Výkonná čelná fréza

Číslo patentu: 287347

Dátum: 24.06.2010

Autor: Vasilko Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaná výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovanie povrchu, v ktorej rotačnom telese je radiálne umiestnený hrubovací rezný klin (1) na polomere rh a súčasne dokončovací rezný klin (2) s veľkým polomerom hrotu repsilon na polomere telesa rd menšom ako rh, ktorý je súčasne axiálne posunutý o hodnotu dokončovacej hĺbky rezu apd. Výhodou riešenia je možnosť dosiahnuť predpísanú kvalitu obrobeného povrchu pri výrazne vyššom posuve nástroja. To dáva možnosť zvýšiť produktivitu frézovania rovinných plôch.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 16. 8. 2006 (13) Druh dokumentu B 6(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 7. 7. 2010 (51) Int. Cl. (2010) Vestník ÚPV SR č. 7/2010(3 l) Číslo príoritnej prihlášky R 23 C 5/00(32) Dátum podania príoritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD r (40) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 3. 2008 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 3/2008 VLASTNĺCTVA (47) Dátum spristupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 24. 6. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Výkonná čelná frézaJe opísaná výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovanie povrchu, v ktorej rotačnom telese je radiálne umiestnený hrubovací rezný klin (l) na polomere rj. a súčasne dokončovací rezný klin (2) s veľkým polomerom hrotu rs na polomere telesa rd menšom ako th, ktorý je súčasne axiálne posunutý o hodnotu dokončovacej hĺbky rezuand Výhodou riešenia je možnosť dosiahnuť predpisanú kvalitu obrobeného povrchu pri výrazne vyššom posuve nástroja. To dáva možnosť zvýšiť produktivitu ñćzovaniaVynález sa týka nástrojov na frézovanie rozličných materiálov a spočíva v úprave konštrukcie nástroja,ktorá zlepšuje výsledky obrábania.Doteraj ší stav technikyDoterajšie konštrukcie čelných fréz sú založené na aplikácii viacerých zubov, typu sústružníckych nožov,alebo vymeniteľných rezných plamičiek upevnených axiálne v rotačnom telese frézy. Rezné platničky majú defmovaný uhol nastavenia hlavnej a vedľajšej reznej hrany a veľkosť polomeru hrotu. Veľkost týchto parametrov sa riadi vzťahom medzi najväčšou výškou nerovnosti profilu Rz, polomerom hrotu nástroja re a posuvom f vo tvareVzhľadom na tento vzťah sa prídavok na obrábanie musí väčšinou deliť na hrubovaciu a dokončovaciu hĺbku rezu. Hrubovacie frézy, pri ktorých nezávisí na veľkosti Rz majú malé polomery hrotu a používajú veľké posuvy. Dokončovacie frézy, ktoré zabezpečujú výslednú kvalitu obrobeného povrchu, majú väčšie polomery hrotu a pri ich aplikácii sa používajú malé posuvy. Na hrubovacich frézach nie je možné použiť veľké polomery hrotu, pretože dochádza ku lcmitaniu technologickej sústavy.Uvedené problémy rieši výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovanie povrchu, ktorej podstata spočíva v tom, že v rotačnom telese nástroja je radiálne umiestnený hrubovaci rezný klin na polomere n,a súčasne dokončovací rezný klin s veľkým polomerom hrotu r( na polomere rd rh, posunutý axiálne o dokončovaciu hlbku rezu pd .Úprava nástroja podľa vynálezu umožňuje použiť veľké posuvy a pritom dosiahnuť predpísanú kvalitu obrobeného povrchu. Nástroj združuje do jednej operácie hrubovanie a dokončovanie. Tým sa výrazne zvyšuje produktivita frézovania.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornený nástroj s hrubovacím a dokončovacím rezným klinom. Na obr. 2 je schéma vytvárania nerovnosti povrchu po hrubovacom a dokončovacom reznom kline.Podľa obr. 1 je hrubovaci rezný klin 1 nástroja umiestnený v telese nástroja na polomere n. a dokončovací rezný klin 2 s veľkým polomerom r( na polomere rd, menšom ako rh. V axiálnom smere je dokončovacirezný klin 2 vysunutý oproti hrubovaciemu hodnotu dokončovacej hĺbky rezu Ph . V dôsledku tohto usporiadania hrubovaci rezný klin 1 podľa obr. 2 vytvára pri konštantnom posuve f a hĺbke rezu h značnú výšku nerovnosti obrobeného povrchu Rzh. Dokončovaci rezný klin 2 nástroja s polomerom hrotu r, zároveň odoberá dokončovaciu hĺbku rezu al a zanecháva podstatne menšiu výšku nerovnosti Rzd. Prídavok na obrábanie h je teda odoberaný na jeden prechod nástroja.Nástroj podľa vynálezu možno použiť v prípadoch, keď je potrebné odobrať veľký prídavok na obrábanie s vysokou požiadavkou na kvalitu obrobeného povrchu. Pritom prídavok na obrábanie nie je potrebné deliť na hrubovaciu a dokončovaciu hĺbku rezu. Toto delenie je súčasťou nástroja. Náklady na vytvorenie, prípadne ostrenie nástroja sú rovnaké ako pri klasických čelných frézach. Nástroj možno aplikovat na obrábanie oceli, ale aj farebných a ľahkých kovov, dreva a plastov.1. Výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovaníe povrchu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v rotačnom telese nástroja je radiálne umiestnený hmbovací rezný klin (1) na defmovanom polomere (Th) a súčasne dokončovací rczný klin (2) s veľkým polomerom hrotu (IE) na menšom polomere telesa(rd), posunutá axiálne o dokončovacíu hĺbku rezu ( vd ).2. Výkonná čelná fréza podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje jednu alebo viac dvojíc hrubovacích a dokončovacích rezných klinov (l, 2).

MPK / Značky

MPK: B23C 5/00

Značky: fréza, výkonná, čelná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-287347-vykonna-celna-freza.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výkonná čelná fréza</a>

Podobne patenty