Soľ L-karnitínu alebo alkanoyl L-karnitínu s taurínchloridom a kompozícia s jej obsahom

Číslo patentu: 287133

Dátum: 14.12.2009

Autor: Tinti Maria Ornella

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa nehygroskopická soľ L-karnitínu alebo alkanoyl L-karnitínu vzorca (I) s taurínchloridom a kompozícia s jej obsahom.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 28. 9. 2001 (13) Druh dokumentu B 6(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 7. 1. 2010 (51) Int. Cl. (2010) Vestník ÚPV SR č. 1/2010(31) Číslo prioritnej prihlášky RM 2000 A 000567 C 07 C 229/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 31. 10. 2000 AőlK 31/ 185(33) Krajina alebo regionálna A 23 L 1/305 I organizácia priority IT A 611) 9/00 URAD I (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 11. 2003 C 07 C 309/00 PRIEMYSELNEHO Vestmk UPV SR c. 11/2003 VLASTNICTVA (47) Dátum spristupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 14. 12. 2009(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/IT 01/00503(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 02/36543(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(72) Pôvodca Tinti Maria Ornella, Pomezia, ITOpisuje sa nehygroskopická soľ L-kamitinu alebo alkanoyl L-kamitínu vzorca (l) s taurinchloridom a kompozicia s jejTento vynález opisuje fyziologicky prijateľné soli L-kamitínu a alkanoyl L-kamitínu, ktoré sú nehygroskopické a stále. Uvedené soli sú vhodné na prípravu pevných kompozícii vhodných na orálne podávanie. Vynález tiež opisuje farmaceutické a výživové alebo nutričné kompozicie, ktoré ich obsahujú.Je známe, že sa karnitín a jeho alkanoylové deriváty dajú použiť na rôzne terapeutickć účely. Napríklad L-karnitín sa používa V kardiovaskulámej oblasti na liečenie akútnych a chronických myokardiálnych ischémií, angíny pectoris, srdcových zlyhaní a srdcových arytmii.V oblasti nefrológie sa L-karnitín podáva pacientom npiacim urémiou ako pravidelné hemodialytické ošetrenie na potlačenie muskulárnej asténie a svalových kŕčov.Ďalšie terapeutické použitie súvisí s obnovením normálneho pomeru HDL/LDL/VLDL a s úplnou parenterálnou výživou.Je tiež známe, že soli L-karnitínu a jeho alkanoyl derivátov, ktoré sú doteraz známe, majú také isté terapeutícké a nutrične účinky ako tzv. vnútomé soli, a preto ich môžu nahradiť za predpokladu, že takéto soli sú fyziologicky prijateľné, t. j. nevyvolávajú toxické alebo neželané vedľajšie účinky. Potom v praxi doteraz závisel výber medzi vnútomou soľou a aktuálnou soľou L-kamitinu alebo alkanoyl L-karnitinu výlučne od toho, ktorá zlúčenina bola ľahšie a ekonomickejšie dostupná a od farmaceutickej technológie viac ako od terapeutickej a nutríčnej aktivity.Cieľom opísaného vynálezu je poskytnúť stále, nehygroskopické soli L-karnitínu a nižších alkanoyl L-karnitínov, ktore navyše v porovnani so zodpovedajúcimi vnútornými soľami predstavujú zvýšené terapeutické a/alebo nutrične hodnoty.Je treba pochopiť, že užitočnosť soli podľa tu opísaného vynálezu nespočiva len V tom, že sú nehygroskopícké a v ich väčšej stálosti v porovnaní so zodpovedajúcimi vnútornými soľami, ale aj vtom, že ich aniónová časť prispieva k terapeutickej a/alebo nutríčnej hodnote soli ako celku, takáto hodnota preto nie je výlučne určená kamitínovou časťou soli.Nehygroskopickosť týchto solí spôsobuje, že sú ľahšie spracovateľnć, najmä z pohľadu prípravy pevných orálnych foriem podávania.Odborníci na farrnaceutickú technológiu si dobre uvedomujú, že spracovanie hygroskopických produktov si vyžaduje použitie kontrolovaných komôr vlhkosti tak pri skladovaní ako aj pri spracovaní.Navyše musi byť konečný produkt zabalený v hermeticky zapečatenom bublinovom obale, aby sa predišlo neželaným následkom vlhkosti.Toto všetko znamená väčšie náklady na uskladňovanie surovín, ako aj na ich spracovanie a balenie.Obyvateľstvo industrializovaných krajín má zvýšené používania potravinových doplnkov alebo nutricionistík, ide o športovcov (amatérov alebo profesionálov), ale aj o ľudí s dobrou zdravotnou kondiciou.