLASTNÍCTVA O Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTSLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(72) Pôvodca Lambertz Bodo w., Prof., Etzelstrasse 25. 8808 Pfáfłikon, CH(S 4) Názov Vodotesná membrána priepustná pre vodnú paruPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnenć. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(l) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Vynález sa týka odevných súčiastok s vodotesnou membránou priepustnou pre vodnú paru so znakmi podľa všeobecného nároku 1.0002 Vodotesné materiály používané pre odevné súčiastky vykazovali v minulosti veľkú nevýhodu, pretože boli nepríepustné aj pre vodnú paru, takže vlhkost produkovaná telom vo forme potu, ktorý predstavuje dôležitý mechanizmus pre reguláciu teploty tela, nemohla byt odvádzaná alebo mohla byť odvádzaná iba nedostatočne. Nedostatočný odvod potu vedie k tvorbe kondenzátu na vnútomej strane odevnej súčiastky, takže je mokrá a nositeľovi sposobuje nepríjemný pocit. Použitie priedušných látok síce spravidla umožnilo odparovanie vznikajúceho potu súčasne však neboli tieto odevné súčiastky schopné ochránit kožu pred vodou, pretože neboli súčasne Vodotesné a priedušné.0003 Pre odstránenie tejto nevýhody boli vyvinuté membrány, ktoré sa s textlliami trvalo a flexibilne zlepujú prlp. na nich Iaminujú. Takto vzniknutý kompozitný materiál vykazuje míkropórovitú, priedušnú vrstvu, ktorá je priepustná pre vodnú paru. Rozlišuje sa medzi membránami, ktoré sa vyznačujú pórmi (napr. Gore-Te×®) a membránami, ktoré nevyžadujú póry(napr. Sympatex®). Tieto membrány sú nepríepustné pre vodu a vietor telesná vlhkost vo forme vodnej pary však može cez membránu prestupovať/difundovať. Membrána je teda priedušná. 0004 Difúzia vodnej pary cez membránu sa uskutočňuje rozdielom tlakov medzi teplotou pretrvávajúcou pod odevom a teplotou okolia. Pokiaľje teplota pod odevnou súčiastkou zreteľne vyššia ako je teplota okolia, uskutoční sa na základe prírodnej zákonitosti na vytvorenie rovnováhy vyrovnanie tlaku cez membránu, pri ktorej je vodná para odvádzaná smerom von.0005 Pri známych membránach sa uskutočňuje rovnomemá difúzia vodnej pary celou plochou membrány. V dôsledku toho je možné realizovať odlišné difúzne vlastnosti vnútri membrány iba použitím odlišných membrán vnútri odevnej súčiastky. Takouto potrebnou kombináciou roznych membrán je výroba odevnej súčiastky opatrenej takouto membránou nákladná a tým drahá.0006 Časti odevov ako stav techniky sú zverejnené v dokumente W 0 2008/073192.0007 Cieľom vynálezu je zabezpečiť nápravu. Vynález si kladie za úlohu dat k dispozícii vodotesnú membránu priepustnú pre vodnú paru, ktorá poskytne oblasti odlišných difúznych vlastností v závislosti od požiadaviek bez kombinácie roznych membrán. Podľa vynálezu sa rieši táto úloha charakteristickými znakmi patentového nároku 1.0008 Vynálezom sa vytvára vodotesná membrána priepustná pre vodnú paru, ktorá poskytuje oblasti odlišných difúznych vlastností bez nutnosti vzájomnej kombinácie odlišných membrán. Týmto sposobom je možné prispôsobiť membránu aktuálnym potrebám. Takto jestvuje napríklad pri odevných súčiastkach možnost umiestniť segment so zlepšenými difúznymi vlastnosťami v oblasti s väčším vznikom potu, susedné segmenty však opatrit iba obvyklými difúznymi vlastnosťami.0009 Iné dalšie formy a úpravy vynálezu sú uvedené v ostatných podradených nárokoch. Príklad vyhotovenia vynálezu je znázornený vo výkrese a detailne je opisaný dalej. Obrázky znázorňujú obr. 1 perspektívne zobrazenie vrstiev viacvrstvového vodotesného materiálu priepustného pre vodnú paruobr. 