Spôsob výroby obojstranných betónových dielcov

Číslo patentu: 287824

Dátum: 26.10.2011

Autor: Kleskeň Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je spôsob výroby obojstranných betónových dielcov.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 6. 7. 2007 (13) Druh dokumentu B 5(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 4. 11. 2011 (51) Int. Cl. (201 1,01) Vestník UPV SR č. 11/2011(31) Číslo prioritnej prihlášky B 28 B 1/00(32) Dátum podania priorimej prihlášky B 28 B 7/00(33) Krajina alebo regionálna 365 G 47/00 organizácia priority E 04 C 1/00 ÚRAD (40) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 1. 2009 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 1/2009 VLASTNICTVA (47) Dátum sprístupnenie SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 26. 10. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob výroby obojstranných betónových dielcov(57) Anotácia Opisaný je spôsob výroby obojstranných betónových diel- y cov. i z s HVynález sa týka spôsobu výroby obojstranných betónových dielcov, ktoré sa používajú hlavne na stavbu plotov a ohrád.V súčasnosti sa betónové dielce používané na stavbu plotov a ohrád vyrábajú z betónových zmesí obsahujúcich piesok alebo štrk, cement a vodu, prípadne aj farbivo na získanie farebného odtieňa dielca. Najprv sa pripraví forma, ktorá je z vnútornej strany ošetrená separátorom, do formy sa naleje betónová zmes, vložia sa armovacie železá a na vibračnej stolici sa zhutní, povrch sa manuálne zahladí betonárskym hobľom. Potom sa forma aj s betónovou zmesou odloží na miesto, kde betónová zmes stvrdne a dozrie. Po čase potrebnom na stvrdnutie betónovej zmesi sa betónový dielec vyberie z formy a uloží na skladovacie miesto. Forma sa potom použije na výrobu ďalšieho dielca. Nevýhodou tohto spôsobu výroby je, že dielec má tvar podľa formy len z jednej strany a z druhej je rovinná plocha s miestnymi nerovnosťami po manuálnom zahladzova ni hobľom.Uvedené nedostatky odstraňuje vynález opísaný v tejto prihláške, ktorého podstatou je, že výroba obojstranných betónových dielcov spočíva v príprave polosuchej zmesi tak, že sa namieša zmes v závítovkovej miešačke, kde sa pomocou hydraulickej váhy nmiestnenej nad miešačkou vážia jednotlivé komponenty a potom sa prostredníctvom spustového lieviku plní miešačka. Výhodou je, že počas miešania zmesi v miešačke je možné pripravovať ďalší materiál do hydraulickej váhy pomocou pásového dopravníka.V prvej fáze sa do miešačky pridá 50 z celkového objemu kameniva výhodne elektropecnej trosky,90 objemu vody a 100 objemu cementu, po rozmiešani čiastočnej zmesi sa doplni zvyšných 50 kameniva a doplni sa do 100 voda.Miešačka je vybavená sklopným zariadením na kontrolu kvality zmesí pričom preklápanie a natáčanie miešacieho bubna zabezpečuje hydraulické ústrojenstvo s elektrickým natáčaním s polohovým stabilizátorom zabezpečujúcim zopnutie hydrauliky pri vychýlení miešačky.Po premiešaní zmesi sa táto zmes z miešačky vyklápa na šikmú plošinu, ktorá je sklonená pod uhlom 10 až 30 stupňov a slúži na rovnomemé rozdelenie zmesí vo forme v smere väčšej dĺžky formy. Rozmiestňovanie zmesi sa vykonáva ručne alebo pomocou závitovky.