Výroba obťahového papiera pre atramentovú tlač

Číslo patentu: E 12839

Dátum: 30.03.2009

Autor: Martinovic Zvonimir

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA PREKLAD EURÓPSKEHO ll Čí 5 °°°°Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky EP 09004614.5, 30. 3. 2009 (13) Druh d°kum°ntuľ T 3Dátum vydania európskeho patentového spisu 18. 7. 2012 Číslo priorítnej prihlášky (51) Int. Cl. (201301) Dátum podania prioritnej prihláškyKrajina alebo regionálna organizácia priority B 41 M 5/00Dátum sprlstupnenía prekladu patentového spisu verejnosti 4. 2. 2013Vestník ÚPV SR c. 02/2013Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenejPRIEMYSELNEHO . . . . . , VLASTNÍCTVA Čislo podania medzinárodnej prihlášky podla PCTSLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa(73) Majiteľ Azourite Ventures Ltd., 20 Solonos StreetP.0. Box 53669, 3317 Limassol, CY(54) Názov Výroba obťahověhu papiera pre atramentovú tlačPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námíetky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námíetky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Tento vynález sa týka spôsobu výroby obťahových papierov, obťahových papierov vyrobených týmto spôsobom a spôsobu prenosovej tlače.0002 Prenosová tlač označuje potlač rôznych materiálov, ako napriklad textllil, pomocou obťahových papierov. Na obťahové papiere sa nanesú pigmenty, ktoré sa potom tepelným prenosovým Iisom prenesú sublimáciou na potláčané materiály.0003 W 0 00/06392 opisuje obťahový papier, hlavne pre atramentovú tlač. ktorý je najmenej na potláčanej strane vybavený uvoľňovacou alebo bariérovou vrstvou, pričom vrstva má porozitu najviac 10 ml/min.0004 US 2001/031344 opisuje spôsob výroby obťahového papieru, pri ktorom sa atrament nanáša na receptor.0005 Nevýhoda vznikajúca často pri známych obťahových papieroch pozostáva v tom, že sa pigmenty nanesené pomocou atramentovej tlače rozmazávajú. Tento problém vzniká hlavne pri používaní papierov na transparentnú tlač, na ktoré sa pred nanesením vrstvy pigmentov nanášajú hydrofilné polyméry, ako napríklad karboxymetylcelulóza.0006 Prekvapujúco sa zistilo, že pri nanášanl vodných kvapalín, ktoré obsahujú amóniumpolyakrylát na obťahové papiere, možno sa vyššie spomenutým nevýhodám do veľkej miery prinajmenšom vyhnúť.0007 Prvý aspekt vynálezu sa takto týka spôsobu výroby obťahového papiera, hlavne pre atramentovú tlač, zahŕňajúci kroky(a) nanesenie prvej vodnej kvapaliny na potláčanú prednú stranu papiera, pričom prvá vodná kvapalina obsahuje amóniumpolyakrylát. a následné sušenie a(b) prípadné nanesenie druhej vodnej kvapaliny na zadnú stranu papiera a následné sušenie, pričom druhá vodná kvapaliny rovnako obsahuje amóniumpolyakrylát.0008 Východiskový materiál, použitý na výrobu obťahového papiera, je obvyklý papier, napriklad biely alebo nebielený papier, s hmotnosťou obvykle od 60 do 140 g, výhodne od 80 do 120 g na m 2 papiera.0009 Podľa kroku (a) spôsobu podľa vynálezu sa potláčaná predná strana, t.j. tá strana, na ktorú sa nakoniec nanesú pigmenty, uvedie do kontaktu s prvou vodou kvapalinou, ktorá obsahuje amóniumpolyakrylát. Amóniumpolyakrylát použitý na nanášanie má obvykle molekulovú hmotnost 500 Da alebo viac, napríklad 1000 až 5000 Da a výhodne 1000 až 2000 Da. Výhodne prvá vodná kvapalina obsahuje amóniumpolyakrylát v podiele od 10 do 50 hmotn., výhodne v podiele od 20 do 40 hmotn. vzťahovaných na celkovú hmotnosť kvapaliny. Prvá vodná kvapalina sa môže nanášať obvyklými metódami napriklad pomocou stierky, ako napríklad čepeľová stierka alebo valčeková stierka, alebo striekanlm. Po nanesenl sa papier zvyčajne suši pri zvýšenej teplote,napriklad od 40 do 80 °C.0010 Krok (b) zahŕňa výhodne nanášanie druhej vodnej kvapaliny na zadnú stranu papiera a následné sušenie. Výhodne druhá vodná kvapalina obsahuje hydrofilný organický polymér,výhodne amóniumpolyakrylát. Druhá vodná kvapalina obsahuje amóniumpolyakrylát alebo iný organický polymér, výhodne v podiele od 5 do 30 hmotn., zvlášť výhodne v podiele od 10 do 20 hm., vztahovaný na celkovú hmotnosť kvapaliny. Nanášanie druhej kvapaliny a následné sušenie sa môže uskutočniť známymi metódami ako pri prvej kvapaline.0011 Prvá a prípadne druhá vodná kvapalina sa nanášajú na papier obvykle v množstve od 10 do 40 g, výhodne od 15 do 25 g/mz, pričom v mnohých uskutočneniach možno nanášať aj väčšie alebo menšie množstvá. Ďalej je výhodné, že amónium polyakrylát sa nanáša v množstve od 1 do 25 g,zvlášť výhodne od 2 do 20 g suchej hmotnosti na prednú stranu papiera. Na