Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania

Číslo patentu: 288208

Dátum: 23.06.2014

Autor: Kovačič Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

V prvom kroku sa na prvom zvarenci (1) alebo na prvých pracovných predmetoch vyrobia presné otvory (2), do ktorých sa vložia druhé zvarence (3) alebo druhé pracovné predmety, ktoré sú vybavené presnými výstupkami (4) tvarovo zhodnými s otvormi (2) na prvom zvarenci (1) alebo na prvých pracovných predmetoch, tieto zvarence (1 a 3) sa potom zafixujú do presne definovanej polohy a medzi sebou sa ručne zvaria krátkym zvarom, čím vznikne polotovar vhodný na robotické zváranie, po týchto úkonoch sa vzájomne polohované zvarence (1 a 3) alebo pracovné predmety kompletne zvaria zváracím robotom alebo zváračom.

Text

Pozerať všetko

m) SK PATENTOVÝ SPIS 288208Dátum podania prihlášky 14. 12. 2011 (13) Druh dokumentu B 5 Císlo prioritncj prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky (51) Int C 14 (2014-ml Krajina alebo regionálnaorganizácia priority B 231( 37/00 Dátum zverejnenia prihlášky 2. 8. 2013Vestník ÚPV SR as. 8/2013 Dátum sprístupneniaÚRAD patentu verejnosti 23. 6. 2014 PRÍEMYSELNEHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNÍCTVA v prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeníaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zváraniaV prvom kroku sa na prvom zvarenci (l) alebo na prvých pracovných predmetoch vyrobia presné otvory (2), do ktorých sa vložia druhé zvarence (3) alebo druhé pracovné predmety, ktoré sú vybavené presnými výstupkami (4) tvarovo zhodnými s otvormi (2) na prvom zvarenci (l) alebo na prvých pracovných predmetoch, tieto zvarence(l a 3) sa potom zafixujú do presne deñnovanej polohy a medzi sebou sa ručne zvaria krátkym zvarom, čím vznikne polotovar vhodný na robotickć zváranie, po týchto úkonoch sa vzájomne polohované zvarence (1 a 3) alebo pracovné predmety kompletne zvaria zváracim robotom alebo zváračom.Vynález sa týka spôsobu presného umiestnenia a ustavenia zváraných pracovných predmetov navzájom proti sebe, vyrobených napríklad laserovým delením, výsledkom čoho je presne umiestnený pracovný predmet vhodný na robotické zváranie.Doteraz sa operácia vzájomného umiestnenia a ustavovania zvarencov vykonáva pomocou technológie neustáleho merania a použitia rôznych ñxačných prípravkov. Všetky zvarence sa medzi sebou ručne zvárajú krátkym zvarom, aby tvorili jeden pomeme tuhý celok vhodný na robotické zváranie. Ak na zváranie použijeme zvárací robot, musime dosíałmuť presnosť umiestneniajednotlivých položiek proti sebe 0,5 mm, čo klasickým opísaným spôsobom je veľmi prácne a časovo náročné, čo má nepriaznivý dopad na ekonomiku výroby.Uvedené nedostatky do mačnej miery odstraňuje oplsaný spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania. V prvom kroku sa na prvom zvarenci alebo na prvých pracovných predmetoch vyrobía presné drážky alebo kruhové otvory, alebo iné otvory jednoduchých geometrických tvarov, do ktorých sa vložia druhé zvarence alebo druhé pracovné predmety, ktoré sú vybavené presnými výstupkami tvarovo zhodnými s otvormi na prvom zvarenci alebo na prvých pracovných predmetoch. Tieto zvarence sa potom zafixujú do presne definovanej polohy a medzi sebou sa ručne zvaria krátkym zvarom, čím vznikne polotovar vhodný na robotické zváranie. Po týchto úkonoch sa vzájomne polohované zvarence alebo pracovné predmety kompletne zvaria zváracím robotom alebo zváračom.Presné drážky alebo kruhové otvory, alebo iné otvory jednoduchých geometrických tvarov sa vyhotovia technológiou laserového rezania, pri ktorom je možné dosiahnuť presnosť 0,2 mm. Výstupky je možné tiež vyrobiť technológiou laserového rezania alebo konvenčným obrábanírn, ako je sústruženie, frézovanie alebo hobľovanie.Takýmto spôsobom je možné presne vyrábať zložité predmety, ktoré sa skladajú z viacerých detailov a podzostáv.Tento spôsob výroby zvarkov je vhodný na malosériovú až sériovú výrobu. Takéto pracovisko si okrem robota vyžaduje vhodný operačný manipulátor.