Šikmá plošina je umiestnená nad vibračným stolom, na ktorom je položená forma, ktorý môže na koľajniciach zachádzať pod túto šikmú plošinu. Forma je čistá a natretá separačným olejom.Zo šikmej plošiny sa forma plní ručne alebo závitovkou voľným sypaním zmesi na 100 výšky formy.Následne sa spustí vibračný stôl a prostredníctvom vymedzovacieho zariadenia vybaveného vymedzovačmi sa do betónovej zmesi zatlačí vopred pripravená výstuž, pričom vymedzovacie dotazy sa zatlačia do stredu formy.Potom sa doplní betónová zmes na llO objemu formy a uvibruj e sa.Prebytočná betónová zmes sa z povrchu, ktorý je určený okrajom formy odstráni rezacou lištou urniestnenou na rezacom stole.Potom sa betónová plocha pokropí a zahladí hobľom z nehrdzavejúcej ocele a dovibruje.Následne hydraulické valce nadvihnú formu z vibračného stola a na betónovú plochu na okraje formy sa umiestni celodrevená paleta, ktorá je natretá separačným olejom. Potom sa forma presunie po valčekoch do preklápacieho zariadenia.Preklápacie zariadenie svojimi valcami v preklápacom tuneli pomedzi valčeky stlačí formu a paletu a pomocou hydraulického zariadenia otočí formu s pritlačenou paletou o 180 ° a uloží ju opäť na valčekovú dráhu tak, že na spodku je paleta a na nej je betónový výrobok s formou na vrchnej strane.Paleta s betónovým výrobkom a formou sa presunie valčekovou dráhou za preklápacie zariadenie a uchopi sa pomocou úchopového mobilného zariadenia, umožňujúceho paletu s výrobkom dvíhat a po zdvihnutí sa presunie na miesto stohovania paliet a dozrievania betónového výrobku a zastohuj e na určenom mieste. Potom sa ručne odstráni forma z výrobku, ktorá sa opätovne čistí a natiera separačným olejom na ďalšie použitíe.Stoh paliet s výrobkami sa hneď obalí fóliou kvôli udržiavaniu vlhkosti a spomaľovaniu vysychania betónovej zmesi.Pri výrobe protikusu obojstranného výrobku sa použije forma, ktorá má po stranách sklopné vymedzovacie prvky. Potom, ako je forma naplnená betónovou zmesou, uvibrovaná a ked je prebytočná betónová zmesorezaná rezacou lištou a betónová plocha je pokropená a zahľadená, sa hotový identický betónový vyzretý alebo nevyzretý dielec uloží na ešte nevyzretý betónový výrobok vo forme, kde presne umiestnenie zabezpečujú vymedzovacie prvky na stranách formy.Na styčné betónové plochy je možné naniesť prostriedky na zlepšenie zlepenia ako Cementové mlieko,betónové lepidlo.Potom sa uskutoční krátke vibrovaníe na zabezpečenie dokonalého spojenia a nasleduje uloženie palety na horný výrobok, premiestnenie po valčekoch do preklápacieho zariadenia, preklopenie a zastohovanie prostredníctvom mobilného stohovacieho zariadenia, odstránenie formy a obalenie stohu fóliou.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku l je zobrazená jednoduchá schéma postupu výroby betónového obojstranného dielca.Výroba oboj stranných betónových dielcov spočíva v príprave polosuchej zmesi tak, že sa narnieša zmes v závitovkovej miešačke 5, kde sa pomocou hydraulickej váhy g umiestnenej nad miešačkou 5 vážia jednotlivé komponenty a potom sa prostredníctvom spustového lieviku plni miešačka 5. Výhodou je, že počas miešania zmesi v miešačke 5 je možné pripravovať ďalší materiál do hydraulickej váhy g pomocou pásovćho dopravnika 1.V prvej fáze sa do miešačky 5 pridá 50 z celkového objemu kameniva výhodne elektropecnej trosky,90 objemu vody a 100 objemu cementu, po rozrniešaní čiastočnej zmesi sa doplní zvyšných 50 kameniva a doplní sa do 100 voda. Miešačka 5 je vybavená sklopným zariadením pre kontrolu kvality zmesi,pričom preklápanie a natáčanie miešacieho bubna zabezpečuje hydraulické ústrojenstvo s elektrickým natáčaním s polohovýrn stabilizátorom zabezpečujúcim zopnutie hydrauliky pri vychýlení miešačky 5. Po premíešani zmesi sa táto zmes z miešačky 5 vyklápa na šikmú plošinu A, ktorá je sklonená pod uhlom 10 - 30 stupňov a slúži na rovnomerné rozdelenie zmesi vo forme 5 v smere väčšej dĺžky formy 5. Rozmiestňovanie zmesi sa vykonáva ručne alebo pomocou závitovky. Šikmá plošina i je umiestnená nad