Zriaďovací mechanizmus, najmä pre tepelnú spúšť elektrického spínacieho prístroja

Číslo patentu: 288329

Dátum: 07.01.2016

Autor: Hrůza Radek

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zriaďovací mechanizmus zvlášť pre tepelnú spúšť elektrického spínacieho prístroja, vybavený bimetalom (5) prichyteným na páskovom držiaku (6), tvorí zriaďovací závitový element (13) s hlavou (12), ktorý je svojou spodnou časťou v tlačnom zábere s páskovým držiakom (6) alebo s jeho pomocným ramenom, pričom závitový driek (14) zriaďovacieho závitového elementu (13) je závitovo vedený aspoň v spodnej dutine (1) plášťa elektrického prístroja pomocou dvoch protiľahlých stien (15) vystupujúcich z dna spodnej dutiny (1) plášťa elektrického prístroja alebo pomocou výstupkov tvoriacich pre závitový driek (14) tesnú drážku (16). Závitový driek (14) je vtlačený do tesnej drážky (16), čím vzniká odtlačok na jeho vedenie, prípadne je tesná drážka (16) vybavená maticou (17), uloženou v nej naprieč a osovo nehybne.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 132-2005 Dátum podania prihlášky 15. 12. 2005Číslo prioritnej prihlášky PV 2005-516Dátum podania prioritnej prihlášky 15. 8. 2005 (51) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZDátum zverejnenia prihlášky 6. 7. 2007 Vestník ÚPV SR č. 7/2007Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoruČíslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyČíslo podania európskej patentovej prihláškyÚRAD patentu verejnosti 7. 1. 2016 PRIEMYSELNÉHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo podania medzinárodnej prihlášky(54) Názov Zriaďovací mechanizmus, najmä pre tepelnú spúšť elektrického spínacieho prístrojaZriaďovací mechanizmus zvlášť pre tepelnú spúšt elektrického spínacieho prístroja, vybavený bimetalom (5) prichyteným na páskovom držiaku (6), tvorí zriaďovací závitový element (13) s hlavou (12), ktorý je svojou spodnou časťou v tlačnom zábere s páskovým držiakom(6) alebo s jeho pomocným ramenom, pričom závitový driek (14) zriaďovacieho závitového elementu (13) je závitovo vedený aspoň v spodnej dutine (l) plášťa elektrického prístroja pomocou dvoch protiľahlých stien (15) vystupujúcich z dna spodnej dutiny (1) plášťa elektrického prístroja alebo pomocou výstupkov tvoriacich pre závitový driek (14) tesnú drážku (16). Závitový driek (14) je vtlačený do tesnej drážky (16), čím vzniká odtlačok na jeho vedenie, prípadne je tesná drážka (16) vybavená maticou (17), uloženou v nej naprieč a osovo nehybne.Vynález sa týka zriaďovacieho mechanizmu, najmä pre tepelnú spúšť elektrického spínacieho prístroja,vybaveného na páskovom držiaku prichyteným bimetalom.Elektrické spínacie prístroje, najmä domové ističe, obsahujú na účely vybavenia ich spínacieho mechanizmu spravidla dve spúšte. Elektromagnetickú spúšť, reagujúcu na skrat v monitorovanom vedení, a tepelnú spúšť, reagujúcu na nadmerné prúdové zaťaženie monitorovaného vedenia. Tepelná spúšť je spravidla založená na použití bimetalu, teda dvojkovového pásika, ktorý sa podľa stupňa svojho zahriatia pretekajúcim prúdom primerane ohýba. V určitom okamihu svojho ohybu, pri prekročení dovolenej hodnoty pretekajúceho prúdu, bimetal zapôsobí mechanicky na vybavovací prvok spínacieho mechanizmu, ktorý ďalej zabezpečí vypnutie elektrického spínacieho prístroja.Z hľadiska monitorovaných nadprúdov je zrejmé, že pri elektrických prístrojoch, typu domový istič, nestačí, aby boli jednoducho vybavené rôzne dimenzovanými a rôzne upravovanými bimetalrni a ich držiakmi,ale aby, skôr než elektrický prístroj opustí výrobný závod, boli základné polohy nastavenia bimetalov exaktne nastavené s ohľadom na deklarované parametre elektrických prístrojov.Polohové nastavenie bimetalu sa uskutočňuje mechanicky, a to najmä osovým pôsobením nastavovacích skrutkových prvkov na držiak, ku ktorému je bimetal spravidla vždy jedným svojím koncom prichytený, obvykle bodovým zvarom. Držiak bimetalu môže byť na tieto