2 pohľad zhora na membránovú fóliu s nanesenými nanovláknamiobr. 3 pohľad zhora na membránovú fóliu s nanesenými nanovláknami v inom riešeniaobr. 4 rez membránou podľa vynálezu.0010 Ako príklad vyhotovenia je znázornený vodotesný materiál priepustný pre vodnú paru pre použitie v odevnej súčiastke, ktorý je konštruovaný viacvrstvovo. Pozostáva z povrchového materiálu 1, ktorý je slobodne voliteľný v závislosti od oblasti použitia. Pritom môže lst napríklad o každý materiál vhodný pre odevné súčiastky. Pod povrchovým materiálom 1 je umiestnená membrána 2 pod membránou 2 je podšívka 3, ktorá tvori vnútornú stranu prlslušnej odevnej súčiastky. Ako podšívka može byt použitý ktorýkoľvek z materiálov, ktoré sa používajú v textilnom priemysle. Prednostné sú tu samozrejme materiály, ktoré zahŕňajú príjemný komfort na koži pri nosení. Membrána 2 je trvale a flexibilné spojená s povrchovým materiálom 1 ako aj s podšívkou 3. 0011 Membrána 2 je vytvorená ako viacvrstvová (Obrázok 2). Pozostáva z prvej membránovej fólie 21, ktorá je umiestnená na strane obrátenej k povrchovému materiálu 1 a druhej membránovej fólie 22, ktorá je umiestnená na strane obrátenej k podšívke 3.0012 V príklade vyhotovenia ide pri membránových fóliách 21 a 22 o neporézne, hydrofóbne fólie z polyesteru, do ktorých sú integrované molekulové stavebné prvky. Fólie sú preto vzduchotesné a Vodotesné, súčasne však umožňujú difúziu vodnej pary, takže telesná vlhkost može prestupovatmembránou 2. V modiñkácii príkladu vyhotovenia sa môžu použiť aj membránové fólie opatrené pónni0013 Medzi membránovými fóliami 21 a 22 sú umiestnené vlákna 23. Pri vláknach 23 ide o nanovlákna, ktoré majú mimoriadne malý priemer, ktorý je priblizne 200 až 500 krát menší ako ľudský vias. Prednostne sa vlákna vyznačujú priemerom 50 nanometrov. V príklade vyhotovenia pozostávajú nanovlákna z uhlíka ide o uhlíkove vlákna. Je však aj možnost použiť nanovlákna na báze poiymérových materiálov, kovov, oxidov kovov, keramiky alebo skla.0014 Medzi nanovláknami 23 sú vytvorené medzery 24. Počet a veľkost medzier 24 sa riadi podľa počtu a hustoty vlákien 23. Cim hustejšie sú vlákna 23 usporiadané voči sebe, tým menšie sú rozmery medzier 24. Takisto je zvýšením počtu vlákien 23 nastaviteľný počet medzier 24. Nastavitelnosťou počtu a veľkosti medzier 24 sú nastaviteľné difúzne vlastnosti membrány 2. Čím viac vlákien 23 je usporiadaných medzi membránovými fóliami 21 a 22, tým nižšie sú difúzne vlastnosti. V opačnom pripade, v ktorom je medzi membránovými fóliami 21 a 22 usporiadaných menej vlákien 23, vyplynú zlepšené difúzne vlastnosti. Analogicky vykazuje príklad vyhotovenia podľa obrázka 2 nižšie difúzne vlastnosti ako príklad vyhotovenia podla obrázka 3, pretože pri ňom sú medzery 24 väčšie ako na obrázku 2.0015 Pri výrobe materiálu podľa vynálezu sa nanášajú nanovlákna 23 najskôr na prvú membránovú fóliu 21. Toto sa môže uskutočniť zapradenim vlákien 23. Je možné aj nasypanie vlákien 23. Druh nanesenia nanovlákien 23 závisí okrem ineho od dĺžky vlákien. Krátke vlákna, aké sú znázornené napríklad na obrázku 3, môžu byt nasypané jednoduchým spôsobom, naproti tomu dlhé vlákna 21 (obrázok 2) sú vhodné skôr k zapradeniu vlákien. Pri nasypanl vlákien sa vytvára skor nepravidelný obraz, naproti tomu pri zapradenl alebo nanesenl vlákien 23 na fóliu 21 sa vytvára pravidelný obraz.0016 Na vlákna 23 nachádzajúce sa na prvej