vibračným stolom Q,na ktorom je položené forma 5, ktorý môže na koľajniciach zachádzať pod túto šikmú plošinu g. Forma 5 je čistá a natretá separačným olejom.Zo šikrnej plošiny i sa forma 5 plní ručne alebo závitovkou voľným sypaním zmesi na 100 výšky formy 5. Následne sa spusti vibračný stôl Q a prostredníctvom vyrnedzovacieho zariadenia Z vybaveného vymedzovačmi sa do betónovej zmesi zatlačí vopred pripravená výstuž, pričom vymedzovacie dorazy sa zatlačia do stredu formy 5. Potom sa doplní betónová zmes na 110 objemu formy 5 a uvibruje sa. Prebytočná betónová zmes sa z povrchu, ktorý je určený okrajom formy 5, odstráni rezacou lištou urniestnenou na rezacom stole Q. Potom sa betónová plocha pokropí a zahladí hobľom z nehrdzavejúce ocele a dovibruje. Následne hydraulické valce nadvihnú formu 5 z vibračného stola Q a na betónovú plochu na okraje formy 5 sa umiestni celoplošná paleta, ktorá je natretá separačným olejom. Potom sa forma 5 presunie po valčekoch do preklápacieho zariadenia 2. Preklápacie zariadenie 2 svojimi valcarni V preklápacom tuneli pomedzi valčeky stlačí formu 5 a paletu a pomocou hydraulického zariadenia otočí formu 5 s pritlačenou paletou o l 80 ° a uloží ju opät na valčekovú dráhu § tak, že na spodku je paleta a na nej je betónový výrobok s formou 5 na vrchnej strane. Paleta s betónovýrn výrobkom a formou 5 sa presunie valčekovou dráhou § za preklápacie zariadenie 2 a uchopi sa pomocou úchopového mobilného zariadenia 1 Q, umožňujúceho paletu s výrobkom dvíhať a po zdvihnutí sa presunie na miesto stohovania paliet a dozrievania betónového výrobku a zastohuje na určenom mieste.Potom sa ručne odstráni forma 5 z výrobku, ktorá sa opätovne čistí a natiera separačným olej om na ďalšie použitie. Stoh paliet s výrobkami sa hneď obalí fóliou kvôli udržiavaniu vlhkosti a spomaľovaniu vysychania betónovej zmesi. Pri výrobe protikusu obojstranného výrobku sa použije forma 5, ktorá má po stranách sklopné vymedzovacie prvky. Potom, ako je forma 5 naplnené betónovou zmesou, uvibrovaná a ked je prebytočná betónová zmes orezaná rezacou lištou a betónová plocha je pokropená a zahľadená, sa hotový identický betónový vyzretý alebo nevyzretý dielec uloží na ešte nevyzretý betónový výrobok vo forme 5, kde presné umiestnenie zabezpečujú vymedzovacie prvky na stranách formy 5. Na styčné betónové plochy je možné naniesť prostriedky na zlepšenie zlepenia ako Cementové mlieko, betónové lepidlo.Potom sa uskutoční krátke vibrovanie na zabezpečenie dokonalého spojenia a nasleduje uloženie palety na horný výrobok, premiestnenie po valčekoch do preklápacieho zariadenia 2, preklopenie a zastohovanie prostredníctvom mobilného stohovacieho zariadenia, odstránenie formy 5 a obalenie stohu fóliou. Stoh sa uloží do skladu ll.pásový dopravník hydraulická váha závitovková miešačkavibračný stôl s rezacou lištou vymedzovacie zariadenie valčeková dráha10. zdvíhacie zariadenie a mobilné manipulačné zariadenie s úchopovými ramenami 1 1. sklad1. Spôsob výroby obojstranných betónových dielcov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa pripravípolosuchá betónová zmes tak, že sa namieša v závitovkovej miešačke, kde sa pomocou hydraulickej váhy umiestnenej nad miešačkou vážia jednotlivé komponenty a potom sa prostredníctvom spustového lieviku plní miešačka, počas miešania betónovej zmesi v miešačke sa pripravuje ďalší materiál do hydraulickej váhy pomocou pásovćho dopravníka,v prvej fáze sa do miešačky pridá 50 z celkového objemu kameniva výhodne elektropecnej trosky, 90 objemu vody a 100 objemu cementu, po rozmiešaní čiastočnej betónovej zmesi sa doplní