Športovci používajú L-kamitín alebo potravinové doplnky, ktoré obsahujú kamitín, pretože podporuje oxidáciu mastných kyselín a dodáva väčšie množstvo energie kostrovému svalstvu, čim umožňuje zvýšený výkon a menšiu akumuláciu mliečnej kyseliny vo svaloch atléta.Ľudia s dobrým zdravotným stavom používajú tieto potravinové doplnky ako zdravé jedlo, napr. na podporu redukcie hladiny tukov a na obnovenie normálneho pomeru medzi rôznymi cholesterolovými časticami,aby predchádzali chorobám spôsobeným nedostatočnosťou metabolizmu lipidov.Odhaduje sa, že množstvo L-kamitínu a jeho derivátov na neetické účely je dvakrát väčšie ako množstvo predané na etické účely.Trh so zdravýrn jedlom dosahuje V USA približne 250 miliárd dolárov, zatial čo odhadovaná suma na európskom trhu je 500 miliárd dolárov (Food Labeling News, 1994, Nutraceutícals Market said to be a vast one, March, Vol. 2, N° 25 King Communicatins Group Inc., 1993, Nutraceuticals Foods, Drink in Global Market, Food and Drink Daily, April, Vol. 3, N° 503).Dnes je už známych niekoľko nehygroskopických soli L-karnitínu alebo alkanoyl L-kamitínov.Napríklad európsky patent O 434 080 (Lonza), zaregistrovaný 21.12.1990, opisuje použitie nehygroskopickej soli L-karnitínu s L () kyselinou vinnou (soľ už opísaná Mullerom a Strackom V Hoppe-Seyleťs Z. Physiol. Chem., 353, 618-622, April 1972) na prípravu pevnej orálnej formy na podávanie.Táto soľ má ale niekoľko nedostatkov, ako napriklad uvoľňovanie trimetylamínu, po predĺženom skladovani, ktorý vytvára nepríjemný zápach, spôsobený Charakteristickým rybacím zápachom tohto amínu.L-()-kyselina vínna nie je schopná zásobiť nehygroskopické soli alkanoyl L-karnitínmi, napríklad acetyl L-karnitínom.Treba poznamenať, že sám anión tartrátu nie je schopný zvýšiť terapeutickú a/alebo nutričnú hodnotu kamítinu.Zatiaľ čo fumarát L-kamitínu je vysoko hygroskopický, v prostredí s vysokou relativnou vlhkosťou rezistentný ešte viac ako tartrát L-karnitinu, zdá sa, že sa táto vlastnosť oslabuje pri zvyšovaní hmotnosti radikálu alkanoylu.WO 98/43945 opisuje pevné zlúčeniny vhodné na orálne podávanie, obsahujúce nehygroskopické soli L-kamitínu a alkanoyl L-karnitínov s kyselinou Z-arninoetánsulfónovou (taurín), WO 98/45250 opisuje pevné zlúčeniny vhodné na orálne podávanie, obsahujúce L-karnitín a horčíkový tartrát alkanoyl L-kamitírlu.WO 98/44918 opisuje zlúčeniny vhodné na orálne podávanie, obsahujúce horčíkový citrát alkanoyl L-kamitínu.WO 98/47857 opisuje pevné zlúčeniny vhodné na orálne podávanie, obsahujúce cholín tartrát L-kar-nitínu alebo cholín tartrát alkanoyl L-karnitínu.WO 98/49134 opisuje pevné zlúčeniny vhodné na orálne podávanie, obsahujúce L-karnitín a horčíkový fumarát alkanoyl L-karnitínu.Uvedený účel tu opísaného vynálezu je teda vytvoriť nové farrnakologicky prijateľné, nehygroskopické,stále soli tak L-kamitínu ako aj nižších alkanoyl L-kamitínov, V ktorých aniónová časť prispieva k terapeutickej a/alebo nutričnej hodnote soli.Predmetom opísaného vynálezu je preto soľ L-kamitínu s taurín chloridom (chloridová soľ kyseliny 2-aminoetánsulfón 0 vej) všeobecného vzorca (I).(I), kde R je vodík alebo priamy, alebo rozvetvený nižší alkanoyl s 2 - 5 atómami uhlíka.Uprednostňujú sa soli, v ktorých je R vybraný zo skupiny pozostávajúcej z acetylu, propionylu, butyrylu,izovalerylu.Ako už bolo uvedené, medzinárodná patentová prihláška W 098/43945 zaregistrovaná pod menom žiadateľa, opisuje pevné zlúčeniny vhodné na orálne podávanie s obsahom nehygroskopických kamitínových solí s kyselinou Z-aminoetánsulfónovou, zatiaľ čo soli tu opísaného vynálezu sú kamitinové soli s chloridovou soľou kyseliny Z-aminoetánsulfónovej.Po prečítaní WO 98/43945 by odborník v tejto oblasti očakával, že získa karnítínové soli s chloridovou soľou kyseliny 2-aminoetánsulfónovej s podobnou hygroskopicitou