účely vybavený ešte pomocným zriaďovacím ramenom a pod., ktoré je pre zriaďovaciu skrutku vybavené závitovým otvorom alebo ktoré je preklenuté strmeňom, rovno so závitovým otvorom. Pre hlavu zriaďovacej skrutky je však potom potrebné vytvoriť náležitú (axiálnu) reakčnú podperu pre obidva smery jeho osového pôsobenia v aspoň jednej z dutín plášťa elektrického prístroja.Obdobne sa polohové nastavenie bimetalu, resp. jeho držiaka uskutočňuje použitím závitového červíka vtlačeného do vopred nachystanej drážky v základni dutiny plášťa elektrického spínacieho prístroja. Závitový červík si prípadne sám vytlačí v tejto drážke závit, v ktorom sa potom môže otáčavo a s príslušným pohybom vpred alebo vzad pohybovať a svojím predným koncom pôsobiť na držiak alebo na pomocné rameno s bimetalom. S ohľadom na automatizáciu výroby a vytváranie dopredu kompletovaných skupín dielcov pre záverečnú zostavu elektrického prístroja, sa nejaví použitie červíka vhodné na neľahké automatizované rozpoznanie jeho predného a zadného konca z hľadiska jeho polohovania. Z tohto dôvodu sa vkladanie červíka do podzostavy elektrického prístroja deje spravidla ručne. Okrem toho červík je obvykle cenovo nákladnejší,než typická valcová skrutka s hlavou.Cieľom vynálezu je odstrániť uvedené nevýhody známych zriaďovacích mechanizmov pre tepelné spúšte elektrických spínacích prístrojov, dosiahnuť ich zjednodušenie a efektívne priestorové usporiadanie z hľadiska automatizovanej montáže, pri súčasnom dosiahnutí materiálových úspor a stability v nastavení tepelných spúští, pričom uvedený cieľ je dosiahnutý riešením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že s páskovým držiakom bimetalu je v tlačnom zábere spodok hlavy zriaďovacieho závitového elementu, ktorého závitový driek je závitovo vedený aspoň V spodnej dutine plášťa elektrického prístroja.Z montážneho a výrobno-technologického hľadiska je podľa vynálezu ďalej výhodné, že závitový driek je závitovo vedený medzi dvoma protiľahlými stenami, vystupujúcimi z dna spodnej dutiny plášťa elektrického prístroja a tvoriacimi pre závitový driek tesnú drážku, do ktorej je závitový driek vtlačený na vznik odtlačku k jeho závitovému vedeniu.Zriaďovací mechanizmus podľa vynálezu môže byť ľahko modifikovaný v robustnom uskutočnení, napríklad tým, že pre zriaďovací element je tesná drážka vybavená maticou, uloženou v nej naprieč a osovo nehybne alebo tiež tak, že závitové vedenie závitového drieku zriaďovacieho závitového elementu je v spodnej dutine plášťa elektrického prístroja, pričom medzery medzi protiľahlými dvojicami valcových alebo hranatých výstupkov, vystupujúcich zo dna spodnej dutiny plášťa elektrického prístroja, môžu tvoriť priečny priestor na vloženie matice.Usporiadanie zriaďovacieho mechanizmu umožňuje podľa vynálezu vhodnú voľbu zriaďovacieho závitového elementu, bud je vybavený samorezným závitom, alebo zriaďovací závitový element možno vytvoriť ako skrutku s ostrým závitom a pod.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie výhody a účinky predloženého vynálezu sú ďalej zobrazené na pripojených výkresoch, kde predstavuje obrázok 1 pôdorysný pohľad na odkrytú časť spodnej dutiny elektrického spínacieho prístroja s vyznačením umiestnenia a uskutočnenia elektrovodnej dráhy tepelnej spúšte s bimetalom a usporiadanie zriaďovacieho závitového elementu, závitovo vedeného medzi stenami drážky, vytvorenej V spodnej dutine, prípadne V matici uloženej naprieč V tejto drážke, a ktorého hlava je svojím spodkom V tlačnom zábere s páskovým držiakom bimetalu, obrázok 2 schématické znázornenie elektrovodnej dráhy tepelnej spúšte V polohe obrátenej vzhľadom na obr. 1, s detailom miesta pôsobenia spodku hlavy zriaďovacieho závitového elementu na páskový držiak bimetalu a s vyznačením závitového vedenia drieku zriaďovacieho závitového elementu V osovo nehybnej matici, uloženej naprieč V spomenutej drážke v spodnej dutine elektrického prístroja.Podľa vynálezu pozostáva