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou výkresu, na ktorom obr. l znázorňuje prvý zvarenec s drážkami a druhý zvarenec s inverznými výstupkami. Na obr. 2 je znázomená zložitejšia zostava zvarencov.V prvom kroku sa na prvom zvarenci l alebo na prvých pracovných predmetoch vyrobía presné otvory g ako dráüy alebo kruhové otvory, alebo iné otvory jednoduchých geometrických tvarov, do ktorých sa vložia druhé zvarence 3 alebo druhé pracovné predmety, ktoré sú vybavené presnými výstupkami Q tvarovo zhodnými s otvormi z na prvom zvarenci l alebo na prvých pracovných predmetoch. Tieto zvarence l a ě sa potom zafixujú do presne defmovanej polohy a medzi sebou sa ručne zvaria krátkym zvarom, čím vznikne polotovar vhodný na robotické zváranie. Po týchto úkonoch sa vzájomne polohované zvarence l a 1 alebo pracovné predmety kompletne zvaria zváracím robotom alebo zváračom.Presné otvory z ako drážky alebo kruhové otvory, alebo iné otvory jednoduchých geometrických tvarov sa vyhotovia technológiou laserového rezania, pri ktorom je možné dosiahnuť presnosť 0,2 mm alebo klasickým konvenčným obrábaním, ako je Vŕtanie, frézovanie, hobľovanie. Výstupky i je možné tiež vyrobiť technológiou laserového rezania alebo konvenčným obrábaním, ako je sústruženie, frézovanie alebo hobľovanie.Takýmto spôsobom je možne presne vyrábať zložité predmety, ktoré sa skladajú z viacerých detailov a podzostáv.Tento spôsob výroby zvarencov l a 1 je vhodný na malosériovú až sériovú výrobu. Takéto pracovisko si okrem robota vyžaduje vhodný operačný manipulátor.l. Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v prvom kroku sa na prvom zvarenci alebo na prvých pracovných predmetoch vyrobia presne otvory, do ktorých sa vložia druhé zvarence alebo druhé pracovné predmety, ktoré sú vybavené presnými výstupkami tvarovo zhodnými s otvormi na prvom zvarenci alebo na prvých pracovných predmetoch, tieto zvarence sa potom zafixujú do presne defmovanej polohy a medzi sebou sa ručne zvaria krátkym zvarom, čím vznikne polotovar vhodný na roboticke zváranie, po týchto úkonoch sa vzájomne polohované zvarence alebo pracovné predmety kompletne zvaria zváracím robotom alebo zváračom.2. Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že otvory 2 sú vyrobené ako drážky alebo kruhové otvory, alebo otvory jednoduchých geometrických tvarov.3. Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že otvory a/alebo výstupky sú vyhotovené technológiou laserového rezania.4. Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že otvory a/alebo výstupky sú vyhotovené konvenčným obrábaním ako vŕtaním, súsmlžením, frézovaním alebo hobľovaním.

MPK / Značky

MPK: B23K 37/04

Značky: spôsob, procesom, polohovania, procese, zvárania, zvarencov, vzájomného, přesného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-288208-sposob-presneho-vzajomneho-polohovania-zvarencov-pri-procese-zvarania-alebo-pred-procesom-zvarania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania</a>

Podobne patenty