zadnú stranu sa amóniumpolyakrylát (alebo iný hydroñlný polymér) nanáša výhodne v množstve od 0.5 do 15 g. zvlášť výhodne od 1 do 10 g suchej hmotnosti.0012 Prvá vodná kvapalina a prípadne aj druhá vodná kvapalina môžu myť neutrálnu až alkalickú hodnotu pH, napriklad hodnotu pH 2 7, napríklad 2 9.0013 Prvá vodná kvapalina môže okrem amóniumpolyakrylátu obsahovať pripadne ešte ďalšie prímesi, napríklad anorganické prímesi ako Sto, alebo silikáty, organické prímesi, hlavne organické polyméry ako napriklad deriváty celulózy, napriklad karboxymetylcelulózu a/alebo neprchavé nízkomolekulové organické látky, hlavne viacmocné alkoholy ako napriklad glycerol. Vo zvlášť výhodných uskutočneniach sa prímesi volia z(ii) derivátov celulózy ako napríklad karboxymetylcelulózy, napríklad v podie|och od 5 do 25 hmotn výhodne od 5 do 15 hmotn. a/alebo(iii) viacmocných alkoholov ako napríklad glycerolu, napríklad v podie|och od 5 do 25 °/ hmotn., výhodne od 10 do 20 hmotn., pričom hmotnostné podiely sa vždy vzťahujú na celkovú hmotnosť prvej kvapaliny.0014 Okrem vymenovaných prímesl pozostáva zvyšok kvapaliny výhodne z vody. Podiel vody v prvej kvapaline je výhodne 2 50 hmotn., zvlášť výhodne 2 70 hmotn. organické prchavérozpúšťadlo výhodne neexistuje. 0015 V nasledujúcom sú uvedené výhodné špecifické príklady vodných kvapalín podľa vynálezuna nanášanie na prednú stranu papiera nasledovne0018 Výhodný príklad vodnej kvapaliny na nanášanie na zadnú stranu papiera je nasledovný0019 Ďalší aspekt vynálezu je použitie vodnej kvapaliny, ktorá obsahuje amóniumpolyakrylát na výrobu obťahového papiera, hlavne pre atramentovú tlač.0020 Vodná kvapalina na nanášanie na prednú a/alebo zadnú stranu obtahového papiera sa používa akoje opísané vyššie.0021 Ešte další aspekt tohto vynálezu je obťahový papier, hlavne pre atramentovú tlač, na ktorý sa na potláčanú prednú stranu a pripadne na zadnú stranu nanáša amóniumpolyakrylát, hlavne vo vyššie uvedených množstvách, napríklad v množstve od 1 do 25 glmz papiera na prednú stranu a napríklad od 0,5 do 15 g/mz papiera na zadnú stranu.0022 Nános, hlavne nános prednej strany. môže okrem toho obsahovať, ako bolo vyššie uvedené, ešte primesi.0023 Ešte další aspekt vynálezu je spôsob potlače obtahového papiera, pričom sa nanáša vrstva sublimovatelných pigmentov na prednú stranu obťahového na prenosovú tlač ako je opísané vyššie, napriklad atramentovou tlačou. Pigmenty sa môžu nanášať v bežných tlačiarenských atramentoch s obvyklými zariadeniami, napriklad atramentovými tlačiarňami podľa známych metód. Po nanesenl sa potlačený obťahový papier suší pri izbovej teplote, alebo pri zvýšenej teplote do 80 °C. Prekvapujúc sa zistilo, že pigmenty pri nanášaní a sušení nevykazujú sklony k rozmazávaniu. 10024 tPgttlFčený obťahový papier sa môže známym spôsobom používať na potlač predmetov, avne e I u.3 0025 Podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu je takýto potlačený obťahový papier na potlač predmetov, hlavne textilií, na ktorom sú na prednej strane naneseni sublimovateľné pigmenty amóniumpolyakrylát.0026 Potláčané textílie sú zvyčajne nezafarbené, resp. biele. Prípadne však možno použit aj vopred nafarbené textílie. Zvyčajne sa jedná o textílie, ktoré obsahujú podiel najmenej 50 až 60 hmotn. polyesterových a/alebo polyamidových vlákien, alebo sú potiahnuté polyesterom a/alebo polyamidom.0027 Obvykle sa pomocou obťahového papiera podľa vynálezu dá nanášal aj na rozťahovateľné textílie bez rozmazávania. Na to sa výhodne používa prvá nanášania kvapalina, ktoré okrem amóniumpolyakrylátu obsahuje viacmocný alkohol ako napríklad glycerol a/alebo derivát celulózy ako napriklad karboxymetylcelulózu. Papier, na ktorom je nanesená takáto kvapalina pri zohriatí priľne na potláčaný materiál tak, že prenos farieb z papiera na potláčaný materiál je možný konvenčným spôsobom valcovej tlače bez rozmazávania pigmentov.0028 Ešte ďalším predmetom vynálezu je spôsob potlaće predmetov, hlavne textilií, vyznačujúci sa tým, že potláčaný predmet sa s potlačeným obťahovým papierom uvedie do kontaktu ako je opisané vyššie pri zvýšenej teplote, napríklad od 160 do 240 °C tak, že sublimovatelné pigmenty z obťahového papiera sa prenášajú na potláčaný predmet.

MPK / Značky

MPK: B41M 5/025, B41M 5/52, B41M 5/035

Značky: obťahového, atramentovú, papiera, výroba, tlač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-e12839-vyroba-obtahoveho-papiera-pre-atramentovu-tlac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výroba obťahového papiera pre atramentovú tlač</a>

Podobne patenty