Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Číslo patentu: 288271

Dátum: 17.04.2015

Autor: Kovačič Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore je tvorené stĺpom (1), upevneným o podlahu (2) pomocou kotviacich skrutiek (7), na ktorom je posuvne upevnený kozlík (3), ktorý je pripojený na hydraulické valce zabezpečujúce vertikálny pohyb kozlíka (3) po stĺpe (1), súčasťou kozlíka (3) je upínacia doska (9) slúžiaca na presuvné upnutie ramena (5) ku kozlíku (3), pričom kozlík (3) je vybavený mechanizmom umožňujúcim rotáciu ramena (5) okolo jeho horizontálnej osi, rameno (5) je ukončené prírubou s otvormi na pripevnenie otočného stola (6) alebo aspoň jedného medzikusa (10) ukončeného na oboch stranách prírubou s otvormi na predĺženie ramena (5). Združenie polohovacích zariadení je vytvorené tak, že dve polohovacie zariadenia sú postavené v priestore ramenami (5) proti sebe a spoločne sú dokopy spojené otočným stolom (6) alebo tak, že k aspoň jednému polohovaciemu zariadeniu je na odvrátenú stranu ramena (5) pripevnené pomocou dosky (11) odvrátenou stranou ramena (5) ďalšie polohovacie zariadenie.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPISm) SK 288271 Číslo prihlášky 50052-2011 Dátum podania prihlášky 14. 12. 2011 (13) Druh dokumentu B 6 Cislo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlĺ- C 1- 0015.01) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 23 Q U 00 Dátum zverejnenia prihlášky 2. 8. 2013 B 23 Q 3/00 Vestník UPV SR č. 8/2013URAD patentu verejnosti 17. 4. 2015PRIEMYSELNEHO Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadeníPolohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore je tvorené stlpom (l), upevneným o podlahu (2) pomocou kotviacich skrutiek (7), na ktorom je posuvne upevnený kozlík (3), ktorý je pripojený na hydraulické valce zabezpečujúce vertikálny pohyb kozlíka (3) po stĺpe (l), súčasťou kozlíka (3) je upĺnacia doska(9) slúžiaca na presuvné upnutie ramena (5) ku kozliku(3), pričom kozlík (3) je vybavený mechanizmom umožňujúcim rotáciu ramena (5) okolo jeho horizontálnej osi,rameno (5) je ukončené prirubou s otvormi na pripevnenie otočného stola (6) alebo aspoň jedného medzikusa (10) ukončeného na oboch stranách prírubou s otvormi na predĺženie ramena (5). Združenie polohovacích zariadení je vytvorené tak, že dve polohovacie zariadenia sú postavené V priestore ramenami (5) proti sebe a spoločne sú dokopy spojene otočným stolom (6) alebo tak, že k aspoň jednému polohovaciemu zariadeniu je na odvrátenú stranu ramena (5) pripevnené pomocou dosky (ll) odvrátenou stranou ramena (5) ďalšie polohovacie zariadenie.Vynález sa týka operačnej manipulácie pracovných predmetov rôznych rozmerov a hmotností v priestore.Doteraz sa operačná manipulácia s pracovnými predmetmi pri zváraní, montáži a pod. uskutočňuje pomocou žeriavov alebo jednoduchých mechanizmov na hranici bezpečnosti, pričom si vyžaduje rôzne prípravky,upínacie zariadenia a pracovné pomôcky. V nasledujúcich dokumentoch sú opísané zariadenia využívané pri manipulácii s pracovnými predmetmi. V slovenskej patentovej prihláške PP 1178 - 1999 je opísaný upínací stôl, ktorý je konštruovaný tak, že môže byť riadený - podľa CNC smerníc - horizontálne a v akomkoľvek uhle pripojenými automatizačnými zariadeniami. Upínací stôl je konfigurovaný ako kompletná a kompaktná konštrukčná jednotka, ktorej jadrom je magnetický nosný obvod. Tento