elektrovodná dráha tepelnej spúšte V podstate zo štandardných prvkov, usponadaných z montážneho hľadiska V spodnej dutine l, V polohách, ktoré sa po priklopení neznázornenej hornej dutiny elektrického prístroja už nemenia, a len sa jej V týchto polohách ñxujú pomocou neznázornených protiľahlých drážok, výstupkov a pod. Elektrovodná dráha podľa vynálezu tvorí vopred nachystaný montážny dielec, uľahčujúci záverečnú kompletizáciu elektrického prístroja automatizačnými postupmi.V danom príklade uskutočnenia pozostáva elektrovodná dráha tepelnej spúšte z pripojovacej svorky g,ktorej súčasťou je relatívne nehybný pripojovací pás Q a k nemu je pripojený ohybný pás í. Ku koncu ohybného pásu A je cez vložený koniec bimetalu Q pripojený napríklad bodovým zvarom alebo nitovaním koniec páskového držiaka Q bimetalu Q. Páskový držiak Q má na určitú dĺžku zvolené rameno Z, ktoré sa samo osebe môže V určitom rozsahu deforrnovať, teda ohýbať sa a pružiť. Rameno Z je rovno na tento účel vybavené náležitým ohybom s rádiusom Q, ktorý tvorí, čo by už náležito podoprený príslušným výbehom 2 patričnej drážky Q V spodnej dutine l, relatívne ohybné miesto ramena Z páskového držiaka Q bimetalu Q. V spomenutej drážke Q je pokračujúca časť ramena Z páskového držiaka Q rôzne tvarovaná a už napevno ñxovaná,a rôznym spôsobom je potom pripojená k nadväzujúcemu opaľovaciemu pásu Q alebo môže sama tvoriť od tohto miesta pokračujúci opaľovací pás Q a pod.Vlastný zriaďovací mechanizmus na priestorové polohovanie bimetalu Q je založený na tom, že V tlačnom zábere s páskovým držiakom Q alebo na ňom vytvorenom neznázornenom pomocnom ramene je usporiadaná hlava Qzriaďovacieho závitového elementu 13, ktorého závitový driek Q je závitovo vedený aspoň V spodnej dutine l plášťa elektrického prístroja. Závitový driek Q je podľa naznačeného príkladu uskutočnenia závitovo vedený medzi dvomi protiľahlými stenami Q, Vystupujúcimi z dna spodnej dutiny l plášťa elektrického prístroja a tvoriacimi tesnú drážku Q, do ktorej je závitový driek Q vtlačený a V ktorej si závitový driek Q sám patričné závitové vedenie Vtlačením vytvorí. Závitové Vedenie V drážke Q môže byť prirodzene sčasti vopred nachystané vytvorením napríklad neznázornených vertikálnych drážok V protiľahlých stenách Q tesnej drážky Q, prípadne vzájomne pozdĺž osi tesnej drážky Q patrične posunutých v zmysle veľkosti stúpania závitového drieku Q. Uvedená tesná drážka Q, ako je naznačené na obr. 1, môže byť vybavená maticou 17, uloženou naprieč a osovo nehybne V zmienenej tesnej drážke Q V spodnej dutine l elektrického prístroja.Alternatívne riešenie závitového vedenia závitového drieku Q zriaďovacieho závitového elementu Q V spodnej dutine l elektrického prístroja môže namiesto protiľahlých stien 15 tesnej drážky Q pozostávať napríklad z neznázornených protiľahlých dvojíc valcových alebo hranatých výstupkov, vystupujúcich z dna spodnej dutiny l plášťa elektrického prístroja, ktoré s ohľadom na miernu veľkosť styčných plôch uľahčia vytvorenie závitového vedenia pre závitový driek 14 zriaďovacieho závitového elementu Q po jeho vtlačení medzi ne, ale i súčasne môžu Vytvoriť vymedzený priečny priestor na vloženie matice Q.Zriaďovací závitový element Q, ako z pripojených obrázkov prikladu uskutočnenia technického riešenia Vyplýva, je tvorený bežnou valcovou skrutkou s hlavou, vybavenou ľubovoľnými neznázornenými záberovými zahlbeniami pre ručné alebo mechanizované náradie. Zriaďovací závitový element Q, čo sa týka jeho závitového drieku Q, môže byť vybavený samorezným závitom alebo ostrým závitom na spôsob skurtiek a pod. Pre spomenuté náradie je V spodnej dutine l vytvorený postranný otvor Q, priebežný cez prípadné priehradky v tejto spodnej dutine l.Pred montážou tepelnej spúšte sa nastaví vychýlenie ramena Z páskového držiaka Q bimetalu Q s predpokladom, že na dosiahnutie jeho náležitej funkčnej polohy ho treba vychyľovať jedným smerom z tohto nastavenia, a to tlačným