Prevodový pohon v dobývacom kombajne

Číslo patentu: E 17079

Dátum: 02.11.2010

Autori: Gwiazdzinski Pawel, Golabek Mateusz, Bednarz Ryszard, Gonsior Lukasz

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA PREKLAD EURÓPSKEHO 1 ČS°°°km°Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky EPl 0788155.9, 2. 11. 2010 (13) Druh d°m°nt T 3Dátum vydania európskeho patentového spisu 25. 6. 2014Číslo prioritnej prihlášky 38953009 (5 l) Int. Cl. (2014.01) Dátum podania prioritnej prihlášky 10. 11. 2009 Krajina alebo regionálna organizácia priority PLDátum spristupnenia prekladu patentového spisu verejnosti 4. 12. 2014Vestník ÚPV SR c. 12/2014 Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenejČíslo podania medzinárodnej prihláškySLOVENSKEJ REPUBLIKY podľa PCT PCT/PL 2010/000108 Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2011/059348(73) Majiteľ Famur Spółka Akcyjna, Ul.Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, PL(72) Pôvodca BEDNARZ Ryszard, ul. Plochy 5/23, PL-40-756 Katowice, PL GWIAZDZINSKI Pawel, ul. 1 Maja 49, PL-44-144 Zernica, PL GONSIOR Lukasą ul. Mokra 10, PL-44-321 Marklowice, PL GOLABEK Mateusz, ul. Sportowa 12, PL-42-530 Dabrowa Górnicza, PL(54) Názov Prevodový pohon v dobývacom kombajnePoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomnea musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Urad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Predmetom vynálezu je prevodový pohon v dobývacom kombajne.0002 Kombajn na uhlie s podávacím ťažným pohonom bez obalených konektorov bol už popísaný V poľskom popise patentu č. 170568. Takýto kombajn je vybavený hnacím kolesom a hnaným kotúčom, ktorý je k nemu pripojený. Obidve súčasti sú umiestnené v špeciálne tvarovanej časti tela ťažného pohonu. Hnaný kotúč spolupracuje s rebríkom a je vedený pozdĺž neho pomocou smerovačov. Hnaný kotúč je pripojený v odpojiteľnom uložení, ktoré je pripojené k telu ťažného pohonu. Tvar uloženia pripomína obdĺžník,ktorého horný okraj, umiestnený nad hnaným kotúčom, bol skrátený. Spodná hrana uloženia vyčnieva mimo nižšej časti tela dopravného pohonu.0003 Prevodová hnacia jednotka, najmä tá použitá V rezacej časti kombajnu, už bola popísaná v opise poľského patentu č 172361. Jednotka sa skladá z hnacieho kolesa a identického ozubeného hnaného kotúča, ktorý zároveň slúži ako rýchly kotúč spolupracujúcí s nepružnou spojkou alebo reťazovým konektorom. Hnaný kotúč je pripojený k rámu kombajnu, ktorý je možné od ťažného zariadenia odpojiť. Modulové hnacie koleso namontované na hnacom hriadeli ťažného pohonu spolupracuje s modulovým hnaným kotúčom namontovaným na náprave, kde je tiež pripojený rýchly kotúč. Modulový hnaný kotúč je pripojený vo vzťahu k rýchlemu kotúču a náprava je upevnená v držiaku.0004 Ťažný pohon už bol opísaný v poľskom popise patentu č 180563. Mechanizmus sa skladá z hnacieho kolesa namontovaného na hnacom hriadeli a modulového hnaného kotúča namontovaného na náprave, ktorá je upevnená v držiaku. Držiak (odnímateľný) je spojený s telom ťažného pohonu a rámom kombajnu a je vybavený krytom. Hnaný kotúč sa nachádza medzi hnacím kolesom a prevodovou jednotkou pohonu a je namontovaný na náprave, ktorá je upevnená V čapoch s excentrickými ložiskami. Jeden z čapov spolu s jeho excentrickým ložiskom je pripevnený v puzdre držiaku. Druhý čap spolu s jeho excentrickým ložiskom je pripojený v kryte držiaku.0005 Prevodová hnacia jednotka použitá v rezacej časti kombajnu bola tiež opísaná v poľskom popise patentu č. 188549. Jednotka, tiež označovaná aj ako puzdro