membránovej fólii 21 sa nanesie ako uzavretie nanášania vlákien 23 druhá membránová fólia 22. Membránové fólie 21 a 22 nie sú v styku s vláknami 23 nachádzajúcimi sa medzi nimi rozpojiteľne fólie 21 a 22 sa Iaminujú, čim sa vytvorí membrána 2. Takto vyhotovená membrána 2 sa zlepuje s povrchovým materiálom 1 ako aj podšívkou 3 trvale a flexibilne, takže material určený pre odevnú súčiastku je dohotovený.0017 Membránou podľa vynálezu sa vytvára možnosť menit difúzne vlastnosti membrány 2. Usporiadanim veľmi veľkého počtu vlákien 23 sa zmenšujú difúzne vlastnosti membrány 2. To vyplýva z toho, že hustota vlákien 23 sa zvyšuje, čim sa zmenšuje celková veľkosť medzier 24. V protiklade k tomu je plocha vytvorená medzerami 24 pri zmenšení hustoty vlákien 23 väčšia, z čohovplývajú zvýšené difúzne vlastnosti. Variovanlm difúznych vlastností membrány 2 podľa vynálezu je .možnosť opatriť oblasti odevnej súčiastky osobitne náchylné k vzniku potu, ako napriklad chrbát,hrud alebo podpazušie membránou 2 s relativne nízkou hustotou vlákien 23, takže v týchto častiach tela silno zaťažených vznikom potu vykazuje membrána osobitne dobre difúzne vlastnosti. Naproti tomu sa može v častiach tela s nižším vznikom potu použit vyššia hustota vlákien 23, čim sa znížia difúzne vlastnosti membrány 2. V dôsledku toho je možnost naplánovat v príslušnej odevnej súčiastke oblasti membrány 2 špeciálne vyladené pre rozne časti tela, čím sa zlepšujú klimatizačné vlastnosti odevnej súčiastky v pomere k známym odevným súčiastkam opatreným membránami.1. Odevná súčiastka najmenej s jednou vodotesnou membránou (2) priepustnou pre vodnú paru,ktorá je umiestnená medzi povrchovým materiálom (1) a podšivkou (2), pričom membrána (2) pozostáva najmenej z dvoch membránových fólii (21, 22), medzi ktorými sú umiestnené nanovlákna(23), charakterizovaná tým, že membrána (2) sa vyznačuje v oblastiach tela silno zaťažených vznikom potu zvýšenými dífúznymi vlastnosťami kvôli relativne nlzkej hustote vlákien (23) a v oblastiach tela s nepatrným vznikom potu znlženými dífúznymi vlastnosťami kvôli vyššej hustote2. Odevná súčiastka podľa nároku 1, charakterizovaná tým, že nanovlákna (23) sa vyznačujú priemerom 50 nanometrov.3. Odevná súčiastka podľa nároku 1 alebo 2, charakterizovaná tým, že nanovlákna (23) pozostávajú z uhlíka.4. Odevná súčiastka podľa nároku 1 alebo 2, charakterizovaná tým, že nanovlákna (23) pozostávajú z polymérových materiálov, kovov, oxidov kovov, keramiky alebo skla.5. Odevná súčiastka podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, charakterizovaná tým, že medzi nanovláknamí (23) sú vytvorené medzery (24).6. Odevná súčiastka podla nároku 5, charakterizovaná tým, že počet a veľkost medzier (24) sa riadi podľa počtu a hustoty nanovlákien (23).7. Odevná súčiastka podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, charakterizovaná tým, že nanovlákna (23) sú nasypané na membránovú fóliu (21, 22).8. Odevná súčiastka podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, charakterizovaná tým, že nanovlákna (23) sú zapradené do membránovej fólie (21, 22).

MPK / Značky

MPK: A41D 31/02, B01D 71/06, B32B 5/26, B01D 71/48, B01D 69/12, B01D 69/14, B32B 27/36, B01D 69/04, B32B 27/12, B01D 71/02, B32B 7/12

Značky: vodotesná, priepustná, membrána, vodnú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-e17686-vodotesna-membrana-priepustna-pre-vodnu-paru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodotesná membrána priepustná pre vodnú paru</a>

Podobne patenty