solí opísaných vo WO 98/43945.Neočakávaná nižšia hygroskopicita solí podľa tu opísaného vynálezu porovnaná so soľami opísanýrni vo WO 98/43945 ich predurčuje najmä na prípravu pevných orálnych zlúčenín vhodných na uvedené účely.Taurín je v tele jednou z najrozšírenejších aminokyselín, nachádza sa v centrálnej nervovej sústave,v kostrovom svalstve a je koncentrovaný v mozgu a v srdci. Je už nejaký čas známe, že je základnou živinou pri raste a vývine cicavcov nachádza sa v materskom mlieku a je obzvlášť dôležitý pre vývoj malého mozgu a sietnice. Taurín má tiež veľmi dôležitú metabolickú funkciu v žlči sa žlčové kyseliny viažu na taurín a vytvárajú glykocholické a taurocholické kyseliny.Soli žlčových kyselín majú dôležitú vlastnosť znižovať povrchové napätie roztokov. Z týchto dôvodov sú výbomými emulgačnými činidlami a vykonávajú dôležitú funkciu pri absorpcii a trávení tukov v čreve.Tieto dôležité metabolické a nutrične charakteristiky znamenajú, že keď je taurín viazaný na L-kamitín,dopĺňa funkciu, ktorú vykonal L-kamitín. V skutočnosti pri podpore emulziñkácie a trávenia mastných kyselin taurín dopĺňa nasledujúce metabolické aktivity vykonané L-kamitínom, t. j. oxidáciu mastných kyselín na produkciu energie.Nehygroskopické soli podľa tu opisaného vynálezu sú užitočné činitele pri ľudskej výžive a výžive zvierat, tak pre ich fyziologickú kondíciu, t. j. subjekty V dobrom zdravotnom stave, ako aj pri syndrómoch malabsorbcie pozorovaných u detí i dospelých.Soli L-kamitínu a nižších alkanoyl L-karnitínov sú podľa tu opísaného vynálezu ľahko spracovateľné a vysoko stabilné pri skladovaní.Uvedené sú príklady na prípravu nehygroskopických solí podľa tohto vynálezu.Príklad 1 Postup prípravy soli acetyl L-kamitínu s taurín chloridom (ST 1805)2,5 g taurínu 0,02 mol a 4, 78 g acetyl chloridu L-kamitínu 0,02 mol bolo rozpustené V minimálnom množstve vody a vákuovo koncentrované pri 40 °C. Takto získaný zvyšok bol vylúčený s acetónom, cez noc bol miešaný a potom ñltrovaný a sušený. Získalo sa 7,1 g nehygroskopickej bielej pevnej kryštalickej látky.NMR v pevnej fáze BC ppm 67,0 (CH-O) 63,6 (N-CHg-CH), 54,1 CH 3)3 N) 46,6 (Nił-CHŽ) 36,4(2 H, H 2 N-CH 2) 3,2 A 3,1 (2 H, t, CH 2-SO 3) 3 (9 H, s, (CH 3)3-N) 2,8 - 2,7 (2 H, d, QIJ-COOH) 2 (3 H, s,009.113) Príklad 2 Postup prípravy soli propionyl L-karnitínu s taurín chloridom (ST 1806)2,5 g taurínu 0,02 mol a 5,1 g propionylehloríd L-karnítínu sa rozpustilo v minímálnom množstve vody a vákuovo sa koncentrovalo pri 140 °C. Takto získaný zvyšok sa vylúčil s acetónom, počas noci sa miešal,ñltroval a sušil.Získalo sa 7,2 g nehygroskopickej bielej kryštalickej pevnej látky.Zlúčeniny spomenuté v príkladoch sú nehygroskopické a vysoko stabilné, obsahujúce ako svoju aktívnu zložku aspoň jednu z uvedených farmakologicky prijateľných nehygroskopíckých solí, ktore sú dobre známe odborníkom na farmaceutické a potravinárske technológie, a podľa možnosti jednu alebo viac dodatočných aktívnych zložiekUprednostňujú sa najmä zlúčeniny v pevnej forme vhodné na prípravu orálnych foriem podávania, napríklad tablety, žuvacie tablety alebo kapsuly obsahujúce soľ L-karnitínu alebo alkanoyl L-karnitínu vzorca (I) alebo (II) zodpovedajúce 50 - 2 000, ale najlepšie 100 - 1 000 mg L-karnitínu alebo alkanoyl L-karnitínu označeného ako vnútorná soľ.Napríklad zlúčenina vhodná na výrobu tablietnehygroskopická soľ L-karnitínu podľa vynálezu 500 mg škrob 20 mg mastenec 10 mg stearát vápenatý (Ca-stearát) 1 mg

MPK / Značky

MPK: C07C 309/00, A61P 9/00, C07C 229/00, A61K 31/185, A23L 1/305

Značky: alkanoyl, taurínchloridom, obsahom, l-karnitinu, kompozícia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-287133-sol-l-karnitinu-alebo-alkanoyl-l-karnitinu-s-taurinchloridom-a-kompozicia-s-jej-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Soľ L-karnitínu alebo alkanoyl L-karnitínu s taurínchloridom a kompozícia s jej obsahom</a>

Podobne patenty