je pripevnená na prednej strane ťažného pohonu a rámu kombajnu, a skladá sa z hnacieho ozubeného kolesa s rýchlym ozubeným kotúčom namontovaným na náprave umiestnenej V puzdre a pätke. Náprava rýchleho kotúča je namontovaná V prívodoch umiestnených v otvoroch. Jeden prívod je pripojený do výklenku V doske a druhý V kryte puzdra.0006 Z US 4,082,36 lA je známe policové zariadenie, ktoré je vybavené súčasťami a namontované na bočnej strane čelného dopravníka alebo výsypného pásu pre vedenie a presun ťažobného stroj a, predovšetkým ťažobného stroja s bubnovým rezačom.0007 Prevodový pohon v dobývacom kombajne podľa tohto vynálezu sa vyznačuje tým, že v tele dobývacieho kombajnu, na strane ťažby uhlia, v časti nachádzajúcej sa mimo chráneného dopravného pásu, je motorová a prevodová jednotka, ktorá poháňa hnací hriadeľnachádzajúci sa V časti tela dobývacieho kombajnu nad chráneným dopravným pásom. Hnací hriadeľ prenášajúci silu na hnacie koleso namontované v tele dobývacieho kombajnu na strane vydobytého priestoru, mimo nosnej časti chráneného dopravného pásu a pohybujúc sa pozdĺž rebríka.0008 Na jednej strane je upevnený hnací hriadeľ v spojke prevodovej jednotky a na druhej strane - v spojke hnaného kotúča alebo priamo do spojky hnacieho kolesa.0009 Prevodový pohon v dobývacom kombajne podľa tohto vynálezu umožňuje výrobu jednotného tela kombajnu, čo znamená zlepšenie pevnosti štruktúry a zníženie výšky kombajnu nad dopravným pásom pri zachovaní maximálnej a medzery. Riešenie navrhované vo vynáleze výrazne zlepšuje podmienky údržby, najmä v pripade, že je potrebné vymeniť hnacie koleso.0010 Príklad uskutočnenia podľa vynálezu je uvedený na obr. 1 s vyobrazením schémy prevodového pohonu V dobývacom kombajne.0011 Motor 3 spolu s prevodovou jednotkou 4, poháňajúci hnací hriadeľ 6 nachádzajúci sa v časti tela dobývacieho kombajnu 1 nachádzajúcej sa nad chráneným dopravným pásom 2,je inštalovaný v tele kombajnu l na strane ťažby uhlia v časti mimo chráneného dopravného pásu 2. Hnací hriadeľ prenáša silu na hnacie koleso 10 nainštalované V tele dobývacieho kombajnu 1 na strane vydobytého priestoru, mimo nosnej časti chráneného dopravného pásu 2 a pohybujúc sa pozdĺž rebríka 11.0012 Na jednej strane je upevnený hnací hriadeľ 6 v spojke 5 prevodovej jednotky 4 a na druhej strane V spojke 8 hnaného kotúča 7 alebo priamo v spojke hnacieho kolesa 10 .1. Prevodový pohon V dobývacom kombajne, opatrený prevodovou jednotkou poháňajúcou hnacie koleso spolupracujúce s rebríkom, vyznačujúci sa tým, že na tele kombajnu (1), na strane ťažby uhlia, v časti nachádzajúcej sa mimo chráneného dopravného pásu (2), je umiestnený motor (3) spolu s prevodovou jednotkou (4),poháňajúci hnací hriadeľ (6) nachádzajúci sa časti tela dobývacieho kombajnu (l) nachádzajúcej sa nad chráneným dopravným pásom (2), pričom hnací hriadeľ (6) prenáša silu na hnacie koleso (10) nainštalované v tele dobývacieho kombajnu (1) na strane vydobytého priestoru, mimo nosnej častí chráneného dopravného pásu (2), a pohybujúc sa pozdĺž rebríka (11).2. Prevodový pohon podľa nároku 1, vyznačujúcí sa tým, že hnací hriadeľ (6) jeupevnený na jednej strane v spojke (5) prevodovej jednotky (4) a na druhej strane v spojke (8) hnaného kotúča (7) alebo priamo v spojke hnacieho kolesa (10).

MPK / Značky

MPK: E21C 29/02

Značky: dobývacom, kombajne, pohon, převodový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-e17079-prevodovy-pohon-v-dobyvacom-kombajne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodový pohon v dobývacom kombajne</a>

Podobne patenty