magnetický nosný obvod sa skladá z magnetického upínacieho zariadenia, ktoré môže byt nesené, presunuté a upevnené so zariadením na nastavenie uhla a polohy. Táto kombinácia umožňuje upínaciu dosku zdvihnúť, nastaviť v akomkoľvek uhle, umiestniť v požadovanej polohe, spustiť a upevniť aj s obrobkom. V slovenskej patentovej prihláške PP 181 - 2001 je opísaný vynález, ktorý sa týka spôsobu mechanického obrábania obrobkov a manipulácie s montovateľnými/demontovateľnýrni montážnymi celkami, pri ktorom sú obrábané obrobky a montážne celky upevnené na pevných alebo vymeniteľných upevňovacích doskách na obrobky. Upevňovacie dosky sú ako časť upevňovacieho ústrojenstva a/alebo kruhového stola pomocou magnetických SÍl a/alebo plynných a/alebo kvapalných médií uložené vznášajúc sa, sú prestaviteľné a polohovateľné. Vo vznášajúcej sa polohe aj v spustenej polohe upevňovacieho ústrojenstva alebo rotora kruhového stola môže byť uskutočňované rotačné obrábanie obrobkov upevnených na upevňovacej doske, pričom pomocou senzorového systému je meracím, regulačným a riadiacim systémom zaistená bezdotykovosť nosných prvkov upevňovacej dosky v magnetickom prídržnom prstenci, prípadne nosných prvkov rotora s upevňovacou doskou v skrini kruhového stola, a tiež na mikromilimeter presné nastavenie polohy obrobkov/montážnych celkov proti obrábacím, montážnym, demontážnym systémom. Pomocou ústrojenstva na meranie uhla sa uskutočňuje priame nastavovanie uhla, priame meranie otáčok, ako aj nepriame meranie zrýchlenia rotora. V slovenskej patentovej prihláške PP 8 - 2006 je opísaný upínací stôl na upínanie obrobkov pozostáva z upínacej dosky, ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec, do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky spojenej s elektromotorom. Závitovková prevodovka a elektromotor sú pevne umiestnené na nosnom sklopnom prvku, avšak upínacia doska je k nosnému sklopnému prvku pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok je vzájonme spojený so sklopným ramenom otočným kĺbom. Nosný sklopný prvok obsahuje prostriedky na upevnenie aspoň jedného naklápacieho valca, ktorého druhý koniec je upevnený na sklopnom ramene. Ďalej druhý koniec sklopného ramena je výkyvne upevnený k stabilizačnej päte, pričom sklopné rameno je tiež spojené aspoň jedným zdvihovým valcom so stabilizačnou pätou cez pomocnú priečku s otočnými prvkami, ktorá je umiestnená vo vnútornej strane stabilizačnej päty. Z vonkajšej strany stabilizačnej päty je simovaný box s energetickým napájaním,ovládaním, riadiacou jednotkou a zdrojom tlakového média pre naklápacie valce a zdvihové valce. V slovenskom úžitkovom vzore ÚV 3247 je opísané zariadenie na polohovanie obrobkov, najmä zvarencov a montážnych dielov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje manipulačné zariadenie, tvorené stlpom ukotveným na podlahu, po ktorom sa presúva kozlík pomocou hydraulických valcov, na ktorom je upevnené radioaxiálne ložisko s upínacou doskou a ramenom, na ktoré sa upne otočný stôl.Medzi dve manipulačné jednotky sa medzi ramená a otočný stôl vložia medzikusy, čím môžeme manipulovať s rozmernými a ťažkými pracovnými predmetmi.Ak k zdvojeným manipulačným jednotkám priradíme ďalšiu manipulačnú jednotku a na vrchné časti stĺpov upevníme dosky a v spodnej časti ukotvíme o podlahu, dostaneme manipulačné pracovisko pre veľké hmotnosti a rozmery pracovných