zvyšných 50 kameniva a doplní sa do 100 voda, miešačka je vybavená sklopným zariadením na kontrolu kvality betónovej zmesi, pričom preklápanie a natáčanie rniešacieho bubna zabezpečuje hydraulické ústrojenstvo s elektrickým natáčaním s polohovým stabilizátorom zabezpečujúcim zopnutie hydrauliky pri vychýlení miešačky,po premiešaní sa táto betónová zmes z miešačky vyklápa na šikmú plošinu, ktorá je sklonená pod uhlom 10 až 30 stupňov slúžiaca na rovnomerné rozdelenie zmesi vo forme v smere väčšej dĺžky formy, rozmiestňovanie zmesi sa vykonáva ručne alebo pomocou závitovky, pričom šikmá plošina je umiestnená nad vibračným stolom, na ktorom je položená forma, ktorý na koľajniciach zachádza pod túto šikmú plošinu, forma je čistá a natretá separačným olejom, zo šikmej plošiny sa forma plní ručne alebo závitovkou voľným sypaním zmesi na 100 výšky formy, následne sa spustí vibračný stôl a prostredníctvom vymedzovacieho zariadenia vybaveného vymedzovačmi sa do betónovej zmesi zatlačí vopred pripravená výstuž, pričom vymedzovacie dorazy sa zatlačia do stredu formy, potom sa doplní betónová zmes na 110 objemu formy a uvibruje sa, prebytočná betónová zmes sa z povrchu, ktorý je určený okrajom formy odstráni rezacou lištou umiestnenou na rezacom stole, potom sa betónová plocha pokropí a zahladí hobľom z nehrdzavejúcej ocele a dovibruje sa, následne hydraulické valce nadvihnú formu z vibračného stola a na betónovú plochu na okraje formy sa urníestni celoplošná paleta, ktorá je natretá separačným olejom, potom sa forma presunie po valčekoch do preklápacieho zariadenia, ktoré svojimi valcami v preklápacom tuneli pomedzi valčeky stlačí formu a paletu a pomocou hydraulického zariadenia otočí formu s pritlačenou paletou o 180 a uloží ju opäť na valčekovú dráhu tak, že na spodku je paleta a na nej je betónový výrobok s fonnou na vrchnej strane, paleta s betónovým výrobkom a fonnou sa presunie valčekovou dráhou za preklápacie zariadenie a uchopí sa pomocou úchopového mobilného zariadenia, umožňujúceho paletu s výrobkom dvíhať a po zdvihnutí sa presunie na miesto stohovania paliet a dozrievania betónového výrobku a zastohuje na určenom mieste, potom sa ručne odstráni fonna z výrobku, ktorá sa opätovne čistí a natiera separačným olejom na ďalšie použitie, stoh paliet s výrobkami sa hneď obalí fóliou kvôli udržíavaniu vlhkosti a spomaľovaniu vysychania betónovej zmesi, pri výrobe protikusu obojstranného výrobku sa použije forma, ktorá má po stranách sklopné vymedzovacie prvky, potom ako je forma naplnená betónovou zmesou, uvibrovaná a keď je prebytočná betónová zmes orezaná rezacou lištou a betónová plocha je pokropená a zahľadená, sa hotový identický betónový vyzretý alebo nevyzretý dielec uloží na ešte nevyzretý betónový výrobok vo forme, kde presné umiestnenie zabezpečujú vymedzovacie prvky na stranách formy, na styčné betónové plochy sú nanesene prostriedky na zlepšenie zlepenia ako Cementové mlieko alebo betónové lepidlo, potom sa uskutoční krátke vibrovanie na zabezpečenie dokonalého spojenia oboch kusov a nasleduje uloženie palety na horný výrobok, premiestnenie po valčekoch do preklápacieho zariadenia, preklopenie a zastohovanie prostredníctvom mobilného stohovacieho zariadenia, odstránenie formy a obalenie stohu fóliou.

MPK / Značky

MPK: B25J 11/00, B28B 1/08, B28B 7/08, B65G 47/248, E04C 1/40

Značky: obojstranných, dielcov, betonových, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-287824-sposob-vyroby-obojstrannych-betonovych-dielcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby obojstranných betónových dielcov</a>

Podobne patenty