záberom spodku hlavy Q zriaďovacieho závitového elementu Q s týmto páskovým držiakom Q, resp. s jeho pomocným ramenom. Po najskôr prvom vložení zriaďovacieho závitového elementu Q do tesnej drážky Q, alebo medzi neznázornené výstupky V spodnej dutine l, a to prípadne spolu s maticou Q, a následným vložením úplnej zostavy tepelnej spúšte, ako bola už opísaná, ocitne sa hlava Q zriaďova 10cieho závitového elementu 13 už pripravená na záber s uvedeným páskovým držiakom Q bimetalu Q. Nasleduje zriaďovanie tepelnej spúšte doťahovaním zriaďovacieho závitového elementu Q na dosiahnutie príslušnej deformácie, resp. ohybu ramena Z páskového držiaka Q, a tým k nastaveniu uhlového postavenia k nemu pripojeného bimetalu j. Spätné otáčanie zriaďoVacieho závitového elementu Q sa už nepredpokladá. Dosiahnuté predpätie V predpruženom ramene Z zabezpečuje trvalú polohovú stabilitu páskového držiaka Q bimetalu Q a nemennú požadovanú charakteristiku tepelnej spúšte elektrického prístroja. V niektorých zvláštnych prípadoch možno k ramenu Z páskového držiaka Q bimetalu Q priradiť neznázornenú vratnú pružinu.Z montážnych dôvodov je Výhodné, že páskový držiak Q, prípadne na ňom Vytvorené pomocné rameno, je vybavené neznázorneným nasúvacím zárezom na nasunutie na Zriaďovací závitový element Q, teda bez ďalšieho bočného zasúvania zriaďovacieho závitového elementu Q alebo nej akej inej časti tepelnej spúšte a pod., podľa zásady Všetko montovať V jednom smere, V danom prípade Všetko V jedinom smere k dnu spodnej dutiny 1 elektrického prístroj a.l. Zriaďovací mechanizmus, najmä pre tepelnú spúšť elektrického spínacieho prístroja, vybavený na páskovom držiaku uchyteným bimetalom, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že V tlačnom zábere s páskoVým držiakom (6) alebo na ňom vytvorenom pomocnom ramene je usporiadauá hlava (12) zriaďovacieho závitového elementu (13), ktorého závitový driek (14) je závitovo vedený aspoň V spodnej dutine (1) plášťa elektrického prístroja.2. Zriaďovací mechanizmus podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že závitový driek (14) je závitovo vedený medzi dvoma protiľahlými stenami (15), vystupujúcimi z dna spodnej dutiny (l) plášťa elektrického prístroja, tvoriacimi pre závitový driek ( 14) tesnú drážku (16), do ktorej je závitový driek (14) vtlačený na Vznik odtlačku k jeho závitovému vedeniu.3. Zriaďovací mechanizmus podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že tesná drážka (16)je Vybavená maticou (17), uloženou V nej naprieč a osoVo nehybne.4. Zriaďovací mechanizmus podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že závitoVé vedenie závitového drieku (14) zriaďovacieho závitového elementu (13) je V spodnej dutine (1) elektrického prístroja tvorené z protiľahlých, aspoň dvoch dvojíc Valcových alebo hranatých výstupkov, vystupujúcich z dna spodnej dutiny (1) plášťa elektrického prístroj a.5. Zriaďovací mechanizmus podľa nároku 3 a 4, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzery medzi protiľahlými dvojicami Valcových alebo hranatých Výstupkov, vystupujúcich z dna spodnej dutiny (1) plášťa elektrického prístroja, tvoria priečny priestor na Vloženie matice (17).6. Zriaďovací mechanizmus podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že závitový driek (14) zriaďovacieho závitového elementu (13) je vybavený samorezným závitom.7. Zriaďovací mechanizmus podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,Vý element (13) je tvorený skrutkou s ostrým závitom.že Zriaďovací závito 1 Výkres

MPK / Značky

MPK: H01H 71/74, H01H 69/01, H01H 71/40

Značky: zriaďovací, najmä, prístroja, elektrického, mechanizmus, spínacieho, tepelnú, spúšť

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-288329-zriadovaci-mechanizmus-najma-pre-tepelnu-spust-elektrickeho-spinacieho-pristroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zriaďovací mechanizmus, najmä pre tepelnú spúšť elektrického spínacieho prístroja</a>

Podobne patenty