predmetov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obrázok l zariadenie podľa vynálezu, v ktorom je znázornená manipulačná jednotka, na ktorej je nehybné rameno a otočný stôl, pričom jeho rozmery sa dajú zväčšovať pomocou medzikusa.Na obrázku 2 je znázornený dvojitý manipulátor, ktorý sa skladá z dvoch manipulačných jednotiek, z kto 1 Drých je jedna ukotvená 0 podlahu a druhá voľne položená, pričom obe jednotky sú spojené dvomi ramenami,medzikusmi a jedným otočným stolom.Na obrázku 3 je manipulačné zariadenie, ktoré sa skladá z troch manipulačných jednotiek, pričom dve sú medzi sebou spojené doskou.Polohovacie zariadenie podľa obrázka l je zložené zo stĺpa l upevneného na podlahu z pomocou kotviacich skrutiek Z. Po stĺpe l sa pohybuje kozlík 3 pomocou hydraulických valcov g, na ktorom je upevnené radioaxiálne ložisko A, súčasťou ktorého je upínacia doska 2, ktorá slúži na presuvné upevnenia ramena j. Kozlík 3 je vybavený mechanizmom s umožňujúcim rotáciu ramena j okolo jeho horizontálnej osi. Rameno á je ukončené prírubou, na ktorú sa môže upevniť medzikus m alebo priamo otočný stôl Q.Operačná manipulácia s ťažkými a rozmernými pracovnými predmetmi je zrejmá z obrázka 2. Medzi dve manipulačné zariadenia sa upevnia ramená i, na konci ktorých sa pomocou skrutiek pripevnia medzikusy Q a medzi ne sa upevní otočný stôl Q, na ktorý sa upevní pracovný predmet.Združením manipulačných zariadení podľa obrázka l a obrázka 2 znázomeným na obrázku 3 vznikne kombinované manipulačné pracovisko vhodné pre rôzne druhy pracovných predmetov. Na zvýšenie tuhosti jednotlivých manipulačných zariadení sa použije doska n, ktorá je upevnená na stĺpoch l dvoch spojených polohovadiel.Takéto zariadenie umožní manipuláciu rôznych pracovných predmetov v priestore.l. Polohovacie zariadenie na manipuláciu pracovných predmetov v priestore, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené stĺpom (l), upevneným o podlahu (2) pomocou kotviacich skrutiek (7), na ktorom je posuvne upevnený kozlík (3), ktorý je pripojený na hydraulické valce (8) zabezpečujúce vertikalny pohyb kozlíka (3) po stĺpe (1), súčasťou kozhka (3) je upĺnacia doska (9) s rádioaxiálnym ložiskom (4), slúžiaca na presuvné upnutie ramena (5) ku kozlĺku (3), pričom kozlĺk (3) je vybavený mechanizmom umožňujúcim rotáciu ramena (5) okolo jeho horizontálnej osi, rameno (5) je ukončené prírubou s otvormi na pripevnenie otočného stola (6) alebo aspoň jedného medzikusa (10) ukončeného na oboch stranách prírubou s otvormi na predĺženie ramena (5).2. Združenie polohovacích zariadení, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že dve polohovacie zariadenia sú postavené v priestore ramenami (5) proti sebe a spoločne sú dokopy spojené otočným stolom (6).3. Združenia polohovacĺch zariadení podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že k aspoň jednému polohovaciemu zariadeniu je na odvrátenú stranu ramena (5) pripevnené pomocou dosky (l l) odvrátenou stranou ramena (5) ďalšie polohovacie zariadenie.

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/25, B23Q 3/00

Značky: polohovacie, polohovacích, zariadenie, manipuláciu, týchto, priestore, predmetmi, pracovnými, zariadení, združenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-288271-polohovacie-zariadenie-na-manipulaciu-s-pracovnymi-predmetmi-v-priestore-a-zdruzenie-tychto-polohovacich-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení</a>

Podobne patenty